Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Сімків Лілія ЄвгенівнаСімків Лілія Євгенівна

доктор економічних наук, доцент

завідувач кафедри теорії економіки та управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Контакти: simkivlilya@gmail.com, uv@nung.edu.ua, etheor@nung.edu.ua, -lilyasimkiv@mail.ru

Сторінки:ПублікаціїУДК 338.49.012.23:339.13.012; JEL D40
Сімків Л. Є. Ринкова інфраструктура: елементи та значення в ринковій економіці. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 4(144). С. 3-7. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-4-1.

Літер.: 12


Досліджено особливості формування ринкової інфраструктури в Україні. Розглянуто генезис формування економічної категорії «інфраструктура», визначено її основні функції та роль у соціально-економічному розвитку суспільства. Обґрунтовано, що ринкову інфраструктуру доцільно розглядати як сукупність об'єктів та інституційних структур, що забезпечують формування матеріальних, фінансових і інформаційних зв'язків між суб'єктами ринку. Визначено складові елементи ринкової інфраструктури та основні недоліки її функціонування. Доведено, що оцінка існуючого рівня розвитку ринкової інфраструктури має проводитися для виявлення потенціалу, додаткових можливостей, пов'язаних з розвитком ринку, підвищенням його конкурентоспроможності та врахуванням інтересів суб'єктів ринкових відносин. 
ринкова інфраструктура, ринок, ринкове середовище, суб’єкти ринку, конкурентоздатність ЦитуванняСімків, Л. Є. Диспропорції економічного зростання в регіонах України / Л. Є. Сімків // Регіональна економіка. – 2015. – № 2(76). – С. 30-36. {sep2017.06.029.003}

Сімків Л. Є. Державні та регіональні програми як дієвий інструмент стимулювання економічного зростання. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 4. С. 103-107. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/4_2017_ukr/23.pdf {sep2020.01.034.003}

Сімків Л. Є., Даляк Н. А. Вплив інвестиційних процесів на економічне зростання в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент: зб. наук. пр. 2016. Вип. 18. С. 108-112. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_18_24 {sep2020.05.034.016}

Сімків Л. Є. Регіональна економічна політика в умовах диспропорційності економічного зростання: дис. … д-ра екон. наук: спец. 08.00.05. Івано-Франківськ, 2018. 465 с. {sep2021.03.026.027}


Веб-майстер П. Попадюк