Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Soc-Econ-Problems_MPU -- Year 2022, Vol 5(157)

File Adobe ReaderTitle

File Adobe ReaderContents


Economics and National Economy ManagementKaplenko, H., Kulish, I., Rakhval, I., & Strilchuk, O. (2022). Nehatyvni naslidky diyi zakonu zrostannya potreb ta shlyakhy yikh podolannya [Negative consequences of the law of growing needs and ways to overcome them]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 157 (5) (pp. 3-8). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-5-1. [in Ukrainian].Sozanskyy, L. (2022). Enerhetychna ta tsinova kryzy, sprovokovani povnomasshtabnoyu rosiys'koyu viys'kovoyu ahresiyeyu: sotsial'no-ekonomichni naslidky dlya Ukrayiny i krayin YeS [Energy and price crises caused by full-scale Russian military aggression: socio-economic consequences for Ukraine and EU countries]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 157 (5) (pp. 9-14). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-5-2. [in Ukrainian].Yanovych, A. (2022). Dosvid otsinyuvannya produktyvnosti resursiv ekonomiky krayin YeS ta shlyakhy yoho adaptatsiyi do vitchyznyanoyi praktyky [The experience of assessing the EU economies’ resource productivity and the ways of its adaptation in the domestic practice]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 157 (5) (pp. 15-20). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-5-3. [in Ukrainian].


Territorial Development and Regional EconomicsMelnyk, M., & Synyura-Rostun, N. (2022). Vtraty endohennoho potentsialu rehioniv Ukrayiny v umovakh viyny [Losses of endogenous potential of the regions of Ukraine during war]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 157 (5) (pp. 21-28). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-5-4. [in Ukrainian].Nestor, O. (2022). Vyrobnytstvo ta produktyvnist' pratsi yak klyuchovi elementy ekonomichnoho vidnovlennya pid chas realizatsiyi Planu Marshalla [Production and labor productivity as key elements of economic recovery during the implementation of the Marshall Plan]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 157 (5) (pp. 29-37). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-5-5. [in Ukrainian].


Environmental Policy and Nature ManagementKiptach, F. (2022). Pryrodno-resursnyy potentsial zabezpechennya sanatorno-kurortnoyi diyal'nosti v Karpats'komu rehioni [Natural resources capacity to secure sanatorium and resort activity in the Carpathian region]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 157 (5) (pp. 38-43). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-5-6. [in Ukrainian].Melnyk, M., & Yaremchuk, R. (2022). Rynok utylizatsiyi vidkhodiv u rehionakh Ukrayiny: analiz suchasnoho stanu ta osnovni tendentsiyi rozvytku [Waste utilization market in the regions of Ukraine: current state analysis and main development trends]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 157 (5) (pp. 44-50). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-5-7. [in Ukrainian].


ReviewsPrytula, Kh. (2022). Rozvytok transkordonnoho spivrobitnytstva yak vazhlyvoho ob’yekta suchasnoyi rehional'noyi polityky [Development of cross-border cooperation as an important object of modern regional policy]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 157 (5) (pp. 51-52). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-5-8. [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk