Головна
Новини
Про Інститут
Структура Інституту
Наукові кадри
Публікації
Історія
Конференції
Cпівпраця
Журнал "Регіональна Економіка"
Посилання

79026, м. Львів, вул.Козельницька, 4. Тел.+38(032)270-71-68. Факс 270-70-58, irr@mail.lviv.ua

Вебмайстер © Петро Попадюк

Міжнародна співпраця
Міжвузівська співпраця
Координація наукової діяльності


Співпраця з вищими навчальними закладами

З метою розвитку співробітництва з вищими навчальними закладами у квітні 2003р. за ініціативою Інституту було створено перший в Україні науково-навчальний комплекс економічного профілю «>Економосвіта». Угода щодо створення ННК «Економосвіта» була підписана у квітні 2003 р. Інститутом регіональних досліджень НАН України, Інститутом економіки та менеджменту при Національному університеті “Львівська політехніка”, Академією народного господарства (м.Тер¬нопіль) та Львівським банківським інститутом Національного банку України. Установчі документи були затверджені Президентом НАН України, Міністром освіти і науки України та Головою НБУ. На даний час до складу комплексу також входять Львівська комерційна академія, Львівська державна фінансова академія, Луцький національний технічний університет та Ярославська державна вища технічно-економічна школа (Польща).

До результатів роботи Інституту в рамках комплексу у 2013 році слід віднести:

- кооперацію в питаннях забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів в сфері економічної діяльності (залучення 7 науковців Інституту до навчального процесу у вищих навчальних закладах комплексу);

- підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних кадрів (підвищення кваліфікації 18 науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів комплексу, захист на спеціалізованих радах Інституту 3 кандидатських та 2 докторських дисертацій фахівцями із установ-партнерів);

- спільна наукова діяльність (залучення науковців з установ комплексу до виконання 3 науково-дослідних тем Інституту, участь науковців Інституту у виконанні 3 науково-дослідних тем установ-партнерів);

- спільна видавнича діяльність (публікація 2 монографій та 2 збірників наукових праць);

- спільне проведення 5 науково-практичних конференцій з актуальних проблем економіки, зокрема: VIII Міжнародної науково-практичної конференції „Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір” (м. Львів, 12.-14.06.2013 р.); ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка» (м. Львів, 2.-3.10.2013 р.); ІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми управління ресурсами та економіка праці» (16-17.05.2013 р.) та ін.

Інститут бере також участь в роботі навчально-наукового центру з підготовки магістрів за спеціальностями «Економіка довкілля і природних ресурсів» з правами відділення цільової підготовки Національного університету водного господарства та природокористування та Західного наукового центру НАН та МОН України.

Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В.С. є головою секції економіки Західного наукового центру НАН України і МОНМС України.

При Інституті діють 8 спільних із вищими навчальними закладами філій кафедр, а саме:

- філія кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ (згідно Угоди від 15.07.2005 р.);

- філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (згідно Угоди від 4.11. 2005 р.);

- філія кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування (згідно Угоди від 3.11. 2006 р.);

- філія кафедри міжнародної економіки та маркетингу Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій (згідно Угоди від 10.01. 2008 р.).;

- філія кафедри міжнародних економічних відносин Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (згідно Угоди від 15.01.2008 р.);

- філія кафедри фінансів суб’єктів господарювання та державних фінансів Львівської державної фінансової академії (згідно Угоди від 14.12.2009 р.);

- філія кафедри економіки підприємництва та маркетингу у видавничо-поліграфічному комплексі України Української академії друкарства (згідно Угоди від 10.12.2010 р.);

- філія кафедри історії України та економічної теорії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. >Гжицького (згідно Угоди від 5.12.2011 р.).

У рамках роботи філій кафедр здійснювалося залучення вчених Інституту до навчального процесу, керівництва курсовими, дипломними роботами та практикою студентів, підвищення кваліфікації викладачів >ВНЗ, проведення спільних семінарів, здійснення спільних досліджень, підготовка спільних публікацій тощо.

Зокрема, в рамках функціонування філії кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ у звітному році:

- проведено науковий семінар «Діагностика сучасних тенденцій розвитку фінансового сектору економіки» (26.04.2013 р.);

- підготовлено до друку та видано збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір»;

- здійснювалося керівництво дипломними роботами студентів та кандидатськими і докторськими дисертаціями.

До основних результатів роботи філії кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом у звітному році відноситься спільна організація та проведення науково-методичного семінару «Спеціальні методи наукових досліджень у галузі економіки: теорія та практика реалізації» (24.04.2013 р.) та науково-практичної конференції «Соціально-психологічні та економіко-правові аспекти управління людськими ресурсами у ХХІ столітті» (05.06.2013 р.). Також здійснювалося залучення викладачів кафедри до виконання науково-дослідної теми «Формування і використання територіальних міграційних систем для забезпечення сталого розвитку регіонів» та керівництво дипломними роботами студентів.

В рамках роботи філії кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування у звітному році проводилось читання лекцій з курсу «Екологічне право» та керівництво магістерськими дипломними проектами.

Результатом діяльності філії кафедри історії України та економічної теорії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького у звітному році є: спільна підготовка навчального посібника «Мікроекономіка»; участь у міжнародній науково-практичній конференції «Основні напрями інноваційного розвитку виробництва та переробки продукції АПК» (м. Львів, 22.05.2013 р.); публікація статей у збірнику наукових праць економістів-аграрників «Розвиток сільських територій. Організаційно-правові форми в сільському господарстві».

У рамках роботи філії кафедри фінансів суб’єктів господарювання Львівської державної фінансової академії у звітному році взято участь у проведені круглих столів «Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації» (28.02.2013 р.) та «Фінансово-економічні механізми стимулювання розвитку підприємництва» (23.05.2013 р.).

Співробітники Інституту взяли участь у розробці 3 НДР, які виконувались у вищих навчальних закладів, зокрема, у Львівській комерційній академії, Львівському національному аграрному університеті та Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи НБУ.