Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2022.05.038

Repository of Institute of Regional Research Kiptach, F. (2022). Pryrodno-resursnyy potentsial zabezpechennya sanatorno-kurortnoyi diyal'nosti v Karpats'komu rehioni [Natural resources capacity to secure sanatorium and resort activity in the Carpathian region]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 157 (5) (pp. 38-43). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-5-6. [in Ukrainian].

AuthorsKiptach Fedir Yasonovych

Ph.D. of Geography, Associate Professor

Senior Researcher of the Department of regional ecological policy and environmental management of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: kiptach@ukr.net

Webpages:

References

  
 1. Korkuna, O. I. (2020). Metodychni zasady otsinyuvannya potentsialu rozvytku turystychno-rekreatsiynoyi sfery v ekonomitsi rehioniv [Methodological foundations of evaluation of the tourism and recreation industry’s development capacity in regional economy]. In Naukovyy visnyk Mukachivs’koho derzhavnoho universytetu. Seriya: Ekonomika – Scientific herald of Mukachevo State University. Series: Economy: Vol. 1(13) (pp. 152-158). DOI: https://doi.org/10.31339/2313-8114-2020-1(13)-152-158 [in Ukrainian].
 2. Zhuk, P. V. (2022). Turystychno-rekreatsiyna sfera rehionu yak ob»yekt doslidzhennya konkurentospromozhnosti [Tourism and recreation industry of a region as an object of competitiveness research]. Rehional’na ekonomika – Regional economy, 2(104), 17-24. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-2-2 [in Ukrainian].
 3. Kiptach, F. Ya. (2022). Pryrodno-resursni komponenty doslidzhennya konkurentospromozhnosti turystychno-rekreatsiynoyi sfery L’vivs’koyi oblasti [Natural resources components of competitiveness research in the tourism and recreation industry of Lvivska oblast]. In Stratehiya staloho rozvytku Ukrayiny: s'ohodennya ta perspektyvy [Strategy of sustainable development of Ukraine: present and prospects]: Materials of the 2nd All-Ukrainian Internet Conference dedicated to the 30th anniversary of the Department of Ecology, Environmental Protection Technology and Forestry of the National University of Water Management and Nature Management (pp. 71-74). Rivne: NUWMNM. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1jF1nPoRsI2BxbofQAfJKIEmgiRAJsTyC/view?usp=share_link [in Ukrainian].
 4. Rehiony Ukrayny 2020. Ch. I [Regions of Ukraine 2020. Part I]: Statistical publication. Kyiv: State Statistical Service of Ukraine. Retrieved from https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/12/Reg_UI.pdf [in Ukrainian].
 5. Naselennya Ukrayiny. L'vivs'ka oblast' [Population of Ukraine. Lviv region] (2022, Mar 21.). Ministry of Finance of Ukraine: Website. Retrieved from https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/lvovskaya [in Ukrainian].
 6. Natsional’nyy klasyfikator Ukrayiny. Klasyfikatsiya vydiv ekonomichnoyi diyal’nosti DK 009:2010 [National classifier of Ukraine. Classification of economic activity types DK 009:2010] (2010). Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10#Text [in Ukrainian].
 7. Dopovid’ pro stan navkolyshn’oho pryrodnoho seredovyshcha Zakarpats’koyi oblasti za 2021rik [Report on environmental condition of Zakarpatska oblast in 2021] (2022). Department of Ecology and Natural Resources of Transcarpathian Regional State Administration: Website. Retrieved from https://ecozakarpat.gov.ua/wp-content/nd/ Zakarp_reh_dop_2021.pdf [in Ukrainian].
 8. Rehional’na stratehiya rozvytku Zakarpats’koyi oblasti na period 2021-2027 rokiv [Regional development strategy of the Transcarpathian region for the period 2021-2027] (2020, Apr 03). Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine: Website. Retrieved from https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvytku-na-period-do-2027-roku/regionalni-strategiyi-rozvytku-na-period-do-2027-roku/regionalna-strategiya-rozvytku-zakarpatskoyi-oblasti-na-period-2021-2027-rokiv [in Ukrainian].
 9. Rehional’na dopovid’ pro stan navkolyshn’oho pryrodnoho seredovyshcha v Ivano-Frankivs’kiy oblasti v 2021 rotsi [Regional report on environmental condition of Ivano-Frankivska oblast in 2021] (2022). Ivano-Frankivsk Regional State Administration: Website. Retrieved from https://www.if.gov.ua/storage/app/sites/24/documentu-2022/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%202021%20%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf [in Ukrainian].
 10. Stratehiya rozvytku Ivano-Frankivs’koyi oblasti na 2021-2027 roky [Development strategy of the Ivano-Frankivsk region for 2021-2027] (2021). Ivano-Frankivsk Regional State Administration: Website. Retrieved from https://www.if.gov.ua/strategiya-rozvitku-ivano-frankivskoyi-oblasti [in Ukrainian].
 11. Rehional’na dopovid’ pro stan navkolyshn’oho pryrodnoho seredovyshcha v Lvivs’kiy oblasti v 2020 rotsi [Regional report on the state of the natural environment in the Lviv region in 2020] (2021). Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine: Website. Retrieved from https://mepr.gov.ua/files/docs/EkoMonitoring/2021/regional/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf [in Ukrainian].
 12. Stratehiya rozvytku L’vivs’koyi oblasti na period 2021-2027 rokiv [Development strategy of the Lviv region for the period 2021-2027] (2020). Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine: Website. Retrieved from https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/strategiya-rozvytku-lvivskoyi-oblasti-na-period-2021-2027-rokiv.pdf [in Ukrainian].
 13. Bilokon, M. V., Savchuk, A. I., Kostyshyn, I. M., Bilokuchma, M. V, & Stepanov, V. H. (2019). Pidzemni vody: resursy, vykorystannya, yakist’ [Underground waters: resources, management, quality]. In Rehional’na dopovid’ pro stan navkolyshn’oho pryrodnoho seredovyshcha v Chernivets’kiy oblasti u 2018 rotsi [Regional report on the state of the natural environment in Chernivtsi region in 2018] (p. 118). Chernivtsi: Bukrek. [in Ukrainian].
 14. Rehional’na dopovid’ pro stan navkolyshn’oho pryrodnoho seredovyshcha v Chernivets’kiy oblasti u 2021 rotsi [Regional report on the state of the natural environment in Chernivtsi region in 2021] (2022). Chernivtsi Regional Military Administration: Website. Retrieved from https://bukoda.gov.ua/storage/app/sites/23/uploaded-files/%20%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%202021.pdf [in Ukrainian].
 15. Natsional’na dopovid’ pro stan navkolyshn’oho pryrodnoho seredovyshcha v Ukrayini u 2020 rotsi [National report on environmental condition of Ukraine in 2020] (2022, Jan 27). Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine: Website. Retrieved from https://mepr.gov.ua/files/docs/Zvit/2022/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%202020%20(2).pdf [in Ukrainian].
 16. Ivanov, Ye. (2018). Korysni kopalyny [Minerals]. In L'vivs'ka oblast': pryrodni umovy ta resursy [Lviv region: natural conditions and resources] (pp. 86-116). Lviv: Stary Lev Publishing House. [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk