Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Випуск 3(113) за 2015 рік

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗміст


Економіка та управління національним господарствомРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.522.4+303.73
Hrynkevych S.S.. Сonceptual framework of formation of labour potential factor system functioning [Концептуальні засади формування системи факторів функціонування трудового потенціалу] / С. С. Гринкевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 3-9.

Літер.: 11


У статті обґрунтовано доцільність використання факторно-концептуального підхіду при дослідженні особливостей функціонування трудового потенціалу в умовах інформаційної економіки. Виявлено проблемні аспекти у формулюванні концепції факторного впливу. Узагальнено впливи трудового потенціалу на різні підсистеми відповідної території (країни, регіону). Окреслено базові взаємовпливи у компонентній структурі трудового потенціалу в інформаційній економіці. Сформульовано ключові концептуальні підходи до визначення факторного впливу на трудовий потенціал у сучасних умовах інформаційної економіки. 
трудовий потенціал, факторно-концептуальний підхід, концепція факторного впливу на формування, розвиток і використання трудового потенціалу, компонентна структура трудового потенціалу, інформаційна економіка Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.34:316.462
Олефір В. Ю. Вплив тимчасового авторитаризму на економічний розвиток держави / В. Ю. Олефір // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 10-13.

Літер.: 7


У статті висвітлюються переваги та окреслюються економічні передумови впровадження тимчасового авторитаризму з метою проведення ефективних структурних реформ. Акцентується увага на успішному досвіді застосування тимчасового авторитаризму в економічних системах різних країн світу в умовах подолання наслідків соціально-економічних криз та здійснення економічних трансформацій. Пропонуються механізми впровадження соціально-економічних реформ в Україні з урахуванням виявлених переваг тимчасового авторитаризму для транзитивних економік, зокрема обґрунтовується доцільність розробку та втілення у життя відповідної стратегії державного структурного регулювання. 
тимчасовий авторитаризм, економічні реформи, ефективність реформування, антикризове регулювання, транзитивна економіка Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 334.78:65.011.56
Новаківський І. І. Розвиток вітчизняної ІТ-галузі як основа формування конкурентоздатної національної економіки / І. І. Новаківський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 14-18.

Літер.: 12


Стаття присвячена пошуку шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах становлення інформаційного суспільства. ІТ-галузь ініціював прискорене масове поширення нових мережних, проектних та віртуальних організаційних форм підприємств. Динамічний розвиток послуг ІТ-аутсорсингу в Україні сприяв інтеграції вітчизняних ІТ-підприємств в міжнародні проекти та обумовив прогресивні трансформації їх систем менеджменту. Показано, що впровадження третьої латформи ІТ в Україні прискорить впровадження нових організаційних форм відносно дешево, швидко і масово з достатньо високим рівнем безпеки. На прикладі розвитку ІТ-галузі Львівської області показано позитивний вплив формування нових організаційних форм на соціально-економічний стан та інноваційний розвиток Західного регіону України. Доведено, що сучасна ІТ–галузь повинна стати лідером формування ефективних систем менеджменту та ініціатором широкої реплікації засад організування прогресивних систем управління на суміжні галузі економіки. Такий підхід сприятиме зростанню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку та сприятиме розширенню міжнародних економічних зв’язків. 
ІТ-галузь, системи управління організаціями, мережні, проектні і віртуальні організації, хмарні ІТ, аутсорсинг, конкурентоспроможність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.146
Башинська Ю. І. Механізми державного стимулювання заміщення традиційних паливно-енергетичних ресурсів відновлюваними / Ю. І. Башинська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 18-22.

Літер.: 8


Висвітлено важливі аспекти використання державних економічних важелів залучення інвестицій у галузь відновлюваної енергетики з метою підвищення енергоефективності та енергоощадності. Акцентується увага на міжнародних зобов’язаннях України щодо значного збільшення частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в енергобалансі країни. Проаналізовано найбільш актуальні заходи уряду у сфері розвитку відновлюваної енергетики, запровадження нових фінансових стимулів з метою переходу до енергоощадності та використання відновлюваних джерел енергії. 
відновлювані джерела енергії, енергоефективність, інвестиції, компенсація, програма, стратегія 


Інституційні проблеми економікиРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.322:1
Проць Н. В. Інституційне середовище формування бюджетної політики на місцевому рівні / Н. В. Проць, В. І. Проць // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 23-27.

Літер.: 11


В статті обґрунтовано сутність та структура інституційного середовища формування бюджетної політики на місцевому рівні. Розкрито зміст інституту бюджетної політики на місцевому рівні з позиції інституційного підходу, визначено, що інституційне середовище бюджетної політики формує умови для діяльності органів влади, включає формальні правила, неформальні (традиційні) норми, визначає чинники, згідно з якими відбувається визначення бюджетних пріоритетів відповідної території та формується поведінка суб’єктів бюджетних відносин на місцевому рівні. Встановлено, що необхідною умовою удосконалення інституційного середовища бюджетної політики на місцевому рівні є співпраця органів місцевого самоврядування, громади та бізнесу спрямована на забезпечення сталого розвитку територіальних громад. 
інституційне середовище, бюджетна політика на місцевому рівні, бюджетні ресурси, формальні та неформальні норми права, органи місцевого самоврядування Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122
Кондра О. Р. Проблеми інституційного забезпечення регіонального продовольчого ринку / О. Р. Кондра // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 27-32.

Літер.: 10


У статті розглянуто проблеми державного регулювання регіонального продовольчого ринку та удосконалено систему формування інституційно-організаційного забезпечення регіонального продовольчого ринку, що дозволило розкрити його характерні взаємозв’язки з інститутами регіональної інформаційної політики та ринковими і регуляторними механізмами економічного розвитку в процесі ринкової еволюції. Запропоновано напрями удосконалення інституційного забезпечення ефективного функціонування регіонального продовольчого ринку. 
регіональний продовольчий ринок, державне регулювання, споживачі, виробники, органи влади, інститути, нормативно-правові акти 


Територіальний розвиток та регіональна економікаРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 352:331.5:3320
Бутко М. П. Проблеми зайнятості на селі та інституційні аспекти їх розв’язання в контексті сільського розвитку / М. П. Бутко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 33-38.

Літер.: 7


Акцентується увага на проблемах функціонування вітчизняного агропромислового комплексу. Проведено аналіз динаміки зайнятості сільського населення України. Акцентовано увагу на ролі децентралізації влади та необхідності забезпечення партнерства між владою, бізнесом і соціумом при вирішенні нагальних проблем сільського розвитку. 
зайнятість, децентралізація, інституційне середовище, партнерські взаємодії Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:336.11
Гончар В. Г. Валовий регіональний продукт в системі оцінки економічної безпеки регіонів України / В. Г. Гончар // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 39-42.

Літер.: 6


В сучасних кризових умовах економіки України ключове значення набувають регіональні проблеми розвитку інтеграційних процесів як усередині країни, так і з її європейськими союзниками. Метою статті є дослідження економічної безпеки регіонів в складних умовах сучасності з використанням такого індикатора, як валовий регіональний продукт в розрахунку на 1 особу зайнятого населення працездатного віку. Валовий регіональний продукт характеризує рівень економічного розвитку та результати економічної діяльності всіх господарюючих суб'єктів регіону. Показники валового регіонального продукту дають можливість побудувати найважливіші національні (регіональні) рахунки. Лідерами за показником ВРП на 1 особу зайнятого населення працездатного віку у 2013 році були: м. Київ, Дніпропетровська область, Полтавська область, Київська область, Донецька область. 
валовий регіональний продукт, економічний розвиток, макроекономічні показники, економічна безпека Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.322.1
Югас Н. В. Теоретичні питання та актуальні проблеми підвищення ефективності інвестиційних процесів регіону (Закарпатська область) / Н. В. Югас // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 43-48.

Літер.: 11


В сучасних кризових умовах економіки України ключове значення набувають регіональні проблеми розвитку інтеграційних процесів як усередині країни, так і з її європейськими союзниками. Метою статті є дослідження економічної безпеки регіонів в складних умовах сучасності з використанням такого індикатора, як валовий регіональний продукт в розрахунку на 1 особу зайнятого населення працездатного віку. Валовий регіональний продукт характеризує рівень економічного розвитку та результати економічної діяльності всіх господарюючих суб'єктів регіону. Показники валового регіонального продукту дають можливість побудувати найважливіші національні (регіональні) рахунки. Лідерами за показником ВРП на 1 особу зайнятого населення працездатного віку у 2013 році були: м. Київ, Дніпропетровська область, Полтавська область, Київська область, Донецька область. Валовий регіональний продукт є важливим макроекономічним індикатором стану економічної безпеки як регіону, так і України в цілому. Рівень валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу зайнятого населення працездатного віку дає можливість виділити найбільш продуктивні регіони України. 
валовий регіональний продукт, економічний розвиток, макроекономічні показники, економічна безпека Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:352/354
Сірик З. О. Європейський досвід реформування адміністративно-територіального устрою / З. О. Сірик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 49-54.

Літер.: 9


Проведено аналіз досвіду європейських країн на шляху реформування їх адміністративно-територіального устрою. Узагальнено основні напрямки реформування адміністративно-територіального устрою країн на шляху їх європейської інтеграції. Проаналізовано зміст адміністративно-територіальних реформ в країнах Європейського Союзу. Визначені доцільні для запровадження в Україні елементи реформування адміністративно-територіального устрою, використані в практиці державотворення європейських країн. 
інтеграція, адміністративно-територіальний устрій, децентралізація, укрупнення, деконцентрація, кооперація 


Бюджетна та податкова політикаРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.14
Пелехатий А. О. Громадський контроль виконання місцевих бюджетів: сучасні умови та перспективи реалізації / А. О. Пелехатий, О. В. Лук’янська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 55-58.

Літер.: 5


У статті досліджуються питання громадського контролю за виконанням місцевих бюджетів. Визначені основні суб’єкти та об’єкти громадського контролю. Запропоновано основні засоби за допомогою яких громадськість зможе контролювати виконання місцевих бюджетів. Розглянуто доступ громадськості до інформації про місцеві бюджети у містах обласного значення Львівської області. Запропоновано схему спільного ведення бюджетного процесу органами місцевого самоврядування і громадськістю. 
громадський контроль, місцеві бюджети, громадське суспільство, фінансові ресурси Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.225.3
Лещух І. В. Методичні засади оцінювання та пріоритети підвищення ефективності податкового контролю в Україні / І. В. Лещух // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 59-66.

Літер.: 8


У статті запропоновано методичний підхід до оцінювання ефективності податкового контролю за критеріями навантаження (як на платників податків, так і на податкові органи), результативності, дієвості та економічності. Враховуючи чинне вітчизняне законодавство та міжнародний досвід у сфері податкового контролю, обґрунтовано еталонні значення показників ефективності податкового контролю. На основі авторського методичного підходу оцінено контрольно-перевірочну роботу податкових органів України та Львівської області у 2007-2013 рр. Розроблено пропозиції щодо забезпечення ефективності податкового контролю в Україні, спрямовані на сформування сприятливого податкового середовища для ведення бізнесу на засадах зниження тягаря оподаткування та гуманізації взаємовідносин учасників контрольно-перевірочного процесу задля утвердження порозуміння, уникнення конфліктів між учасниками контрольно-перевірочного процесу. 
адміністрування податків, податковий контроль, ефективність податкового контролю, органи податкового контролю, податкова перевірка 


Інвестиційно-інноваційна діяльністьРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 322.122:380.341.1
Мальцев В. С. Порівняльний аналіз інноваційної активності підприємств країн ЄС та України за показниками CIS / В. С. Мальцев, Г. І. Кореняко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 67-74.

Літер.: 8


На основі статистичних даних, отриманих за міжнародною програмою обстеження підприємств European Community Innovation Survey (CIS), проведено співставлення інноваційної діяльності в Україні з відповідними даними країн Євросоюзу. По більшості показників CIS Україна знаходиться на рівні європейських аутсайдерів, або відстає від них. Проведена порівняльна оцінка інноваційної діяльності підприємств в регіонах України з використанням власної методики, яка передбачає розрахунок синтетичних показників. Синтетичні показники об’єднують первинні показники інноваційної діяльності підприємств у такі групи: активність, інновації, дослідження та розробки, співпраця, джерела інформації, цілі. Результати оцінки окремих обраних регіонів представлені у вигляді пелюсткових діаграм. Показана наявність деяких відмінностей української моделі діяльності інноваційних підприємств від європейської. 
обстеження підприємств, інноваційна діяльність, інноваційна активність, інноваційна мотивація підприємств 


Фінансове забезпечення галузей соціальної сфериРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.13:364.5
Гринчишин І. М. Фінансовий механізм функціонування пенсійних фондів в Україні: проблемно-орієнтований аналіз / І. М. Гринчишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 75-79.

Літер.: 9


Стаття присвячена поглибленню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення фінансового механізму функціонування пенсійних фондів в Україні. З цією метою обґрунтовано сутність та визначено елементи фінансового механізму функціонування пенсійних фондів в Україні. На підставі проведеного аналізу у роботі виділено проблемні аспекти, що потребують більш ефективного застосування елементів фінансового механізму функціонування пенсійних фондів в Україні. Значна увага приділена підвищенню ефективності фінансового механізму функціонування пенсійних фондів в Україні в контексті формування та використання їх фінансових ресурсів. 
Пенсійний фонд України, недержавні пенсійні фонди, фінансовий механізм Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 368.912:369.042
Демченко М. В. Напрями підвищення ефективності діяльності страхових компаній у сфері накопичувального та пенсійного страхування / М. В. Демченко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 80-85.

Літер.: 9


Проаналізовано основні проблеми, що гальмують діяльність страхових компаній у сфері накопичувального та пенсійного страхування в Україні. Сформульовані рекомендації щодо вдосконалення законодавчо-нормативного забезпечення їх діяльності та підвищення мотивації громадян до участі у недержавному накопичувальному страхуванні. Обґрунтовано шляхи підвищення ефективності діяльності страхових компаній у цій сфері за рахунок забезпечення їх фінансової надійності, розширення інвестиційної діяльності, впровадження нових страхових продуктів, використання сучасних інформаційних технологій, підвищення професійного рівня персоналу та вдосконалення системи підготовки фахівців із страхування життя. 
страхові компанії, накопичувальне страхування, недержавне пенсійне забезпечення 


Транскордонне співробітництво та зовнішньоекономічні відносиниРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.143.339.9
Черторижський В. М. Політика транспарентності як інструмент активізації транскордонного співробітництва / В. М. Черторижський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 86-88.

Літер.: 12


У статті акцентується увага на проведенні політики транспарентності (прозорості, відкритості та активізації контактної функції кордонів). Розкривається зміст поняття транспарентності, виокремлюються деякі її форми та принципи. 
політика транспарентності, отримання інформації, транскордонні зв'язки, транспарентність кордонів, прикордонні транспарентні зони, транскордонне співробітництво 


Банківська справаРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71(477)
Шумелда В. М. Ключові проблеми та перспективи розвитку банківської системи України / В. М. Шумелда // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 89-93.

Літер.: 9


У статті розглянуто проблеми у функціонуванні системи у 2014 році, а саме висвітлено п’ять основних: відтік депозитів населення, девальвація гривні, значні відрахування у резерви, зростання простроченої заборгованості по кредитах, викривлення окремими банками статистичної звітності. Автор наголошує, що першопричиною перелічених проблем є конфлікт на сході України разом із накопиченим у попередні роки макроекономічними дисбалансами. Зазначено, що проблема довіри до банківської системи спричинила відтік ресурсів з банків, негативний фінансовий результат загалом по банківській системі є також наслідком зазначених проблем. В результаті проведеного аналізу основних проблем банківського сектору 2014 року, запропоновано ряд превентивних заходів, які б змогли попередити кризу або, принаймні пом’якшити її наслідки. Також автором запропоновані заходи, які допоможуть вирішити зазначені проблеми. 
банківська система, фінансово-економічна криза, девальвація гривні, депозит, довіра населення, прострочена заборгованість Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.342.146:364.22
Шульц Е. П. Особливості сучасної депозитної політики банків / Е. П. Шульц // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 93-97.

Літер.: 9


У статті розглянуто існуючі трактування сутності поняття «депозит» та охарактеризовано його різновиди, з’ясовано роль депозитів у діяльності банків. Проведено оцінку тенденцій динаміки обсягів депозитних вкладів фізичних та юридичних осіб та з’ясовано чинники їх скорочення. На основі аналізу особливостей сучасної депозитної політики банків визначено її основні проблеми та запропоновано заходи з інтенсифікації залучення депозитних коштів у банківську систему України. 
депозит, депозитна політика, банківська установа, депозитні операції 


Економіка та управління підприємствамиРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 65.016.7
Єфімова Г. В. Вартісна концепція вимірювання ефективності реструктуризації / Г. В. Єфімова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 98-102.

Літер.: 12


На основі вивчення існуючих підходів до оцінки та управління ефективністю виділено та охарактеризовано дві концепції: традиційна фінансово-орієнтована і стратегічно-орієнтована. Обґрунтовано доцільність вимірювання ефективності реструктуризації за приростом вартості підприємства. Визначено особливості формування грошового потоку та вибору періоду для оцінки вартості підприємства доходним методом. 
ефективність реструктуризації, вартість підприємства, грошовий потік Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.504:658
Мащак Н. М. Обґрунтування економічної доцільності екологізації логістичної діяльності підприємства / Н. М. Мащак // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 103-106.

Літер.: 7


Розглянуто проблему зростання навантаження логістичної діяльності підприємства на навколишнє середовище. Підкреслено необхідність здійснення екологізації логістичної діяльності підприємства з метою мінімізації рівня її екодекструктивного впливу на довкілля. Обґрунтовано необхідність виділення екологічних витрат підприємства та доведено їх еколого-економічну ефективність за допомогою методів економіко-математичного моделювання. 
екологізація, логістична діяльність, екологічні витрати 


Економічна теорія та історія економічної думкиРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 001.89:303.732.4
Колодійчук В. А. Системний підхід в економічних дослідженнях / В. А. Колодійчук, І. А. Колодійчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 107-111.

Літер.: 14


Визначено основні риси сучасної економіки та обґрунтовано використання системного підходу у дослідженнях економічних процесів. Проведено ретроспективний аналіз становлення теорії систем та вказано на її засновників. Досліджено зв’язок загальної теорії систем Людвига фон Берталанфі з тектологією А. А. Богданова. Розглянуто існуючі підходи до визначення категорії “система” та представлено авторське її трактування. Визначені умови системного сприйняття об’єкту, а також властивості систем, знання яких підвищує прогнозованість поведінки і критеріальність прийняття управлінських рішень щодо їх удосконалення. Дано характеристику таким властивостям, як складність, ієрархічність, цілісність, структурованість, функціональність, рухливість, гомеостатичність, адаптивність, унікальність, непередбачуваність і невизначеність поведінки систем. Акцентовано увагу на таких їх властивостях, як синергізм та емерджентність, а також уточнено використання цих властивостей щодо характеристик кількісних і якісних параметрів змін системи. 
економіка, система, фактор, синергетика, емерджентність 


Веб-майстер П. Попадюк