Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Випуск 5(103) за 2013 рік

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.142.211:658.27:316.422
Іщук С. О. Концептуальні засади оновлення основного капіталу / С. О. Іщук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 3-13.

Літер.: 5


Проведено аналіз динаміки показників вартості основного капіталу в Україні і Західному регіоні. Запропоновано новий методологічний підхід до визначення напрямків оновлення основних фондів за результатами інтегрального оцінювання їх стану, руху і ефективності використання. Окреслено концептуальні засади відтворення основного капіталу з урахуванням соціальних та екологічних чинників. 
основний капітал, динаміка, ефективність, оновлення, інтегральна оцінка Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 658.012.12
Мельник О. Г. Оцінювання ефективності використання основного капіталу підприємств регіону на засадах рейтингування / О. Г. Мельник, Ю. Л. Чиркова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 14-28.

Літер.: 9


Обґрунтовано доцільність застосування рейтингування в умовах оцінювання ефективності використання основного капіталу суб’єктів господарювання. Доведено необхідність здійснення рейтингового оцінювання підприємств у розрізі фінансово-економічної, технологічної, виробничої, кадрової та ринкової сфер та окреслено індикаторне наповнення кожної із сфер з метою забезпечення багатокритеріального рейтингування. 
рейтингування, рейтинг, методика полікритеріального рейтингування, індикатор, основний капітал підприємства Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 658.011:621
Кузьмін О. Є. Сутність та етапи технології діагностики інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств / О. Є. Кузьмін, В. Й. Жежуха, О. О. Горячка // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 29-38.

Літер.: 14


У статті набули подальшого розвитку теоретико-методологічні засади управління інноваційними процесами на промислових підприємствах на засадах уточнення змісту поняття технології діагностики інноваційної складової технологічних процесів, а також виокремлення підготовчої, основної та завершальної стадій її здійснення із їхнім деталізуванням за етапами. 
діагностика, інноваційна складова, промислове підприємство, технологічний процес, технологія Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 660.331
Юринець О. В. Ефективне планування продажів як складова підвищення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств / О. В. Юринець, О. Я. Том’юк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 39-47.

Літер.: 7


У статті проведено аналіз існуючих методик планування обсягів продажу продукції автомобілебудівних підприємств, виявлено основні недоліки існуючих підходів. Обґрунтовано актуальність та необхідність розроблення поетапного процесу об’єктивного планування обсягів продажу, який би враховував стратегічні цілі підприємства. Запропоновано поетапне формування ефективних планів продажу для максимально об’єктивного розподілу продукції між посередниками ринку. Розроблено методику планування, яка враховує специфіку регіонального ринку конкретного посередника. Розмежовано поняття змінних та сталих показників в процесі планування, які використовуються відповідно до обраної стратегії підприємства. Виділено основні напрямки перспективних досліджень. 
планування, обсяги продажів, конкурентоспроможність продукції, автомобільний ринок, посередники Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.15:332.146
Жук П. В. Природно-ресурсний потенціал та природний капітал у парадигмі сталого розвитку Карпатського регіону / П. В. Жук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 48-57.

Літер.: 12


На основі аналізу понять природно-ресурсного потенціалу та природного капіталу розкривається роль природних ресурсів у досягненні цілей сталого розвитку. Наводяться дані щодо економічної оцінки використовуваного й перспективного для освоєння природно-ресурсного потенціалу Карпатського регіону України. Наголошується на значних резервах економічного зростання, які забезпечують природні ресурси регіону, та необхідності стимулювання інвестицій у природо¬експлуатуючі види економічної діяльності на його території. 
природно-ресурсний потенціал, природний капітал, Карпатський регіон, сталий розвиток, інвестиційна діяльність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71:[330.332+336.77]
Копилюк О. І. Капіталотворча роль регіональної банківської системи в сучасних умовах господарювання / О. І. Копилюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 58-68.

Літер.: 10


Розглянуто особливості функціонування регіональної банківської системи, її місце у капіталотворчих процесах регіону. Обґрунтовано необхідність вдосконалення регіональної банківської інфраструктури. 
регіональна банківська система, регіональний ринок банківських послуг, капіталотворення Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.322:001.89(477)
Ситник Й. С. Фінансово-інвестиційне забезпечення науки в Україні як першооснова інтелектуалізації та інноваційного розвитку суспільства, економіки і менеджменту / Й. С. Ситник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 69-84.

Літер.: 17


У статті проаналізовано джерела й структуру фінансування науки і наукових досліджень в Україні за секторами діяльності, динаміку бюджетного та підприємницького інвестування R&D, витрати на наукові дослідження в розрахунку на одного науковця за секторами діяльності в Україні порівняно із ЄС-27 й іншими країнами світу, зміну тенденцій видатків на вищу освіту та науку в Україні у відсотках до ВВП. Виявлено особливості фінансово-інвестиційного забезпечення української науки, проблеми її розвитку та вплив на процес інтелектуалізації суспільства, економіки та менеджменту. 
наукові дослідження, фінансування науки, інтелектуалізація, менеджмент, структура, сектор діяльності, галузь науки Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.155:330.356.2/4
Андел І. В. Аналіз ефективності використання основного капіталу регіону / І. В. Андел // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 85-95.

Літер.: 5


У статті висвітлено систему показників використання основного капіталу в економіці регіону, його виробничій сфері за обраними критеріями ефективності. Запропоновано формулу розрахунку інтегрального індекса економічного зростання за рахунок модернізації основного капіталу в економіці, виробничій сфері, видах економічної діяльності регіону. Виконано аналіз економічного зростання в областях Західного регіону України за допомогою інтегрального індекса економічного зростання за рахунок модернізації основного капіталу у докризовий та післякризовий періоди з метою виявлення причин зростання (зниження) темпів зростання модернізації основного капіталу. 
основний капітал, основні засоби, виробнича сфера, ефективність використання основного капіталу регіону, оновлення основних засобів, інтегральний індекс економічного зростання за рахунок модернізації основного капіталу Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.142.211.002.68
Берлінг Р. З. Економічно-організаційні передумови підвищення рівня використання основного капіталу на засадах ефективного управління поводженням з відходами / Р. З. Берлінг // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 96-104.

Літер.: 4


Розглянуто питання ефективності функціонування державної системи екологізації. Проаналізовано економіко-організаційні проблеми управління відходами та описано пріоритетні напрямки щодо їх вирішення, які в підсумку повинні підвищити рівень використання основного капіталу. 
екологізація, управління відходами, екологомісткість продукції Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.322(477.8)
Ситар Л. Й. Інтегральна оцінка основного капіталу виробничої сфери в областях Західного регіону України / Л. Й. Ситар // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 105-116.

Літер.: 4


За допомогою інструментарію інтегрального оцінювання здійснено комплексну оцінку техніко-економічного стану, руху і ефективності використання основного капіталу в областях Західного регіону України. На основі проведених розрахунків визначено види економічної діяльності виробничої сфери в областях регіону, основний капітал яких потребує проведення заходів із його модернізації. 
основний капітал, виробнича сфера, інтегральний індекс, техніко-економічний стан, рух, ефективність використання Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.142.211:630*6
Полюга В. О. Проблеми інвестування в основний капітал підприємств лісового господарства регіону / В. О. Полюга, Д. М. Полюга, Б. Б. Беля // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 117-126.

Літер.: 3


Актуалізуються проблеми інвестування в основний капітал підприємств лісового господарства регіону. Проаналізовано першопричини, фактори та потенційні загрози, пов’язані з дефіцитом інвестиційних ресурсів у лісовій галузі. Узагальнено перспективні напрямки інвестиційної активності у сфері використання, охорони й відтворення лісоресурсного потенціалу регіону. 
лісове господарство, інвестиції, основний капітал, лісоресурсний потенціал, інвестиційна політика Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 658.12.34(075.8).001.11:[338.439.5:633.1](477)
Колодійчук В. А. Логістична концепція формування експортного зернового потенціалу України / В. А. Колодійчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 127-137.

Літер.: 6


Проведено аналіз розвитку світового зернового ринку та визначено рейтингові позиції України. Розглянуто тенденції світового виробництва зерна та потенціал і перспективність домінування України як одного із світових експортерів. Акцентовано увагу на зростанні логістичної складової у структурі собівартості експортного зерна. Представлено експертні оцінки кількісних резервів підвищення конкурентоспроможності українського зерна внаслідок оптимізації логістичних витрат. На основі фундаментальних положень концепції логістики розроблено пропозиції щодо ведення логістичної діяльності із врахуванням 
логістичні витрати, зерновий ринок, експорт, логістична концепція Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.142.211(477)(477.8)
Ткач С. М. Формування основного капіталу в Україні і Західному регіоні: тенденції та перспективи розвитку / С. М. Ткач // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 138-151.

Літер.: 3


Здійснено порівняльний аналіз динаміки формування основного капіталу в Україні і Західному регіоні. Виявлено тенденції і проблеми розвитку відтворювальних процесів основного капіталу в областях регіону. 
основний капітал, основні засоби, амортизація, інвестиції, регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.322:338.3:330.142.211:316.422(477.83)
Лопата О. О. Оцінка стану інвестиційного середовища виробничої сфери Львівської області у контексті перспектив модернізації основного капіталу / О. О. Лопата // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 152-161.

Літер.: 6


Проаналізовані проблеми залежності стану інвестиційного середовища (на прикладі Львівської області) та розвитку її модернізаційної спроможності в контексті основного капіталу Львівської області. Здійснено аналіз здатності основного капіталу виробничої сфери Львівської області до модернізації через фактор збільшення інвестиційної привабливості. 
інвестиційне середовище, інвестиції, модернізація, основний капітал, виробнича сфера Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 380.142.211:338.3(477.8)
Лиса О. І. Основний капітал виробничої сфери Західного регіону України: стан та ефективність використання / О. І. Лиса // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 162-172.

Літер.: 6


У статті здійснено оцінку основного капіталу у Закарпатській області України в сучасних умовах. Проведено оцінку стану, руху і ефективності використання основного капіталу даного регіону. Результати оцінювання стану, руху і ефективності використання основного капіталу стануть підґрунтям для вибору напрямів модернізації підприємств виробничої сфери регіону. 
основний капітал, коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, коефіцієнт інвестомісткості, коефіцієнт фондомісткості, регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.142.211(477.87)
Горин Г. В. Оцінка основного капіталу Закарпатської області / Г. В. Горин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 173-182.

Літер.: 7


У статті здійснено оцінку основного капіталу у Закарпатській області України в сучасних умовах. Проведено оцінку стану, руху і ефективності використання основного капіталу даного регіону. Результати оцінювання стану, руху і ефективності використання основного капіталу стануть підґрунтям для вибору напрямів модернізації підприємств виробничої сфери регіону. 
основний капітал, коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, коефіцієнт інвестомісткості, коефіцієнт фондомісткості, регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.352.3+334.025
Панас Я. В. Вплив результатів інноваційної діяльності підприємств машинобудування на економіку Львівської області / Я. В. Панас // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 183-192.

Літер.: 9


Досліджено структуру інноваційно активних промислових підприємств за видами діяльності в Україні і Львівській області. Здійснено кореляційно-регресійний аналіз впливу обсягу інноваційних витрат на доходи від реалізації інноваційної продукції у промисловості і машинобудуванні зокрема. Запропоновано напрями покращення інноваційної діяльності промислових підприємств в регіоні. 
інноваційна діяльність, управління інноваційною діяльністю, інноваційний розвиток, інтенсивний розвиток, модернізація Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.1:658
Товстенюк О. В. Діагностика інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств за критерієм капіталізації їх вартості / О. В. Товстенюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 193-199.

Літер.: 8


У статті розглянуто підходи до оцінювання вартості капіталу підприємства, обґрунтовано роль капіталізації вартості машинобудівних підприємств у підвищенні їхньої інвестиційної привабливості. Сформовано систему індикаторів для оцінювання інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств за критерієм капіталізації їх вартості 
діагностика, інвестиційна привабливість, машинобудівне підприємство, капітал, капіталізація вартості Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.5:621
Гончарова А. О. Механізм секторальної циклічності у машино¬будуванні і його вплив на регіональний розвиток / А. О. Гончарова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 200-210.

Літер.: 11


У статті розглянуті питання розвитку машинобудування і виявлені особливості циклічності в ньому упродовж останніх ста років. З’ясована роль інновацій у процесі швидкої трансформації технологій машинобудування та вплив секторальної циклічності на регіональний розвиток. 
машинобудування, цикл, інновація Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.45:332.142.6
Башинська Ю. І. Загальносвітові та регіональні аспекти розвитку потужностей альтернативної енергетики / Ю. І. Башинська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 211-223.

Літер.: 12


Проаналізовано світові тенденції розвитку альтернативної енергетики, розкрито вітчизняний потенціал джерел відновлювальної енергії та вказано на можливості й найбільш доцільні напрями розвитку альтернативної енергетики в Україні. Розглянуто питання щодо ефектів, отриманих при реалізації проектів із використання альтернативних джерел енергії у регіонах України. Зроблено висновок щодо перспектив нарощування потужностей відновлювальної енергетики й необхідності при цьому поєднання інтересів бізнесу, регіонів та держави. 
альтернативна енергетика, відновлювальні джерела енергії, енергетичні проекти, ефективність, охорона довкілля Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.012.23
Жук І. І. Сучасна регіональна фінансова політика: принципи формування / І. І. Жук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 224-232.

Літер.: 4


У статті запропоновані теоретико-методичні підходи до формування сучасної регіональної фінансової політики: сформульовані нові принципи формування регіональної фінансової політики, подано її авторське визначення і визначені критерії оцінки результативності впливу регіональної фінансової політики на розвиток регіональної соціально-економічної системи. 
регіональна фінансова політика, фінансові ресурси, регіональна соціально-економічна система, фінансовий потенціал регіону. Файл Adobe Reader Автори збірника // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. - Львів, 2013. - Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. - С. 233-234.


Веб-майстер П. Попадюк