Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2023.01.048

Repository of Institute of Regional Research Kiptach, F. Ya. (2023). Pryrodno-resursnyy potentsial zabezpechennya turystychno-vidpochynkovoyi diyal'nosti v oblastyakh Karpats'koho rehionu Ukrayiny [Natural resources capacity to secure the travel, wellness, and leisure activity in the Carpathian region of Ukraine]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 159 (1) (pp. 48-51). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2023-1-8. [in Ukrainian].

AuthorsKiptach Fedir Yasonovych

Ph.D. of Geography, Associate Professor

Senior Researcher of the Department of regional ecological policy and environmental management of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: kiptach@ukr.net

Webpages:

References

    
  1. Kravtsiv, V. S. (Ed.) (2013). Karpats’kyiy region: aktual’ni problemy ta perspektyvy rozvytku [Carpathian Region: aktual’ni problemy ta perspektyvy rozvytku]: 8 vols. Vol. 1. Ekolohichna bezpeka ta pryrodno-resursnyy potentsial [Economic security and natural resources capacity]. Lviv: Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. [in Ukrainian].
  2. Korkuna, O. I. (2020). Metodychni zasady otsinyuvannia potentsialu rozvytku turystychno-rekreatsiynoyi sfery v ekonomitsi rehioniv [Methodological principles of assessing development potential of the tourist and recreational sphere in regional economy]. In Naukovyy visnyk Mukachivs’koho derzhavnoho universytetu. Seriya: Ekonomika [Scientific herald of Mukachevo State University. Series: Economy]: Vol. 1(13) (pp. 152-158). DOI: https://doi.org/10.31339/2313-8114-2020-1(13)-152-158 [in Ukrainian].
  3. Zhuk, P. V. (2022). Turystychno-rekreatsiyna sfera rehionu yak ob»yekt doslidzhennya konkurentospromozhnosti [Regional tourism and recreation domain as an object of competitiveness research]. Rehional’na ekonomika – Regional economy, 2(104), 17-24. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-2-2 [in Ukrainian].
  4. Naselennya Ukrayiny. L'vivs'ka obl. [Population of Ukraine. Lviv region] (2022). Minfin: Website. Retrieved from https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/lvovskaya [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk