Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Випуск 4(108) за 2014 рік

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:338.43(477.83)
Притула Х. М. Формування пріоритетних напрямів розвитку прикордонних сільських територій Львівської області / Х. М. Притула, М. А. Бас-Юрчишин, Ю. Р. Злидник, В. Є. Крупін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 3-10.

Літер.: 7


Обґрунтовано важливість диференційованого підходу до дослідження та визначення пріоритетних напрямів розвитку сільських територій регіону. Здійснено класифікацію сільських територій Львівської області в розрізі районів за критеріями природно-кліматичного районування та просторового розміщення. Висвітлено особливості соціально-економічного розвитку прикордонних сільських територій Львівщини, визначено основні проблеми та запропоновано пріоритетні напрями їх розвитку. 
соціально-економічний розвиток сільських територій, прикордонні сільські території, сільське господарство Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.942:338.48(447)
Мокій А. І. Напрями підвищення ефективності використання інфраструктурного потенціалу прикордонних територій Львівської області / А. І. Мокій, М. І. Флейчук, О. І. Дацко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 11-27.

Літер.: 13


Визначені недоліки, причини і перешкоди та обґрунтовано пріоритетні напрями підвищення ефективності використання інфраструктурного потенціалу розвитку прикордонних територій Львівської області. 
прикордонні території Львівської області, потенціал розвитку інфраструктурного потенціалу, досвід розвинених сусідніх країн Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9:332.1
Мікула Н. А. Єврорегіональне співробітництво в системі транскордонної співпраці / Н. А. Мікула, Я. Я. Калат // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 28-38.

Літер.: 15


Єврорегіональне співробітництво є особливою формою міжнародної співпраці, яке значною мірою залежить від визначення державою місця та ролі регіонів у національній економіці. Адже нормативно-правове забезпечення розвитку регіонів і повноваження органів місцевого самоврядування безпосередньо впливають на розвиток транскордонних відносин. Проаналізовано основні компоненти системи транскордонного співробітництва, що дало змогу визначити місце та роль єврорегіонального співробітництва в цій системі. Крім того, охарактеризовано основні форми транскордонної співпраці, які ефективно функціонують у країнах ЄС і поступово впроваджуються в Україні. Також визначено основні характерні риси єврорегіонального співробітництва. Обґрунтовано і запропоновано нове визначення поняття «єврорегіональне співробітництво». Результати дослідження покращують розуміння ролі єврорегіонального співробітництва у системі транскордонної взаємодії та розвитку євроінтеграційних процесів. 
транскордонне співробітництво, єврорегіональне співробітництво, єврорегіон, транскордонний регіон, транскордонний простір, транскордонний кластер Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.322:339.9
Васильців Т. Г. Інвестиційна політика як інструмент реалізації політики імпортозаміщення на прикордонних територіях / Т. Г. Васильців, М. В. Цап // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 39-46.

Літер.: 8


На прикладі Львівської області проаналізовано рівень інвестиційної привабливості прикордонних територій західних регіонів України; визначено недоліки державної політики регулювання інвестиційної привабливості прикордонних територій; вказано на причини і перешкоди та обґрунтовано пріоритетні напрями і засоби підвищення інвестиційної привабливості прикордонних територій. Обґрунтовано взаємозв’язки інвестиційної привабливості прикордонних територій та її впливу на ефективність реалізації політики імпортозаміщення. Визначені напрями реалізації політики імпортозаміщення на прикордонних територіях. 
імпортозаміщення, прикордонні території, інвестиційна привабливість, державне регулювання розвитку, інструменти реалізації політики Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.322:334.012.64+330.022
Черничко Т. В. Механізми інвестиційної активізації інноваційного підприємництва в системі економічного розвитку прикордонних територій / Т. В. Черничко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 47-55.

Літер.: 11


Проаналізовано функціональні можливості державного впливу на активізацію процесів залучення інвестицій мезокомплексу на прикордонних територіях, за допомогою яких можливе зростання масштабів інвестування інноваційного підприємництва. Проведено дослідження інноваційної сприйнятливості та інвестиційної активності бізнесу Львівської області. Обґрунтовано напрями вдосконалення державного управління інвестиційною активізацією інноваційного підприємництва та ефективного використання регіонального потенціалу. 
інновації, інноваційне підприємництво, інвестиції, регіональний розвиток, державний механізм управління активізацією розвитку Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.194:336.244
Волошин В. І. Боротьба з контрабандою на прикордонних територіях як інструмент зміцнення економічної безпеки держави / В. І. Волошин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 56-63.

Літер.: 8


Опрацьовано теоретичний зміст контрабандної діяльності. Визначено передумови розвитку контрабанди на прикордонних територіях України. Ідентифіковано ключові загрози контрабандної діяльності для формування економічної безпеки держави. Розроблено організаційно-економічні заходи стосовно боротьби з контрабандою на прикордонних територіях у контексті зміни економічної безпеки держави. 
прикордонні території, контрабанда, економічна безпека держави Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 64.011.8:332.122.66
Іляш О. І. Деструктивні зміни розвитку соціального комплексу прикордонних територій західних регіонів України / О. І. Іляш, Н. В. Бугайчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 64-74.

Літер.: 12


Виявлено деструктивні зміни у розвитку соціального комплексу прикордонних територій західних регіонів України. Обґрунтовано причини повільних темпів реформування та реорганізації медико-соціальної та культурно-освітньої інфраструктури прикордонних територій. Запропоновано пріоритетні напрями та засоби подолання негативних тенденцій і забезпечення ефективного використання соціального комплексу прикордоння. 
соціальний комплекс, соціальна інфраструктура, соціальна сфера, культурно-освітній комплекс, медико-соціальний комплекс, прикордонні території Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.166.5(477.5.6)
Полякова Ю. В. Роль прикордонних територій у капіталізації інтелектуального потенціалу «старопромислових» регіонів України / Ю. В. Полякова, Є. В. Борода, О. О. Левада // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 75-81.

Літер.: 6


Розглядаються особливості капіталізації інтелектуального потенціалу «старопромислових регіонів» України та вивчається роль прикордонних територій у цих процесах. Проведено оцінку розвитку інтелектуального потенціалу окремих регіонів України. На основі проведеного аналізу розроблено комплекс рекомендацій щодо розвитку інтелектуального потенціалу «старопромислових» регіонів та його практичного використання. 
«старопромислові» регіони, інтелектуальний потенціал, технологія, патент, винахід, прикордонна територія Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:338.49(477.83)
Теслюк Р. Т. Соціальна інфраструктура як чинник реалізації демопотенціалу прикордонних сільських територій Львівської області / Р. Т. Теслюк, А. О. Максименко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 82-90.

Літер.: 4


Оцінено рівень розвитку соціальної інфраструктури прикордонних сільських територій Львівської області за окремими показниками. Проаналізовано загальні тенденції природного та міграційного руху сільського населення прикордонних районів регіону та динаміку його чисельності за 2002-2013 рр. Наведено частоту перетину польсько-українського кордону українцями та оціночну вартість їх витрат у Польщі. 
соціальна інфраструктура, демографічний потенціал, природний і міграційний рух, прикордонні території, сільська місцевість Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:005.003.12:332.64
Залуцький І. Р. Прикладні аспекти оцінки виробничого потенціалу сільських територій у сфері сільськогосподарської діяльності / І. Р. Залуцький // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 91-98.

Літер.: 8


Висвітлено зміст критерію оцінки виробничого потенціалу сільської території, котрим визначено економічний ефект від використання земельних ресурсів для здійснення відповідної економічної діяльності. Запропоновано алгоритм розрахунку інтегрального показника оцінки виробничого потенціалу розвитку сільської території у сфері сільськогосподарської діяльності на основі використання матеріалів нормативної грошової оцінки в розрізі сільськогосподарських угідь. Розраховано річні параметри виробничого потенціалу здійснення сільськогосподарської діяльності в розрізі областей України та окреслено напрями їх використання, зокрема ролі інформаційного підґрунтя диференційованого підсилення державної підтримки збалансованого розвитку сільських територій на регіональному рівні. 
сільська територія, сільськогосподарська діяльність, виробничий потенціал, рентний дохід, оцінка виробничого потенціалу Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.12+330.341.42:003.1
Гуменюк А. М. Механізми зміцнення економічної безпеки прикордонних територій / А. М. Гуменюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 99-107.

Літер.: 14


Проаналізовано механізми зміцнення економічної безпеки прикордонних територій, з’ясовано сутність регіональної економічної безпеки. Запропоновано мультиплікативну форму розрахунку інтегрального показника економічної безпеки регіону та концептуальні основи методології проектування інституціонального середовища регіону. 
структурно-інституціональні зрушення, регіональна економічна безпека, індикатори економічної безпеки, інституціональне середовище, інституціональна інфраструктура інноваційного розвитку регіону Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.24.021.8
Засадко В. В. Використання механізмів міжмуніципального співробітництва в процесі зміцнення економічної безпеки прикордонних міст / В. В. Засадко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 108-116.

Літер.: 8


Окреслені основні переваги, недоліки та труднощі у здійсненні міжмуніципального співробітництва на прикордонних територіях західних регіонів України, визначені ключові орієнтири та заходи державної політики з удосконалення механізмів міжмуніципального співробітництва та інтенсифікації процесу їх використання для зміцнення економічної безпеки прикордонних міст. 
міжмуніципальне співробітництво, економічна безпека, прикордонне місто Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 33.339.9
Тимечко І. Р. Особливості розвитку транскордонного співробітництва в розрізі прикордонних регіонів України / І. Р. Тимечко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 117-124.

Літер.: 3


Здійснено аналіз та узагальнено індикатори розвитку транскордонного співробітництва України. Виявлено формальну та неформальну взаємодію суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва України. Виокремлено явища неформальної взаємодії в транскордонному просторі та їх вплив на умови життєдіяльності прикордонних регіонів України. 
транскордонне співробітництво, суб’єкти транскордонного співробітництва, учасники транскордонного співробітництва, неформальна взаємодія учасників транскордонного співробітництва Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.48:34(477.8)
Мігущенко Ю. В. Недоліки інституціонального регулювання реалізації та розвитку туристичного потенціалу західних регіонів України / Ю. В. Мігущенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 125-133.

Літер.: 21


Розглянуто передумови віднесення туризму до пріоритетного напряму розвитку західних регіонів України. Проаналізовано та виявлено недоліки інституціонального забезпечення реалізації та розвитку туристичного потенціалу західних регіонів України. 
туристичний потенціал західних регіонів України, інституціональне забезпечення, стратегія соціально-економічного розвитку регіону, програма розвитку туризму Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.924:338.49(334.012)
Антонюк Д. А. Інтеграція інфраструктури підприємництва регіонів України та країн ЄС / Д. А. Антонюк, А. О. Двігун // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 134-140.

Літер.: 4


Проаналізовано перспективи інтеграції інфраструктури підприємництва регіонів України з країнами ЄС, що дозволяє мінімізувати значну частину трансакційних витрат при здійсненні міжнародних операцій суб’єктами бізнесу. Запропоновано організаційний механізм інтеграції елементів регіональної інфраструктури підприємництва, її моделі, форми та інструменти. 
інфраструктура підприємництва регіону, інтеграція інфраструктури підприємництва, бізнес-середовище регіону, євроінтеграція Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.246.2
Цвілий С. М. Проблеми ідентифікації товарів подвійного використання при перетині митного кордону / С. М. Цвілий, Н. М. Скляр, К. М. Лоза // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 141-151.

Літер.: 11


Окреслені окремі аспекти проблематики сучасного стану експортного контролю України товарів подвійного використання. Авторами визначені інституційні недоліки експортного контролю товарів подвійного використання та проблеми ідентифікації підконтрольних товарів при перетині митного кордону. 
експортний контроль, товари військового призначення і подвійного використання, ідентифікація товарів, економічна безпека держави Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.439:[338.49:336]:332.1(477.83)
Васильчак С. В. Активізація розвитку фінансової інфраструктури аграрного ринку Львівської області / С. В. Васильчак, В. А. Чемерис, І. М. Гринчишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 152-160.

Літер.: 12


Досліджено діючий стан фінансової інфраструктури аграрного ринку Львівської області та визначено стримуючі фактори її розвитку. Акцентовано увагу на ключових об’єктах фінансової інфраструктури аграрного ринку регіону у контексті активізації інноваційної діяльності сільгоспвиробників та окреслено перспективні напрями активізації її розвитку у Львівській області. 
фінансова інфраструктура, аграрний ринок, регіон, сільська територіальна громада Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339:314.82
Апопій Г. В. Територіальна доступність сільського населення до торговельних послуг / Г. В. Апопій, Р. В. Криган // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 161-166.

Літер.: 5


Розглянуто стан сільської торгівлі і регіональної доступності сільського населення до торговельних послуг. Виявлено ступінь територіально-регіональної диференціації торговельного обслуговування сільських жителів, а також проаналізовані причини, які зумовлюють таку диференціацію. 
сільська торгівля, доступність до торговельних послуг, об’єкти торгівлі, торговельна мережа, дислокація об’єктів торгівлі Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 352/354:336
Пелехатий А. О. Адміністративно-територіальна реформа як інструмент децентралізації фінансових ресурсів / А. О. Пелехатий, О. Р. Західна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 167-175.

Літер.: 2


Розглядаються питання зміни адміністративно-територіального устрою держави в напрямку його приведення у відповідність до єдиної європейської системи класифікації NUTS. Визначено низку функцій, які необхідно передати територіальним громадам базового рівня. Запропоновано схему реалізації управлінської діяльності на основі проведення АТР. Проаналізовано вплив змін податкового законодавства на фінансове становище сільських територіальних громад. Обґрунтовано необхідність досягнення фінансової спроможності територіальних громад, що забезпечить перенесення основної ваги управлінського процесу на місцевий рівень. 
адміністративно-територіальна реформа, фінансові ресурси, децентралізація, територіальна громада, NUTS (номенклатура територіальних одиниць для статистики), податки та збори Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.972:364.1
Щурко У. В. Напрями українсько-польської транскордонної співпраці в гуманітарній сфері / У. В. Щурко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 176-184.

Літер.: 9


Окреслено необхідність формування альтернативних напрямів українсько-польської співпраці в культурно-мистецькій, освітньо-науковій і духовно-релігійній сферах. Проаналізовано передумови налагодження та поглиблення транскордонної взаємодії між прикордонними областями (воєводствами) України та Польщі. Розкрито роль релігійно-духовних чинників у розвитку громадянського суспільства, міжнаціональному та міжрелігійному порозумінні, пришвидшенні євроінтеграційних процесів. Охарактеризовано передумови, перешкоди та перспективи транскордонної співпраці з використанням потенціалу релігійного чинника. 
транскордонне співробітництво, українсько-польські відносини, релігійно-духовний чинник, культурний потенціал, освітня співпраця Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14
Павлюк Л. І. Концептуальні особливості регуляторної політики розвитку внутрішнього ринку прикордонних регіонів / Л. І. Павлюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 185-190.

Літер.: 6


Надано концептуальну характеристику регуляторної політики розвитку внутрішнього ринку регіону у вузькому та широкому аспектах. Подано авторський підхід до трактування регуляторної політики розвитку внутрішнього ринку регіону. Визначено мету, головні завдання, принципи, суб’єкти та об’єкти регуляторної політики розвитку внутрішнього ринку прикордонних регіонів. 
регуляторна політика, розвиток внутрішнього ринку, прикордонні регіони, концептуальні особливості Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.3:338.432
Попадинець Н. М. Внутрішній ринок продукції аграрного сектору: механізм ефективного розвитку / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 191-198.

Літер.: 7


Досліджено місце та значення аграрного сектору на внутрішньому ринку. Запропоновано механізм розвитку внутрішнього ринку аграрного сектору. Доведено необхідність використання мотивацій як складової державного регулювання розвитку внутрішнього ринку продукції аграрного сектору. 
аграрний сектор, аграрний фонд, внутрішній ринок, експорт, імпорт, конкурентоспроможність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:911.375(477.43)
Щеглюк С. Д. Проблеми та перспективи розвитку організаційно-управлінської функції регіональних метрополій в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів / С. Д. Щеглюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 199-207.

Літер.: 7


Розкрито економічний зміст метрополійної організаційно-управлінської функції, обґрунтовано вибір показників для оцінювання її реалізації, проаналізовано на основі методу багатовимірної оцінки та інтегральних індексів рівень розвитку цієї функції в містах–обласних центрах Західного регіону України. Запропоновано заходи з покращення статистичного супроводу окремих складових організаційно-управлінської функції в контексті активізації євроінтеграційних процесів. 
метрополія, метрополійна функція, інтегральні індекси, муніципальна статистика, е-управління Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.923:061.1:336:[332.122:911.375](438)
Сич О. А. Використання коштів ЄС для фінансування ревіталізації міст (досвід Польщі) / О. А. Сич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 208-214.

Літер.: 4


Проаналізовано суть і критерії здійснення ревіталізації міст, охарактеризовано діяльність у сфері ревіталізації, що фінансується з фондів ЄС. Розширено сценарій проведення ревіталізації через включення громадських консультацій, проекту охорони довкілля, а також постійного моніторингу ходу реалізації та оцінку ефектів від проекту. 
ревіталізація, депресивні території, критерії ревіталізації, структурні фонди ЄС, етапи процесу ревіталізації Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336:[332.122:339.9](447.8)
Сороківська М. В. Фінансове забезпечення розвитку прикордонних територій західних регіонів України / М. В. Сороківська, Г. Є. Гаврилюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 215-221.

Літер.: 8


Проаналізовано стан прикордонних територій західних регіонів України, виокремлено основні ознаки низького рівня їх розвитку та недостатнього фінансового забезпечення. Визначено причини, що зумовлюють низький рівень розвитку прикордонних територій західних регіонів України. Проаналізовано окремі джерела фінансового забезпечення розвитку прикордонних територій західних регіонів України, виокремлено основні проблеми у їх залученні та використанні. Запропоновано напрями вдосконалення фінансового забезпечення розвитку прикордонних територій західних регіонів України. 
розвиток прикордонних територій, фінансове забезпечення, джерела фінансового забезпечення розвитку прикордонних територій Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.45:69(075.8)
Романів Л. В. Охорона праці в Україні: проблеми, досвід, перспективи / Л. В. Романів, І. Б. Бабух // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 222-228.

Літер.: 8


Аналізуються проблеми охорони праці в Україні. Підкреслюється багатоаспектність феномену охорони праці, висвітлюються економічні та соціальні аспекти поліпшення умов та охорони праці виділяються основні проблеми стану охорони праці та визначаються шляхи покращення охорони праці в сучасних умовах господарювання. 
охорона праці, законодавство щодо охорони праці, економічне значення охорони праці, соціальне значення охорони праці, управління охороною праці Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.47:656
Загребельний В. С. Транзитно-логістична функція регіонів України в торгівлі КНР з країнами ЄС / В. С. Загребельний, Л. В. Власенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 229-235.

Літер.: 9


Проаналізовано сучасний стан використання транзитно-логістичного потенціалу України та її регіонів. Визначене місце і роль України в міжнародній транспортній системі між КНР і країнами Європейського Союзу. Розглянуті недоліки наявної транспортної інфраструктури та запропоновані шляхи її вдосконалення. Підкреслені позитивні наслідки виконання транзитно-логістичних функцій для соціально-економічного розвитку регіону. 
міжнародний транспортний коридор, транзитні перевезення, транспортна інфраструктура, транзитно-логістичні функції Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.97:332.146
Олексієнко М. М. Заходи державної політики щодо покращення значень базових індикаторів економічної безпеки прикордонних територій західних регіонів України / М. М. Олексієнко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 236-245.

Літер.: 7


Проаналізовано динаміку базових індикаторів економічної безпеки прикордонних територій західних регіонів України, визначено заходи державної політики щодо покращення їх значень. 
рівень балансової капіталоємності, рівень капітального інвестування, рівень прямого іноземного інвестування, рівень високоорганізованої зайнятості, коефіцієнт питомої ваги базових видів економічної діяльності, коефіцієнт питомої ваги видів економічної діяльності-основних реципієнтів бюджету Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122: 339.9]:330.332:330.341.1(438)(477)
Бабій Г. Я. Інвестиційно-інноваційні процеси в українсько-польському транскордонному регіоні як чинник суспільно-психологічних змін на прикордонних територій / Г. Я. Бабій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 246-255.

Літер.: 12


Досліджуються особливості розвитку прикордонних територій України в межах українсько-польського транскордонного регіону. Акцентується увага на ключових проблемах, які обмежують інвестиційно-інноваційну діяльність господарюючих суб’єктів у прикордонних областях Західної України, які входять до українсько-польського транскордонного регіону. Виокремлюється група суспільно-психологічних чинників деструктивного впливу на активізацію інвестиційно-інноваційної діяльності в українсько-польському транскордонному регіоні. Обґрунтовуються пропозиції, спрямовані на формування сприятливого інвестиційного клімату в українсько-польському прикордонні, орієнтованого на активізацію інноваційної діяльності підприємств і зростання обсягу інвестиційних проектів інноваційного характеру. 
транскордонне співробітництво, прикордонні території, транскордонний регіон, інноваційно-інвестиційна діяльність, суспільно-психологічне середовище Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 334.7:330.341.1:[332.122:339.9]
Кучер Р. А. Державно-приватне партнерство як інноваційний інструмент розвитку прикордонних територій / Р. А. Кучер // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 256-262.

Літер.: 10


Досліджено особливості становлення та функціонування інституту державно-приватного партнерства, його роль у розвитку прикордонних територій як важливого механізму підвищення конкурентоздатності національної економіки за умов глобалізаційних перетворень. 
державно-приватне партнерство, економічна і соціальна інфраструктура, прикордонні території, конкурентоспроможність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341
Мищишин І. Р. Аналіз державних механізмів фінансового забезпечення малого та середнього підприємництва Львівщини / І. Р. Мищишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 263-271.

Літер.: 5


Проаналізовано державні механізми фінансового забезпечення підприємництва, вказано на недоліки у розробці державних програм і проведено порівняння програм розвитку вибраних міст Львівщини. Запропоновано підвищити цільовий характер, деталізацію та дієвість програм, які мають враховували особливості територій, їх потенціал. 
сектор МСП, державні програми підтримки, проблеми фінансування, доступ до кредитних ресурсів, ефективність програм Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.101.38
Шехлович А. М. Організаційно-економічні механізми активізації інноваційної діяльності як елемент економічної безпеки прикордонних територій / А. М. Шехлович // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 272-277.

Літер.: 5


Проаналізовано основні проблеми, пов’язані з низьким рівнем інноваційної активності на прикордонних територіях західних регіонів України, досліджено джерела та причини виникнення цих проблем, а також запропоновано напрями їх вирішення та організаційно-економічні механізми активізації інноваційної діяльності для забезпечення економічної безпеки прикордонних територій. 
прикордонні території, інноваційна діяльність, економічна безпека, організаційно-економічні механізми Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336:339.9(477)
Манзюк О. О. Фінансові аспекти транскордонного співробітництва в Україні: проблеми та перспективи / О. О. Манзюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 278-282.

Літер.: 10


Досліджено особливості транскордонного співробітництва в Україні. Виокремлено основні поняття та механізм фінансування транскордонного співробітництва. Розкрито значення транскордонного співробітництва на цьому етапі економічного розвитку України. Систематизовано проблеми та перспективи фінансування програм транскордонного співробітництва в Україні. 
транскордонне співробітництво, програма транскордонного співробітництва, фінансування, Державний бюджет, місцеві бюджети Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 65.014.1+330.322
Грищук Д. В. Значення вибору методів управління підприємством для пошуку партнерів та розвитку інвестиційної діяльності у прикордонних регіонах / Д. В. Грищук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 283-289.

Літер.: 7


Проведено порівняльний аналіз ручного управління, управління за цілями, проектного та процесного. Розглянуті їх можливості та обмеження в контексті сприяння розвитку прикордонних регіонів. Зроблені висновки щодо доцільності використання кожної з вказаних систем управління залежно від рівня компанії. Визначено роль вибору системи управління у створенні сприятливих умов для інвестиційної діяльності у прикордонних регіонах. 
система управління, прикордонні регіони, інвестиційна діяльність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.342.146:351.863:124.5 (477)
Іляш О. І. Аксіологічний вимір проблеми безпеки соціально-економічного розвитку України / О. І. Іляш // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 290-297.

Літер.: 10


Обґрунтовано взаємозв’язок і взаємозалежність ефективності соціально-економічного розвитку та соціально-економічної безпеки в країні. Проведено аналіз внутрішніх загроз безпеці соціально-економічного розвитку України у площині девіантної та асоціальної поведінки особистості. Доведено вплив аксіологічних факторів на соціально-економічну безпеку. Запропоновано пріоритетні напрями мінімізації загроз безпеці соціально-економічного розвитку України з врахуванням аксіологічного виміру. 
соціально-економічний розвиток, соціально-економічна безпека, цінності, соціальна відповідальність, конкуренція, громадянське суспільство Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.1
Бойко В. В. Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій / В. В. Бойко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 298-305.

Літер.: 6


Опрацьовано теоретичні засади моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій. Визначено чинники, що обумовлюють важливість процесу моделювання. Ідентифіковано стратегічні пріоритети розвитку сільських територій. Розроблено концептуальну модель соціально-економічного розвитку сільських територій. 
сільські території, моделювання, соціально-економічний розвиток, стратегічні пріоритети Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.1:352:332.1:338.49
Пелехата О. В. Бюджет розвитку як інструмент інфраструктурного забезпечення укрупнених сільських територіальних громад / О. В. Пелехата // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 306-312.

Літер.: 4


Визначено роль і місце бюджету розвитку в інвестиційному забезпеченні інфраструктурних об’єктів сільських територіальних громад. Показано основні проблеми, пов’язані з розвитком та ефективним функціонуванням сільської інфраструктури. Визначено принципи формування та використання фінансових ресурсів бюджету розвитку. Запропоновано основні складові бюджетного механізму стимулювання довгострокового інвестиційного розвитку адміністративно-територіальних утворень. 
бюджет розвитку, інфраструктура, територіальна громада, фінансові ресурси, інвестиції Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [338.45:620.9]:339.9(477.8)
Башинська Ю. І. Транскордонна співпраця областей Західного регіону України у сфері відновлюваної енергетики / Ю. І. Башинська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 313-319.

Літер.: 6


Розглянуто питання транскордонної співпраці у сфері відновлюваної енергетики, проаналізовано основні транскордонні проекти з відновлюваної енергетики, що реалізуються в областях Західного регіону України. Акцентовано увагу на проблемах доступу до фінансових ресурсів міжнародних інституцій задля створення об’єктів відновлюваної енергетики та інших стримуючих розвиток відновлюваної енергетики факторах. 
транскордонна співпраця, відновлювана енергетика, прикордонні території, проекти, кластер Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.012.33:325.455(477)
Патицька Х. О. Територіальна громада в політико-правовій практиці сучасної України / Х. О. Патицька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 320-328.

Літер.: 8


Досліджується питання визначення поняття «територіальна громада» та його трансформація до політико-правової практики сучасної України. Діагностовано проблеми комплексної характеристики категорії. Обґрунтовано необхідність не лише теоретичного осмислення ролі і місця територіальних громад у розвитку системи місцевого самоврядування, а й практичного застосування результатів досліджень цього питання та вже доведених позитивних результатів функціонування громад як первинних суб’єктів управління місцевим розвитком. 
територіальна громада, місцеве самоврядування, члени територіальної громади Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.25 (477)
Шевчук Н. В. Інноваційні підходи до вирішення проблем пенсійного забезпечення населення в Україні / Н. В. Шевчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 329-336.

Літер.: 10


Зосереджено увагу на основних проблемах, що сформувались у сфері пенсійного забезпечення населення в умовах дефіцитності коштів бюджету Пенсійного фонду України. Запропоновано низку інноваційних шляхів вирішення наявних диспропорцій задля покращення якості життя населення України. 
пенсійна система, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення, Пенсійний фонд України Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:338.43: 336.145.2 (477)
Трояновський Р. М. Небюджетне фінансове забезпечення сільських територій прикордонних регіонів / Р. М. Трояновський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 337-342.

Літер.: 4


Стаття присвячена визначенню альтернатив державному фінансуванню прикордонних сільських територій на основі аналізу існуючих наукових напрацювань. Проаналізовано основні джерела та напрями небюджетного фінансування сільських територій прикордонних регіонів. 
прикордонні території, фінансові ресурси, сільські території, фінансове забезпечення джерел фінансування Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71:332.122
Марченко-Седіло В. М. Наукові засади розвитку банківської системи регіону / В. М. Марченко-Седіло // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 343-351.

Літер.: 10


Розглянуто проблеми функціонування та розвитку банківської системи регіону в контексті сучасних ризиків та викликів. Визначено сутність та структуру банківської системи мезорівня, що дозволило сформулювати наукові засади його розвитку. Окреслено напрямки взаємодії банківського сектора регіону з іншими секторами його економіки. Зважаючи на роль і місце банківського сектора регіону в його соціально-економічній системі, з’ясовано детермінанти, які визначають потребу його ефективного функціонування та розвитку. 
банківський сектор, регіон, структура, наукові засади Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9(438)(477)
Черторижський В. М. Інструменти транскордонної взаємодії у польсько-українському прикордонні / В. М. Черторижський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 352-357.

Літер.: 10


Розглядаються можливості розвитку польсько-української багатосторонньої співпраці, а також розглядаються деякі інструменти транскордонної взаємодії (форми співпраці): коопераційний експорт; група експортерів; спільне підприємство. 
коопераційний експорт; група експортерів; спільне підприємство Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:339.9
Янків М. М. Роль організаційно-економічного забезпечення в розвитку транскордонних регіонів / М. М. Янків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 358-367.

Літер.: 10


Розглянуто роль організаційно-економічного забезпечення в розвитку транскордонних регіонів, на прикладі єврорегіональних структур за участю областей України, а також за участі країн ЄС. Проаналізовано низку проблем і шляхи їх вирішення, на прикладі успішного досвіду європейських держав. 
єврорегіон, транскордонне співробітництво, транскордонні регіони, єврорегіональні структури Файл Adobe Reader Автори збірника // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). - Львів, 2014. - Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. - С. 368-371.


Веб-майстер П. Попадюк