Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Випуск 5(109) за 2014 рік

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:330.34
Гедз М. Й. Структура потенціалу регіонів в умовах модернізаційних перетворень / М. Й. Гедз // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 3-10.

Літер.: 8


У статті обґрунтовано теоретико-методологічні аспекти соціально-економічного розвитку регіонів України. Визначено напрями регіональної політики щодо реалізації потенціалу розвитку регіону. Виділено складові модернізаційного потенціалу соціально-економічного розвитку регіонів та надано їх характеристики. 
соціально-економічний розвиток, регіон, економічний потенціал, модернізація Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.021:330.341.4
Гусєва М. О. Регіональна структурна політика: суть, роль та напрями реалізації / М. О. Гусєва // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 11-20.

Літер.: 9


У статті розглянуто, проаналізовано та визначено суть поняття регіональної структурної політики та її місце серед складових державної політики. Здійснено порівняння функцій регіональної економічної політики та регіональної структурної політики. Визначено основні завдання та пріоритетні цілі регіональної структурної політики, а також виявлено напрями її здійснення. Проаналізовано механізм реалізації регіональної структурної політики, його інструменти та методи. 
регіональна структурна політика, регіональна соціально-економічна система, структурні зміни, структурні диспропорції, структурні процеси. Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 353:351
Пугачевська К. Й. Напрями оптимізації загальнодержавних і регіональних економічних інтересів / К. Й. Пугачевська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 21-27.

Літер.: 9


Визначені причини, які обумовлюють необхідність застосування значного обсягу інструментів державного регулювання до регіонального розвитку в Україні. Досліджуються напрями раціоналізації механізмів регіональної політики держави. Запропоновані підходи щодо шляхів оптимізації загальнодержавних та регіональних економічних інтересів. 
держава, регіональна політика, механізми державного управління, розвиток регіонів Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.53(477)
Холонюк О. Л. Основні напрями регулювання міжрегіональної цінової диференціації в контексті формування регіональної політики держави / О. Л. Холонюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 28-34.

Літер.: 8


У статті визначено ієрархічні рівні державного регулювання міжрегіональної диференціації цін. Обґрунтовано необхідність застосування регуляторних методів з метою зниження міжрегіональної диференціації цін. Розглянуто стратегічні напрями регіональної політики щодо зменшення цінових диспропорції в державі. 
міжрегіональна диференціація цін, регіональна політика, міжрегіональна інтеграція Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14
Загвойська Л. Д. Кластери як інструмент екологізації регіональної економіки / Л. Д. Загвойська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 35-44.

Літер.: 14


Досліджено питання теорії і практики активізації процесів екологізації через розвиток кластерної політики. На основі ретроспективного аналізу досвіду країн ЄС-27 і сучасних політико-економічних умов запропоновано заходи для стимулювання еко-інновацій в Україні. 
кластер, кластерна політика, екологізація, еко-інновації Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338:338.012:338.054.23:338.58:338.14
Бублик М. І. Нечіткий кластерний аналіз областей України за показниками техногенних збитків / М. І. Бублик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 45-57.

Літер.: 24


У статті аналізуються фактори формування техногенних збитків, спричинених просторовою концентрацією економічної діяльності. Проведено нечіткий кластерний аналіз областей України за показниками техногенного навантаження, природокористувацької та природоохоронної діяльності методом С-середніх. Зроблено висновки щодо напрямів державного регулювання техногенних збитків, спричинених економічною діяльністю, в регіонах України. 
: техногенні збитки, кластерний аналіз, нечіткий метод С-середніх, просторова концентрація техногенного навантаження, регіональний розвиток Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.15:502.7
Федина К. М. Оцінка рівня реалізації природно-ресурсного потенціалу регіону / К. М. Федина // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 58-70.

Літер.: 9


В статті охарактеризовано сучасний стан природних ресурсів, наявний та можливий рівень реалізації природно-ресурсного потенціалу регіону. Проаналізовано виробничий потенціал області. Висвітлено основні показники використання природно-ресурсного потенціалу регіону а саме земельного, водного, лісового, мінерально-сировинного. Виділено основні недоліки використання природних ресурсів та запропоновано основні шляхи їх вирішення. Охарактеризовано Стратегію економічного та соціального розвитку Рівненської області. 
природно-ресурсний потенціал, природні умови, природні ресурси, оцінка, регіон, стратегія Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.16
Максимів Л. І. Регіональна політика поводження з твердими побутовими відходами: стан і перспективи розвитку / Л. І. Максимів, Ю. І. Панківський, Ю. В. Вдович // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 71-78.

Літер.: 11


Стаття присвячена проблемі поводження з твердими побутовими відходами на регіональному рівні та напрямам її вирішення в контексті євроінтеграційних процесів. З цією метою проаналізовано проект регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами Львівської області на період 2007-2020 рр. та подано пропозиції щодо формування комплексної програми запобігання утворенню відходів, як того вимагає Рамкова угода щодо відходів ЄС. 
тверді побутові відходи, поводження з відходами, обласна програма поводження з відходами, Рамкова угода ЄС щодо відходів Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.025.12:[626.876:622.33]
Соловій І. П. Оптимізація землекористування після завершення вуглевидобутку у руслі політики сталого розвитку / І. П. Соловій, Я. В. Безик, Т. Я. Кулешник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 79-91.

Літер.: 13


Підходи екологічної економіки до економічної політики зумовлюють потребу її реформування в еколого-економічну політику, або ж, якщо виходити з її мети – у політику сталого розвитку. Розвиток гірничопромислових районів, як і інших територій, повинен відповідати пріоритетам політики сталого розвитку, з тим щоб забезпечити стале землекористування після завершення вуглевидобутку. Для визначення оптимального способу землекористування після завершення гірничих робіт запропоновано застосування методів багатокритеріальної оцінки, заснованих на математичних підходах. Обґрунтовано можливості комбінування, залежно від характеру проблеми, існуючих технік дослідження, на прикладі застосування методу багатокритеріального прийняття рішень (МБПР) поряд із методом аналізу ієрархій (МАІ), для отримання більш надійних результатів. 
: екологічна економіка, стале землекористування, методи багатокритеріальної оцінки, критерії оптимізації Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.101.26:332.133
Пауш М. М. Економічна стратифікація населення гірських територій Закарпаття / М. М. Пауш // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 92-97.

Літер.: 3


На основі моніторингу населення гірських районів Закарпатської області, досліджено економічну стратифікацію прошарку його економічно активних представників, виокремлено моделі господарської стратегії і форми адаптації суб’єктів господарювання до ринкових відносин. 
гірські території, стратифікація, населення, адаптація, моделі, програми Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14
Башинська Ю. І. До питання конкурентоспроможності відновлюваної енергетики в Західному регіоні України / Ю. І. Башинська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 98-108.

Літер.: 13


Розглянуто питання використання відновлюваних джерел енергії в Західному регіоні України з метою заміщення традиційних енергоносіїв. Проаналізовано сучасні тенденції щодо зміни витрат на генерацію енергії з відновлюваних джерел. Наведено приклад розрахунку економічної вигоди для об’єктів господарської діяльності від використання технологій з відновлюваної енергетики. 
відновлювана енергетика, конкурентоспроможність, енергоефективність, енергоощадність, Західний регіон України Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.1
. [Особенности развития старопромышленных регионов Украины (кластерный подход) [Особливості розвитку старопромислових регіонів України (кластерний підхід)]] / О. М. Бойко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 109-118.

Літер.: 10


Досліджено особливості розвитку старопромислових регіонів України. Дано визначення дефініції “старопромисловий регіон”. Розглянуто особливості розвитку кластерів. 
старопромисловий регіон, регіон, кластер, кластерна політика, галузь промисловості Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 719+332.834
Хром’як Й. Я. Організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності органів місцевого самоврядування / Й. Я. Хром’як, О. Б. Доскач, Н. М. Лисяк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 119-130.

Літер.: 9


Авторами обґрунтовано організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності органів місцевого самоврядування, дано рекомендації щодо визначення критеріїв добору земельних ділянок як окремих об’єктів інвестиційної діяльності, виокремлено критерії оцінки ефективності проектів. 
інвестиції, інвестиційний проект, інвестиційна діяльність, ефективність проекту Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.131.7:330.322.5(477.83)
Ткач С. М. Вплив ризиків на ефективність інвестиційної діяльності у Львівській області / С. М. Ткач // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 131-141.

Літер.: 4


Досліджено тенденції розвитку інвестиційної діяльності та ефективності використання інвестицій в регіоні. За допомогою побудови економетричних моделей множинного регресійного аналізу оцінено вплив факторів системи ризиків інвестиційної діяльності за ключовими сферами на ефективність інвестицій у Львівській області. 
інвестиції, ефективність, інвестовіддача, ризик, регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.322(477.8)
Процевят О. С. Залучення прямих іноземних інвестицій у розвиток Західного регіону України / О. С. Процевят // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 142-149.

Літер.: 10


Проаналізовано сучасний стан залучення прямих іноземних інвестицій у розвиток Західного регіону України. Виконано прогноз стосовно обсягів надходження прямих іноземних інвестицій у наступних роках та побудовано тренд за прогнозними даними. 
прямі іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, прогноз, валютний курс, торговельний баланс Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.142.211:338.3(477.83)
Горин Г. В. Стан основного капіталу виробничої сфери та його регіональні особливості (на прикладі Львівської області) / Г. В. Горин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 150-155.

Літер.: 6


У статті здійснено аналіз стану виробничої сфери в економіко-соціальних аспектах модернізації основного капіталу Львівської області в сучасних умовах. Досліджено динаміку показників основного капіталу виробничої сфери цього регіону. Вказано негативні та позитивні зміни у розвитку виробничої сфери економіки регіону. 
виробнича сфера, основний капітал, регіон, матеріаломісткість виробництва, рентабельність основного капіталу Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122(477.8)
Андел І. В. Підвищення техніко-технологічного рівня основного капіталу промисловості у Львівській області / І. В. Андел // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 156-165.

Літер.: 12


У статті проаналізовано стан, рух, ефективність використання основного капіталу у промисловості Львівської області. Визначено причини погіршення стану основного капіталу промисловості Львівської області. Запропоновано, що для підвищення техніко-технологічного рівня основного капіталу промисловості у Львівській області необхідно у інвестиційній політиці враховувати пріоритетність оновлення. 
основний капітал, техніко-технологічний рівень, інвестиційна політика, промислова політика, локомотивні види економічної діяльності Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.142.211:[658:338.47](477.83)
Лиса О. І. Оцінка основного капіталу сфери транспорту Львівської області / О. І. Лиса // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 166-173.

Літер.: 8


У статті на основі розрахунку відповідних коефіцієнтів здійснено оцінку техніко-економічного стану та ефективності використання основного капіталу сфери транспорту Львівської області. 
основний капітал, сфера транспорту, регіон, ефективність, модернізація Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.142.211:316.422:338.3:332.1(477.83)
Ситар Л. Й. Вплив техніко-технологічних аспектів модернізації основного капіталу виробничої сфери на економічний розвиток регіону (на прикладі Львівської області) / Л. Й. Ситар // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 174-180.

Літер.: 4


У статті досліджено техніко-технологічний стан основного капіталу виробничої сфери Львівської області за рядом показників. На основі проведеної оцінки окреслено напрями та форми проведення подальшої його модернізації для підвищення конкурентоспроможності підприємств промисловості, транспорту і будівництва області. 
оцінка, основний капітал, виробнича сфера, показники, модернізація Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.92:001.92(477)
Полюга В. О. Проблеми інформаційного забезпечення міжнародної співпраці у вирішенні екологічних проблем транскордонних територій / В. О. Полюга, Д. М. Полюга // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 181-187.

Літер.: 2


У дослідженні розкрито суть інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародної співпраці у вирішенні екологічних проблем транскордонних територій, запропоновано модель спільної інформаційної системи територіального моніторингу, розроблено заходи щодо його запровадження та механізми підсилення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародної співпраці. 
інформаційно-аналітичне забезпечення, транскордонні території, екологічні проблеми Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.942
Товканець О. С. Транскордонне співробітництво у контексті регіональної економічної політики / О. С. Товканець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 188-195.

Літер.: 12


У статті здійснено аналіз впливу транскордонного співробітництва на розвиток регіональної економічної політики. Охарактеризовано форми транскордонного співробітництва, звернуто увагу на діяльність єврорегіонів і програм транскордонного співробітництва, що сприяють поглибленню економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших взаємин між прикордонними територіальними громадами. 
транскордонне співробітництво, єврорегіон, регіональна економічна політика Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 334.012.23
Мусаткіна В. П. Стан та перспективи розвитку малого бізнесу в регіоні в умовах євроінтеграції / В. П. Мусаткіна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 196-204.

Літер.: 6


У статті досліджено сучасний стан малого бізнесу в Україні та Закарпатській області з урахуванням змін в законодавчій базі. Визначено проблеми та пріоритетні напрямки його розвитку. 
малий бізнес, мікропідприємства, спрощена система оподаткування, євроінтеграція Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [504+33:34](327)
Дубовіч І. А. Концептуальні теоретико-методологічні та практичні засади транскордонного еколого-економіко-правового співробітництва України з ЄС / І. А. Дубовіч // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 205-212.

Літер.: 8


Звернено увагу на актуальність дослідження транскордонного співробітництва. Розглянуто теоретико-методологічну основу та практичну реалізацію транскордонного еколого-економіко-правового співробітництва України з ЄС. Аналізується поняття та сутність екологізації економіки та екологізації освіти. Обґрунтовано необхідність реалізації сутності транскордонної екологізації економіки та освіти як важливих умов для формування концепції сталого розвитку на міжрегіональному транскордонному рівні. Запропоновано створити “Транскордонний міжуніверситетський науковий центр сталого розвитку”. 
транскордонне еколого-економіко-правове співробітництво, сталий розвиток, екологізація економіки і освіти, Європейський Союз Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.5
Лизанець А. Г. Розвиток регіонального ринку праці в контексті євроінтеграційних процесів / А. Г. Лизанець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 213-221.

Літер.: 12


Визначено зміст поняття “регіональний ринок праці”, досліджено стан та тенденції розвитку регіонального ринку праці Закарпатської області, визначено ризики та перспективи розвитку регіонального ринку праці в умовах євроінтеграції. 
регіональний ринок праці, попит і пропозиція робочої сили, економічно-активне населення, безробіття Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.337(378.14)
Товканець С. А. Роль єврорегіонів у формуванні конкурентоспроможності вищої економічної освіти: європейський досвід / С. А. Товканець, Г. В. Товканець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 222-230.

Літер.: 10


У статті здійснено аналіз впливу єврорегіонів на формування конкурентоспроможності вищої економічної освіти у європейських країнах, зокрема в Чехії і Словаччині. Охарактеризовано єврорегіональне і транскордонне співробітництво як елементи інтеграційної освітньої та економічної стратегії Європейського Союзу. 
транскордонне співробітництво, єврорегіон, вища економічна освіта Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:339.9]:330.34
Черторижський В. М. Питання особливостей транскордонного регіону та його роль у регіональному економічному розвитку / В. М. Черторижський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 231-239.

Літер.: 10


У статті висвітлено деякі особливості транскордонної регіональної економіки та її пріоритетні позиції у структурі регіональної економічної науки, також розглядається “додержавний” режим функціонування, причини зростання економічних процесів та їхні наслідки у транскордонному регіоні, підкреслюється інкорпоративний характер транскордонного регіону тощо. 
глобалізація, транскордонні регіони, регіональна економіка, регіональний економічний розвиток, конкуренція, інкорпоратизм Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.482
Ковальчук І. Є. Вплив євроінтеграції на розвиток туристичної галузі в регіоні / І. Є. Ковальчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 240-247.

Літер.: 6


Досліджено фактори впливу євроінтеграції на функціонування та розвиток суб’єктів туризму на регіональному рівні. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади формування туристичних послуг з метою активізації туризму, який визначає місце країни у високоінтегрованому світовому господарстві. 
туризм, рекреація, євроінтеграція, регіон, глобалізація, туристичний інформаційний центр, програма розвитку туризму, туристична інфраструктура, транскордонне співробітництво у туристичній сфері Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.486
Братюк В. П. Перспективи та механізми активізації розвитку туризму в регіоні / В. П. Братюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 248-256.

Літер.: 12


У статті проаналізовано сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі. Проведено дослідження сучасних перспектив розвитку туризму, розроблення механізмів та практичних рекомендацій щодо активізації розвитку даної галузі програмними методами. На прикладі туристичної галузі розглядається організаційно-економічний механізм програмної активізації туристичної діяльності. 
туристична індустрія, державна регулювання, розвиток, економічний механізм, активізація розвитку, програма Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.48:34.096:330.34
Черниш І. В. Проблеми нормативно-правового регулювання розвитку туристичної галузі в Україні та її регіонах / І. В. Черниш // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 257-266.

Літер.: 20


У статті, на основі узагальнення наукових підходів щодо визначення проблем політико-правової сфери, які стримують розвиток туристичної галузі в Україні, проведено їх систематизацію з урахуванням політичного стану у країні та законодавчого регулювання; проведено соціологічне дослідження з метою виокремлення проблему політико-правової сфери, на основі якого встановлено відсутність спільної точки зору між представниками бізнесу, вченими-економістами та державними службовцями щодо сприйняття проблем розвитку туристичної галузі в Україні; проаналізовано нормативно-правову базу туристичної галузі в Україні та визначено найбільш гальмівні чинники законодавчого порядку, що стримують її розвиток. 
законодавче регулювання, політико-правова сфера, політичний стан, розвиток, туристична галузь, чинники гальмування Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 911:338.48
Медвідь Л. І. Туризм як елемент сталого розвитку сільських територій Закарпатської області / Л. І. Медвідь, Н. С. Кампов // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 267-275.

Літер.: 6


У статті розглянуто поняття “сталого розвитку” та його застосування в різних сферах. Здійснено огляд сучасного стану туризму, як напряму сталого розвитку сільських населених пунктів Закарпатської області. Визначено пріоритетні послуги сільського туризму, які забезпечують сталий розвиток регіону. 
сталий розвиток, туризм, сільський туризм, сільські гірські території, садиби зеленого туризму Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.92:338.49:334.012
Антонюк Д. А. Розбудова інституціональної інфраструктури підприємництва в умовах євроінтеграції / Д. А. Антонюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 276-284.

Літер.: 5


У роботі проаналізовано перспективи розвитку підприємництва в контексті євроінтеграції України. Досліджено особливості функціонування інститутів інфраструктури підприємництва (економічної безпеки, міжнародного та міжрегіонального співробітництва, захисту інтересів у СОТ, лобізму тощо) в регіонах в умовах принципово нових завдань після підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Розроблена концепція трансформації інституціональної інфраструктури підприємництва в умовах євроінтеграції з урахуванням регіонального аспекту. З метою стимулювання виходу продукції українських підприємств малого та середнього бізнесу на європейські ринки висвітлені напрями (економічний, технічний, ментальний) та запропоновано відповідний інструментарій інфраструктурного забезпечення підприємництва в областях України. 
інституціональна інфраструктура підприємництва, бізнес-середовище регіону, підприємництво, євроінтеграція Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.24:620.91(477)
Литвин І. В. Інноваційні технології енергоефективності на підприємствах світлотехнічної галузі в контексті реалізації регіональної економічної політики / І. В. Литвин, М. В. Жулінський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 285-294.

Літер.: 12


У статті обґрунтована важливість реалізації заходів енергозбереження в Україні, досліджена діяльність вітчизняних підприємств світлотехнічної продукції, визначені особливості їх інноваційної діяльності на прикладі ПАТ “Іскра”, досліджені можливості впровадження інноваційних технологій енергоефектив¬ності та паливозаміщення на підприємствах регіону. 
енергозбереження, енергоефективні технології, паливо заміщення, інноваційний розвиток Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 658.6
Зарічна О. В. Роль стратегічного управління в діяльності підприємства в умовах сталого розвитку регіону / О. В. Зарічна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 295-302.

Літер.: 5


В статті розглянуто основні проблеми управління підприємством, та важливість стратегічного управління як основи функціонування підприємницьких структур в нестабільних умовах господарювання. Визначені особливості стратегічного управління та основні його завдання. Наведено та охарактеризовано дві концепції стратегічного управління та їх важливість в процесі здійснення діяльності підприємств. 
стратегічне управління, концепція стратегічного управління, стратегія, філософська концепція стратегічного управління, організаційно-управлінська концепція стратегічного управління Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.101.541:330.322.+330.341.1:334.012.6
Скрипко Т. О. Проблеми державного регулювання регіонального інвестиційно-інноваційного розвитку підприємництва / Т. О. Скрипко, В. В. Апопій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 303-311.

Літер.: 13


Розглянуто стан інвестиційної активності та тенденцій інноваційного розвитку підприємств малого і середнього підприємництва (МСП). Проаналізовано інституціональне забезпечення державного регулювання. Доведено низьку ефективність заходів, інструментів державної та регіональної політики підтримки розвитку підприємництва та запропоновано шляхи вирішення проблеми. 
мале та середнє підприємництво, державне регулювання, інвестиції, інновації, розвиток Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [338.45:640.43]:657:336.256
Семенюк Л. В. Обліково-аналітичне дослідження стратегічного управління доходами закладів ресторанного господарства в регіонах України / Л. В. Семенюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 312-319.

Літер.: 8


У статті розглянуто поняття обліково-аналітичної моделі стратегічного управління доходами закладів ресторанного господарства, визначено її основні складові та проблеми, які виникають в управлінців та власників бізнесу при її побудові; запропоновано схематичну модель управління доходами мереж закладів ресторанного господарства в регіонах України. 
обліково-аналітична модель, стратегічне управління доходами, класифікація доходів, контрольні точки на шляху руху інформації, стратегія аналізу доходу Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.713
Музичка О. М. Забезпечення достатності капіталу банківських установ як основа формування ефективної регіональної банківської системи / О. М. Музичка // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 320-329.

Літер.: 16


Розглянуто поняття достатності капіталу банків та основні підходи до її визначення. Конкретизовано основні положення Базеля ІІІ в контексті забезпечення достатності капіталу банків на регіональному рівні. Проаналізовано рівень капіталізації банківської системи України та запропоновано комплекс заходів вітчизняним банкам, необхідних для успішного застосування міжнародних стандартів достатності капіталу. 
достатність капіталу, міжнародні стандарти, капіталізація, нормативи достатності, регіональна банківська система, Базель ІІІ Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.717
Дребот-Лабецька Л. М. Іпотечна система: дефініція, структура, суб’єкти / Л. М. Дребот-Лабецька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 330-340.

Літер.: 8


З метою встановлення термінологічної єдності досліджено існуючі у науковій літературі понятійні визначення у сфері іпотечних відносин, наведено вживання різними авторами різних понять для характеристики одних і тих процесів. Розроблено загальну та інституційну структуру іпотечної системи, висвітлено роль та функції держави як незалежного суб’єкта іпотечної системи. Досліджено процеси, що об’єднують фінансово-кредитний ринок, іпотечний, ринок нерухомості у єдину іпотечну систему. Розглянуто економічні інтереси суб’єктів іпотечної системи, досліджено взаємозв’язок між ними в процесі відтворення іпотечного капіталу. 
іпотечні відносини, іпотечна система, іпотечне кредитування, іпотечний ринок, фінансово-кредитний ринок, ринок нерухомості, іпотечні облігації Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.712:330.322
Фітель О. І. Проблеми та тенденції в інвестиційній діяльності банків регіону / О. І. Фітель // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 341-352.

Літер.: 13


Здійснено аналіз інвестиційної діяльності банківських установ в регіоні. Визначено основні проблеми, що мають місце на ринку банківських послуг, зокрема в інвестиційному кредитуванні. 
банки, інвестиційна діяльність, регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.322:1
Проць Н. В. Методичні підходи до оцінювання реалізації бюджетної політики на місцевому рівні / Н. В. Проць // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 353-363.

Літер.: 13


У статті розглянуто методичні підходи до оцінювання проведення бюджетної політики на місцевому рівні: традиційний; результативний, комплексний. Автором запропоновано комплексний підхід оцінювання реалізації бюджетної політики на місцевому рівні, який забезпечить виявлення резервів щодо мобілізації засобів до бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів, посилення контролю за їх виконанням. 
бюджетна політика на місцевому рівні, дотація, фінансове забезпечення, ефективність, результативність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 369.212 (477)
Білик О. І. Напрями вдосконалення соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в Україні: регіональний аспект / О. І. Білик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 364-372.

Літер.: 13


Проаналізовано сучасний стан загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в Україні. На основі здійсненого аналізу встановлено, що найбільшу частку у структурі виплат Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності займають витрати з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності. Також досліджено основі проблеми соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та обґрунтовано необхідність запровадження рекомендованих напрямків їх подолання. 
соціальне страхування, тимчасова втрата працездатності, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, страхувальники, застраховані особи, роботодавці, добровільні форми страхування. Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 368.914:332.143
Гринчишин І. М. Оцінювання параметрів діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні та особливості їх регіонального розвитку / І. М. Гринчишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 373-380.

Літер.: 7


Здійснено оцінювання параметрів діяльності недержавних пенсійних фондів (НПФ) в Україні в контексті їх регіонального розвитку. Встановлено, що попри позитивну динаміку ключових показників діяльності НПФ в Україні, спостерігається уповільнення темпів їх приросту протягом останніх років. Виявлені диспропорції у функціонуванні НПФ в Україні поглиблюються дисбалансом їх регіонального розвитку, що підтверджують розраховані показники локалізації та концентрації послуг недержавних пенсійних фондів. 
недержавний пенсійний фонд, регіон, регіональний розвиток, індекс локалізації, індекс концентрації, індекс Херфіндаля-Хіршмана. Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.9
Дяконенко О. І. Основні детермінанти трансформації сільського розселення в Україні / О. І. Дяконенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 381-389.

Літер.: 4


В статті розкрито результати комплексної оцінки впливу детермінант на трансформацію сільського розселення. Встановлено, що сучасний процес трансформації сільського розселення відбувається під впливом дії суспільно-політичних, інституційно-економічних, соціально-економічних, соціально-демографічних, інвестиційно-інноваційних та еколого-економічних груп детермінант. Обґрунтовано вплив та зміни напрямів дії цих детермінант на сільське розселення. 
сільське розселення, детермінанти Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.133.6:[332.122:338.43](477.83)
Крупін В. Є. Перспективи кластеризації на сільських територіях Львівської області в контексті реалізації регіональної політики розвитку / В. Є. Крупін, А. О. Пелехатий // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 390-399.

Літер.: 3


У статті окреслено можливості формування кластерів на сільських територіях Львівської області. На основі розглянутих факторів виділено агропромисловий, лісопромисловий та туристично-рекреаційний кластери. Проаналізовано особливості та можливі проблеми кластеризації на сільських територіях регіону. Визначено основні засади, на яких повинно здійснюватися формування кластерів на сільських територіях Львівської області. 
сільські території, кластеризація, соціально-економічний розвиток, Львівська область Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.226.212.1
Хомюк Н. Л. Регіональні аспекти оподаткування земель сільськогосподарського призначення / Н. Л. Хомюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 400-410.

Літер.: 9


У статті охарактеризовано сучасний стан земель сільськогосподар¬ського призначення Волинської області та України в цілому. Проаналізовано земельне і податкове законодавство. Висвітлено основні аспекти оподаткування земель сільськогосподарського призначення. Охарактеризовано земельний податок та орендну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності як складові плати за землю. Проаналізовано спеціальний режим оподаткування сільськогосподар¬ських товаровиробників. Охарактеризовано основні складові проекту Концепції реформування податкової системи, які стосуються оподаткування землі. Проаналізовані надходження плати за землю та фіксованого сільськогосподарського податку до Зведеного бюджету Волинської області. Досліджено нормативну грошову оцінку сільськогосподарських угідь Волинської області та України. Проаналізовано нормативну грошову оцінку ріллі Волинської області по районах. 
землі сільськогосподарського призначення, плата за землю, земельний податок, орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, фіксований сільськогосподарський податок, нормативна грошова оцінка земель Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.1
Музика П. М. Філософія економічного розвитку сільських територій в контексті становлення економіки знань / П. М. Музика // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 411-420.

Літер.: 8


У статті висвітлено сучасні тенденції інноваційного розвитку крізь призму трактування філософського аспекту прогресу. Глобалізація визначально впливає на процеси ствoрення i дифузії інновацій та розвиток людського капіталу сільських територій, що актуально в контексті становлення економіки знань. 
економічний розвиток, інновації, економіка знань, технологічний уклад, сільські території Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 373:711.438
Головко Л. В. Оптимізація мережі освітніх закладів та її вплив на розвиток сільських територій України / Л. В. Головко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 421-429.

Літер.: 9


Визначено основні тенденції розвитку процесу оптимізації освітніх закладів у сільській місцевості. Обґрунтовано недоцільність закриття малокомплектних шкіл з врахуванням територіального чинника та можливостей покращення демографічної ситуації на селі. 
освітні заклади, якість освітніх послуг, оптимізація, сільські населені пункти, демографічна ситуація, населення Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.342.146:364.442.6:332.1
Бідак В. Я. Функціонально-цільовий підхід в удосконаленні системи соціального захисту населення: загальнодержавний і регіональний аспекти / В. Я. Бідак, Л. О. Павлова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 430-441.

Літер.: 14


Обґрунтовується необхідність застосування функціонально-цільового підходу при моделюванні перспективної системи соціального захисту населення в його загальнонаціональному та регіональному вимірах. Пропонується розглядати соціальний захист як державно-регіональну систему підтримки благополуччя населення на рівні, не нижчому від діючих стандартів і нормативів, яка повинна орієнтуватись на попередження нагромадження соціальних дефіцитів. Висвітлено проблеми, ризики і новітні негативні фактори, що зумовлюють необхідність накреслення модернізаційних змін у діючій соціально захисній системі. 
соціальна захищеність, система соціального захисту населення, функціонально-цільовий підхід, соціальні дефіцити Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.7:316.7:332.1
Біль М. М. Територіальні міграційні системи як детермінанти історико-культурного розвитку регіонів / М. М. Біль // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 442-449.

Літер.: 6


У статті систематизовано історико-культурні передумови формування територіальних міграційних систем. Визначено характер впливу таких систем на історико-культурний розвиток регіонів у функціональних ролях донорів і реципієнтів міграційних процесів. Обґрунтовано можливості розвитку мультикультуралізму в регіонах України з урахуванням сучасних подій кризового, націоідентичного характеру. 
територіальна міграційна система, історико-культурний розвиток, регіон, мультикультуралізм Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.55-053.67
Мульска О. П. Вплив міграційних процесів на потенціальний розвиток молодого покоління / О. П. Мульска // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 450-458.

Літер.: 11


Розкрито новітні тенденції міграційних процесів – соціально-економічні проблеми молодого покоління в умовах розвитку їх потенціалу. Виявлено вплив трудової міграції на рівень розвитку емігрантських дітей. 
міграційні процеси, молоде покоління, розвиток дітей трудових мігрантів Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.17:[330.342.146:338.49]
Бачинська М. В. Організація системи геріатричної допомоги населенню: досвід європейських країн / М. В. Бачинська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 459-467.

Літер.: 9


Обґрунтовано потребу в організації геріатричної допомоги. Проаналізовано та визначено потенційних споживачів геріатричних послуг в Україні. Розглянуто функціонування системи геріатричної допомоги в Україні та в деяких європейських країнах. 
старіння населення, якість життя, організація системи геріатричної допомоги, геріатрична послуга, особи похилого віку Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 376.64:37.014.53
Слюсар Л. І. Сучасний стан проблеми соціального сирітства в Україні та шляхи її вирішення / Л. І. Слюсар // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 468-477.

Літер.: 9


У статті досліджується поширення соціального сирітства в Україні та її регіонах: сучасний стан, тенденції змін, демографічні витоки цієї проблеми. Аналізується поширення у регіонах сучасних форм виховання і утримання цієї категорії дітей. 
діти-сироти, діти, позбавленні батьківського піклування, соціопатична сім’я, однобатьківська сім’я, державні інтернатні заклади, сімейний дитячий будинок, прийомна сім’я Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 351.314
Хомин О. Й. Ланцюгова схема циклу демографічної безпеки у регіонах України / О. Й. Хомин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 478-485.

Літер.: 2


Визначено базисні складові, що визначають регіональні особливості демографічної безпеки держави. Розглянуто загрози складовим демо¬графічної безпеки. Визначені ланки ланцюга циклічності демографічної безпеки. Описана суть кожної ланки. Проаналізовано особливості забезпечення ланок ланцюга циклічності демографічної безпеки України. Запропоновано основні завдання стратегії політики національної безпеки. 
регіон, безпека, демографічна безпека, загроза, небезпека, катастрофа, криза, ризик, безпека, ланки ланцюга циклічності демографічної безпеки Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.12
Казьмір Л. П. Розвиток науково-освітньої сфери як чинник модернізації економічного простору регіону / Л. П. Казьмір // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 486-496.

Літер.: 22


Висвітлюються можливості використання поляризаційно-дифузійного підходу до формування концептуальних засад модернізації економічного простору регіону. Особлива увага звертається на необхідність врахування метрополізаційних викликів при розгляді сучасних тенденцій розвитку просторових форм організації науково-освітньої сфери. На основі первинних статистичних даних проведено порівняльний аналіз стану й основних тенденцій змін у сфері науки та вищої освіти в обласних центрах Західного регіону України. 
науково-освітня сфера, економічний простір, модернізація, поляризаційно-дифузійна модель розвитку, метрополізація, Західний регіон України, обласні центри Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:911.375]
Комарницька Г. О. Удосконалення регулювання урбанізаційних процесів у регіоні / Г. О. Комарницька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 497-504.

Літер.: 7


У статті обґрунтовано теоретико-методологічні основи дослідження удосконалення регулювання урбанізаційних процесів у регіоні. Проаналізовано структуру регуляторів урбанізаційних процесів. Запропоновано напрямки удосконалення застосування виділених регуляторів. Виділено головні об’єкти та напрямки регулювання. 
урбанізаційні процеси, регулювання, регулятори, регіон, напрямки, удосконалення Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.49(477.8)
Шевчук О. І. Оцінка стану складових інфраструктури Карпатського регіону / О. І. Шевчук, Я. В. Шевчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 505-512.

Літер.: 11


Проаналізовано стан інфраструктури Карпатського регіону та її складових. Окреслено взаємовплив рівня розвитку господарства регіону та стану інфраструктури. Виявлено найгостріші проблеми розвитку інфраструктури та визначено підходи до їх розв’язання. 
інфраструктура, господарство, регіон, взаємовплив, наслідки Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:911.375
Кушнірецька О. В. Метрополізаційні процеси: підходи до дослідження та аналізу / О. В. Кушнірецька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 513-522.

Літер.: 11


У статті висвітлено основні характеристики процесів метрополізації, проаналізовано підходи до визначення метрополій, запропоновано критерії виділення метрополійних функцій та індикаторів їх аналізу. 
метрополізація, метрополія, метрополійна функція, процес, глобалізація Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.3:316.422:332.135
Лопата О. О. Міжнародний досвід проведення модернізації виробництва регіонів на кластерній основі / О. О. Лопата // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 523-532.

Літер.: 12


У статті розглянуто теоретичні аспекти розвитку виробничих потужностей регіонів України на основі кластеризації. Представлено стратегії провідних країн щодо кластеризації виробничої сфери регіонів. Наведено моделі розвитку регіональних виробничих систем та представлено потенціал кластеризації виробничої сфери в розрізі областей. 
кластер, модернізація, інновації, регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.562:64.033
Пугачевська К. С. Імпортна складова розвитку внутрішнього ринку України / К. С. Пугачевська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 533-541.

Літер.: 9


Проаналізовано чинники зростання внутрішнього ринку України та масштаби впливу імпорту на його розвиток. Розраховано обсяги потенційного попиту на внутрішньому ринку. Оцінено співвідношення вітчизняних та імпортних товарів на внутрішньому ринку України та виявлені загрози значних масштабів імпортоспоживання при низько¬конкурентоспроможному національному виробництві. 
внутрішній ринок, ринкова кон’юнктура, імпорто¬залежність, регулювання імпорту, регіоналізація торгівлі Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.35
Сімків Л. Є. Аналіз сучасного рівня якісного економічного зростання в Україні / Л. Є. Сімків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 542-550.

Літер.: 9


У статті розглядаються теоретичні засади якісного економічного зростання яке має базуватись на процесах інтенсифікації економічного розвитку держави за рахунок чинників, що забезпечать не тільки кількісне зростання, а й якісні зміни. Обґрунтована об’єктивна необхідність розробки концепції нової якості економічного зростання та переходу національної економіки до стратегії випереджаючого розвитку на інноваційно-інвестиційній основі. 
якісне економічне зростання, людський капітал, інноваційно-інвестиційний розвиток, якість життя, конкурентоспроможність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332
Чорна Н. П. Проблеми забезпечення населення Волинської області житлом / Н. П. Чорна, Р. С. Чорний // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 551-558.

Літер.: 8


У статті визначено і охарактеризовано стан житлового фонду Волинської області за допомогою окремих індикаторів. Встановлено, що у сільській місцевості забезпеченість населення житлом є вищою. Звертається увага на низький благоустрій житла в регіоні. Проаналізовано проблеми забезпечення населення житлом. Окреслено шляхи поліпшення ситуації, зокрема, розкривається роль програми “Доступне житло”. 
проблема, житло, регіон, забезпеченість, благоустрій, програма Файл Adobe Reader Автори збірника // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. - Львів, 2014. - Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. - С. 559-564.


Веб-майстер П. Попадюк