Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.03.010

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14:330.837:352/354; JEL H70, R58
Щеглюк С. Д. Інституційне забезпечення просторового планування об’єднаних територіальних громад. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3(137). С. 10-21. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-3-2.
Літер.: 31

АвториЩеглюк Світлана Дмитрівна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

докторант сектору просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: lyana.happy@gmail.com, (032)297-39-15, (+38068)135-61-16

Сторінки:

Анотація

Визначено зміст поняття «просторове планування», проблеми його законодавчого закріплення у вітчизняному правовому полі, застосування в практичній планувальній діяльності. Систематизовано та розкрито зміст низки понять, які є близькими за змістом до «просторового планування» та затверджені у вітчизняних законодавчо-правових актах, використовуються в наукових дослідженнях: «містобудівна діяльність», «планування територіального розвитку», «просторове планування» тощо. Розкрито положення законодавчого супроводу містобудівного планування на місцевому рівні для об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Оцінено рівень забезпеченості містобудівними документами місцевого рівня ОТГ, а також проаналізовано перспективні документи просторового планування, що містяться у законопроекті № 6403. Обґрунтовано тісний взаємозв’язок містобудівної документації та стратегічного планування на місцевому рівні, що відображено у нормативно-правових документах, виявлено слабкість інституційного забезпечення механізму їх реалізації та обмеженість функцій містобудівного моніторингу. Доведено необхідність синхронізації законодавчих змін на різних рівнях впровадження містобудівної діяльності, оскільки взаємне узгодження та прийняття ефективних управлінських рішень може призвести до стимулювання раціонального просторового розвитку, а відтак і до посилення ефективності реформи місцевого самоврядування. Запропоновано покращити інституційне забезпечення просторового планування місцевого рівня шляхом залучення до практики розроблення документів громадських експертних рад і створення у складі виконавчого комітету ради ОТГ органу з питань містобудування та архітектури.

Ключові слова:

просторове планування, стратегічне планування, містобудівна діяльність, схема планування території ОТГ, генеральний план, Державні будівельні норми (ДБН)

Посилання

  
 1. Дейнеко Л., Романюк І. Децентралізація як фактор розвитку місцевого самоврядування: понятійний аспект. Управління інноваційним розвитком територій: матеріали наук. практ. конф. з міжнар. участю. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2015. С. 19-23.
 2. Васильченко Г., Парасюк І., Єременко Н. Планування розвитку територіальних громад: навч. посіб. для посадових осіб місцевого самоврядування. К.: ВІ ЕН ЕЙ, 2015. 256 с.
 3. Ткачук А. Розвиток громад напряму залежить від планування території. Укрінформ: сайт. 2018. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2601100-rozvitok-gromad-napramu-zalezit-vid-planuvanna-teritorii-tkacuk.html
 4. Ущаповська О. Правові форми планування земель в умовах об’єднання територіальних громад в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 3. С. 68-73.
 5. Сторонянська І. З., Максименко А. О. Об’єднані територіальні громади Карпатського регіону: соціологічна оцінка. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2018. 30 с.
 6. Якимчук А. Ю. Просторове планування територій у системі державного управління. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад: матеріали I Міжнар. наук. метод. конф. Рівне: Волин. обереги, 2017. С. 138-140.
 7. Криштоф Т. Просторове планування та земельні ресурси територіальної громади. Від ренти до доданої вартості. Інститут громадянського суспільства: сайт. 2015. URL: https://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB_-4.pdf
 8. Створення об’єднаних територіальних громад в Україні. Аналітична доповідь від громадськості у форматі Shadow Report. Київ, 2018. 45 с. Лабораторія законодавчих ініціатив: сайт. 2018. URL: http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Detsentralizatsiya-v-Ukrai-ni-2014-2017-rr.pdf
 9. Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»: проект Закону України від 21.04.2017 р. № 6403. Законодавство України: сайт. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61676
 10. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
 11. Про основи містобудування: Закон України від 16.08.1992 р. № 2780-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 52. Ст. 683.
 12. ДБН Б.1.1-21:2017 «Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад». Державні будівельні норми України: сайт. 2017. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/b_1_1_21_2017/1-1-0-1807
 13. Основоположні принципи сталого просторового розвитку Європейського континенту. К., 2007. 41 с. URL: https://rm.coe.int/168070018e
 14. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 5.02.2015 р. № 157-VIII. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19
 15. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства: Закон України від 9.04.2015 р. № 320-VIII. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/320-19
 16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності: Закон України від 17.01.2017 р. № 1817-19. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1817-19
 17. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 р. № 3038-17. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
 18. Дорош А. Й. Нові підходи до територіального планування в Україні з врахуванням децентралізаційних процесів та досвіду Австрії. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2016. № 3. С. 78-85.
 19. Асоціація міст України: сайт. 2019. URL: https://www.auc.org.ua
 20. Про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1089. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2017-%D0%BF
 21. Нудельман В. Методи розрахунків, прогнозування, моделювання в містобудуванні. Варіанти містобудівних прогнозів, збалансованість розвитку населених пунктів і територій. УкрНДІПроцивільсільбуд: сайт. 2017. URL: http://ukrcsb.com.ua/index.php/katalog-proektiv/cityplanning/326-metodi-rozrakhunkiv-prognozuvannya-modelyuvannya-v-mistobuduvanni-varianti-mistobudivnikh-prognoziv-zbalansovanist-rozvitku-naselenikh-punktiv-i-teritorij
 22. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». Державні будівельні норми України: сайт. 2019. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/b_2_2_12/1-1-0-1802
 23. Відсутність генеральних планів та зонінгу населених пунктів порушує їх майбутній розвиток, – Парцхаладзе. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства: сайт. 18.10.2018 р. URL: http://www.minregion.gov.ua/press/news/vidsutnist-generalnih-planiv-ta-zoningu-naselenih-punktiv-porushuye-yih-maybutniy-rozvitok-partshaladze
 24. Stefanović N., Danilović Hristić N., Milijić S. The implementation model of planning rules in spatial plans. Spatium. 2015. No. 33. Pp. 62-68. URL: www.spatium.rs
 25. Основи просторового планування і управління земельними ресурсами в ОТГ на Сумщині. Ukrainian Future Initiative: сайт. 22.03.2019 р. URL: http://ufuti.pro/dynamics/311-osnovy-prostorovoho-planuvannia-i-upravlinnia-zemelnymy-resursamy-v-oth-na-sumshchyny.html
 26. Чижевський Д. Проект ДБН «Склад та зміст схеми планування території громади». U-LEAD з Європою: сайт. 2019. URL: http://rdpa.regionet.org.ua/images/3-11/Chyzhevskiy-Shema_planuvannya.pdf
 27. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.03.2016 р. № 75. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0075858-16#n112
 28. Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 р. № 79. Законодавство України: сайт. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0632-16
 29. ДБН Б1.1. 13:2012 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях». Державні будівельні норми України: сайт. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-1025
 30. Лев Парцхаладзе: Місцева влада має вводити «зелені лінії» в генплани населених пунктів. Vector News: сайт. 19.07.2019 р. URL: https://www.vectornews.net/news/politics/126150-lev-parchaladze-msceva-vlada-maye-vvoditi-zelen-lnyi-v-genplani-naselenih-punktv.html
 31. Криштоп Т., Рись Р., Кошелюк Л. Посібник з питань просторового планування для уповноважених органів містобудування та архітектури об’єднаних територіальних громад. 2018. 119 с. Децентралізація: сайт. URL: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/347/1.pdf


Веб-майстер П. Попадюк