Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2017.02.098

УДК 330.34:[332.122:338.43]:332.025.1:005.216.3; JEL O18, Q01, R11
Гончаренко І. В. Концепція «Smart City» у забезпеченні сталого розвитку сільських поселень / І. В. Гончаренко, А. В. Богославська // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 98-104.
Літер.: 15

Автори


Warning: main(../gavt/honcharenkoiv_au.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/irr/www/pe/doi/re2017.02.098_u.php on line 38

Warning: main() [function.include]: Failed opening '../gavt/honcharenkoiv_au.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/irr/www/pe/doi/re2017.02.098_u.php on line 38

Warning: main(../gavt/bohoslavskaav_au.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/irr/www/pe/doi/re2017.02.098_u.php on line 41

Warning: main() [function.include]: Failed opening '../gavt/bohoslavskaav_au.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/irr/www/pe/doi/re2017.02.098_u.php on line 41

Анотація

Зазначено, що негативні тенденції у соціальних, економічних, культурних, демографічних та екологічних процесах посилюють відмінності між рівнем життя та розвитку економіки сільських і міських поселень. Запропоновано взяти до уваги підходи, що реалізуються світовими лідерами, адже для багатьох країн світу, великих міст, корпорацій завданням першого порядку стоїть формування та реалізація інноваційних стратегій сталого розвитку, як базової моделі безпеки у майбутньому. За ініціативи технологічних корпорацій набула широкої популярності концепція «Smart City», що в теперішньому трактуванні поєднала можливості інформатизації, сучасних технологій і комунікацій, соціального капіталу у досягненні цілей сталого розвитку. Визначено базові складові формування поселень за принципами «розумного міста»: створення інноваційного центру, для пошуку відбору найбільш ефективних технологій у забезпеченні функціонування поселення; забезпечення відкритого доступу до проектів «розумних міст», для залучення всіх жителів; формування культури поведінки населення відповідно до нових вимог; інвестування в навчання кадрів і залучення кваліфікованих спеціалістів з інших регіонів; поліпшення якості життя конкретних людей (технології «розумного будинку», охоронні системи), а також суспільно значимі ініціативи («розумні» технології в енергетиці, ЖКГ); забезпечення доступності технологій самоврядування для всіх верств суспільства. Отже, для сільських поселень в Україні підходи сталого розвитку, інвестування саме в соціальний і людський капітал, сучасну інформаційно-комунікаційну інфраструктуру і технології виробництва забезпечить економічний розвиток, підвищення якості життя населення та управління навколишнім середовищем.

Ключові слова:

сталий розвиток, сільські поселення, концепція «Smart City»

Посилання

  
 1. Кравців В. С. Концептуальні засади реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні / В. С. Кравців // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 7-16.
 2. Шевчук Л. Т. Просторовий розвиток регіонів України: теоретичні проблеми і практичні завдання / Л. Т. Шевчук, Я. В. Шевчук, С. Д. Щеглюк // Економіст. – 2011. – №5. – С. 17-19.
 3. Борщевський В. В. Вплив інституційних дисфункцій на ефективність використання соціально-економічного потенціалу розвитку сільських територій / В. В. Борщевський // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 149-161.
 4. Притула Х. М. Ефективна реалізація потенціалу сільської території як основа системного розвитку / Х. М. Притула // Економічна та продовольча безпека України. – 2013. – №1. – С. 44-51.
 5. Притула Х. М. Особливості ідентифікації сільських територій України в умовах чинної адміністративно-територіальної системи / Х. М. Притула // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 162-170.
 6. Information system «Smart City» / Vienna University of Technology // European Smart Cities 4.0 : website. – 2015. – Режим доступу: http://www.smart-cities.eu/?cid=2&ver=4
 7. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», схвалена Указом Президента України від 12.01.2015 №5/2015. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
 8. Розумне місто: всеукраїнська платформа електронного врядування та демократії : сайт. – 2017. – Режим доступу: www.rozumnemisto.org
 9. Rome Declaration. Adopted by the participants of the Forum «Shaping smarter and more sustainable cities: striving for sustainable development goals» on 2016, May 19. – Retrieved from http://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/Documents/Forum-on-SSC-UNECE-ITU-18-19-May-2016/Rome-Declaration-19May2016.pdf
 10. Andrews K. BEDZED: Beddington Zero Energy Development in London // Inhabitat. Design For a Better World! : website. – 2008. – January 17. – Режим доступу: http://inhabitat.com/bedzed-beddington-zeroenergy-development-london/
 11. Эко-кварталы Швейцарии: города будущего // Чиптрип : сайт. – 2012. – 12 августа. – Режим доступу: http://cheaptrip.livejournal.com/22078255.html
 12. Сонячне поселення у Фрайбурзі. Енергоефективний квартал Vauban // Про ОСББ – соціальна мережа ініціатив у сферах ОСББ та ЖКГ : сайт. – 2013. – 28 січня. – Режим доступу: http://proosbb.info/2013/01-28/00:36/sonyachne-poselennya-u-frayburzi-energoefektivniy-kvartal-auban.html
 13. Экоэффективные решения мирового уровня из Финляндии / В. Мікконен, М. Ноккала // Мир энерго сбе-ре жения : сайт. – 2014, март. – 48 с. – Режим доступа: http://esco.co.ua/journal/industry/2014_3/art366.pdf
 14. Эко-город в Китае // Зеленый город: зеленые технологии и архитектура : сайт. – 2015, 19 октября. – Режим доступу: http://green-city.su/eko-gorod-v-kitae/
 15. Березіна С. В. Системи екологічного управління : Довідниковий посібник з впровадження міжнародних стандартів серії ISO 14000 / С. В. Березіна ; Установа. – К. : Aiva Plus Ltd, 2009. – 62 с.

Подібні статтіРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:[330.342.146+314](477.73)
Гончаренко І. В. Проблеми збереження соціально-демографічного потенціалу сільських поселень (на прикладі Миколаївської області) / І. В. Гончаренко // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 194-199.

Літер.: 1


Подано характеристику соціально-демографічної ситуації, що склалася в сільських поселеннях Миколаївської області. Зроблено висновок про необхідність створення умов для збереження та виживання сільського населення, без чого підтримання національної безпеки держави буде справою безперспективною. Запропоновано напрями покращення ситуації. 
сільське населення, соціально-демографічна ситуація, умови Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.135:[338.43:664.76](477.7); JEL O13, Q01, R11
Самофатова В. А. Формування зернового кластеру як передумова сталого розвитку агропродовольчої сфери Південного регіону / В. А. Самофатова // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 30-37.

Літер.: 11


Зазначено, що Україна є провідним експортером зерна. Охарактеризовано природно-ресурсний потенціал Південного регіону України як підґрунтя розвитку зернопереробного комплексу. Показано значний освітній і науково-дослідний потенціал регіону. Відзначено, що забезпечення сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону має бути спрямоване на збалансоване вирішення екологічних і соціально-економічних проблем при недопущенні руйнування та зменшення природно-ресурсного потенціалу, збереженні і покращенні сприятливого навколишнього середовища, задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь у якісних, екологічно безпечних продуктах харчування. Розглянуто необхідність формування та розвитку зернового кластера у Південному регіоні. Обґрунтовано концептуальні засади і схему формування зернового кластера в агропродовольчій сфері Південного регіону. Здійснено SWOT-аналіз можливостей формування зернового кластера у Південному регіоні. Зроблено висновок, що створення зернового кластера в Південному регіоні дасть можливість сформувати сталі господарські зв’язки між окремими учасниками та налагодити активну співпрацю між регіональними органами влади, профільними навчальними, науково-дослідними та бізнесовими структурами у зернопереробному комплексі. Показано, що створення регіонального зернового кластера сприятиме забезпеченню сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону. 
зерновий кластер, Південний регіон, агропродовольча сфера, сталий розвиток, SWOT-аналіз Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.14(477); JEL E62, O18, R58
Власюк О. С. Реформа бюджетної децентралізації в Україні: результати, ризики та перспективи / О. С. Власюк // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 39-45.


Визначено систему ризиків бюджетної децентралізації в Україні. Узагальнено основні проблеми бюджетної децентралізації. Запропоновано напрями удосконалення механізмів бюджетного регулювання для забезпечення подальшої реалізації завдань реформи бюджетної децентралізації та досягнення її мети. 
бюджетна децентралізація, видатки, доходи, місцеві бюджети, органи місцевого самоврядування Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658.6/.9:[332.122:338.43]:351; JEL O13, Q13
Апопій В. В. Стратегічні пріоритети розвитку торгівлі в сільській місцевості / В. В. Апопій, Г. В. Апопій // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 89-97.

Літер.: 11


Проаналізовано стан і тенденції функціонування торгівлі в сільській місцевості, виявлено суттєві деформації, суперечливості в її діяльності, а також невідповідність завданням сучасної політики активізації розвитку сільських територій. Обґрунтовано стратегічні пріоритети розвитку сільської торгівлі під впливом домінуючих чинників та умов, розкрито зміст і спрямованість перспективного розвитку торгівлі на селі. Запропоновано концептуальну структурну моделі сільської торгівлі на засадах диверсифікації торговельної діяльності, кооперування, горизонтальної та вертикальної інтеграції. 
торгівля в сільській місцевості, сільські території, роздрібна, оптова торгівля, торговельна інфраструктура, ресурсний потенціал, стратегічні пріоритети, концептуальна модель торгівлі Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.46:37]:330.34; JEL I28, O15
Загорський В. С. Освіта як визначальний фактор забезпечення сталого розвитку національної економіки / В. С. Загорський // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 23-30.

Літер.: 6


Проблема формування людського і соціального капіталу тісно пов’язана з функціонуванням системи освіти. З позицій системного підходу освіта є функціональним інститутом соціуму, який має свою структуру і специфічну мету функціонування. Ускладнення соціально-виробничих, інформаційно-інтелектуальних зв’язків у процесах цивілізаційного розвитку породжує підвищені вимоги до функціонування соціальної і виробничої підсистем, які можуть бути вирішені лише за допомогою освіти.Функціонування системи освіти – це не просто передача знань і розвиток особи, але й інтелектуальний супровід соціально-економічного розвитку. Функції освіти відіграють важливу роль у темпах прогресу цивілізації в найближчому майбутньому. У контексті сталого розвитку важливим моментом ролі освіти є те, що знання володіють здатністю збільшуватись і поглиблюватись. У результаті цього освіта передає знання наступному поколінню, чим забезпечується прогресивний розвиток майбутніх поколінь.
Сьогодні зростають темпи застаріння знань, скорочується життєвий цикл товарів (послуг). Компанії досягають переваг у конкурентній боротьбі шляхом створення стратегій, що фокусуються не на прогнозуванні та аналізі зовнішнього оточення, а передусім на ефективному нарощуванні й використовуванні власних ресурсів, насамперед інтелектуальних. 
освіта, знання, людський капітал, ресурс, розвиток, економіка Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.3:332.025.12
Вознюк М. А. Організаційно-інституційні умови інвестиційно-інноваційної діяльності в регіоні / М. А. Вознюк // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 43-50.

Літер.: 14


У нинішніх умовах забезпечення темпів та сталості економічного зростання залежить від масштабів і якісного рівня інвестиційно-інноваційної діяльності, структурно-технологічних змін на основі інновацій. Тому серед питань, які розглядаються сучасною економічною наукою, проблема управління інноваційним та інвестиційним процесами належить до першочергових. На різних рівнях економічного управління й регулювання розробляється і реалізується інвестиційна політика, яка є складовою частиною державної наукової політики. Приділена увага головній ознаці регіонального розвитку, якою повинна бути спрямованість на активізацію інвестиційно-інноваційних процесів. Тому особливої уваги заслуговує дослідження сутності інвестування інновацій в регіональну економіку. 
інвестиції, інновації, економічні процеси, регіональний розвиток, державне регулювання 


Веб-майстер П. Попадюк