Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2021.01.021

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352/354:332.1; JEL H70, L30, O18, R50
Нестор О. Ю. Управлінський актив територіальних громад: теоретичні підходи та прикладні аспекти. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2021. Вип. 1(147). С. 21-26. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-1-4.
Літер.: 13

АвториНестор Ольга Юріївна

кандидат економічних наук

науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: olhanestor@gmail.com, (+38098)543-2885

Сторінки:

Анотація

Досліджено теоретичні підходи та прикладні аспекти управлінського активу територіальних громад у сучасних умовах децентралізаційних перетворень в Україні. Розмежовано наукові підходи до трактування понять «кадри», «кадрове забезпечення», «кадровий потенціал» та «управлінський актив». Запропоновано трактувати управлінський актив територіальної громади як сукупність висококваліфікованих у сфері управління активами територіальних громад фахівців, котрі володіють лідерськими якостями, визначеним набором навичок і мають достатній для провадження ефективної професійної діяльності досвід, а також здатні швидко та якісно навчатися та адаптуватися до змін. З’ясовано, що у вітчизняній практиці під управлінським активом зазвичай розуміють представників державної влади та органів місцевого самоврядування. Розглянуто проблеми, загрози та перешкоди на шляху ефективного використання управлінського активу територіальних громад. Висвітлено вітчизняну практику формування управлінського активу об’єднаних територіальних громад і з’ясовано, що найгірша ситуація склалася в сільських територіальних громадах. Висвітлено світову практику формування управлінського активу територіальних громад на прикладі Великої Британії. З’ясовано три основні категорії, з яких складається управлінський актив територіальної громади (представники держави, представники приватного сектору, представники неурядового сектору), а також розкрито їхній зміст.

Ключові слова:

управлінський актив, професійна компетентність, об’єднана територіальна громада, децентралізація, місцеве самоврядування, регіональна економіка

Посилання

  
 1. Васильченко Г., Парасюк І., Єременко Н. Планування розвитку територіальних громад: навч. посіб. для посадових осіб місц. самоврядування / Асоціація міст України. Київ: ВІ ЕН ЕЙ, 2015. 256 с.
 2. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-вр. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
 3. Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Орієнтація на управління активами територіальних громад: теоретичні підходи. Регіональна економіка. 2020. № 1. С. 5-13. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-1
 4. Шаульська Л. В., Безпалько О. М. Управлінський потенціал розвитку територіальних громад в Україні. Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи: зб. 2019. С. 170-172.
 5. Жовнірчик Я. Ф. Формування самодостатніх територіальних громад і стратегія їх економічного саморозвитку. Університетські наукові записки. 2005. № 1-2(13-14). С. 324-331. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2005_1-2_54
 6. Вольська О. М. Кадрове забезпечення органів влади: проблеми та шляхи вирішення. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2020. Вип. 2. С. 186-193.
 7. Сорокина Н. П. Оценка деятельности персонала. Справочник кадровика. 2008. № 7.
 8. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
 9. Стратегія розвитку галузі. Асоціація міст України: сайт. 2021. URL: https://auc.org.ua/galuz/kadry-ta-organizaciya-roboty#problems
 10. Хірівський Р. Розвиток кадрового потенціалу об’єднаних територіальних громад у контексті здійснення адміністративно-територіальної реформи в Україні. Аграрна економіка. 2017. Т. 10. № 3-4. С. 75-82.
 11. Котельников В. Д. К вопросу об оценке эффективности регионального управления. Економічний вісник Донбасу. 2007. № 3(9). С. 88-92.
 12. Балдич Н., Гнидюк Н., Трутковськи Ц. Дослідження навчальних потреб представників органів місцевого самоврядування України: аналітичний звіт. 2019. 122 с. URL: https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/DIYALNISTPROFF%-20NAVCHANJA/PIDVISCH%20KVALIFICACII/analiichnii-zvit-tna-ukraine-2018-2019-final-report-ukr-f-1.pdf
 13. Aiken M., Cairns B., Taylor M., Moran R. Community organisations controlling assets: a better understanding. Joseph Rowntree Foundation. 2011. 89 p.


Веб-майстер П. Попадюк