Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2022.03.047

Repository of Institute of Regional Research Sozanskyy, L. (2022). Problemy rozvytku avtomobilebuduvannya v Ukrayini [Problems of the development of automotive industry in Ukraine]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 155 (3) (pp. 47-52). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-3-8. [in Ukrainian].

AuthorsSozanskyy Lyubomyr Yosypovych

Ph.D. of Economics, Senior Researcher

Senior Researcher, Scientific Secretary of the unit of the Department of problems of the real sector of regions' economy of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: lubomir4370@gmail.com, ls.ird2@ukr.net

Webpages:

References

  
 1. Heyets, V. M., & Ostashko, T. O. (Eds.) (2016). Implementatsiya Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [The Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU: Economic Challenges and Opportunities]: Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine. Retrieved from http://ief.org.ua/docs/sr/293.pdf [in Ukrainian].
 2. Ishchuk, S. O. (2021). Rehional’ni trendy rozvytku mashynobuduvannya v Ukrayini: statystychna otsinka [Regional Trends in the Development of Mechanical Engineering in Ukraine: A Statistical Assessment]. Statystyka Ukrainy – Statistics of Ukraine, 3, 12-20. DOI: https://doi.org/10.31767/su.3(94)2021.03.02 [in Ukrainian].
 3. Amosha, O. I. (Ed.), Bulyeyev, I. P., Zemlyankin, A. I., Zbarazska, L. O., & Kharazishvili, Yu. M., et al. (2017). Promyslovist’ Ukrayiny – 2016: stan ta perspektyvy rozvytku [Industry of Ukraine – 2016: state and prospects of development]: Scientific Report. Kyiv: Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine. Retrieved from https://iie.org.ua/wp-content/uploads/monografiyi/2017/Dopovid_2017.pdf [in Ukrainian].
 4. Smerichevskyi, S. F. (Ed.) (2017). Research on the Development of the Machine-Building Industry of Ukraine: State and Prospects. Latvia: Baltija Publishing. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Sergii-Sardak/publication/322052953_Research_on_the_development_of_the_machine-building_industry_of_Ukraine_state_and_prospects/links/5a40f90b458515f6b04a3775/Research-on-the-development-of-the-machine-building-industry-of-Ukraine-state-and-prospects.pdf
 5. Sokolova, L. V., & Stoyka, O. V. (2019). Suchasnyy stan mashynobuduvannya Ukrayiny ta tendentsiyi yoho rozvytku za umov nezbalansovanoyi ekonomiky [The current state of machine-building in Ukraine and the tendency of its development under conditions of unbalanced economy]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 11. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.11.5 [in Ukrainian].
 6. Hurochkina, V. V., & Menchynska, O. M. (2020). Osoblyvosti formuvannya ta funktsionuvannya intehrovanykh struktur v hlobal’nykh lantsyuhakh stvorennya vartosti [Features of formation and functioning of integrated structures in global value chains]. Naukovyy visnyk Khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu: Ekonomichni nauky – Bulletin of Khmelnytskyi national university: Economic sciences, 3, 248-257. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2020-282-3-43 [in Ukrainian].
 7. Hlušková, T. (2019). Competitiveness Outlook of the Automotive Industry in the V4 Countries. Studia Commercialia Bratislavensia – Studies Commercialia Bratislavansia, 12, 24-33. DOI: https://doi.org/10.2478/stcb-2019-0003
 8. Łuczak, M., & Małys, Ł. (Eds.) (2016). Współczesne koncepcje i trendy w branży motoryzacyjnej [Contemporary concepts and trends in the automotive industry]. Poznan: Advertiva. Retrieved from https://docplayer.pl/40177645-Wspolczesne-koncepcje-i-trendy-w-branzy-motoryzacyjnej.html [in Polish].
 9. Statystychna informatsiya [Statistical information] (2022). State Statistics Service of Ukraine: Website. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
 10. Pro rozvytok avtomobil'noyi promyslovosti [About the development of the automobile industry] (2003). Laboratory of legislative perspectives: Website. Retrieved from https://parlament.org.ua/2003/12/01/pro-rozvitok-avtomobilnoyi-promislo [in Ukrainian].
 11. Pro stymulyuvannya vyrobnytstva avtomobiliv v Ukrayini [On stimulating the production of cars in Ukraine] (2008). Law of Ukraine, adopted on 2008, Jan 1, 535/97-VR. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/535/97-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].
 12. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo derzhavnoyi pidtrymky avtomobilebudivnoyi promyslovosti Ukrayiny [On making changes to some legislative acts of Ukraine regarding state support of the automotive industry of Ukraine] (2014). Law of Ukraine, adopted on 2014, Jan 1, 2779-III. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2779-14#Text [in Ukrainian].
 13. Avtotransport v Ukrayini [Road transport in Ukraine] (2007). Retrieved from https://ukrautoprom.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Motor_vehicles_Ukraine-07.x90153.pdf [in Ukrainian].
 14. Sozanskyy, L., & Koval, L. (2021). Key trends in the development of mechanical engineering in Ukraine. In Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu [The WSB University in Poznan Graduate Research Journal]: Vol. 94(3). Enterprises and the Market in the Face of New Challenges – a Diagnosis and Directions of Transformation (pp. 49-60). DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.8441
 15. Central Statistical Office: Website (2022). Retrieved from http://stat.gov.pl [in Polish].


Web-master P. Popadyuk