Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Tkach Solomiya MykolayivnaTkach Solomiya Mykolayivna

Ph.D. of Economics, Senior Researcher

Senior Researcher of the Department of spatial development of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: t.solomija@gmail.com

Webpages:CoauthorsIshchuk Svitlana Oleksiyivna

Sytar Liliya YosyfivnaCitationsTkach, S. M. (2016). Spetsial’ni ekonomichni zony v Ukrayini: dosvid i novitni naykrashchi prostorovi orhanizatsiyi [Special economic zones in Ukraine: experience and the latest best spatial organizations]. Rehional’na ekonomika – Regional economy, 3, 86-97. [in Ukrainian]. {sep2022.03.003.003}


Веб-майстер П. Попадюк