Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Випуск 3(101) за 2013 рік

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.7:314.17(477)
Садова У. Я. Територіальна міграційна система України як чинник розвитку економіки, держави і суспільства / У. Я. Садова, С. І. Князєв, Н. І. Андрусишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 3-12.

Літер.: 5


Розглянуто концептуальні засади формування територіальних міграційних систем (ТМС). Визначено особливості їх системної організації. Обґрунтовано зв’язок між чинниками формування ТМС й чинниками трансформації соціально-трудової сфери, реалізації прав власності на нові засоби виробництва (знання, інтелект), переходу до нової геопросторової організації українського суспільства. Визначено роль останніх у відновленні рівноваги економіки України. 
міграція, міграційний потенціал, праця, регіональний ринок праці, територіальна міграційна система Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.556.4:338.124.4(477)
Прибиткова І. М. Передумови формування територіальних міграційних систем в Україні / І. М. Прибиткова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 13-22.

Літер.: 2


Розглядаються трансформація міграційної доктрини та реконфігурація міграційних потоків як основні передумови формування територіальних міграційних систем в Україні пострадянської доби. Окрема увага приділяється процесу радикальної диверсифікації міграційних потоків на початку третього тисячоліття. Зроблено висновок, що географія міждержавних потоків в Україні поступово набуває рис просторової структури міграційних переміщень, що існувала на початку 1990-х років. Аналізується дизайн міграційних потоків в умовах глобальної рецесії. Досліджується структура й динаміка потоків внутрішньої міграції – від переселень, закріплених процедурою реєстрації за новим місцем проживання, до трудової маятникової міграції населення, що й досі залишається однією з провідних форм внутрішньої міграції в Україні. Визначено її економічну функцію. Зроблено висновок, що усі види трудової міграції є невід’ємною складовою пересувних / мобільних ринків праці, що забезпечують їх безперервне функціонування. 
міграційна доктрина, територіальні міграційні системи, диверсифікація міграційних потоків, внутрішня міграція, мобільні ринки праці Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.74:001.895
П’ятковська О. Р. Україна в міграційних системах: погляд з перспектив економічного та інноваційного розвитку / О. Р. П’ятковська, І. М. Ключковська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 23-35.

Літер.: 17


У статті виокремлено країни, що є елементами міграційної системи з Україною як країною-донором, проведено їх ранжування відповідно до вибраних показників, на основі чого здійснено аналіз сформованості міграційних систем, окреслено країни стратегічні партнери у міграційних системах та запропоновано механізми використання міграційних систем для вітчизняного інноваційного розвитку. 
міжнародна міграція, глобалізація, міграційна система, міграційні потоки, інноваційний розвиток, грошові трансферти, прямі іноземні інвестиції, торгівля Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:314.72
Антонюк В. П. Регіональні чинники міграційних потоків в Україні / В. П. Антонюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 36-54.

Літер.: 8


Здійснено аналіз обсягів міжрегіональної міграції, показників нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів України, виявлено вплив окремих чинників на міграційні процеси. 
міграція, регіон, міжрегіональна диференціація, чинники міграції Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.7(477)
Кір’ян Т. М. Нотатки щодо стану та тенденцій трудових міграційних процесів в Україні / Т. М. Кір’ян // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 55-64.

Літер.: 2


Розглядаються питання факторів формування, позитивних і негативних наслідків, експертних оцінок обсягів зовнішніх трудових міграцій населення України, а також внутрішніх міграційних процесів. 
міграція, трудова міграція, міжрегіональна міграція, зовнішня міграція, імміграція, сальдо міграції, зайнятість населення, безробіття Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.7:323.1:331.556
Цапок С. О. Поліетнічність населення в умовах зростання його трудоміграційної активності / С. О. Цапок, О. А. Данилишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 65-75.

Літер.: 9


Висвітлюються особливості взаємозв’язку глобалізаційних процесів та міграційної активності населення з наголосом на закономірне зростання його поліетнічності в національному і регіональному вимірах. Складність та суперечливість реалізації цього взаємозв’язку детермінує необхідність здійснення національної та регіональної міграційної політики, спрямованої на покращання якісних параметрів носіїв людського потенціалу та застосування диференційованого підходу до адаптації іммігрантів у вітчизняні суспільні системи різного ієрархічного рівня. 
міграційні процеси, трудоміграційна активність населення, демографічний розвиток, поліетнічність середовища розселення Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.101.2:332.1:331.556
Чорний Р. С. Еміграція як фактор зростання неконтрольованого просторового трудопотенційного балансування / Р. С. Чорний // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 76-82.

Літер.: 10


Визначено теоретичну сутність еміграції та етапність її активізації для регіонів України. Сформульовано дефініцію трудопотенційного балансування в просторовому вимірі як вимогу долання надмірної концентрації людських ресурсів з усіма подальшими негативними наслідками. Виділено основні детермінації еміграцією процесів просторового трудопотенційного балансування, у тому числі з боку усталених міграційних мереж та сформованих потужних мегаполісів як зон підвищеної трудопотенційної концентрації. 
еміграція, трудопотенційна концентрація, трудопотенційне балансування, концепція просторового трудопотенційного балансування, міграційні мережі Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 333.55:316.334.2
Іванкова-Стецюк О. Б. Самоорганізація українських трудових мігрантів у вимірах соціокультурних орієнтацій: соціально-економічний аспект / О. Б. Іванкова-Стецюк, Г. П. Селещук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 83-90.

Літер.: 14


Стаття присвячена розгляду популярних соціально-економічних практик сучасних українських трудових мігрантів. Аналіз практик здійснюється у вимірах соціокультурних орієнтацій мігрантів. Оцінюються установки мігрантів на патерналізм vs самоорганізація. Підкреслюється амбівалентність установок українських трудових мігрантів у вимірі локусу контролю. 
трудові мігранти, соціально-економічні практики, соціокультурні орієнтації Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.556:316.4.063
Лапшина І. А. Соціально-економічні наслідки трудової міграції в контексті розвитку / І. А. Лапшина // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 91-100.

Літер.: 8


Досліджуються взаємозв’язки між трудовою міграцією та розвитком. На основі матеріалів проведеного соціологічного дослідження проаналізовано позитивні та негативні впливи міграцій на розвиток індивідуума-мігранта / носія людського капіталу та на розвиток регіону походження. Обґрунтовано розгляд економічних вигод у контексті моделі «міграція та розвиток», зміст якої полягає у використанні потенціалу розвитку міжнародної міграції для окремих мігрантів як «агентів розвитку», так і для територіальних міграційних систем. 
трудова міграція, розвиток, мігранти, агенти розвитку Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.5(477.8)
Павліха Н. В. Вплив ринкових трансформацій на міграційні процеси в Україні / Н. В. Павліха, І. В. Копач // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 101-108.

Літер.: 10


Розглянуто вплив процесів ринкових трансформацій на міграційні процеси в Україні. Зазначається, що вирішенню міграційних проблем в умовах ринкових трансформацій, що постає одним з найважливіших завдань держави, сприятиме формування та ефективне функціонування регіональних ринків праці. 
ринкові трансформації, міграційні процеси, трудова міграція, регіональні ринки праці Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.556.4:338.49
Майданік І. П. Місце інфраструктурних факторів у системі наукових знань про міжнародні міграції населення / І. П. Майданік // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 109-118.

Літер.: 7


Розглядаються теоретичні питання міграціології. Автор розмірковує над місцем інфраструктурних факторів міграційних процесів у системі наукових знань про міграції. Надано оцінку досвіду зарубіжних експертів у дослідженні цієї тематики. Окрема увага приділяється розгляду відповідних чинників у рамках інституційного підходу. 
міграції населення, фактори міграції населення, інфраструктурні фактори міграції населення, інституційна теорія міграцій Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.7
Петренко В. П. Регіональний менеджмент і регіональна економіка як чинники антиміграційної мотивації людських ресурсів регіонів України / В. П. Петренко, В. І. Варцаба // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 119-127.

Літер.: 30


Обґрунтована і проаналізована залежність міграційних настроїв та мотивів поведінки людських ресурсів регіонів України від якості регіонального менеджменту і стану економік регіональних суспільних систем. Виходячи з цього, з метою збереження і підвищення конкурентоздатності регіонів, в процесах стратегічного управління їх соціально-економічним розвитком запропоновано посилити антиміграційну спрямованість управлінської функції мотивації шляхом розробки і реалізації відповідних цілей, програм і заходів. 
регіон, менеджмент, економіка, міграція, мотивація, конкурентоздатність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.7:323.21:339.9
Rejman K. Migration versus social capital level in the Podkarpackie voivodeship in the context of realizing EU community programmes [Міграція в порівнянні з рівнем соціального капіталу у Підкарпатському воєводстві в контексті реалізації громадських програм ЄС] / К. Рейман // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 128-140.

Літер.: 9


Міграційні процеси в Польщі після вступу до Європейського Союзу зробити істотний вплив на рівень соціального капіталу країни. Ці впливи як позитивні, так і негативні. Ослаблення негативного впливу міграції і в той же час зміцнення позитивних наслідків цього явища для соціального капіталу значною мірою залежить від правильної реалізації громадських програм. Дана стаття присвячена аналізу вищезазначеної проблеми, зважаючи на ситуацію в Підкарпатському воєводстві. 
міграція, соціальний капітал, комунітарні програми ЄС, регіональна політика, соціальна політика Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.55:332.135:314.7
Бідак В. Я. Міграційні процеси в системі факторів інтеграційного вибору України / В. Я. Бідак // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 141-152.

Літер.: 11


Розглядаються сучасні проблеми трудової міграції та подолання міграційних втрат ринкової кон’юнктури в системі цілереалізуючих факторів інтеграційного вибору країни, зокрема: соціальних стандартів, умов трудової діяльності населення, тенденцій розвитку основних параметрів демовідтворення та ін. Аналізуються результати соціологічного дослідження, що стосуються визначення позитивних очікувань та ризиків від економічної інтеграції держави у міжнародні структури з фокусуванням уваги експертів на сфери міграції, зайнятості та соціально-трудових відносин. 
міграційні процеси, трудова міграція, фактори інтеграційного вибору, інтеграційний вектор розвитку України Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 329(477)
Слюсаренко В. Є. Формування інституту тристороннього партнерства держави – бізнесу – «третього сектора» та його вплив на міграційні процеси на сучасному етапі / В. Є. Слюсаренко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 153-160.

Літер.: 9


Зроблені спроби проаналізувати існуючі партнерські відносини між державою – бізнесом – «третім сектором», та визначити існуючі проблеми міграції для підготовки пропозицій по усуненню негативних явищ, пов’язаних з нею. 
населення, міграція, трудовий мігрант, ринок праці, середовище відтворення трудового ресурсу, світовий ринок праці, регіональний ринок праці, партнерство Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 342.718
Поєдинок О. Р. Особливості сприйняття подвійного громадянства в законодавстві та правозастосовчій практиці України / О. Р. Поєдинок // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 161-168.

Літер.: 3


Вивчаються питання подвійного громадянства в контексті проблем тлумачення і застосування принципу єдиного громадянства в Україні. 
громадянство, подвійне громадянство, множинне громадянство, єдине громадянство Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 342.7(477)+342.72/73(438)(043.5)
Голяк Л. В. Захист прав трудових мігрантів за допомогою інституту спеціалізованого омбудсмана / Л. В. Голяк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 169-175.

Літер.: 8


Розглядаються поняття, характерні ознаки, які вирізняють інститут спеціалізованого омбудсмана серед інших правозахисних інститутів, проведено класифікацію основних видів спеціалізованих омбудсманів, визначається місце спеціалізованих омбудсманів у системі захисту прав та основних свобод людини і громадянина, висуваються пропозиції щодо запровадження омбудсмана із захисту прав трудових мігрантів. 
права людини, спеціалізований омбудсман, квазіомбудсман, правозахисні органи, трудова міграція Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.55:332.14(477)
Єлейко І. В. Організаційно-економічний механізм розвитку національної міграційної політики України на прикладі країн-членів ЄС / І. В. Єлейко, Г. В. Марковська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 176-184.

Літер.: 17


Розглянуто особливості регулювання міграційних процесів в рамках спільної міграційної політики ЄС. Проведено аналіз сучасного стану ринку праці країн – членів ЄС та запропоновано основні напрями розвитку національної міграційної політики України відповідно до євроінтеграційної стратегії зовнішньої політики країни. 
спільна міграційна політика ЄС, індекс мобільності ринку праці, трудова міграція Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 911.3:314(477)
Западнюк С. О. Міграції населення України як виклик соціально-економічній стабільності держави / С. О. Западнюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 185-193.

Літер.: 11


Розглянуто суть понять «стабільність», «соціальна стабільність», «економічна стабільність». Визначено основні причини поширення сучасних міграцій населення. Висвітлено сучасну соціально-економічну ситуацію в Україні. Розглянуто наслідки міграцій – сучасні виклики стабільності держави. Досліджено особливості міжрегіональних міграційних зв’язків та їх результативності в Україні. 
стабільність держави, регіони України, наслідки міграцій, міграційні зв’язки, результативність міграційних зв’язків Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.43+519.86
Гуменюк А. М. Регіональна політика регулювання ринку праці та міграції трудових ресурсів в контексті зміцнення економічної безпеки / А. М. Гуменюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 194-207.

Літер.: 12


Досліджуються проблеми формування регіональної політики регулювання ринку праці та міграції трудових ресурсів. Визначений взаємозв’язок між структурно-інституціональними зрушеннями, ринком праці, трудовою міграцією та їхньому сукупному впливу на економічну безпеку Карпатського економічного району. 
структурно-інституціональні зрушення, зовнішня трудова міграція, ринок праці, демографічна ситуація, економічна безпека регіону Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.55:332.1
Риндзак О. Т. Міграційний та інтеграційний потенціал населення як важливі фактори розвитку територіальних міграційних систем / О. Т. Риндзак // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 208-216.

Літер.: 6


Уточнено суть і виокремлено складові міграційного потенціалу населення території; виявлено найбільш гострі проблеми, що перешкоджають реалізації інтеграційного потенціалу іммігрантів в Україні; запропоновано основні шляхи усунення цих перешкод. 
міграційний потенціал, міграційний рух, інтеграція, територіальна міграційна система, міграційна політика Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.55:332.1:303.094.5(477.83)
Бараняк І. Є. Міграційні процеси як передумова формування структури територіальної міграційної системи: оцінка інтенсивності (на прикладі Львівської області) / І. Є. Бараняк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 217-224.

Літер.: 2


Досліджено особливості розвитку міграційних процесів у Львівській територіальній міграційній системі. Проаналізовано мобільність населення за напрямами міграції. Визначено регіони-донори і реципієнти Львівщини за показником сальдо міграції. Досліджено структуру Львівської територіальної міграційної системи. Проведений аналіз рівномірності розподілу міграційних потоків емігрантів та іммігрантів та їх збалансованість за допомогою системи відносних показників. 
міграція, територіальна міграційна система, міграційні потоки Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.556:330.34:316.35
Біль М. М. Концептуальні підходи формування соціальних кластерів як необхідної умови сталого розвитку територіальних міграційних систем / М. М. Біль // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 225-234.

Літер.: 8


Сформульовано понятійно-категорійний апарат вивчення ролі соціальних кластерів у забезпеченні сталого розвитку територіальних міграційних систем. Визначено основні характеристики соціальних кластерів територіальних міграційних систем, зокрема передумови їх формування, ознаки й типи. З’ясовано варіативність організаційної основи соціального кластера з консолідацією зусиль його учасників – соціальних груп, спрямованих на вирішення спільних міграційних проблем. Розподілено основні соціальні групи кластера в розрізі трудових мігрантів, громадських, наукових, освітніх організацій, церкви, а також органів державної влади. 
територіальна міграційна система, сталий розвиток, соціальний кластер, міграційна мережа, соціальна послуга Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9:316.4:37.03
Трохимчук С. В. Міжнародна міграція інтелекту: втрати донорів та надбання реципієнтів / С. В. Трохимчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 235-243.

Літер.: 4


Розглянуті проблеми «втечі мізків» з країн донорів до країн реципієнтів, економічні, соціальні та гуманістичні втрати перших і відповідні здобутки других. Виконана робота в основному на матеріалах з міграції інтелектуального потенціалу з України в США, Францію та деякі інші держави. Держави-реципієнти отримують висококласних спеціалістів, наукові та технологічні здобутки яких прискорюють суспільний прогрес, підвищують економічний потенціал та поліпшують життя людей. Держави-донори втрачають не тільки інтелектуальну еліту, але й можливість прискореного зростання та конкуренції з більш розвиненими партнерами. Аналіз ґрунтується на вивченні міграції особистостей, адже їх інтелектуальний капітал і світове визнання дають поштовх до подальшого поступу людства. 
міжнародна міграція, інтелект, втрати, держави-донори, держави-реципієнти Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [331.556.4:37]:332.122(477)
Семів Л. К. Освітня міграція як фактор розвитку територіальних міграційних систем: національний та європейський контекст / Л. К. Семів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 244-253.

Літер.: 13


З системних позицій визначено освітню міграцію як фактор розвитку територіальних міграційних систем;з’ясовано сучасні тенденції та особливості формування територіальних міграційних систем за освітнім фактором на українському та європейському рівнях; конкретизовано типи територіальних міграційних систем, які сформовані в Європейському освітньому просторі за критерієм привабливості освітніх систем. 
територіальна міграційна система, типи територіальних міграційних систем, освітня міграція, академічна мобільність, Болонський процес, Європейський освітній простір Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 37.014.5:[314.15(477+100):351]:303.71
Гринькевич О. С. Освітня міграція в Україні та світі: інституційне середовище та напрями державного регулювання / О. С. Гринькевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 254-264.

Літер.: 16


Здійснено статистичний аналіз закономірностей процесів освітньої міграції в Україні та країнах Єврозони. Виявлені основні тенденції, чинники та відповідні інститути, які визначають напрями та інтенсивність освітньої міграції в Європі. Визначені основні складові інституційного середовища як технологічної основи управління процесами освітньої міграції в європейських країнах. Сформульовані напрями державного регулювання освітньою міграцією в Україні в інтересах збереження і розвитку інтелектуального капіталу та забезпечення конкурентних позицій на міжнародному ринку освітніх послуг. 
освітня міграція, академічна мобільність, транскордонна освіта, міжнародний ринок освітніх послуг, інститут, інституційне середовище, державне регулювання Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.101:331.556:37:658
Пасєка С. Р. Міграційні детермінанти розвитку соціально-трудового потенціалу з позиції освітнього менеджменту / С. Р. Пасєка // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 265-274.

Літер.: 8


Визначено ключові вектори впливу міграційних процесів на розвиток соціально-трудового потенціалу, в тому числі на компоненту освіти. Обґрунтовано потребу посилення ролі освітнього менеджменту в Україні для здобуття конкурентних переваг на ринку освітніх послуг у міжнародному масштабі в тісній співпраці з державними, науковими і бізнес-структурами. Систематизовано пріоритетні заходи освітнього менеджменту з метою недопущення втрат соціально-трудового потенціалу країни та посилення конкурентних переваг вітчизняних закладів освіти у міжнародному просторі. 
міграційні процеси, соціально-трудовий потенціал, освітня міграція, освітній менеджмент Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.7:37(477)
Шевчук А. В. Мотиваційні механізми регулювання освітніх міграцій: в’їзний та виїзний аспекти / А. В. Шевчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 275-282.

Літер.: 4


Визначено, що в останні роки значно зросли темпи росту виїзду на навчання студентів з України, що може становити загрозу для національної економіки. Розглянуто заходи запобігання виїзду та мотиваційні механізми повернення спеціалістів після навчання за кордоном в Україну. Запропоновано методи підвищення конкурентоздатності вітчизняних регіональних освітніх систем, як один з основних заходів запобігання масового виїзду студентів для навчання за кордон. 
освітня міграція, навчання за кордоном, регіональні освітні системи Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338:347.77
Мокій А. І. Загрози інтелектуальній безпеці держави в умовах посилення еміграційних процесів / , , А. І., Дацко О. І., Шехлович А. М. окій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 283-301.

Літер.: 30


Детерміновано поняття «інтелектуальна безпека держави»; визначено чинники її формування, окреслено роль творчого потенціалу для забезпечення інтелектуальної безпеки в умовах посилення еміграційних тенденцій. Запропоновано організаційно-економічні механізми зміцнення інтелектуальної безпеки держави. 
інтелектуальна безпека, міграція, економічна безпека, творчий потенціал, креативний потенціал, еміграція Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.7:378.125
Вйонцек О. С. Аспекти інтелектуальної міграції в контексті переходу до економіки знань / О. С. Вйонцек // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 302-308.

Літер.: 10


Здійснено огляд та аналіз проблем міграції людського капіталу, в т. ч. інтелектуальної міграції українців. Наведено переваги та загрози, які пов’язані з інтелектуальною міграцією в контексті становлення економіки знань. Окреслено підходи у суспільстві до явища інтелектуальної міграції. 
міграція, інтелектуальна міграція, економіка знань Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.7:331.55(477.8)
Теслюк Р. Т. Регіональні особливості сучасних міграційних процесів у Західному регіоні України / Р. Т. Теслюк, І. Є. Бараняк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 309-317.

Літер.: 4


Проаналізовано регіональні особливості внутрішніх та зовнішніх стаціонарних міграцій в західних областях України. Визначено головні центри притягання та відтоку населення, виявлено та узагальнено сучасні тенденції в інтенсивності та направленості міграцій в районах та містах Західної України. 
внутрішньорегіональна міграція, зовнішня міграція, Західний регіон України Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.7:331.556:332.1
Пітюлич М. М. Особливості трудоміграційних процесів населення гірських територій Карпатського регіону / М. М. Пітюлич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 318-323.

Літер.: 9


Досліджено основні тенденції трудоміграційного руху населення гірських територій Карпатського регіону. Особлива увага зосереджена на причинах їх здійснення, напрямах переміщень трудових мігрантів, основних сферах докладання їх праці. Зроблено спробу визначити позитивні та негативні сторони трудової міграції. 
трудова міграція, гірські території, регулювання, регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.7:332.1
Мікловда В. П. Трудова міграція населення Закарпаття в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів / В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 324-332.


Розкрито нові тенденції у сфері трудоміграційних процесів економічно активного населення Закарпатської області. Здійснено порівняльну оцінку ефективності трудової міграції в країни Європейського та Митного союзів. Показано вплив трудової міграції на соціально-трудові відносини, ринок праці та зайнятість населення регіону. Дано пропозиції спрямовані на підвищення ефективності регіональної політики регулювання трудоміграційних процесів. 
трудова міграція, тенденції, соціально-трудові відносини, ринок праці, регіональна політика Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.7(477.87)
Дуран М. М. Специфіка міграційної мобільності населення Закарпатської області на сучасному етапі / М. М. Дуран // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 333-342.

Літер.: 3


Розглянуто зміну демографічних параметрів Закарпатської області на сучасному етапі. На їх тлі проаналізовано специфіку міграційної активності населення області, відстежено територіальні відміни показника сальдо міграції у розрізі адміністративних районів та міст обласного підпорядкування. Картографічно відображено співпадіння векторів міграції населення та господарської активності адміністративних територій, зумовленої інноваційно-інвестиційною діяльністю за напрямком «периферія > обласний центр». 
міграційна мобільність населення, внутрішні міграції, зовнішні міграції, сальдо міграції Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.5(477.87)
Воронич К. М. Реалізація міграційного потенціалу Закарпатської області та його вплив на соціально-економічний розвиток регіону / К. М. Воронич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 343-347.

Літер.: 7


Розкрито основні аспекти реалізації міграційного потенціалу Закарпатської області. Визначено основні чинники посилення міграційних процесів в регіоні та поза її межами. Проведено аналіз позитивних та негативних факторів впливу трудової міграції на соціально-економічний розвиток регіону. 
міграційний потенціал, трудова міграція, грошові перекази, зайнятість населення Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.556(477)
Капітан В. О. Особливості внутрішньої і зовнішньої міграції в Україні та у Львівській області / В. О. Капітан // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 348-354.

Літер.: 3


Проаналізовано стан та динаміку міграційних процесів в Україні, зокрема у Львівській області. Виявлено причини та наслідки внутрішнього та зовнішнього міграційного руху. З’ясовано вплив міграційних процесів на соціально-економічний розвиток регіонів. 
міграція, внутрішня міграція, зовнішня міграція, соціально-економічний розвиток Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.4:332.1
Павлов В. І. Міграційні процеси в Україні в умовах активізації транскордонного співробітництва / В. І. Павлов, О. А. Лугова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 355-360.

Літер.: 11


Визначено основні чинники міграційних процесів. Проаналізовано особливості міграційних процесів в прикордонному регіоні на прикладі Волинської області. Досліджено заходи щодо регулювання нелегальної міграції. Визначено напрямки співробітництва прикордонних регіонів для забезпечення функціонування транскордонного ринку праці та реалізації міграційної політики. в умовах транскордонного співробітництва. 
міграційні процеси, нелегальна міграція, транскордонний ринок праці, спільне підприємство Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:331.5
Тимечко І. Р. Особливості зайнятості мешканців прикордоння на транскордонному ринку товарів / І. Р. Тимечко, Є. Е. Матвєєв // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 361-368.

Літер.: 4


Проаналізовано вплив наявності кордону на соціально-економічний розвиток громади прикордоння. Досліджено особливості зайнятості мешканців прикордоння на транскордонному ринку України з ЄС. Виявлено чинники, що сприяють чи стримують неформальну зайнятість на транскордонних ринках товарів. 
зайнятість мешканців прикордоння, транскордонний ринок, транскордонний ринок товарів, суб’єкти транскордонного ринку Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [336:339.92]:331.556.46
Кулай А. В. Інфраструктура управління трудовою міграцією: теорія і практика транскордонного співробітництва / А. В. Кулай // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 369-376.

Літер.: 9


Проаналізовано сучасний стан та основні чинники формування процесів трудової міграції у світі та Україні. Визначено інституціональне середовище світового ринку праці. Проаналізовано ініціативи щодо інфраструктурного забезпечення управління трудовою міграцією на умовах державно-приватного партнерства, що реалізуються у Волинській області в рамках транскордонного співробітництва Єврорегіону «Буг». 
трудова міграція, транскордонне співробітництво, державно-приватне партнерство, світова економіка, національні фінансові системи Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.105.64-336.647).648
Коваль Я. Б. Економічний механізм залучення коштів трудових мігрантів громадськими організаціями з метою розвитку підприємництва в Україні / Я. Б. Коваль // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 377-385.

Літер.: 14


Розглянуто проблеми трудової міграції, проаналізовано використання грошових переказів трудових мігрантів та роботу громадських організацій українців за кордоном. Запропоновано економічний механізм залучення коштів трудових мігрантів з метою розвитку підприємництва в Україні. 
трудові мігранти, громадські організації, підприємництво, економічний механізм Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.556.4
Цибульська Ю. О. Теоретичні засади розвитку транскордонних ринків праці / Ю. О. Цибульська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 386-395.

Літер.: 15


Висвітлено теоретичні засади розвитку транскордонних ринків праці. Окреслено сутність транскордонного ринку праці та основні чинники, які впливають на його формування. У статті акцентується увага на основних характеристиках та особливостях транскордонних маятникових трудових мігрантів. Виокремлено основні чотири рівні, на яких здійснюється регулювання транскордонних ринків праці та міграційних процесів на них. 
транскордонний регіон, ринок праці, транскордонний ринок праці, міграція, транскордонна маятникова міграція Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.1:353]:[338.49:[331.5:339.91]]
Цісінська О. Б. Роль регіонального менеджменту у формуванні інфраструктури транскордонного ринку праці / О. Б. Цісінська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 396-404.

Літер.: 5


Представлено поняття «інфраструктура транскордонного ринку праці». Визначено об’єкти інфраструктури транскордонного ринку праці. Проаналізовано основні і притаманні функції об’єктів інфраструктури транскордонного ринку праці. Виділено основну задачу інфраструктури транскордонного ринку праці. Окреслено основні фактори впливу внутрішнього та зовнішнього середовища на інфраструктуру транскордонного ринку праці. 
інфраструктура транскордонного ринку праці, елементи інфраструктурного забезпечення, регіональний менеджмент, фактори впливу Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332:339.13:339.5
Гусєва М. О. Ініціативи щодо розвитку транскордонного ринку праці в контексті регулювання міграційних процесів у регіоні / М. О. Гусєва // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 405-413.

Літер.: 5


Висвітлено основні проблемні аспекти процесів транскордонної міграції населення українсько-польського транскордонного регіону та ініціативи щодо розвитку транскордонного ринку праці як чинника регулювання цих процесів. Запропоновано низку заходів в рамках транскордонної суспільної інтеграції для розвитку ефективного транскордонного ринку праці з метою стабілізації міграційних процесів у регіоні. 
міграційні процеси, транскордонний ринок праці, транскордонна міграція, транскордонний регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.74
Двігун А. О. Міграційні процеси між Україною і КНР у контексті гарантування економічної безпеки / А. О. Двігун, Л. В. Власенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 414-421.

Літер.: 8


Розглянуті сучасні міграційні процеси між Україною та країнами Азії, насамперед КНР, проаналізована існуюча демографічна ситуація, перспективи розвитку міграції та її вплив на економіку. На основі вивчення китайського досвіду контролю за міграційними процесами обґрунтуванні пропозиції, щодо реформування міграційної політики України в контексті гарантування економічної безпеки держави. 
міграційна політика, міграція, демографія, економічна безпека Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.7:331.104
Tumanova I.A.. Impact of Migration by Type of Social and Labour Relations in Russia [Вплив міграції на тип соціально-трудових відносин у Росії] / І. О. Туманова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 422-426.

Літер.: 7


Дослідження було виконано за фінансової підтримки Російського державного гуманітарного фонду в рамках науково-дослідного проекту (Вплив зовнішньої міграції на систему соціально-трудових відносин), проект №11-32-00305а2. 
міграція, соціально-трудові відносини, трипартизм, мультипартизм Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.55:316.422(477)
Федоришина Л. М. Вплив міграційних процесів в Україні на модернізацію економіки / Л. М. Федоришина, О. І. Шевчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 427-433.

Літер.: 9


Досліджено суть, види та класифікацію чинників міграційних процесів. Здійснено оцінку міграційного приросту населення та масштаби трудової міграції з України. З’ясовано основні фактори, що спонукають українських громадян до міграції. Визначено позитивні та негативні наслідки міграційних процесів. Проаналізовано вплив міграційних процесів на модернізацію економіки України. 
міграційні процеси, людський капітал, імміграція, еміграція, модернізація економіки, трудовий потенціал, мобільність робочої сили Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.556.4
Кашуба О. М. Економічні наслідки трудової міграції для підприємництва в Україні / О. М. Кашуба // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 434-443.

Літер.: 8


Розглянуто проблеми трудової міграції та її наслідки для підприємств України. Означено основні наслідки трудової міграції та інструменти впливу на її якісний та кількісний рівень. 
економічні наслідки, трудова міграція, міграційні процеси, підприємництво Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.55:330.59-053.9
Бачинська М. В. Міграція як детермінанта якості життя осіб похилого віку / М. В. Бачинська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 444-450.

Літер.: 7


Обґрунтовано проблемність детермінацій міграцією якості життя осіб похилого віку. Проаналізовано чисельність та визначено частку самотньо проживаючих осіб похилого віку в Україні. Розглянуто специфічні потреби населення у похилому віці та роль міграційного капіталу в їх задоволенні. 
міжнародна міграція, особи похилого віку, геріатрична допомога, ієрархія потреб населення у похилому віці Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.55:332.142.6(477)
Андел І. В. Екологічна міграція населення у регіонах України / І. В. Андел // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 451-457.

Літер.: 5


Здійснено аналіз динаміки загострення екологічної ситуації та міграції населення на прикладі областей Західного регіону України. Виявлено залежність між темпами зростання чисельності вибулих за межі регіону та темпами загострення екологічної ситуації, що свідчить про зростання частки вибулих з екологічних причин, тобто зростання частки екологічних мігрантів. 
екологічна міграція, екологічні мігранти, екологічна ситуація, еколого-економічні проблеми, захворюваність населення, викиди шкідливих речовин, скидання забруднених зворотних вод, наявність відходів, кількість померлих, кількість вибулих Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 519.86:519.7:330.4
Овчиннікова О. Р. Використання генетичних алгоритмів в моделюванні міграційних процесів / О. Р. Овчиннікова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 458-465.

Літер.: 5


Описані основні теоретичні аспекти генетичних алгоритмів як методу комп’ютерного моделювання, показано можливість застосування його в дослідженні міграційних процесів, розраховано приклад моделювання міграції та, в порівнянні з отриманою звичайною лінійною регресією, доведено якість використання генетичних алгоритмів. 
міграційні процеси, комп’ютерне моделювання, генетичні алгоритми, популяція, хромосоми, мутація, еволюція, регресія Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 004.45:314.742
Пасічник О. А. Аналіз факторів впливу на бажання мігранта повернутися на Батьківщину / О. А. Пасічник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 466-475.

Літер.: 6


Відображено аналіз та прогноз розвитку факторів, які впливають на бажання мігранта повернутись на Батьківщину. Показано можливість застосування експертних методів у дослідженнях міграційного стану. За результатами дослідження отримано перелік факторів, впливаючи на які, можна вплинути на рееміграційні настрої. 
фактор, експертні методи, метод аналізу ієрархій Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.021:314.7]:332.135
Вовканич С. Й. Міграційна політика як механізм «інтеграції» України до імперій шляхом її десоборнізації / С. Й. Вовканич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 476-485.

Літер.: 12


На основі комплексного підходу до бінарного захисту людини та її нації виокремлено соціогуманістичний імператив збереження національної ідентичності під час міграційної політики імперій. У цьому контексті інтеграція України розглядається як чинник буття українців, яке може забезпечуватися реалізацією стратегічних складових національної ідеї, внутрішньою соборнізацією країни та її зовнішньою євроінтеграцією. 
соборність, межовість, неекономічні чинники ефективності економіки та розбудови держави, українська національна ідея Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.556:37.013(1-71)
Дмишко О. С. Трудова міграція як чинник формування виховного ідеалу в українському суспільстві / О. С. Дмишко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 486-497.

Літер.: 41


Означено особливості міграції та внесок вітчизняних та зарубіжних вчених у її дослідження. Виокремлено сім’ю трудових емігрантів, як похідну проблеми міграції. Розкрито підходи до вивчення сім’ї, її функції та структуру. Зазначено, що сучасна українська сім’я не належно реалізовує свій потенціал внаслідок трудової міграції. Обґрунтовано, що сім’я як основна інституція та першооснова соціального середовища має стати головною ланкою у вихованні дитини як свідомого громадянина. 
міграція, сім’я, дослідження, Україна, виховний ідеал, трудові мігранти, підхід, проблема Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.556:330.837:3.071
Кушнірецька О. В. Міграційні процеси та інтегральний розвиток людини в світлі дискурсу інститутів громадянського суспільства / О. В. Кушнірецька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 498-507.

Літер.: 15


Проаналізовано основні соціально-економічні тенденції розвитку міграційних процесів, окреслено зміст основних офіційних документів з питань явища міграції та мігрантів з точки зору інтегрального розвитку людини та економіки спільності. 
міграція, мігрант, інститут, розвиток, офіційний документ Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 159.99:314.7
Ковальчук А. Л. Соціально-психологічні аспекти трудової міграції / А. Л. Ковальчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 508-514.

Літер.: 6


Висвітлюються соціальні та психологічні аспекти трудової міграції. Особливо увага приділяється питанню дітей трудових мігрантів, описуються загрози для їхнього емоційного благополуччя. На основі аналізу результатів власного дослідження, описуються особливості я-концепції та аперцепції сімейних стосунків дітей трудових мігрантів. 
трудова міграція, діти трудових мігрантів, я-концепція, самоакцептація, сепарація Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:[338.45:61]:[338.45:37]
Куліш І. М. Вплив якості освіти та медичного обслуговування на міграцію сільського населення України / І. М. Куліш // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 515-522.

Літер.: 13


Встановлено, що внаслідок поганого забезпечення жителів сільських територій України освітніми та медичними послугами спричиненими небажанням випускників вузів, таких спеціальностей як медики та педагоги, працювати у сільській місцевості. Це негативно відображається на якості людського капіталу, сприяє міграції та знижує конкурентоспроможність сільських територій. Запропоновано задля вирішення даної проблеми, законодавчо запровадити контракти між вступником, який претендує навчатись за державним замовленням і вузом, у якому має бути прописане зобов’язання відпрацювання певного терміну за розподілом на місце роботи. Показана необхідність встановлення контролю за якістю викладання у школах, шляхом оприлюднення рейтингових списків викладачів, згідно із результатами ЗНО знань їх учнів. Зазначена необхідність уніфікації шкільних програм та підручників і їх узгодження з програмами вступу до вищих навчальних закладів. Вказана можливість поліпшення якості навчання у сільській місцевості шляхом використання Інтернету та використаних під час останніх парламентських виборів веб-камер. 
сільські території, освіта, медичне обслуговування, економічний розвиток, міграція, конкурентоспроможність Файл Adobe Reader Автори збірника // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). - Львів, 2013. - Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. - С. 523-528.


Веб-майстер П. Попадюк