Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2020.06.108

Repository of Institute of Regional Research Leonov, Ya. (2020). Sotsial'no-rynkovi umovy rozvytku sportyvnoyi industriyi v Ukrayini [Social and market conditions for the development of the sports industry in Ukraine]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 108-113). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-17. [in Ukrainian].

AuthorsLeonov Yaroslav Volodymyrovych

Ph.D. of Economics, Associate Professor

Associate Professor of the Department of physical culture management of the Kharkiv State Academy of Physical Culture

Contacts: leonov.yaroslav.2017@gmail.com

Webpages:

References

  
 1. Bondarenko, G. I. (2006). Chelovecheskiy kapital: vzaimodeystviye sotsial’nykh institutov, vlasti i biznesa v usloviyakh transformiruyushchegosya rossiyskogo obshchestva [Human Capital: Interaction of Social Institutions, Government and Business in a Transforming Russian Society]. (Dr.Sci. in Sociology Thesis, Ufa, Russia). [in Russian].
 2. Khmeleva, G. A. (2012). Chelovecheskiy kapital kak usloviye formirovaniya innovatsionnoy ekonomiki regiona [Human capital as a condition for the formation of an innovative economy in the region]. Samara. [in Russian].
 3. Korchagin, Yu. A. (2016). Chelovecheskiy kapital kak faktor rosta i razvitiya ili stagnatsii, retsessii i degradatsii [Human capital as a factor of growth and development or stagnation, recession and degradation]. Voronezh. [in Russian].
 4. Dvihun, A. O. (2020). Reforma administratyvno-teritorial’noho ustroyu v Ukrayini yak chinnyk zmitsnennya teritorial’noho rozvitku [Reform of the administrative-territorial system in Ukraine as a factor in strengthening territorial development]. Review of transport economics and management, 3(19), 213-220. DOI: https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).211180 [in Ukrainian].
 5. Babenko, S. S. (2009). Dynamika sotsial’no-ekonomichnykh nerivnostey v Ukrayini: masove spryynyattya ta strukturni peretvorennya [Dynamics of socio-economic inequalities in Ukraine: mass perception and structural transformations]. In Metodolohiya, teoriya ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspil’stva [Methodology, theory and practice of sociological analysis of modern society]: Vol. 15 (pp. 418-425). [in Ukrainian].
 6. Europe 2020 strategy (2020). European Сomission: Website. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en#thestrategysetouttargetsinthe5followingfields
 7. Konstytutsiya Ukrayiny [The Constitution of Ukraine] (1996). Law of Ukraine, adopted on 1996, Jun 28, 254k/96-vr. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].
 8. Natsional’na stratehiya z ozdorovchoyi rukhovoyi aktyvnosti v Ukrayini na period do 2025 roku «Rukhova aktyvnist’ – zdorovyy sposib zhyttya – zdorova natsiya» [National strategy for physical fitness in Ukraine for the period up to 2025 «Physical activity – a healthy lifestyle – a healthy nation»] (2016). Approved by the Decree of the President of Ukraine on 2016, Feb 09, 42/2016. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/42/2016 [in Ukrainian].
 9. Kovaleva, O. I. (2009). Chelovecheskiy kapital zdorov’ya v zhizni individa i razvitiya obshchestva [Human capital of health in the life of an individual and the development of society]. Vestnik Stavropol’skogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of the Stavropol State University, 64, 58-64. [in Russian].
 10. Yegorova, Ye. O. (2015). Kapital zdorov’ya kak komponenta chelovecheskogo kapitala [Health capital as a component of human capital]. In Ekonomicheskiye nauki i prikladnyye issledovaniya [Economic Sciences and Applied Research]: Proceedings of the XII International Scientific and Practical Conference (pp. 387-392). Tomsk. [in Russian].
 11. Health promotion and healthy lifestyles. Report by the Secretariat (2004). World Health Organization: Website. Retrieved from http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/20087/A57_11-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 12. Global action plan for the prevention and control of noncommunicable disiases 2013-2020 (2020). World Health Organization: Website. Retrieved from http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng.pdf;jsessionid=BA6144FADA7776C2CF48C70EBBAAF0BB?sequence=1


Web-master P. Popadyuk