Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Кіптач Федір ЯсоновичКіптач Федір Ясонович

кандидат географічних наук, доцент

старший науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики та природокористування, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: kiptach@ukr.net

Сторінки:ПублікаціїКіптач Ф. Я. Природно-ресурсний потенціал забезпечення туристично-відпочинкової діяльності в областях Карпатського регіону України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2023. Вип. 1(159). С. 48-51. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2023-1-8.Кіптач Ф. Я. Природно-ресурсний потенціал забезпечення санаторно-курортної діяльності в Карпатському регіоні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 5(157). С. 38-43. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-5-6.Кіптач Ф. Я. Ідентифікація проблем у сфері поводження з промисловими відходами на регіональному рівні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 3(155). С. 29-35. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-3-5.УДК 336.02:332.36/631.459; JEL Q24, Q28, Q32, Q56
Кіптач Ф. Я. Вдосконалення економічного регулювання екологічної безпеки в системі місцевого самоврядування у сфері землекористування. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2021. Вип. 4(150). С. 28-34. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-4-5.

Літер.: 15


Обґрунтовано створення спеціального Фонду екології земель України для вирішення екологічних проблем у сфері землекористування. Джерелами його формування визначено плату за землю (земельний податок і орендна плата за землю з юридичних і фізичних осіб), екологічний податок і штрафні санкції за забруднення і засмічення земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства. Встановлено, що кошти екологічних податків і збору за забруднення природного довкілля, плати за землю і штрафні санкції як на республіканському, так і на місцевому рівнях тільки частково можуть забезпечити сучасні вишукування та оцінювання екологічного стану земель України та розроблення екологічних проєктів їхнього ощадливого використання та охорони. Запропоновано розширення переліку штрафних санкцій і формулу розрахунку розміру шкоди, нанесеної землевласниками та землекористувачами внаслідок ігнорування параметрів допустимих норм розорювання території та збільшення площі еродованих земель. 
екологічний податок, плата за землю, земельний податок, орендна плата за землю, штрафні санкції, місцевий бюджет України УДК 336.02:332.36/631.459; JEL Q24, Q28, Q32, Q56
Кіптач Ф. Я. Шляхи регулювання екологічної безпеки у сфері землекористування. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2021. Вип. 2(148). С. 35-41. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-2-6.

Літер.: 11


Проведено аналіз розподілу частки земель сільcькогосподарського призначення і ріллі у володінні та користуванні сільськогосподарських підприємств і господарств населення за регіонами України, а також у розвинутих країнах Європи та Америки. Установлено, що найбільш сільськогосподарсько освоєними є ґрунти з високою біопродуктивністю в межах особливо цінних земель агроландшафтів лісостепу та степу, а найменш – землі фізико-географічної зони мішаних лісів, а також гірські місцевості Карпат і Криму. Виявлено основні чинники інтенсивного розвитку поверхневої водної та вітрової ерозії ґрунтів (надмірна розораність, відсутність обґрунтованих норм оптимального співвідношення земельних угідь з врахуванням ландшафтних умов території, недостатня захищеність ґрунтів агролісомеліоративними заходами й недотримання правил розорювання ґрунтів ерозійно небезпечних схилів і технологій вирощування сільськогосподарських культур). За результатами дослідження виокремлено ранги регіонів поширення ерозійної деградації ґрунтів, які об’єднано в класифікаційні групи, а також укладено карти-схеми. Виявлено зональні закономірності поширення і розвитку ерозійної деградації ґрунтів. Це головно ґрунти з високою біопродуктивністю в межах особливо цінних земель агроландшафтів лісостепу та степу. Висвітлено нормативно-правове забезпечення напрямів діяльності та заходів, спрямованих на попередження ерозійної деградації ґрунтів. Рекомендовано шляхи запровадження економічних важелів досягнення екологічної безпеки у сфері землекористування. 
екологічна безпека, економічні важелі, землі сільськогосподарського призначення, рілля, агроландшафти, ерозія ґрунтів ЦитуванняКіптач Ф. Землі України: категорії, право власності, стан використання, охорона. Львів, 2010. 240 с. {sep2021.04.028.013}

Кіптач Ф. Депресивні регіони України: екологічна компонента: монографія. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 288 с. {sep2022.03.029.004}

Кіптач Ф. Я. Природно-ресурсні компоненти дослідження конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери Львівської області. Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції, присвяченої 30-річчю кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства Національного університету водного господарства та природокористування. С. 71-74. Рівне: НУВГП, 2022. URL: https://drive.google.com/file/d/1jF1nPoRsI2BxbofQAfJKIEmgiRAJsTyC/view?usp=share_link {sep2022.05.038.003}


Веб-майстер П. Попадюк