Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Федулова Любов ІванівнаФедулова Любов Іванівна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"; професор кафедри менеджменту, факультет економіки, менеджменту та психології, Київський національний торговельно-економічний університет; керівник центру, центр досліджень економічної політики, інститут експертно-аналітичних та наукових досліджень, Національна академія державного управління при Президентові України

Контакти: fedulova2010@gmail.com, sveta_fedulova@ukr.net

Сторінки:СпівавториДавимука Степан АнтоновичПублікаціїУДК [338.45:7]:332.146.2; JEL D49, L82, Z10
Давимука С. А., Федулова Л. І. Артринок в економічній системі держави та регіонів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 2(142). С. 3-10. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2-1.

Літер.: 19


Визначено роль мистецтва в умовах глобалізації та розкрито сутність артринку як суб’єкта економічної системи, що впливає на якість формування цінностей людини та суспільства. Охарактеризовано сучасні особливості і тенденції розвитку артринку в світі та в Україні. На основі констатації наявності художнього потенціалу обґрунтовано необхідність формування мистецького простору на регіональному рівні через механізми розвитку творчих індустрій та стимулювання творчої активності й розбудови сучасної артінфраструктури. Розроблено пропозиції щодо необхідності реалізації регіональної політики у контексті підтримки розвитку творчого підприємництва і розбудови артринку. 
мистецтво, артринок, тенденції, творчі індустрії, регіональна політика УДК 330.34.014-026.23:316.42; JEL O14, I31
Давимука С. А., Федулова Л. І. Соціальний імператив нової промислової революції. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 3-13. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.013_u.

Літер.: 29


Розкрито роль та місце людини у розвитку постіндустріального суспільства та визначено особливості формування нового типу взаємовідносин з техносферою, обумовлені соціалізацією технологій й впровадженням результатів четвертої промислової революції. Підкреслюється, що соціалізація сучасного технологічного розвитку суттєво впливає на свідомість та поведінку людини, ставить її перед серйозними викликами, що вимагає формування новітніх моделей поведінки й відповідних компетенцій. Показана роль керівних органів у розробці політики цифровізації та прогнозуванні ризиків впливу новітніх технологій. 
четверта промислова революція, суспільство, людина, соціальний розвиток, соціалізація, технології ЦитуванняВоротін В. Є. Державне управління регіональним розвитком України: [монографія] / В. Є. Воротін, Я. А. Жаліло, С. О. Біла, Л. І. Федулова, Н. А. Мікула, М. О. Кушнір, С. І. Мітряєва, О. М. Пищуліна, Д. В. Ляпін, В. В. Борщевський. – К. : НІСД, 2010. – 287 c. {sep2017.06.029.002}

Давимука С. А., Федулова Л. І. Теоретико-методологічний дискурс сучасного регіонального інноваційного розвитку. Регіональна економіка. 2018. № 1. С. 5-16. {sep2018.04.079.002}

Федулова Л. І. Організаційні механізми формування результативної регіональної інноваційної системи. Стратегічні пріоритети. 2009. №. 4. С. 157-165. {sep2018.04.079.014}

Федулова Л. І. Концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014. № 2. С. 122-135. {sep2018.06.035.007}

Андрощук Г. О., Давимука С. А., Федулова Л. І. Національні інноваційні системи: еволюція, детермінанти результативності: монографія. К.: Парлам. вид-во, 2015. 512 с. {sep2019.01.015.003}

Федулова Л. І. Дослідження методик оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств. Держава та регіони. 2008. № 4. С. 234-240. {sep2019.02.066.005}

Мазаракі А. А., Федулова Л. І. Концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств сфери торгівлі. Підприємництво і торгівля: зб. наук. пр. 2017. Вип. 21. С. 20-25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2017_21_ {sep2019.03.050.002}

Федулова Л. І. Тенденції розвитку інноваційної політики та її вплив на економічне зростання. Економіка і прогнозування. 2011. № 2. С. 63-81. {sep2019.04.003.007}

Федулова Л. І. Концептуальна модель інноваційної стратегії України. Економіка і прогнозування. 2012. № 1. С. 87-100. {sep2020.01.003.006}

Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови: монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2017. 528 с. {sep2020.06.023.003}

Федулова Л. І. Інноваційна економіка: підручник. К.: Либідь, 2006. 480 с. {sep2020.06.125.007}

Давимука С. А., Федулова Л. І. Культурний імператив соціально-економічного розвитку: цивілізаційний аспект: монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 526 с. {sep2021.04.003.002}

Федулова Л. І. Тенденції інноваційного розвитку економіки України як результат державної політики. Інноваційна економіка. 2018. №1-2. С. 11-19. {sep2021.06.025.011}


Веб-майстер П. Попадюк