Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.01.039

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 316; 339.9; JEL O18
Карп’як М. О. Соціальна ексклюзія в епоху економічних трансформацій: глобальні тенденції та особливості прояву. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 1(141). С. 39-44. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-1-6.
Літер.: 9

АвториКарп’як (Гусєва) Марія Олександрівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: marimusic@meta.ua

Сторінки:

Анотація

Досліджено сутність явища соціальної ексклюзії в умовах світових соціально-економічних трансформацій та сучасного розвитку суспільних систем. Здійснено оцінювання глобальних тенденцій та світових викликів, які впливають на поширення соціальної ексклюзії у соціумі. Обґрунтовується, що процеси соціально-економічних трансформацій об’єктивно призводять до поглиблення соціальної нерівності і, як наслідок, низхідної соціальної мобільності. Відтак поступово відбувається деформація соціального статусу індивідa, що супроводжується зниженням рівня його соціальної захищеності внаслідок відсутності ефективних механізмів забезпечення реалізації основних конституційних прав і свобод. Виявлено низку глобальних чинників, які об’єктивно зумовлюють поширення негативних соціальних явищ у суспільстві, зокрема соціальної ексклюзії, призводять до падіння життєвого рівня населення, а також до формування процесів поляризації та маргіналізації. Аргументуються причини, що лежать в основі формування явища соціальної ексклюзії, визначаються проблеми та ризики, що зумовлюють її розповсюдження у глобальному просторі. Виявляються особливості та форми прояву соціальної ексклюзії у сучасному світі під впливом викликів глобального характеру та світових соціально-економічних змін.

Ключові слова:

соціальна ексклюзія, глобальні виклики, соціально-економічні трансформації, глобальний простір, соціальна нерівність, соціальні зв’язки, суспільство

Посилання

  
 1. Романіка Т. К. Соціально-економічні наслідки молодіжного безробіття. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. 2017. № 3(81). С. 116-123.
 2. Тютюнникова С. В., Пивоварова К. Л. Інклюзивний розвиток національної економіки як чинник подолання бідності. Бізнес Інформ. 2018. № 8. С. 105-111.
 3. Овчарова Л. М. Причини та форми прояву соціальної ексклюзії у сучасному українському суспільстві. Молодий вчений. 2017. № 10(50). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/170.pdf
 4. Шеремет А. Р. Суперечності пенсійної реформи в контексті реалізації концепції інклюзивного розвитку. Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення: матеріали Міжн. науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків 06.02.2020). Харків. URL: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/2499/2375
 5. Афонцев А. Мировая экономика в поисках новой модели роста. Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 2. С. 3-12.
 6. Піддубна А. В. Перспективи інклюзивного розвитку України. Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності: матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Львів: Галицька видавнича спілка, 2019. 119 с. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/attach/2019/12408/zbirnyk_nu_lp_2019_1.pdf
 7. Прогнімак О. Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1(51). С. 187-197.
 8. Самотуга А. В. Обмеження конституційних прав і свобод людини й громадянина як предмет порівняльно-правового дослідження. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична: зб. наук. пр. 2011. № 2. С. 102-109. URL: http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/02_2011/11savppd.pdf
 9. Проблема попередження проявів дискримінації, ксенофобії та расизму щодо представників новітніх міграційних спільнот: аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень. Київ, 2013. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/politika/problema-poperedzhennya-proyaviv-diskriminacii-ksenofobii-ta-rasizmu-schodo


Веб-майстер П. Попадюк