Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.05.033

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.342.146(477); JEL E21, I00, J30, J45
Возняк Г. В., Жеребило І. В. Соціальні аспекти розвитку економіки України: сучасний стан та нові виклики. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 5(139). С. 33-41. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-5-5.
Літер.: 11

АвториВозняк Галина Василівна

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: gvoznyak@gmail.com

Сторінки:Жеребило Ірина Владиславівна

кандидат філософських наук, доцент

директор, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: zherebіlo@gmail.com, referent@libs.ubs.edu.ua

Сторінки:

Анотація

Сучасні зміни в економіці України, обумовлені суспільно-політичною ситуацією в країні, а також низка розпочатих реформ спонукають до наукових розвідок соціально-економічного розвитку країни. Проведено проблемно-орієнтований аналіз соціальної складової економіки України. Представлено результати дослідження соціально-економічного розвитку України за останні п’ять років. Серед напрямів аналізу було обрано: ринки праці, бідність, безробіття, доходи/витрати населення. Показано, що низькі темпи зростання розміру прожиткового мінімуму обумовлюють зниження соціальних стандартів, що негативно позначається на рівні життя населення в Україні; значне падіння реальних доходів населення в 2014-2015 рр. погіршило його купівельну спроможність; зростання питомої ваги заробітної плати та соціальних виплат у структурі доходів населення впродовж аналізованого періоду є свідченням надмірної залежності добробуту населення від підтримки держави, а також відсутності в країні так званого середнього класу. Помітне зростання рівня безробіття викликано воєнними діями на сході України, поглибленням фінансово-економічної кризи та погіршенням суспільно-політичного стану в країні. Наголошено на диференціації в оплаті праці в розрізі галузей економіки. Доведено, що низький рівень середньої заробітної плати в бюджетній сфері обумовлений особливостями розрахунку розміру мінімального посадового окладу на основі прожиткового мінімуму, що в підсумку призводить до «знецінення» праці працівників бюджетної сфери та зниження вартості висококваліфікованої праці. Визначено виклики для подальшого розвитку України, серед них основними є: надмірне безробіття; незадовільний рівень оплати праці; рівень соціальної захищеності; воєнний конфлікт на сході України.

Ключові слова:

соціальний розвиток, безробіття, зайнятість населення, прожитковий мінімум, заробітна плата

Посилання

  
 1. Соціальна сфера – реформи в дії. Урядовий портал: сайт. 28.12.2017. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/socialna-sfera-reformi-v-diyi
 2. Лібанова Е. М. Надмірна соціально неприйнятна нерівність: головний виклик для українського суспільства. Вісник Національної академії наук України. 2017. № 5. С. 22-25.
 3. Іляш О. І., Федчук І. В. Пріоритети виявлення диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів України у контексті зміцнення її безпеки. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2011. Вип. 4. С. 137-143.
 4. Макарова О. В. Вимірювання людського розвитку в регіонах України: методологічні аспекти та оцінка результатів. Економіка України. 2015. № 3. С. 41-53.
 5. Тропіна В. Б. Фінанси соціального захисту в контексті європейського вибору України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 13. С. 221-228.
 6. Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму: наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби статистики України № 178/147/31 від 3.02.2017 р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0281-17#n9
 7. Міністерство соціальної політики України: сайт. 2019. URL: https://www.msp.gov.ua
 8. Про Схвалення Стратегії подолання бідності: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 р. № 161-р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-2016-%D1%80/paran87
 9. Методика комплексної оцінки бідності: наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України від 18.05.2017 р. № 827/403/507/113/232. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0728-17
 10. Праця України у 2018 році: стат. зб. К.: ТОВ «Бук-Друк», 2019. 242 с.
 11. Державна служба статистики України: сайт. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua


Веб-майстер П. Попадюк