Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2018.05.098

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.012.2:338.43.02; JEL I31, O13, Q18
Казьмір Л. П., Казьмір П. Г. Соціоекономічний підхід до модернізації системи управління розвитком сільських територій. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 98-104. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.104_u.
Літер.: 29

АвториКазьмір Любомир Павлович

кандидат економічних наук

науковий співробітник відділу проблем реального сектору економіки регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: box5@ukr.net

Сторінки:Казьмір Павло Гнатович

кандидат економічних наук, професор

професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

Сторінки:

Анотація

За роки глибоких інституційних трансформацій постсоціалістичного періоду в Україні суттєво загострились проблеми соціально-економічного розвитку сільських територій. У зв’язку з цим особливо актуальною потребою є модернізація системи управління сільським розвитком і перехід до селозберігаючої моделі розвитку аграрного підприємництва. У статті наголошується, що така модернізація вимагає суттєвого поглиблення й розширення свого теоретико-методологічного підґрунтя. У цьому контексті відзначено роль соціоекономіки як міждисциплінарного наукового напряму, що сприяє глибшому розумінню економічних і соціальних аспектів сільського розвитку та їх взаємозв’язків. Розглянуто сутність, концептуальні засади й особливості практичної імплементації соціоекономічного підходу до модернізації системи управління розвитком сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень і реформування місцевого самоврядування. Окремо наголошується на необхідності активізації процесів самоорганізації місцевих громад шляхом ширшого використання соціальних інновацій.

Ключові слова:

сільські території, модернізація системи управління, новий прагматизм, селозберігаюча модель розвитку, соціоекономічний підхід, децентралізація, місцеве самоврядування, соціальні інновації

Посилання

  
 1. Аузан О. Економіка всього. Як інститути визначають наше життя. Київ: Лаурус, 2017. 144 с.
 2. Бородіна О. Соціальні інновації в системі сільського розвитку: концептуальні підходи. Економіка України. 2010. № 9. С. 68-77.
 3. Борщевський В. В. Сучасні проблеми розвитку сільських територій України та концептуальні підходи до їх вирішення. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2011. Вип. 6(92). Сучасні проблеми розвитку сільських територій. С. 3-9.
 4. Гадзало Я. М., Жук В. М. Наукові основи розвитку аграрного підприємництва та сільських територій за селозберігаючою моделлю: наукова доповідь. Київ: ННЦ ІАЕ, 2015. 40 с.
 5. Губені Ю. Розвиток сільських територій: деякі аспекти європейської теорії і практики. Економіка України. 2007. № 4. С. 62-70.
 6. Задорожный Г. В. О методологических основаниях познания и становления социальной экономики. Соціоекономіка: зб. наук. пр. 2010. С. 48-70.
 7. Залознова Ю. С. Соціоекономіка як інноваційна модель управління суспільними системами. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. С. 136-141.
 8. Залуцький І. Р. Актуалізація пріоритетів державної політики розвитку сільських територій. Регіональна економіка. 2011. № 2. С. 51-59.
 9. Заславская Т. Социоэкономика как актуальное основание междисциплинарной интеграции (О книге М. Ф. Шабановой «Социоэкономика»). Вопросы зкономики. 2013. № 1. С. 1-17.
 10. Казьмір Л. П. Гносеологічні аспекти модернізації системи управління соціально-економічним розвитком сільських територій регіону. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2011. № 18(2). С. 237-243.
 11. Казьмір П. Г., Ступень М. Г. , Казьмір Л. П. Концептуальні засади модернізації системи управління розвитком сільських територій. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2011. Вип. 6(92). Сучасні проблеми розвитку сільських територій. С. 81-90.
 12. Колодко Г. Від ідеології неолібералізму до нового прагматизму. Економіка України. 2010. № 9. С. 4-11.
 13. Кочубей Н. В., Кочубей Р. В. Синергетическая методология исследования социально-экономических систем в условиях информационного общества. Социально-экономические проблемы информационного общества. Сумы: Университетская книга, 2005. С. 313-331.
 14. Монастирський Г. Л. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня: монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2010. 464 с.
 15. Новікова О. Ф. Соціоекономіка: потреба становлення й розвиток в Україні. Соціоекономіка: зб. наук. пр. 2009. С. 6-22.
 16. Павлов О. І. Агроекономічний, фізіоекономічний, соціоекономічний та руралістичний підходи до дослідження сільських територій. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 56-63.
 17. Сторонянська І. З., Патицька Х. О. Проблеми та напрями оптимізації процесу формування ОТГ: за результатами першого етапу адміністративно-фінансової децентралізації. Регіональна економіка. 2017. № 4. С. 5-13.
 18. Сухих В. А. Теоретико-методологические и научно-практические основы формирования социоэкономики в пространстве региона. Соціоекономіка: зб. наук. тр. 2009. С. 23-38.
 19. Тарасевич В. Постнекласична наука та економічна теорія. Економіка України. 2004. № 2. C. 59-65.
 20. Тринько Р. Проблемні вектори соціально-економічного розвитку України: монографія. Львів, 2014. 412 с.
 21. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доп. / ред. В. М. Геєць, О. М. Бородіна, І. В. Прокопа; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. Київ, 2012. 56 с.
 22. Шабанова М. А. Социоэкономика: от парадигмы к новой науке. Общественные науки и современность. 2006. №. 1. С. 121-133.
 23. Этциони А. Социоэкономика: дальнейшие шаги. Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 1. С. 65-71.
 24. Юрчишин В. В. До проблеми системної переорієнтації розвитку агросфери на засадах соціоекономіки. Економіка АПК. 2013. № 11. С. 6-17.
 25. Drabenstott M., Henderson J. A New Rural Economy: A new role for public policy. Management Quarterly. 2006. Vol. 47. No. 4. P. 4-18.
 26. Kapur B. K. Harmonization between communitarian ethics and market economics. Journal of Markets and Morality. 1999. Vol. 2. No. 1. P. 35-52.
 27. Moulaert F., Martinelli F., Swyngedouw E., Gonzalez S. Towards alternative model(s) of local innovation. Urban studies. 2005. Vol. 42(11). P. 1969-1990.
 28. OECD Rural Policy Reviews. The New Rural Paradigm: Policies and Governance. Paris, 2006. 130 p.
 29. Transformation Processes in the Western Ukraine – Concepts for a Sustainable Land Use / M. Roth, R. Nobis, V. Stetsyuk, I. Kruhlov (Eds.). Berlin: Weißensee Verlag, 2008. 602 p.


Веб-майстер П. Попадюк