Наукові кадри
Персоналії
Історія
Підготовка кадрів


Наукові кадри

На кінець 2013 року в Інституті працювало 131 працівників разом з 13 сумісниками. Серед 78 наукових працівників (сумісників – 12) докторів наук – 18 (сумісників – 7), кандидатів наук – 42 (сумісників – 5). Середній вік докторів наук – 54 роки, кандидатів наук – 42 роки, наукових працівників – 44 роки.

Показники підготовки наукових кадрів

sch2.jpg (20356 bytes)

Згідно з постановою Президії НАН України №301 від 03.11.04 в Інституті діє план підготовки докторів та кандидатів наук. Загалом у звітному році співробітниками, докторантами, аспірантами Інституту було захищено 4 докторські та 5 кандидатських робіт. 2 дисертації співробітників Інституту були захищені на засіданнях спеціалізованої вченої ради Інституту Д 35.154.01, одна докторська та одна кандидатська дисертації – в інших спецрадах.

Всього на засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 із правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук за спеціальностями 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством», 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», за звітний рік в Інституті захищено 5 докторських (з них 3 – докторантами та співробітником Інституту) і 3 кандидатські дисертації (аспірантами Інституту). Захисту дисертацій у формі наукових доповідей не було.

На засіданнях спеціалізованої вченої ради К 35.154.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» за звітний рік захищено 4 кандидатські дисертації, з яких 1 – аспірантом Інституту.

Відомості про роботу аспірантури та докторантури

Аспірантура

У 2013 році на навчання в аспірантурі було зараховано 8 осіб, з них 3 – з відривом від виробництва, 5 – без відриву від виробництва.

Закінчили навчання в аспірантурі у звітному році 10 осіб: з них 5 – з відривом від виробництва, 5 – без відриву від виробництва, з яких 2 навчалися на комерційних засадах.

З 5 випускників аспірантури, які навчались за державним замовленням з відривом від виробництва, 2 працевлаштовані в Інституті , 3 – без працевлаштування у зв’язку з доглядом за дітьми.

Станом на 31.12.2013 р. в аспірантурі Інституту навчався 21 аспірант: 9 – з відривом від виробництва, 12 – без відриву від виробництва.

Докторантура

В докторантуру Інституту у 2013 році зараховано 1 особу, завершили перебування в докторантурі 4 докторанти, з них 1 працевлаштований в Інституті.

В докторантурі Інституту станом на 31.12.2013 р. перебуває 5 докторантів.

 

Відомості про молодих вчених

Протягом 2013 р. в Інституті працювали 32 молоді працівники (віком до 35 років).

В Інституті функціонує Рада молодих вчених (голова Ради – к.е.н. Щеглюк С.Д.), яка здійснює роботу із залучення наукової молоді до участі у наукових конференціях молодих вчених, надає консультації та допомога молодим науковцям при підготовці документів на здобуття молодіжних премій, стипендій та грантів, а також забезпечує співробітництво з радами молодих вчених вищих навчальних закладів та Львівською обласною Малою академією наук.

Протягом 2013 р. проведено низку заходів, які спрямовані на підвищення рівня наукових знань молодих науковців Інституту: науково-методичний семінар «Проблема визначення суті «потенціалу» в економічній науці» (22.02.2013 р.); науково-методичний семінар «Поняття «механізм» в економічній науці» (29.03.2013 р.); науково-методичний семінар «Спеціальні методи наукових досліджень у галузі економіки: теорія та практика реалізації» (спільно з кафедрою менеджменту організацій Львівського інституту МАУП, 24.04.2013 р.); лекція-зустріч з професором Іво Полуляхом (м. Мюнхен) на тему «Глобалізація і проблема суверенності національних держав» (08.10.2013 р.); науково-методичний семінар «Просторові аспекти метрополізації в Польщі» за участю д-ра Б. Бартосєвича з Лодзького університету (спільно з кафедрою економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка, 24.10.2013 р.).

У звітному році молоді науковці Інституту взяли участь у роботі 7 конференцій для молодих вчених, зокрема у: ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених і студентів «Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України: теорія і практика» (м. Донецьк, 23-26.01.2013 р.); Десятій ювілейній міжнародній науково-практичній конференції. молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації” (м. Тернопіль, 21 23.02.2013 р.); ІІ науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми управління людськими ресурсами та економіка праці» (м. Львів, 15 16.05.2013 р.); ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів «Резерви економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств» (м. Кіровоград, 14.03.2013 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції студентів, молодих вчених і науковців (м. Одеса, 23.05.2013 р.); III Международной научной конференции молодых ученых «Актуальные проблемы и направления социально-экономического развития» (м. Мінськ, Білорусь, 24.05.2013 р.); Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика» (м. Харків, 5 – 30.11.2013 р.).

Продовжувалася співпраця Ради молодих вчених Інституту із Львівською обласною Малою академією наук. Молоді вчені Інституту взяли участь у роботі Міжнародної учнівської науково-практичної конференції «Україна очима молодих», (м. Львів, 17-18.04.2013 р.), організованої Національним центром «Мала академія наук України» та Львівською обласною Малою академією наук.

 

У звітному році за вагомі заслуги у розвитку вітчизняної науки д.е.н., професор Козоріз М.А. нагороджена Подякою Прем’єр-міністра України.

З нагоди 95-річчя Національної академії наук України д.е.н., професора Садову У.Я. нагороджено Почесною грамотою Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України; д.е.н., професора Іщук С.О. нагороджено відзнакою НАН України «За професійні здобутки»; к.е.н., ст.н.с. Жовтанецького В.І. відзначено Подякою НАН України. З нагоди професійного свята – Дня науки д.е.н., професора Іщук С.О. нагороджено грамотою Департаменту з питань освіти, науки, сім’ї та молоді Львівської облдержадміністрації; д.е.н. Борщевського В.В. нагороджено грамотою Західного наукового центру НАН України і МОН України.

 

У 2013 р. премію Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради для відомих учених і знаних фахівців отримав д.е.н. Борщевський В.В., премії для талановитих молодих вчених і спеціалістів отримали: к.соц.н. Максименко А. О., к.е.н. Попадинець Н.М., інж. Цибульська Ю.О.

У звітному році молоді вчені Інституту регіональних досліджень НАН України – к.е.н. Н. Андрусишин, к.геогр.н. Р. Теслюк та к.н.держ.упр. М. Біль одержали Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2012 рік за роботу «Мобільність і якість життя населення в умовах соціально-культурної трансформації суспільства: регіональний аспект» (Постанова Верховної Ради України від 6.12.2012 р. №5516-VI).