Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Soc-Econ-Problems_MPU -- Year 2020, Vol 6(146)

File Adobe ReaderTitle

File Adobe ReaderContents


Economics and National Economy ManagementPavlov, O., Didukh, S., & Barvinenko, V. (2020). Inklyuzyvnyy rozvytok Ukrayiny v konteksti ekonomichnoyi ontolohiyi [Inclusive development of Ukraine in the context of economic ontology]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 3-9). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-1. [in Ukrainian].Kozak, K. (2020). Dynamika ahropromyslovoho vyrobnytstva v Ukrayini: vyklyky staloho ekonomichnoho rozvytku [Dynamics of agro-industrial production in Ukraine: challenges of sustainable economic development]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 10-16). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-2. [in Ukrainian].


Territorial Development and Regional EconomicsKoshkalda, I., & Bezuhla, L. (2020). Formuvannya pryvablyvosti ekoturystychnykh terytoriy i samozaynyatosti naselennya Dnipropetrovs'koyi oblasti [Formation attractiveness ecotourism territories and self-employment of the population of the Dnipropetrovsk region]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 17-22). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-3. [in Ukrainian].Shchehlyuk, S. (2020). Otsinyuvannya potentsialu rozvytku sektoru kreatyvnykh posluh u zabezpechenni sotsial'no-ekonomichnoho zrostannya rehioniv Ukrayiny [Assessment of the potential of the development of the creative services sector in supporting the socio-economic growth of the regions of Ukraine]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 23-31). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-4. [in Ukrainian].Yankiv, M. (2020). Finansovyy mekhanizm rozvytku ukrayins'ko-pol's'koho transkordonnoho rehionu [Financial mechanism of ukrainian-polish cross-border region development]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 32-37). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-5. [in Ukrainian].Kordzaya, N. (2020). Napryamy rehulyuvannya prodovol'choyi bezpeky Prychornomors'koho rehionu [Directions of security and regulation of food security of the Black Sea region]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 38-43). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-6. [in Ukrainian].Mulska, O., Hudzovata, O., & Antonyuk, Ya. (2020). Udoskonalennya parametriv funktsionuvannya finansovo-kredytnoho sektoru yak instrumentu vyrivnyuvannya finansovykh dysbalansiv sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrayiny [Improvement of functioning’s parameters of the financial and credit sector as a tool of equalization of financial imbalances of social and economic development of the regions in Ukraine]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 44-50). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-7. [in Ukrainian].Yaremchuk, R. (2020). Analiz efektyvnosti strukturnykh transformatsiy ekonomiky velykykh mist Zakhidnoho rehionu v konteksti priorytetiv formuvannya modeli tsyrkulyarnoyi ekonomiky [Analysis of the structural transformations effectiveness of the large cities economy of Western region in the context of priorities for the formation of a circular economy model]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 51-57). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-8. [in Ukrainian].


Environmental Policy and Nature ManagementDrebot, O., & Zamula, Kh. (2020). Ekoloho-ekonomichnyy analiz lisokorystuvannya na terytoriyi zony vidchuzhennya [Ecological and economic analysis of forest use in the exclusion zone]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 58-63). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-9. [in Ukrainian].Hulych, O. (2020). Yevropeys'ka praktyka dosyahnennya efektyvnoyi ekolohichnoyi bezpeky u sferi vodokorystuvannya [European practice of achieving effective environmental safety in the field of water use]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 64-69). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-10. [in Ukrainian].


Economics of Labor, Demography, Social PolicyKostyshyna, A. (2020). Stan i tendentsiyi rozvytku oplaty pratsi v systemi dystrybutsiyi [The state and trends in the development of wages in the distribution system]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 70-75). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-11. [in Ukrainian].


Investment and Innovation ActivityYaremko, L., & Yaremko, S. (2020). Innovatsiynyy rozvytok rehionu ta shlyakhy yoho zabezpechennya [Innovative development of the region and the ways for its implementation]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 76-82). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-12. [in Ukrainian].Pysanko, S. (2020). Stratehichni priorytety rehulyuvannya investytsiyno-innovatsiynykh protsesiv v elektroenerhetychniy haluzi Pivdenno-skhidnoho rehionu Ukrayiny [Strategic priorities regulation investment and innovation processes electric power industry southeast region of Ukraine]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 83-89). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-13. [in Ukrainian].Shuptar-Poryvayeva, N., Hubanova, O., Popova, M., & Andrushchenko, O. (2020). Perspektyvy innovatsiynoho rozvytku turystychnoyi sfery v Ukrayini v umovakh koronavirusnoyi kryzy [Innovative development perspectives of Ukrainian tourism business in the coronavirus crisis conditions]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 90-96). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-14. [in Ukrainian].Kozlova, I. (2020). Ponyattya nevyznachenosti pid chas formuvannya investytsiynoyi povedinky domohospodarstv [The concept of uncertainty during the formation of household investment behavior]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 97-101). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-15. [in Ukrainian].


Economic Problems of Development of Types of Economic ActivityShevchenko, T. S. (2020). Efektyvnist' reklamy na telebachenni (na prykladi suchasnoho ukrayins'koho TB) [The effectiveness of advertising on television (on the example of modern Ukrainian TV)]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 102-107). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-16. [in Ukrainian].Leonov, Ya. (2020). Sotsial'no-rynkovi umovy rozvytku sportyvnoyi industriyi v Ukrayini [Social and market conditions for the development of the sports industry in Ukraine]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 108-113). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-17. [in Ukrainian].Moskalenko, V., & Kolosha, V. (2020). Okremi aspekty otsinyuvannya rivnya efektyvnosti vytrat u molochnomu skotarstvi [Some aspects of evaluation of the intensification efficacy level in dairy farming]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 114-119). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-18. [in Ukrainian].


Economics and Business ManagementTkachova, T. (2020). Teoretyko-metodolohichni pidkhody do rozbudovy suchasnykh system korporatyvnoho upravlinnya na promyslovomu pidpryyemstvi [Theoretical and methodological approaches to the development of modern corporate management systems at an industrial enterprise]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 120-124). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-19. [in Ukrainian].


Economic Theory and History of Economic ThoughtTyesheva, L. (2020). Naukovo-teoretychni zasady innovatsiynoho rozvytku v suchasniy ekonomichniy nautsi [Scientific and theoretical fundamentals of innovative development in modern economic science]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 125-131). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-20. [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk