Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Libanova Ella MarlenivnaLibanova Ella Marlenivna

Doctor of Economics, Professor, Academician of National Academy of Sciences of Ukraine, Honored Economist of Ukraine

Director of the Ptukha Institute for Demography and Social Studies of NAS of Ukraine

Webpages:CitationsLibanova, E. M. (Ed.), Horbulin, V. P., Pyrozhkov, S. I., & et al. (2015). Polityka intehratsiyi ukrayins’koho suspil’stva v konteksti vyklykiv ta zahroz podiy na Donbasi [Policy of Ukrainian society integration in the context of challenges and threats of events in Donbas] (National report). Kyiv: NAS of Ukraine. Retrieved from http://www.idss.org.ua/monografii/2016_dopov_Donbas.pdf [in Ukrainian]. {sep2018.03.088.001}

Libanova, E. M. (2018). Zovnishni trudovi mihratsiyi ukrayintsiv: masshtaby, prychyny, naslidky [External labor migration of ukrainians: scale, causes, consequences]. Demohrafiya ta sotsial’na ekonomika – Demography and Social Economy, 2(33), 11-27. Retrieved from https://doi.org/10.15407/dse2018.02 [in Ukrainian]. {sep2018.05.092.004}

Libanova, E. M., & Khvesyk, M. A. (Eds.). (2014). Sotsial’no-ekonomichnyi potentsial staloho rozvytku Ukrayiny ta yiyi rehioniv [Socio-economic potential of sustainable development of Ukraine and its regions]: National report. Kyiv: Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the NAS of Ukraine. [in Ukrainian]. {sep2019.04.024.001}

Libanova, E. M. (2017). Nadmirna sotsial’no nepryynyatna nerivnist’: holovnyy vyklyk dlya ukrayins’koho suspil’stva [Excessive socially unacceptable inequality: a major challenge for Ukrainian society]. Visnyk Natsional’noyi akademiyi nauk Ukrayiny – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 5, 22-25. [in Ukrainian]. {sep2019.05.033.002}

Libanova, E. M. (2010). Humanizm, suspil’na intehratsiya ta sotsial’nyy rozvytok [Humanism, social integration and social development]. Demohrafiya ta sotsial’na ekonomika – Demography and social economy, 2, 3-15. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2010.02.003. [in Ukrainian]. {sep2019.06.026.010}

Libanova, E. M., Hladun, O. M., & Lisohor, L. S., et al. (2013).Vymiryuvannya yakosti zhyttya v Ukrayini [Measuring the quality of life in Ukraine]: Analytical report. Кyiv. [in Ukrainian]. {sep2020.02.055.011}

Libanova, E. M. (Ed.) (2012). Lyuds’kyy rozvytok v Ukrayini: transformatsiya rivnya zhyttya ta rehional’ni dysproportsiyi [Human development in Ukraine: transformation of living standards and regional disparities]: in 2 vols. Vol. 2. K.: M. V. Ptukha Institute of Demography and Social Research of the National Academy of Sciences of Ukraine. [in Ukrainian]. {sep2020.02.055.014}

Libanova, E. M., & Khvesyk, M. A. (Eds.) (2014). Sotsial’no-ekonomichnyy potentsial staloho rozvytku Ukrayiny ta yiyi rehioniv [Socio-economic potential of sustainable development of Ukraine and its regions]: National report. Kyiv: SI «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine». [in Ukrainian]. {sep2020.03.009.002}

Libanova, E. M. (2018). Zovnishni trudovi mihratsiyi ukrayintsiv: masshtaby, prychyny, naslidky [External labor migration of Ukrainians: scale, causes, consequences]. Demohrafiya ta sotsial'na ekonomika – Demography and social economy, 2, 11-26. [in Ukrainian]. {sep2020.03.026.003}

Pyrozhkov, S. I., Bohutskyy, Yu. P., Libanova, E. M., & Mayboroda, O. M. (Eds.), et al. (2017). Ukrayina: shlyakh do konsolidatsiyi suspil’stva [Ukraine: the way to the consolidation of society]: National report. Kyiv: NAS of Ukraine. [in Ukrainian]. {sep2020.06.003.007}

Libanova, E. M., & Khvesyk, M. A. (Eds.) (2014). Sotsial’no-ekonomichnyi potentsial staloho rozvytku Ukrayiny ta yiyi rehioniv [Socio-economic potential of sustainable development of Ukraine and its regions]. Kyiv: Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the NAS of Ukraine. [in Ukrainian]. {sep2022.01.003.004}

Libanova, E. M., Makarova, O. V., & Zayats, T. A. (Eds.) (2020). Lyuds’kyy rozvytok v Ukrayini: priorytety rozvytku sil’s’kykh poselen’ u konteksti detsentralizatsiyi [Human development in Ukraine: priorities for the development of rural settlements in the context of decentralization]. Kyiv: Academic periodicals. [in Ukrainian]. {sep2022.01.010.001}

Libanova, E. M. (Ed.) (2021). Lyuds’kyy rozvytok v Ukrayini. Priorytety natsional’noyi polityky minimizatsiyi asymetriyi ukrayins’koho rynku pratsi [Human development in Ukraine. Priorities of the national policy of minimizing the asymmetry of the Ukrainian labor market]. Kyiv: Academic periodical. [in Ukrainian]. {sep2022.06.048.017}

Libanova, E. M. (Ed.) (2020). Lyuds’kyy rozvytok v Ukrayini: priorytety rozvytku sil’s’kykh poselen’ u konteksti detsentralizatsiyi upravlinnya [Human development in Ukraine: priorities for the development of rural settlements in the context of decentralization of management]. Kyiv: Academic periodical. DOI: https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.412.354 [in Ukrainian]. {sep2022.06.048.019}

Libanova, E. M. (Ed.) (2006). Kompleksnyy demohrafichnyy prohnoz Ukrayiny na period do 2050 r. [Complex demographic forecast of Ukraine for the period until 2050]. Kyiv: Ukrainian Center for Social Reforms. Retrieved from http://db.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/analis/index.asp [in Ukrainian]. {sep2022.06.048.027}

Libanova, E. M. (2020). Bidnist’ naselennya Ukrayiny: metodolohiya, metodyka ta praktyka analizu [Poverty of the population of Ukraine: methodology, methodology and practice of analysis]. Uman. [in Ukrainian]. {sep2023.03.041.002}


Веб-майстер П. Попадюк