Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.02.055

Репозитарій ІРД НАНУ УДК [314.7:379.85]:330.59:316.42; JEL O15, J08, H70
Біль М. М., Попадинець Н. М. Людський розвиток і мобільність населення крізь призму національних особливостей: соціоекономічний вимір та управлінський концепт. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 2(142). С. 55-61. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2-8.
Літер.: 24

АвториБіль Мар'яна Михайлівна

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: bmm1983@gmail.com, (098)321-9925, (097)275-3151, (032)270-6445

Сторінки:Попадинець Назарій Миколайович

доктор економічних наук, старший дослідник

старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи кафедри економіки та маркетингу, Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: popadynets.n@gmail.com, (032)270-7089, (096)945-9098

Сторінки:

Анотація

Обґрунтовано актуальність дослідження людського розвитку в контексті мобільних процесів. Визначено відмінність поняття людського розвитку від понять рівня та якості життя, добробуту населення, розвитку людських ресурсів і сталого розвитку. Перевагою дослідження мобільності у вимірі концепції людського розвитку є її всеохоплюючий характер, оскільки категорія людського розвитку дозволяє враховувати різні напрями, рівні формування та реалізації мобільності. Проаналізовано проблемні аспекти людського розвитку в Україні. Негативні економічні детермінації людського розвитку в Україні активізують мобільні процеси, що підтверджує міграційна ситуація. Економіка країни стає міграційно залежною, що формує численні ризики. Для їх нівелювання необхідним є визначення концептуальних засад політики людського розвитку в умовах високомобільного суспільства.

Ключові слова:

людський розвиток, рівень і якість життя, добробут, мобільність населення, політика людського розвитку, високомобільне суспільство

Посилання

  
 1. Бажан Л. І., Яблоков І. В. Концептуальні засади поведінкових наук як теорії людських ресурсів. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: зб. наук. пр. 2016. Вип. 21. С. 413-433.
 2. Безтелесна Л. І. Управління людським розвитком та його фінансове забезпечення в Україні: оцінка і перспективи: монографія. Рівне: НУВГП, 2010. 361 с.
 3. Гальчинський А. Економічний розвиток: методологія оновленої парадигми. Економіка України. 2012. № 5. С. 4-17.
 4. Герасименко І. В. Регіональні проблеми фінансування людського розвитку в Україні. Механізм регулювання економіки. 2010. Т. 2. № 3. С. 123-127.
 5. Губін К. Г. Еволюція умов людського розвитку за різних систем формування доходів. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право: зб. наук. пр. 2011. № 3(6). С. 67-74.
 6. Гузенко Г. М. Людський потенціал: сутність та пріоритетні напрямки розвитку в Україні. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди: Економіка. 2010. Вип. 10. С. 30-41.
 7. Доклад о человеческом развитии 2011. Устойчивое развитие и равенство возможностей: лучшее будущее для всех / ПРООН; пер. с англ. М.: Весь мир, 2011.188 с.
 8. Дражниця С. А. Добробут населення України: проблеми та шляхи їх вирішення. Університетські наукові записки. 2013. № 2. С. 303-309.
 9. Кочума І. Ю. Людський розвиток як чинник економічного зростання в Україні: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.09.01. К., 2005. 22 с.
 10. Крушніцька Г. Б. Концепція людського капіталу і концепція людського розвитку: cпіввідношення понять. Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. пр. 2013. Вип. 116. Ч. ІI. С. 40-43.
 11. Лібанова Е. М., Гладун О. М., Лісогор Л. С. та ін. Вимірювання якості життя в Україні: аналіт. доп. К., 2013. 51 с.
 12. Людський розвиток в Україні: 2003 рік: наук. аналіт. доп. / ред. Е. М. Лібанова. К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України; Держкомстат України, 2004. 194 с.
 13. Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків: монографія / ред. Е. М. Лібанова. К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, Держкомстат України, 2010. 496 с.
 14. Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та регіональні диспропорції: монографія / ред. Е. М. Лібанова. У 2-х томах. Т. 2. К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2012. 436 с.
 15. Макоцьоба М. В. Прогрес у людському розвитку регіонів України: методологія вимірювання та механізм забезпечення: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.07. К., 2012. 22 с.
 16. Мандибура В. О. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання. К.: Парламентське вид-во, 1998. 256 с.
 17. Наумова М. А. Огляд сучасних методичних засад вимірювання якості життя. Економiка i органiзацiя управлiння. 2016. № 3(23). С. 252-261.
 18. Решміділова С. Л., Клімчук І. Г. Стан та тенденції людського розвитку в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2009. № 2(2). С. 71-75.
 19. Семів Л. К. Регіональна політика: людський вимір: монографія. Львів: ІРД НАН України, 2004. 392 с.
 20. Теслюк Р. Т. Зміст категорії «якість життя населення»: суспільно-географічний аспект. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 4. Географія і сучасність: зб. наук. пр. 2003. Вип. 10. С. 263-270.
 21. Томчук Н. В. Еволюція наукових поглядів на людський розвиток. Економічна теорія. 2005. № 3. С. 95-105.
 22. Человеческий потенциал (из «Доклада о развитии человека за 1995 год»). Общество и экономика. 1996. № 5. С. 133-171.
 23. Шишкін В. С. Людський розвиток: оцінка та основні напрями підвищення його рівня: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.09.01. Київ, 2004. 23 с.
 24. Human Development Report 1990. N. Y.: Oxford University Press, 1990. 116 p.


Веб-майстер П. Попадюк