Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Випуск 4(114) за 2015 рік

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗміст


Бюджетна та податкова політикаРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.22:352(477)
Карлін М. І. Місцеві платежі: суть, структура, особливості визначення та використання в Україні / М. І. Карлін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 3-7.

Літер.: 14


Пропонується новий підхід до визначення структури місцевих платежів, які повинні охоплювати як місцеві податки і збори, так і відрахування від загальнодержавних податків та зборів, а також різні добровільні внески жителів територіальних громад (у грошовій та негрошовій формах), в тому числі на утримання соціокультурних закладів. Важливими місцевими платежами повинні стати й відрахування від таких загальнодержавних податків, як: податок на додану вартість (ПДВ), податок на прибуток підприємств (ПнП), акцизний податок. 
місцеві платежі, місцеві податки, місцеві збори, добровільно-примусові внески громадян, внески громадян на проведення АТО, податок на додану вартість, Польща, Україна, Волинська область Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.246:71:339.9
Плужник А. В. Механізм бюджетного забезпечення міст в умовах децентралізації / А. В. Плужник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 8-13.

Літер.: 15


Механізм бюджетного забезпечення міст в умовах децентралізації. Результати процесу децентралізації, який триває в Україні протягом років незалежності, тільки торік зробили великий крок вперед до позитивних зміни в міжбюджетних відносинах. У цій статті проводиться аналіз механізму формування місцевих бюджетів, у тому числі децентралізації фінансових ресурсів; аналіз недоліків механізму та перспективи його розвитку і вдосконалення. У першій половині 2015 р. реформи не принесли очікуваних швидких змін у дохідної частини місцевих бюджетів, але позитивна тенденція триває, і сподівання на краще підтримується позитивними економічними показниками. Дослідження показало, що бюджетні зміни не носили інституціональний характер та необхідного рівня консистенції, що може бути пояснено через комплекс проблем соціально-економічної ситуації в країні і політичних перешкод. Тим не менш, при вирішенні правових та організаційних проблем органи управління місцевого самоврядування в майбутньому матимуть необхідні фінансові ресурси для делегованих ним повноважень. Проблеми, що висвітлюються в статті вимагають подальших досліджень завдяки оновленню даних і подальшому прогрес реформ. 
реформа, місцевий бюджет, децентралізація, економічна безпека, національна економіка Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.22:332.1
Коломієць Т. В. Податкова спроможність як показник рівня фінансової автономії територіальної громади / Т. В. Коломієць, Х.O. Патицька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 14-17.

Літер.: 8


В даній науковій статті наводяться результати теоретичного дослідження податкової спроможності територіального колективу як основи формування самодостатніх територіальних громад, умови реалізації її основних принципів на сучасному етапі розвитку Української держави. Розкрито суть поняття «податкова спроможність територіальної громади». Наводяться результати теоретичних досліджень розвитку теорії податкоспроможності провідними економістами західного світу та України, подано аналіз їх робіт та наведені висновки. Робляться висновки про те, що розвиток громади на локальному рівні можливий лише при формуванні правильної державної політики та політики органів місцевого самоврядування, побудованій на засадах розвитку потенційної податкоспроможності громад. 
податкоспроможність, територіальна громада, розвиток територіальної громади, органи місцевого самоврядування, державна політика 


Економічні проблеми розвитку видів економічної діяльностіРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.45.01
Щеглюк Б. П. Розвиток експорту військових технологій в контексті посилення національної безпеки України / Б. П. Щеглюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 18-22.

Літер.: 13


Проаналізовано причини збільшення обсягів трансферу технологій на міжнародному ринку озброєння та військової техніки. Виявлено вплив експорту військових технологій на стан національної безпеки держави. Зокрема, встановлено, що експорт військових технологій здійснює найвідчутніший вплив на економічну, зовнішньополітичну, науково-технологічну та військову сферу національної безпеки держави. Встановлено, що у випадку розроблення ефективної державної політики у сфері експорту військових технологій, збільшення обсягів такого експорту сприятиме залученню додаткових фінансових ресурсів у вітчизняну економіку, збільшенню обсягів виробництва військової продукції, зростанню кількості робочих місць у військовій промисловості, покращенню стану сальдо платіжного і торгового балансів України, підвищенню авторитету України на міжнародному ринку озброєння та військової техніки, поглибленню перспективного військово-технічного співробітництва нашої держави з іноземними партнерами. Виявлено основні ризики та загрози національній безпеці України, які виникають при недостатній ефективності системи контролю за здійсненням експорту військових технологій. Окремо розглянуто вплив експорту військових технологій на формування інтегрального індексу економічної безпеки. 
експорт, оборонно-промисловий комплекс, міжнародний ринок озброєння та військової техніки, національна безпека держави, військові технології 


Економіка та управління національним господарствомРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.446.3:351.863
Галиця І. О. Здоров'я як конкурентний ресурс людини і держави та фактор економічної безпеки / І. О. Галиця, М. М. Шевченко, С. О. Гудзинський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 23-26.

Літер.: 4


Досліджено характер зміни сучасної економіки під впливом віртуалізації і інтелектуалізації господарської діяльності. Розкриті їх основні наслідки. Обґрунтовано зростання ролі індивідуального і колективного здоров'я як найважливішого стратегічного конкурентного ресурсу у віртуально-інтелектуальному середовищі господарювання. Описані основні 
віртуалізація господарської діяльності; інтелектуалізація господарської діяльності; здоров'я як стратегічний конкурентний ресурс; Система збереження та розвитку здоров’я індивідуума Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.54
Струк О. І. Формування державної торговельної політики в контексті експортно-орієнтованих стратегій економічного розвитку / О. І. Струк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 26-30.

Літер.: 8


Охарактеризовано світові тенденції в сфері торгівлі. Проаналізовано сучасні конкурентні моделі торговельної політики, активно-лібералізаційну та активно-протекціоністську. Виокремлено актуальні торговельні стратегії, які застосовуються державами для сприяння економічному зростанню. Виявлено, що політика стимулювання експорту є фазою у певній торговельній політиці держави. Досліджено, що самодостатні економіки, які мають вплив на світову торговельну систему, а саме США, Китай та деякі країни ЄС, застосовують політику прихованого протекціонізму для захисту від імпорту національного виробника та водночас стимулюють власний експорт. Країнам з перехідною економікою та тим, що розвиваються рекомендується в першу чергу, створити сприятливе та якісне інституційне середовище, також максимально вдосконалювати експортно-орієнтовані сектори промисловості, модернізувати їх, проводити диверсифікацію експорту на усіх рівнях, відкривати свою економіку для притоку інвестицій та можливостей конкуренції. На певних етапах цього процесу допустимі механізми протекціонізму та стимулювання експорту. Запропоновано шляхи вдосконалення державної політики в контексті експортно-орієнтованих стратегій економічного розвитку. 
експорт, економічний розвиток, конкуренція, лібералізація, політика, протекціонізм, світ, торгівля Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.4
Пасінович І. І. Структурна політика як системоутворюючий елемент соціально-економічної політики держави / І. І. Пасінович // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 31-36.

Літер.: 10


Дано оцінку сучасної структури економіки України, визначено чинники, які спричинили існуючі диспропорції. Обгрунтовано невідворотність структурних змін в економіці, які повинні здійснюватись в рамках державної структурної політики. Показано зв’язок структурної політики з іншими напрямами державної соціально-економічної політики держави. 
структура економіки, структурна політика, галузь, інвестиції, пріоритети Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.4:339.564
Ясіновська І. Ф. Структура українського експорту та оптимізація експортної політики України / І. Ф. Ясіновська, С. Д. Смолінська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 36-40.

Літер.: 11


Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем розвитку зовнішньої торгівлі України, зокрема українського експорту. Здійснено аналіз обсягів та структури експорту товарів та послуг у динаміці. Визначено основні перепони розширення експортної діяльності підприємств-резидентів та запропоновано напрями вдосконалення експортної політики України. 
міжнародна торгівля, експорт, імпорт, зовнішньоторгівельні операції, експортна політика, експортний потенціал Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.72
Ластовецька Р. О. Проблеми обліку статистичних даних про обсяги грошових переказів / Р. О. Ластовецька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 41-44.

Літер.: 10


Розглянуто загальне становище та основні аспекти проблеми обліку статистичних даних по обсягах грошових переказів мігрантів. Зосереджено увагу саме на веденні офіційної статистики, зокрема процедурі складання платіжного балансу країни. Стаття побудована на основі порівняльного аналізу п’ятого видання Керівництва з платіжного балансу (КПБ-5) та нового шостого видання Керівництва з платіжного балансута міжнародної інвестиційної позиції (КПБ-6), які публікує Міжнародний валютний фонд задля уніфікації системи складання балансу в усіх країнах світу. Описано зміни, що передбачені новим керівництвом, а також визначено основні його переваги. Детально проаналізовано ситуацію з притоком грошових переказів мігрантів до України. Запропоновані кроки щодо покращення процесу збору та обліку інформації щодо переказів, адже достовірні дані є запорукою продуктивних наукових досліджень. 
грошові перекази, КПБ-5, КПБ-6, міжнародна міграція, платіжний баланс, статистика Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.02:338.012:338.1
Кудря Я. В. Оцінка тенденцій розвитку промисловості західного регіону України / Я. В. Кудря, О. С. Процевят // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 45-52.

Літер.: 15


Проаналізовано стан промисловості України впродовж 2010-2014 рр. на прикладі Західного регіону. Виділено негативні і позитивні тенденції розвитку промисловості областей. Оцінено поточний стан промисловості регіону. Використовуючи узагальнені результати аналізу стану і тенденцій розвитку промисловості, запропоновано заходи із забезпечення та підвищення рівня конкурентоспроможності промислових видів діяльності регіону, у яких враховані вимоги домовленості про асоціацію між Україною і Європейським Союзом (ЄС), в т.ч. стосовно виробництва промислової продукції та торгівлі, економічного і галузевого співробітництва, конкуренції. 
зона вільної торгівлі (ЗВТ), промисловість, регіон, розвиток, стан, тенденції Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.7
Скоморович І. Г. Феномен локальних грошових систем / І. Г. Скоморович // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 53-56.

Літер.: 11


У статті проаналізовано зарубіжний та вітчизняний досвід функціонування приватних локальних грошових систем. Обґрунтовано, що емітентами локальних грошових знаків можуть бути приватні корпорації, місцеві органи влади, громадські організації. Серед основних причин, які стимулюють утворення локальних грошових систем, виділено покращення іміджу емітента, боротьбу з несправедливістю державних грошових систем, недостатність державних грошових знаків для обслуговування всіх різновидів економічних відносин. Охарактеризовано демередж як плату за володіння грішми і стимул для швидкого їх витрачання. Досліджено принципи функціонування приватних грошових систем, заснованих на взаємному кредитуванні. Розглянуто ставлення органів державної влади у різних країнах до існування локальних валют. Висвітлено проблеми, що виникають при оподаткуванні доходів, отриманих у локальних грошових одиницях, та способи їх подолання. 
локальна грошова система, приватні гроші, грошова одиниця, взаємне кредитування, вільні гроші Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.3
Теребух А. А. Просторова диференціація платежів за забруднення довкілля в Україні / А. А. Теребух, Ю. Ю. Стадницька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 57-60.

Літер.: 3


Досліджено особливості та чинники просторової диференціації платежів за забруднення довкілля в Україні. Здійснено аналіз системи платежів за викиди ( в атмосферу), скиди (у водойми) та розміщення твердих відходів. Досліджено територіальні коефіцієнти, які враховують характеристика місця, де розташовано об’єкт забруднення. Розглянуто регіональні (басейнові) коефіцієнти для розрахунку платежів за скиди забруднень, що враховують територіальні екологічні особливості, а також еколого-економічні умови функціонування водного господарства. Сформульовано поняття «екологічні просторові одиниці», які характеризується оригінальним поєднанням ставок платежів за забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери. 
система платежів, забруднення довкілля, чинник розміщення, територіальний коефіцієнт, об’єкт забруднення, «екологічна просторова одиниця», ставка екологічного податку, плата за забруднення Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.87:311
Дучинська Н. І. Нерівномірність у розподілі доходів в умовах ринкової економіки / Н. І. Дучинська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 60-64.

Літер.: 12


У статті охарактеризовано диференціацію доходів населення у національній економіці. Виділено основні напрямки диференціації, її причини і наслідки. Відмічено, що наявність значної нерівності в розподілі доходів вітчизняних домашніх господарств слугує антистимулом ефективної найманої праці, гальмом зростання ділової активності. Запропоновано застосування державою соціально орієнтованої політики розподілу доходів з метою нагромадження соціального капіталу.Нерівномірний розподіл ресурсів і грошових потоків серед населення пов'язаний з впливом економічних причин і чинників – кон’юнктурою на ринку праці, рівнем економічного розвитку галузі, регіону, індивідуальними особливостями людини, сімейним станом тощо. Диференціація доходів посилюється завдяки тінізації економіки і отриманню тіньових доходів у країні і за її межами. Метою дослідження статті є потреба аналізу стану і динаміки нерівномірності у розподілу доходів у вітчизняній економіці, з’ясування причин виникнення даного явища і напрямків його негативного впливу на економічну поведінку домогосподарств. Зроблено висновок, що значна диференціація доходів небезпечна для суспільства, так як містить у собі соціальні загрози економічному розвитку країни, а саме: погіршення рівня й якості життя, зр остання еміграції найбільш кваліфікованих робітників, порушення принципів соціальної справедливості, втрата мотивації до праці, переоцінка цінностей. У зв’язку з цим необхідним є поєднання економічного розвитку з розвитком соціальної довіри, міцними зв’язками всередині суспільства, взаємоповаги. Завдяки нагромадженню соціального капіталу європейські суспільства досягають наміченої мети і формують нові моделі поведінки економічних суб’єктів, підвищення ефективності виробництва і добробуту переважної більшості населення. 
розподіл доходів, диференціація доходів, поляризація доходів, рівень життя, мотивація економічних суб’єктів? домашні господарства, соціальний капітал 


Інвестиційно-інноваційна діяльністьРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.332.5:519.233.5
Тимків С. М. Капітальні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток регіонів України / С. М. Тимків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 65-69.

Літер.: 2


Оцінено вплив капітальних інвестицій на ключові показники економічного розвитку регіонів України у період 2006-2014 років. Для дослідження міри впливу інвестицій на економічний розвиток регіонів використано статистичний інструментарій кореляційного аналізу залежності між факторними і результативними ознаками. Здійснено побудову регресійних однофакторних моделей. За результатами кореляційно-регресійного аналізу виявлено недостатню ефективність інвестиційної діяльності в окремих регіонах України. 
нвестиційна діяльність, капітальні інвестиції, кореляційно-регресійна модель, регіон 


Фінансове забезпечення соціальної сфериРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.138:368.9.06:[338.45:61]
Бас-Юрчишин М. А. Маркетингова діяльність на регіональному ринку медичного страхування у контексті формування страхової моделі фінансування охорони здоров’я / М. А. Бас-Юрчишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 70-74.

Літер.: 5


Визначено необхідність перехідного періоду від бюджетної моделі фінансування сфери охорони здоров’я до страхової, під час якого повинна відбуватися активізація добровільного та запровадження обов’язкового медичного страхування. Однією з найважливіших передумов ефективної реалізації та подальшої адаптації заходів перехідного періоду є ефективна маркетингова діяльність. Вихідні умови на ринку медичного страхування вимагають певного типу поведінки відносно побудови стосунків між страховиками та цільовою аудиторією, конкурентами, закладами охорони здоров’я, державою. Застосування маркетингових концепцій повинно відбуватися на загальнодержавному (макромаркетинг) та на рівні страховиків (мікромаркетинг). Мікромаркетинг повинен реалізовуватися через концепції підвищення якості послуг, зростання обсягів продажу та концепцію створення цінності. Макромаркетинг повинен забезпечити вдосконалення системи підготовки кваліфікованих працівників страхового бізнесу; підтримку добросовісних страховиків на ринку медичного страхування та сприяння проведенню соціальних заходів, спрямованих на популяризацію та усвідомлення населенням переваг медичного страхування. 
медичне страхування, маркетингова діяльність, обов’язкове медичне страхування, добровільне медичне страхування 


Економіка та управління підприємствамиРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 658:655.018
Коломієць І. Ф. Концептуальні підходи до сутності поняття «якість продукції» та її вплив на діяльність підприємства / І. Ф. Коломієць, М. В. Григорців // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 75-78.

Літер.: 10


В умовах конкурентного середовища ринку розвиток всіх галузей виробництва повинен орієнтуватися на споживача та нарощення випуску якісних товарів і послуг. Як довів світовий досвід, висока якість продукції є однією з основних ознак їхньої конкурентоспроможності, що збільшує реалізацію продукції й ефективність роботи підприємства. З теоретичної точки зору – якість – складна і надзвичайно універсальна категорія, що має велику кількість аспектів та особливостей. Саме тому категорію «якість» досліджувало багато фахівців. Спостереження показують, що в буденному житті кожен із нас постійно використовує термін «якість», але розуміє його по-різному, залежно від того, які переваги та пріоритети він ставить перед собою. Отже, визначення сутності якості є складною задачею. 
якість, вчені, категорія, поняття, підприємство, система Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.48
Васильчак С. В. Засади формування збутової політики туристичних підприємств / С. В. Васильчак, Н. М. Стручок, Л. М. Лояк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 79-81.

Літер.: 5


У статті розглянуто туристичне підприємство як відкриту систему, в контексті сучасної парадигми управління туристичним ринком. Розкрито суть менеджменту збуту туристичних послуг як інтеграційного процесу. Визначено об’єкт і суб’єкт управління збутом туристичних послуг в процесі формування збутової політики. Розглянуто управління збутом як інструмент для досягнення поставлених цілей і стратегій, завдань збутової політики. Досліджено обставини у маркетинговій діяльності туристичних підприємств при визначенні каналів збуту. Визначено принципи управління збутовою стратегією туристичного підприємства та канали збуту туристичних продуктів. Виокремлено канал прямого маркетингу, однорівневий та дворівневий канали збуту туристичного продукту. Визначено засади менеджменту збуту туристичного підприємства. Розкрито значення збутової політики туристичного підприємства в системі функцій менеджменту. Відзначено особливості формування збутової політики туристичного підприємства в ринкових умовах. Запропоновано комплекс засад формування політики менеджменту збуту туристичних продуктів. 
засади управління, політика, менеджмент, система збуту, туристичне підприємство, канал збуту Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 65:336
Колісник Г. М. Системно-орієнтовні функції управління витратами хлібопекарської галузі в умовах конкуренції / Г. М. Колісник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 82-85.

Літер.: 13


У статті подано характеристику конкуренції. Проведено оцінку конкурентоспроможності галузі, товару, продукції. З’ясовано економічний зміст показника конкурентоспроможності. Досліджено основні функції управління витратами хлібопекарської галузі. Основними функціями управління витратами в хлібопекарській галузі виступають такі як: облік, аналіз, контроль, регулювання та інформаційне забезпечення управління витратами. З’ясовано, що системно-орієнтоване управління витратами є засобом вирішення складних проблем, оскільки в його основі лежать наукові методи. Досліджено, що побудова ефективної інформаційної системи повинна поєднувати в собі три рівня управління: управління бізнес процесами; управління проектно-конструкторськими розробленнями; управління технологічними процесами виробництва. Запропоновано що для забезпечення ефективного менеджменту необхідно організувати управління витратами хлібопекарських підприємств в різних аспектах: за технологіями, центрами відповідальності, видами продукції, за відповідальними особами, що дасть можливість всебічно аналізувати рівень витрат і визначати їх відповідність встановлення нормам і на цій основі розробляти власну політику управління витратами, застосовуючи ефективні методи і механізми на всіх рівнях управління. 
функції управління витратами, конкурентоспроможність, управління витратами хлібопекарської галузі, характеристика конкуренції, системно-орієнтоване управління витратами, методи управління витратами, механізми управління витратами Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 334.012.64:34
Гринів Ю. О. Суть інноваційного розвитку малого підприємництва регіону та його нормативно-правове забезпечення / Ю. О. Гринів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 86-90.

Літер.: 11


Розглянуто основні визначення категорій "мале підприємство" та "підприємництво", визначено їх суть. Проаналізовано тлумачення даних категорій в різних законодавчо-правових документах. Досліджено опосередкований зв'язок інноваційної та підприємницької діяльності, що виявляється в ініціативності підприємництва і прагненні його отримати високі економічні результати. Визначено суть інноваційного розвитку малого підприємництва. Наведені класифікаційні ознаки суб’єктів малого підприємництва у розвинених країнах в порівнянні із існуючим поділом в Україні. Досліджено та проаналізовано нормативно-правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання у сфері малого підприємництва. Звернуто увагу на недостатню законодавчу підтримку інноваційного розвитку малого підприємництва як на державному, так і регіональному рівні. 
малі підприємства, підприємництво, підприємницька діяльність, законодавче забезпечення, інновації, Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 658:640.43
Семенюк Л. В. Обліково-аналітичне забезпечення розрахунку збалансованих показників в управлінні продажами підприємств ресторанного господарства / Л. В. Семенюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 90-96.

Літер.: 5


Метою статті є визначення переліку збалансованих показників, що можуть застосовуватись закладами ресторанного господарства в управлінні продажами, розширення переліку не фінансових показників та удосконалення обліково -аналітичного забезпечення їх розрахунку. У результаті дослідження діяльності закладів ресторанного господарства, сформовано перелік показників, що можуть ефективно застосовуватися в управлінні продажами. Серед запропонованих показників виділені не фінансові, розрахунок яких потребує відповідного обліково-аналітичного забезпечення. Для їх розрахунку підприємству необхідно розширити аналітичний облік інформації про продажі, ввести в управлінський модуль обліково-аналітичної системи додаткові довідники, регістри, документи та звіти, а також автоматизувати модулі, що стосуються розрахунку нефінансових показників. Впровадження в управлінні продажами закладів ресторанного господарства ефективної системи збалансованих показників та налаштування обліково-аналітичного забезпечення розрахунку фінансових та не фінансових показників, дає змогу: отримувати широкий діапазон інформації про продажі, поглибити аналітику в частині управління продажами, підвищити швидкість отримання інформації, зменшити кількість помилок, що виникають в результаті ручного опрацювання інформації працівниками. 
обліково-аналітичне забезпечення, продажі, збалансована система показників, фінансові показники, нефінансові показники, автоматизація розрахунку, заклади ресторанного господарства 


Територіальний розвиток та регіональна економікаРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14:338.23
Білик Р. Р. Інституційно-правові аспекти політики забезпечення регіональної економічної безпеки / Р. Р. Білик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 97-102.

Літер.: 9


У статті подані характеристика і принципи формування політики регіональної безпеки з Україні. Проведено порівняння політики регіональної та національної економічної безпеки, із акцентом на світову практику формування системи забезпечення безпеки на регіональному рівні. Здійснено аналіз інституційно-правового забезпечення регіональної безпеки відповідно до виду нормативно-правового документу, хронології ухвалення та органу, відповідального за його прийняття. Проаналізовано перспективи запровадження змін до управління регіональним розвитком на основі міжнародних документів, зокрема Програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Запропоновано напрями вирішення проблем регіонального управління і забезпечення економічної безпеки на регіональному рівні в Україні. 
регіональна безпека, забезпечення економічної безпеки, регіональна політика, інституційний базис, правові аспекти Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:658.8
Пирч М. І. Позиціонування як елемент стратегії бренду міста: досвід Польщі / М. І. Пирч // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 102-106.

Літер.: 13


У статті проаналізовано стратегії брендів польських міст, охарактеризовано інструменти позиціонування їхніх брендів та запропоновано принципи брендингу міст для органів місцевого самоврядування України. Бренд міста – це інструмент його конкурентної боротьби за інвестиції, туристів, мешканців, кваліфіковану робочу силу. Головним викликом при розробці стратегії бренду міста є його позиціонування – виявлення конкурентної переваги, що повинна закріпитися в свідомості цільової аудиторії. При опрацюванні стратегії свого бренду українські міста можуть використовувати піраміду ідентичності – інструмент, що визначає такі базові параметри бренду: характерні риси та “особистість”, позиціонування, обіцянка для споживачів. Бренд міста варто базувати не лише на раціональній, але й на емоційній користі для споживача, яку можна отримати лише в даному місті. Важливими елементами стратегії бренду міста є місія, візія бренду та дерево цілей. 
бренд міста, стратегія бренду, позиціонування бренду, піраміда ідентичності, обіцянка бренду 


Транскордонне співробітництво та зовнішньоекономічні відносиниРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.49:339.5.025.7
Тимечко І. Р. Розвиток прикордонної торгівлі в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / І. Р. Тимечко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 107-110.

Літер.: 3


В статті підкреслено необхідність організації прикордонної торгівлі в умовах членства України в СОТ та дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Узагальнено іноземний досвід щодо організації прикордонної торгівлі. Запропоновано порядок організації прикордонної торгівлі в Україні, який передбачає ряд завдань щодо удосконалення організаційно-економічного забезпечення розвитку прикордонної торгівлі. 
прикордонна торгівля, транскордонне співробітництво, прикордонна територія 


Веб-майстер П. Попадюк