Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.06.120

Репозитарій ІРД НАНУ Ткачова Т. С. Теоретико-методологічні підходи до розбудови сучасних систем корпоративного управління на промисловому підприємстві. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 6(146). С. 120-124. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-19.

АвториТкачова Тетяна Сергіївна

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки

Контакти: tetiana.tkachova@nure.ua

Сторінки:

Посилання

  
 1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-вр. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
 2. Худік О. Корпоративне управління як система відносин учасників діяльності. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2013. № 2. С. 58-70.
 3. Капелюшников Р. Концентрация собственности и корпоративный ландшафт современной мировой экономики. Отечественные записки. 2005. № 1. URL: http://www.strana-oz.ru/2005/1/koncentraciya-sobstvennosti-i-korporativnyy-landshaft-sovremennoy-mirovoy-ekonomiki
 4. Карбовник Л. П. Організаційно-економічний механізм управління розвитком муніципальних природних монополій в Україні: автореф. дис… канд. екон. наук: спец. 08.00.03 / Інститут регіональних досліджень НАН України. Львів, 2009. 20 с.
 5. Карлоф Б. Деловая стратегия / пер с англ. М.: Экономика, 1991. 239 с.
 6. Берли А. А., Минз Г. К. Современная корпорация и частная собственность. Нью-Йорк: Макмилан, 1932. 233 с.
 7. Freeman R. E. Stakeholder Management: A Stakeholder Approach. Marshfield, MA: Pitman Publishing, 1984.
 8. Post J. E., Preston L. E., Sachs S. Managing the extended enterprise: The new stakeholder view. California Management Review. 2002. No. 45. Pp. 5-28. DOI: https://doi.org/10.2307/41166151
 9. Franks J., Mayer C. Corporate Control: A Comparison of Insider and Outsider Systems. L.: London Business School, Institute of Finance and Accounting, Working Paper, 1994.


Веб-майстер П. Попадюк