Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Випуск 1(99) за 2013 рік

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗміст


Розділ 1. Теоретичні засади і макроекономічні аспекти аналізу фінансових процесів в умовах глобалізації та євроінтеграціїРепозитарій ІРД НАНУ УДК 336.774
Вознюк М. А. Теоретичні аспекти фінансування проектів енергозбереження на регіональному рівні / М. А. Вознюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 8-17.

Літер.: 5


Розглянуто основні джерела фінансування інвестиційних проектів з енергозбереження на регіональному рівні. Запропоновано авторське визначення і структуру системи фінансового забезпечення проектів з енергозбереження підприємств регіону та класифікацію інвестиційних ресурсів на реалізацію зазначених проектів за джерелом походження. 
енергозбереження, інвестиційні проекти, інвестиційні ресурси, регіон, система фінансування Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71.078.3
Рудницький В. С. Форми контролю діяльності банківських установ / В. С. Рудницький // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 17-24.

Літер.: 8


Розглядаються теоретичні і практичні проблеми, пов’язані із системою внутрішнього контролю діяльності банківських установ. Подано характеристику основних форм зовнішнього і внутрішнього контролю діяльності банківських установ. 
система зовнішнього контролю, система внутрішнього контролю, функціональний контроль, зовнішній аудит, внутрішній аудит, контролінг, пруденційний нагляд, банківський нагляд, банківська установа Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336:336.77(477)
Пшик Б. І. Сутність і структура фінансово-кредитної системи: функціональний, інституціональний та організаційний підходи / Б. І. Пшик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 24-33.

Літер.: 17


Досліджено підходи до визначення поняття «фінансово-кредитна система». Проаналізовано зміни змісту економічних категорій з позиції функціонального, інституціонального та організаційного підходу. На основі аналізу наявних підходів до трактування сформовано власне визначення фінансово-кредитної системи, функції та модель її структури. 
кредитна система, фінансова система, фінансовий сектор, фінансові інститути, фінансово-кредитна система Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322.5:336.225.6(477)
Беновська Л. Я. Фінансові аспекти функціонування спеціальних економічних зон в Україні / Л. Я. Беновська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 33-41.

Літер.: 6


Розглянуто зарубіжний і вітчизняний досвід функціонування СЕЗ як «точки зростання» економіки. Досліджено фінансові аспекти діяльності СЕЗ в Україні та їх ефективність щодо наповнень державного бюджету. 
спеціальна економічна зона, точка зростання, бюджет, податки Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.14:004.89:332.1(447.62)
Возняк Г. В. Використання бюджетних ресурсів регіонів: проблеми і способи їх розв’язання / Г. В. Возняк, І. С. Музика // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 42-52.

Літер.: 7


Систематизовано наявні проблеми, пов’язані з неефективним використанням бюджетних коштів регіонів України. Запропоновано та обґрунтовано напрями зміцнення ресурсної бази регіонів у цілях забезпечення їхнього соціально-економічного розвитку. 
регіон, бюджет регіону, доходи, видатки, трансферти, використання коштів Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.761
Криниця С. О. Розвиток інститутів спільного інвестування як потенційного інструменту стимулювання економічного розвитку / С. О. Криниця // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 52-60.

Літер.: 7


Досліджено тенденції функціонування інститутів спільного інвестування в Україні, окреслено основні проблеми і перспективи розвитку ІСІ, рекомендовано заходи щодо підвищення ефективності їх діяльності. 
інститути спільного інвестування, компанії з управління активами, фондовий ринок, інвестиційні фонди Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.124.4:339.194
Пластун О. Л. Аналіз і оцінка ролі біржової діяльності у світовій фінансово-економічній системі / О. Л. Пластун // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 61-68.

Літер.: 17


Проаналізовано роль і місце біржової діяльності у світовій фінансово-економічній системі. Зауважено на необхідності використання біржової інформації як важливого та перспективного інструменту зі зниження рівня інформаційної асиметрії в економічній системі. 
біржа, біржова діяльність, фондова біржа, товарна біржа, валютна біржа Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.92
Мотриченко В. М. Пріоритетні напрями підвищення інвестиційної привабливості України в рамках ОЧЕС / В. М. Мотриченко, В. В. Іщук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 69-77.

Літер.: 7


Проаналізовано сучасний стан міжнародного економічного співробітництва України та ОЧЕС. Розглянуто інвестиційну привабливість України порівняно з країнами – членами ОЧЕС. Виявлено проблеми і запропоновано основні напрями щодо поліпшення інвестиційного фінансування України в рамках ОЧЕС. 
ОЧЕС, Чорноморський регіон, інвестиції, інвестиційна привабливість, міжнародне співробітництво Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.242:338.434(477)
Карпова І. В. Фінансово-кредитна політика держави в аграрному секторі економіки України: сучасний стан і проблеми / І. В. Карпова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 77-85.

Літер.: 13


Досліджуються основні складові фінансово-кредитної політики держави щодо аграрного сектору економіки, оцінюється сучасний стан державної підтримки сільського господарства і визначаються напрями її вдосконалення. 
аграрний сектор економіки, аграрні розписки, бюджетна підтримка, Державний земельний банк, пільгове кредитування, фінансово-кредитна політика Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658.14/.17
Климова Н. І. Напрями підвищення ефективності управління корпоративними Фінансами / Н. І. Климова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 85-93.

Літер.: 3


Розглядаються напрями фінансового управління, аналізуються шляхи вдосконалення фінансового менеджменту в сучасних умовах. 
фінансовий менеджмент, корпорація, фінанси, фінансова стратегія, фінансові ресурси, фінансове планування Репозитарій ІРД НАНУ УДК 657.37
Шипунова О. В. Визначення і класифікація помилок у фінансовій звітності / О. В. Шипунова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 93-101.

Літер.: 10


Проведено порівняльний аналіз нормативного та економічного підходів до визначення поняття «помилка» у вітчизняному і міжнародному законодавстві. Надано інтегруючу класифікацію помилок у фінансовій звітності. 
помилка, виправлення помилок, фінансова звітність Репозитарій ІРД НАНУ УДК 657.1:657.92
Нашкерська Г. В. Оцінювання об’єктів фінансового обліку за поточною Собівартістю / Г. В. Нашкерська, Р. К. Шурпенкова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 101-108.

Літер.: 6


Визначено зміст і необхідність оцінювання об’єктів фінансового обліку за поточною собівартістю, наведено основні переваги застосування цього методу оцінки: можливість відобразити витрати на придбання (виготовлення) активів чи визнати зобов’язання попередніх періодів за оцінками, що склались на визначений момент часу; диференціювати прибутки (збитки) від зміни цін та операційної діяльності, дотримуватися зіставності доходів і витрат звітного періоду. Це дасть змогу більш точно оцінити здатність активів генерувати в майбутньому грошові потоки чи прибутки, які забезпечать отримання первинно очікуваної від їх використання економічної вигоди; порівняти вартість активів, придбаних у різні облікові періоди; більш точно оцінити співвідношення між оборотними і необоротними активами. 
поточна собівартість, історична собівартість, оцінка, фінансова концепція збереження власного капіталу, фізична концепція збереження власного капіталу Репозитарій ІРД НАНУ УДК 657:65.012.12
Шурпенкова Р. К. Методика аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання / Р. К. Шурпенкова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 108-116.

Літер.: 7


Описано методичні основи проведення аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання. Подано етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства за двома підходами, певними напрямами та аспектами. Надано пропозицій щодо їх удосконалення з метою розроблення єдиної методики через встановлені підходи до порядку проведення аналізу формування і використання фінансових ресурсів. 
методика, аналіз, фінансовий стан, оцінка, суб’єкти господарювання, підприємство, фінансові ресурси Репозитарій ІРД НАНУ УДК 657
Лаврова О. О. Категоріальний апарат обліково-аналітичного забезпечення страхування в Україні / О. О. Лаврова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 116-124.

Літер.: 5


Проаналізовано наявний понятійний апарат вітчизняних і міжнародних стандартів у галузі обліку у страхових компаніях, виявлено переваги і недоліки аналізованих об’єктів. На підставі проведеного аналізу сформовано пропозиції щодо вдосконалення системи дефініцій з урахуванням сучасних реалій та перспектив розвитку страхового ринку. 
страхування, міжнародні стандарти фінансової звітності, категоріальний апарат, бухгалтерський облік Репозитарій ІРД НАНУ УДК 657.6:658.14:332.122
Андрухів-Садовська Н. Б. Суб’єкти зовнішнього контролю операцій із фінансування підприємств у СЕЗ / Н. Б. Андрухів-Садовська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 125-132.

Літер.: 7


Проведено аналіз складу суб’єктів зовнішнього контролю і запропоновано їх класифікацію на підприємствах у спеціальних економічних зонах. Визначено основні права і повноваження суб’єктів зовнішнього контролю. 
зовнішній контроль, суб’єкти контролю, фінансування, спеціальні економічні зони Репозитарій ІРД НАНУ УДК 657
Юрченко В. П. Теоретичні аспекти методики обліку витрат на виробництво / В. П. Юрченко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 133-139.

Літер.: 11


Розглянуто підходи до методики обліку витрат на виробництво, визначено перелік методів обліку витрат і прийняття управлінських рішень. 
витрати, виробничі витрати, метод обліку, управління витратами Репозитарій ІРД НАНУ УДК 368:330
Журавка О. С. Пруденційне регулювання страхової діяльності / О. С. Журавка // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 139-146.

Літер.: 6


Досліджено особливості пруденційного режиму регулювання у страховій діяльності в європейських країнах, окреслено перспективи запровадження пруденційного нагляду за страховою діяльністю в Україні. 
страхування, страховий ринок, страхові компанії, страховий нагляд, пруденційне регулювання, пруденційні норми Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.342:504
Горін Н. В. Механізми фінансування еколого-інноваційного розвитку економічних систем / Н. В. Горін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 146-153.

Літер.: 9


Вказано на важливість екологізації інноваційного розвитку економічних систем на регіональному, національному і глобальному рівнях, досліджено взаємозв’язок та взаємовплив еколого-інноваційного розвитку різних рівнів економічних систем, визначено складові механізму фінансування еколого-інноваційного розвитку залежно від рівня економічної системи, подано пропозиції щодо формування механізму фінансування еколого-інноваційного розвитку національної економічної системи України. 
еколого-інноваційний розвиток, екологізація, інноваційність, економічна система, механізм фінансування Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.1:336(477)
Луцків О. М. Особливості та альтернативні форми фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні / О. М. Луцків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 153-160.

Літер.: 6


Проаналізовано сучасний стан і проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку в Україні. Визначено основні альтернативні форми розширення фінансових можливостей українських промислових підприємств. Окреслено переваги і недоліки залучених фінансових ресурсів. 
інноваційний розвиток, фінансові ресурси, форми фінансування, власні кошти, кредит, лізинг Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.142.211
Третяк Н. М. Теоретичні підходи до визначення сутності інвестиційного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання / Н. М. Третяк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 160-167.

Літер.: 12


Досліджено економічну сутність інвестиційного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання, визначено його доцільність і необхідність. 
інвестиційне забезпечення, інвестиції, інвестиційні цінності, концепція інвестиційного забезпечення Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.763.54
Бурденко І. М. Інституціональна структура регулювання ринку похідних фінансових інструментів: міжнародний досвід / І. М. Бурденко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 167-176.

Літер.: 11


Проаналізовано й узагальнено сучасні тенденції розвитку інституціональної структури регулювання світового ринку похідних фінансових інструментів. Розглянуто американську та європейську моделі регулювання ринку похідних фінансових інструментів, визначено їхні особливості та основні сучасні адміністративні інститути. 
ринок похідних фінансових інструментів (ПФІ), інституціональна структура, державне регулювання, саморегулівні організації Репозитарій ІРД НАНУ УДК 369:368.025.66
Козоріз Г. Г. Зарубіжний досвід формування ефективних інститутів соціального страхування / Г. Г. Козоріз // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 176-185.

Літер.: 13


Досліджено історичні передумови розвитку соціального страхування в низці країн світу. Проаналізовано ключові інституціональні характеристики окремих національних систем соціального страхування. Виділено концептуальні компоненти формування цивілізованого інституту соціального страхування, що засновані на передових досягненнях, і визначено пріоритетні напрями їх розвитку для України. 
соціальні ризики, соціальне забезпечення, інститут соціального страхування, пенсійне страхування, страхування від безробіття, страхування здоров’я, страхування від нещасних випадків на виробництві Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.556.4:332.1:330.332
Біль М. М. Інвестиційний фактор у формуванні територіальних міграційних систем / М. М. Біль // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 186-192.

Літер.: 5


Обґрунтовано можливості використання доходів трудових мігрантів як інвестиційних ресурсів. З’ясовано цільові пріоритети використання доходів трудових мігрантів членами їхніх сімей, які одержують від них фінансову допомогу. Сформовано механізм підвищення інвестиційної активності трудових мігрантів в Україні. 
територіальна міграційна система, трудові мігранти, доходи трудових мігрантів, міграційний капітал, рееміграція Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.77:330
Стирська О. І. Напрями підвищення ефективності управління системою державного інвестиційного кредитування в Україні / О. І. Стирська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 192-202.

Літер.: 6


Розкрито сутність системи державного інвестиційного кредитування як об’єкта управління. Запропоновано напрями підвищення ефективності управління системою державного інвестиційного кредитування. Аргументовано необхідність державного стимулювання банківської інвестиційної активності та залучення банків до державно-приватного інвестиційного кредитування. Проаналізовано зарубіжний досвід використання податкового інвестиційного кредиту. Виявлено потребу систематичного контролю та моніторингу за діяльністю системи державного інвестиційного кредитування в Україні для підвищення ефективності управління нею. 
система державного інвестиційного кредитування, інвестиційна активність, податковий інвестиційний кредит, моніторинг, контроль, управління Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.332.003.13:334.7
Шкварчук Л. О. Концепція оцінювання ефективності інвестиційної політики підприємства на засадах аналізу грошових потоків / Л. О. Шкварчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 202-210.

Літер.: 6


Досліджено особливості застосування характеристик грошових потоків для оцінювання ефективності інвестиційної політики підприємства. Визначено часові та вартісні співвідношення елементів грошових потоків, сформовано математичні засади розрахунків якісних і кількісних показників доцільності інвестування. 
чистий грошовий потік, зсув фаз грошових потоків, потенціал грошових потоків Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.012.23
Рабцун Н. В. Регулювання діяльності інституційних інвесторів на ринку державних цінних паперів / Н. В. Рабцун // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 211-217.

Літер.: 11


Розглядаються особливості діяльності інституційних інвесторів, які функціонують на ринку державних цінних паперів України. Перераховано основні цілі регулювання ринку державних цінних паперів. Описано основні аспекти діяльності інституційних інвесторів. 
регулювання діяльності, інституційні інвестори, фінансові посередники, ринок державних цінних паперів 


Розділ 2. Сучасні проблеми і пріоритети розвитку банківської системи УкраїниРепозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71
Другов О. О. Стан і перспективи розвитку державного регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні / О. О. Другов, О. М. Юнко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 220-228.

Літер.: 14


Досліджено сучасний стан і проблеми банківської інвестиційної діяльності в Україні, систему державних органів, що її регулюють. Запропоновано систему регуляторних заходів, які доцільно вжити Національному банку України для стимулювання банківського інвестування в розвиток економіки. 
банківська інвестиційна діяльність, регулювання, Національний банк України Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.45:37]:336(477)
Семів Л. К. Фінансові можливості українських вишів в інтеграції освіти і науки в регіоні / Л. К. Семів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 228-236.

Літер.: 10


Визначено сучасні тенденції фінансування ВНЗ України; охарактеризовано основні напрями диверсифікації фінансових джерел розвитку вишів; проаналізовано фінансові можливості українських дослідницьких університетів на шляху інтеграції освіти і науки в регіоні. 
вища освіта, фінансування, джерела фінансування, університет, науково-дослідні роботи Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.73
Крилова В. В. Шляхи розв’язання проблем системи кредитної кооперації в Україні / В. В. Крилова, М. В. Ніконова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 237-245.

Літер.: 16


Проаналізовано світовий досвід щодо кредитної кооперації, узагальнено підходи до правового регулювання кооперації, досліджено особливості кредитної кооперації в Україні, визначено роль кредитних спілок у вітчизняному фінансовому секторі та основні шляхи подальшого розвитку кредитної кооперації в Україні. 
кредитна кооперація, кредитна спілка, кооперативний банк, неприбуткова організація, споживчий кооператив Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71
Сенищ П. М. Сутність банківських систем: типологізація, класифікація і роль в економіці / П. М. Сенищ // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 246-253.

Літер.: 9


Розкрито сучасні наукові погляди на сутність банківської системи, обґрунтовано критерії класифікації банківських систем з погляду виявлення їхніх потенційних можливостей для забезпечення економічного зростання, досліджено особливості тенденцій розвитку банківської системи України в посткризовий період. 
банківська система, банки, типи банківських систем, рівні банківської системи, елементи банківської системи, ринкова банківська система, національна банківська система, світова банківська система, експансія іноземних банків Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:368.8
Рисін М. В. Зарубіжний досвід розвитку співпраці банків і страхових компаній / М. В. Рисін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 253-260.

Літер.: 7


Розглянуто форми взаємодії банків і страхових компаній у світі, узагальнено чинники і переваги співпраці банків і страхових компаній, проаналізовано результати об’єднання банківського і страхового капіталів в Європі та США. 
банки, страхові компанії, «банкострахування», стратегічний альянс, фінансовий супермаркет Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336:7:28
Белей О. І. Побудова матричної моделі фінансової рівноваги у стратегічному управлінні комерційним банком / О. І. Белей // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 261-268.

Літер.: 5


Запропоновано використати матрицю Франшона-Романе для формування фінансової стратегії комерційного банку. З метою забезпечення ефективного управління комерційним банком застосовується співвідношення рівноваги результатів господарської діяльності і результатів фінансової діяльності. 
матриця, фінансова рівновага, стратегія, комерційний банк, результати, фінансова діяльність господарська діяльність Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.77
Хмелярчук М. І. Кредитний механізм забезпечення макроекономічної рівноваги і стимулювання сталого соціально-економічного розвитку / М. І. Хмелярчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 268-277.

Літер.: 18


Проаналізовано наукові концепції функціонування кредитного механізму у працях вітчизняних і зарубіжних учених. Запропоновано авторське бачення кредитного механізму забезпечення макроекономічної рівноваги і стимулювання сталого соціально-економічного розвитку. 
кредит, кредитний механізм, гроші, банки, ринок, рівновага, соціально-економічний розвиток Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:338.24(477)
Денис О. Б. Підходи до формування наглядових рад у банках: зарубіжний досвід і вітчизняна практика / О. Б. Денис // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 277-282.

Літер.: 4


Висвітлено зарубіжний і вітчизняний досвід формування наглядових рад у банках. 
банк, акціонери, менеджери, наглядова рада, корпоративне управління Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71
Кравченко О. В. Методичний інструментарій контролінгу в банках / О. В. Кравченко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 282-288.

Літер.: 5


Розглянуто методичний інструментарій контролінгу в банках, проаналізовано його основні складові, визначено напрями формування цілісної системи контролінгу. 
контролінг, стратегічний контролінг, тактичний контролінг, аналіз, планування, облік, контроль Репозитарій ІРД НАНУ УДК 657.62
Неклюдова Т. М. Оцінювання рівня ефективності бюджетування в системах інноваційного розвитку банків / Т. М. Неклюдова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 289-295.

Літер.: 9


Присвячено розкриттю сутності методичного підходу до оцінювання рівня ефективності бюджетування в системах інноваційного розвитку банків. Крім того, побудовано модель ідентифікування резервів удосконалення бюджетування в системах інноваційного розвитку банків. 
бюджетування, оцінювання ефективності, резерви Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71
Буряк А. В. Управління ефективністю банківського бізнесу в контексті впровадження концепції вартісно-орієнтованого управління / А. В. Буряк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 295-303.

Літер.: 9


Обґрунтовано місце і роль управління ефективністю банківського бізнесу в контексті впровадження концепції вартісно-орієнтованого управління, визначено обмеження, пов’язані з використанням традиційних показників вартості для управління ефективністю банківського бізнесу в Україні. 
банківський бізнес, вартісно-орієнтоване управління, управління ефективністю банківського бізнесу Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71(477)
Фостяк В. В. Теоретико-методичні підходи до аналізу власного капіталу банків України / В. В. Фостяк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 303-313.

Літер.: 15


Обґрунтовано необхідність удосконалення методичного підходу до аналізу власним капіталом банків. Охарактеризовано основні етапи аналізу та оцінювання результатів формування, використання і нарощування капіталу банків України, проаналізовано використання сучасних методів та інструментів в управлінні капіталом банків на внутрібанківському рівні. 
капітал банку, методи та інструменти управління капіталом банків, субординований борг, цінні папери Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.3:336:519.86
Квасній М. М. Моделювання залучення ресурсів банком за умов їхнього ефективного Розміщення / М. М. Квасній // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 313-322.

Літер.: 9


Розглянуто вдосконалення депозитної політики банку як проблему моделювання залучення ресурсів. Запропоновано динамічну модель на основі теорії виробничих функцій та інтегро-диференційних рівнянь. Побудовано оптимізаційну модель залучення ресурсів за умов забезпечення встановленого рівня ліквідності, максимізації прибутку та ефективного їх розміщення. Зроблено аналіз і запропоновано алгоритм її чисельної реалізації. 
ресурси, залучення, розміщення, ліквідність, гудвіл, виробнича функція, інтегро-диференційне рівняння, оптимізаційна задача Репозитарій ІРД НАНУ Gospodarowicz M. Banking union and its potential implications for the banking sector in Poland [Банківський союз і його потенційні наслідки для банківського сектору в Польщі] / М. Господаровіч // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 322-329.
Літер.: 7


Представлено бачення сучасної версії банківського союзу та потенційні переваги і недоліки польської участі в цій організації. 
банківський союз, банківський сектор у Польщі, переваги і ризики Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.717.061:330.322
Верней О. Є. Чинники формування інвестиційної політики вітчизняних банків у сфері кредитування / О. Є. Верней // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 329-339.

Літер.: 15


Визначено і систематизовано основні чинники зовнішнього і внутрішнього середовища, що впливають на діяльність банків у сфері інвестиційного кредитування та визначають рівень прибутковості банківських установ від цих операцій. 
банківська установа, інвестиційна діяльність, кредитування інвестиційної діяльності, чинники впливу, економічні суб’єкти Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:336.77
Стецюра Л. А. Кредитна політика банків у забезпеченні реалізації стратегії інноваційного розвитку економіки України / Л. А. Стецюра // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 339-347.

Літер.: 6


Присвячено проблемі вдосконалення кредитної політики банків України, яка поки що не відповідає пріоритетам економічної політики держави і повинна бути переорієнтована на обслуговування попиту на інвестиційні ресурси для модернізації економіки на інноваційній основі. Розглянуто основні фактори впливу на формування кредитної політики банків і визначено основні напрями її реформування. 
кредитна політика банків, інноваційно-інвестиційна сфера, державне регулювання Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71.08:336.71(094.4)
Вознюк-Богів І. М. Особливості підвищення ефективності кадрового потенціалу банківських установ / І. М. Вознюк-Богів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 348-355.

Літер.: 7


Проведено огляд сучасних підходів до підвищення кадрового потенціалу на прикладі окремих банківських установ. Обґрунтовано найважливіші для банківського сектору якості працівників. Особливу увагу приділено моральним якостям кадрів банківських установ, при цьому підкреслюється роль освіти при їх формуванні. Запропоновано бачення шляхів виходу із «глухого кута» фінансової цивілізації через формування філософського світогляду у студентів економічних спеціальностей. 
банківські установи, кадровий потенціал, моральні цінності, філософський світогляд Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.77
Сітарчук А. Ю. Сучасний стан банківського інвестиційного кредитування в Україні: проблеми і шляхи його розв’язання / А. Ю. Сітарчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 355-360.

Літер.: 7


Розкрито сутність і особливості інвестиційної діяльності вітчизняних банківських установ та їх інвестиційного кредитування корпоративних клієнтів. Проведено аналіз динаміки вкладень банків в інвестиційні активи в посткризовий період. На основі опрацьованого матеріалу запропоновано заходи щодо вдосконалення та розвитку інвестиційних послуг у сфері інвестиційного кредитування. 
інвестиційне кредитування, інвестиції, нефінансові корпорації Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71.003.13
Чаплига В. В. Методи оцінювання ефективності банків з урахуванням ризику / В. В. Чаплига // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 361-368.

Літер.: 8


Розглянуто основні методи оцінювання ефективності діяльності банків з урахуванням ризику. Показана можливість застосування методу аналізу волатильності ROE для зовнішньої оцінки ефективності діяльності банків з урахуванням ризику на основі опублікованих статистичних даних. 
методи, зовнішня оцінка, ефективність, ризик, банк Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71
Огерчук М. О. Теоретичні основи трансформації банківської системи / М. О. Огерчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 368-375.

Літер.: 13


Досліджується теоретичні основи поняття «трансформація», передумови та необхідність проведення трансформаційних процесів у банківській системі. Запропоновано основні методи та моделі трансформації банківської системи. 
банківська система, трансформація, економічна система Репозитарій ІРД НАНУ УДК 657:336.71
Колчар Ю. О. Клієнтська база як основний мотив придбання українських банків / Ю. О. Колчар // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 375-383.

Літер.: 11


Проаналізовано економічну суть клієнтської бази як нематеріального активу банку та особливості її визнання у фінансовій звітності банків. Досліджено найбільші угоди з об’єднання вітчизняних банків із міжнародними. Визначено економічні характеристики нематеріального активу, пов’язаного з базовими депозитами та взаємовідносин із клієнтами як складових частин клієнтської бази банку. 
клієнтська база, взаємовідносини з клієнтами, об’єднання, нематеріальний актив, гудвіл Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.748.12(477)
Бойко В. С. Чинники гальмування інфляції в Україні у 2011-2012 роках / В. С. Бойко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 383-391.

Літер.: 5


На підставі оцінок 2SLS за місячними даними 2002–2013 рр. установлено, що до зниження темпу зростання споживчих цін зі середини 2011 року могли спричинитися погіршення циклічної позиції промислового сектору і підвищення світових цін на пшеницю. Виявлено сприятливі для гальмування інфляції характеристики періоду 2011–2012 рр. Підтверджено результати попередніх досліджень щодо високої інерційності української інфляції. 
інфляція, інфляційна інерція, цикл ділової активності Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.717.061:330.101.541(477)
Вешко А. Т. Особливості структурного впливу кредитної експансії в економіці України / А. Т. Вешко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 391-398.

Літер.: 14


Проаналізовано взаємозв’язок між розвитком банківського сектору та іншими секторами економіки. Досліджено основні механізми впливу кредитної експансії на структуру економіки із «залежним» характером виробничої кривої. За допомогою методу двокрокових найменших квадратів з інструментальними змінними проведено емпіричне тестування цього процесу для економіки України. 
кредитна експансія, модель «залежної» економіки, структурні дисбаланси Репозитарій ІРД НАНУ УДК 631.164.23
Ісаян А. М. Перспективи розвитку банківського кредитування АПК України на основі використання зарубіжного досвіду / А. М. Ісаян // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 399-406.

Літер.: 9


Нині в Україні функції кредитно-депозитного обслуговування аграрної галузі виконують універсальні неспеціалізовані комерційні банки, які при цьому намагаються мінімально ризикувати капіталом, що, у свою чергу, перешкоджає задоволенню попиту підприємств АПК у кредитних ресурсах. Створення дієвої та ефективної системи банківського фінансово-кредитного обслуговування аграріїв можливо на сьогодні за умови дослідження та врахування світового досвіду банківництва в цій галузі. 
зарубіжний досвід, кредитування аграрного сектору, кооперативні банки, спеціалізовані державні банки, банки сільськогосподарського розвитку Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.77:330.131.7
Швець О. В. Сутність кредитного ризику і підходи щодо його визначення та оцінювання / О. В. Швець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 407-414.

Літер.: 10


Розглядається сутність кредитного ризику, описано пряму залежність між ризиком і прибутком, досліджено основи процедур оцінювання кредитного ризику, аналізуються чинники, що здійснюють безпосередній вплив на його виникнення. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення визначення та оцінювання кредитного ризику. 
ризик, кредитний ризик, прибуток, оцінка кредитного ризику, ризикова позиція, кредитний рейтинг Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:330.36
Мірошниченко Г. О. Загальні тенденції розвитку банківської системи на етапі посткризової стабілізації / Г. О. Мірошниченко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 415-421.


Розглядається сучасний стан розвитку вітчизняної банківської системи на етапі посткризової стабілізації. Запропоновано напрями щодо розвитку банківської системи в рамках нової платформи посткризового економічного розвитку. 
банківська система, стабільність, невизначеність, посткризовий розвиток 


Розділ 3. Проблеми соціально-економічного розвитку УкраїниРепозитарій ІРД НАНУ УДК 330.101.54:001.1
Смовженко Т. С. Місце і роль мікро- і макроекономіки в економічній науці / Т. С. Смовженко, Г. Я. Стеблій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 424-431.

Літер.: 9


Мікро- і макроекономіка визначаються як окремі частини сучасної економічної теорії, що утверджують теоретичну платформу всієї економічної науки. 
економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, політична економія Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.51:330.341(477)
Марцин В. С. Особливості формування цінової стратегії підприємства та оцінка етапів її моніторингу / В. С. Марцин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 432-442.

Літер.: 18


Формування цінової стратегії підприємства вимагає чіткого розуміння принципів і критеріїв оцінки оптимальності. Основними серед них є забезпечення відповідності між суспільними потребами з мінімізацією витрат при забезпеченні переходу економічної системи до вищого, не тільки кількісного, а й якісного стану. Це стимулюватиме максимальне використання цінового механізму, сприятиме науково-технічному прогресу, спеціалізації країни у світовому розподілі праці, в інтеграційних процесах. Розглянуто особливості формування цін під дією як внутрішніх, так і зовнішніх факторів із використанням спеціальних прийомів, які покликані відповідати цінності товару чи послуги. Акцентовано увагу на фінансовому аналізі можливих варіантів ціни, витрат на виробництво продукту, в якому підприємство може зацікавити покупців. Звернено увагу на необхідність державного регулювання цін, яке повинно бути спрямоване на мінімізацію результатів діяльності конкурентів, налагодження стосунків з учасниками каналів збуту, уникнення небажаних дій з боку держави. 
цінова стратегія, глобалізаційна економіка, фінансова система, формування цін, сегменти ринку, цінове проникнення, діяльність конкурентів, цінова політика Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.35.01
Пустовійт Р. Ф. Інституційні перешкоди і чинники національного економічного зростання / Р. Ф. Пустовійт // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 442-450.

Літер.: 11


Досліджено фактори економічного зростання національної економіки на підґрунті інституційної теорії. Визначено проблемні чинники, що гальмують зазначений процес, наголошено на інституційних загрозах «ефекту колії» та сформульовано пріоритети, що забезпечують позитивну динаміку економічного зростання. 
економічне зростання, інституційні зміни, інституційні загрози, «ефект колії» Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.439(477)
Одінцова Т. М. Концептуальні підходи до розвитку продовольчого ринку України в сучасних умовах / Т. М. Одінцова, А. Ю. Тривайло, І. В. Чаус // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 451-458.

Літер.: 5


Розкриваються основні проблеми ринку виробництва сільськогосподарської продукції в Україні, які тісно пов’язані з рівнем інвестування галузі, станом забезпеченості регіонів земельними ресурсами і доходами населення. Проаналізовано основні резерви галузі та визначено перспективні напрями вкладення капіталу в аграрне виробництво України. 
ринок, регіон, інвестування, агробізнес, доходи, ціна Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.1:332.1
Сторонянська І. З. Інноваційна адаптивна спроможності регіонів як чинник формування конвергентної моделі регіонального розвитку України / І. З. Сторонянська, Н. І. Данко-Ютіш // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 459-466.

Літер.: 3


Розглянуто теоретико-методологічні основи дослідження адаптивної інноваційної спроможності. Визначено роль інновацій у формуванні конвергентної моделі регіонального розвитку. Детерміновано інноваційні механізми, застосування яких може забезпечити зниження соціально-економічної асиметрії регіонів у сучасних умовах. 
адаптивна інноваційна здатність асиметрія, регіон, міжрегіональна диференціація, механізми зниження міжрегіональної асиметрії Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.526
Гузар У. Є. Нестандартні форми зайнятості в умовах розвитку постіндустріального суспільства / У. Є. Гузар, М. В. Луцик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 467-476.

Літер.: 11


Розглянуто основні риси нестандартних форм зайнятості в умовах формування постіндустріального суспільства. Виокремлено різновиди нестандартних форм зайнятості, їхні переваги і недоліки. Проаналізовано виникнення і перспективи розвитку однієї із сучасних форм дистанційної зайнятості – фрілансу. 
нестандартна зайнятість, дистанційна зайнятість, постіндустріальне суспільство, інформаційно-телекомунікаційні технології, фрілансери Репозитарій ІРД НАНУ УДК 657
Кундря-Висоцька О. П. Нові концептуальні підходи до розвитку вітчизняної облікової системи: синтез стереотипів і новизни / О. П. Кундря-Висоцька, М. І. Клюс // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 477-483.

Літер.: 6


Висвітлено проблеми сучасного розвитку методології бухгалтерського обліку як системи. Визначено пріоритети і концептуальні підходи у формуванні нової парадигми вітчизняної облікової системи під впливом стереотипів і наукового пошуку. 
бухгалтерський облік, облікова система, парадигма обліку, науковий пошук, об’єднувальний підхід Репозитарій ІРД НАНУ УДК 657.6
Слободяник Ю. Б. Забезпечення контролю якості державного аудиту / Ю. Б. Слободяник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 483-490.

Літер.: 4


Проаналізовано проблеми забезпечення контролю якості державного аудиту в Україні і запропоновано шляхи їх розв’язання. 
державний аудит, контроль якості, міжнародні стандарти Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.2
Демко І. І. Особливості організації оплати праці на підприємстві / І. І. Демко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 490-496.

Літер.: 9


Розглянуто особливості організації оплати праці, її основні елементи. Проаналізовано організацію оплати праці в Україні. Виділено особливості державного регулювання заробітної плати. На основі проведеного аналізу визначено основні принципи організації оплати праці на підприємстві. 
аналіз, оплата праці, організація, система оплати праці, заробітна плата, підприємство Репозитарій ІРД НАНУ УДК 65.012.32:004
Вагнер І. М. Методичні основи організації стратегічного аналізу в управлінні Підприємством / І. М. Вагнер // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 497-502.

Літер.: 6


Висвітлено суть процесу стратегічного аналізу і подано характеристику кожного етапу. Виходячи з положень змісту організації аналітичної роботи, запропоновано основні завдання організації стратегічного аналізу. Виділено принципи, яким повинна відповідати організація стратегічного аналізу. Виокремлено вимоги до формування оптимальної структури апарату аналітичної служби. Визначено централізовану і децентралізовану форми організації аналітичної роботи. 
стратегічний аналіз, організація аналізу, аналітична робота, процес стратегічного аналізу, централізована і децентралізована форми організації аналізу Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.741.242
Страхарчук А. Я. Автоматизація базових розрахунків з обліку матеріальних цінностей у середовищі Excel / А. Я. Страхарчук, В. П. Страхарчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 502-509.

Літер.: 3


Досліджується технологія організації бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей з використанням табличного процесора Excel і визначаються підходи спрощеної технології розв’язку цієї задачі. 
книга, аркуш, пошук, функція, макрос, процедура Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.4;519.8
Білий Л. А. Моделювання динаміки економічних процесів, дискретних у часі / Л. А. Білий, Р. О. Циганчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 510-517.

Літер.: 7


Запропоновано метод визначення різницевих рівнянь, апроксимуючих диференціальні рівняння. Для зменшення кількості різницевих рівнянь при збереженні необхідної точності результатів доцільно використовувати апроксимації, які враховують більшу кількість членів розкладання шуканого рішення в ряд Тейлора. Коефіцієнти таких апроксимацій знаходимо за методом невизначених коефіцієнтів. 
неперервний час, дискретний час, динамічна модель, диференціальні рівняння, різницеві рівняння, апроксимація Репозитарій ІРД НАНУ УДК 004.056.57:656.2
Нємкова О. А. RS-аналіз в інформаційній безпеці систем потокового шифрування / О. А. Нємкова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 517-523.

Літер.: 4


Застосовано RS-аналіз до деяких генераторів псевдовипадкових послідовностей і розраховано значення коефіцієнта Хьорста. Установлена відповідність результатів аналізу до статистичних властивостей генераторів. Запропоновано використовувати RS-аналіз для тестування генераторів псевдовипадкових послідовностей на наявність персистентності, іншими словами – перевіряти генератори на придатність для застосування у криптографії. 
генератор псевдовипадкової послідовності, коефіцієнт Хьорста, потокове шифрування, лінійний конгруентний генератор, персистентність Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.4:378
Горбачевська О. В. Про використання математичного апарату при розв’язуванні економічних задач / О. В. Горбачевська, І. Я. Горбачевський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 523-530.

Літер.: 10


Досліджуються підходи до математизації курсу економічної теорії шляхом використання в задачах математичних методів. Розглядаються основні типи економічних задач і математичні методи їх розв’язання. 
економічні задачі, математизація економіки, математичний апарат, економічна теорія Репозитарій ІРД НАНУ УДК 004.424.47:336.717.1
Клювак О. В. Криптографічна стійкість комбінаційного хешування автентифікаційних даних в Інтернет-платіжних системах / О. В. Клювак // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 531-538.

Літер.: 5


Описано механізм комбінаційного хешування в інтернет-платіжних системах. Здійснено перевірку на крипостійкість комбінаційного хешування на основі визначення ймовірності виникнення колізії. 
інтернет-платіжна система, інтернет-трансакція, банківська платіжна картка, автентифікаційні дані, автентифікація, комбінаційне хешування, ОВК (он-лайн власний код), крипостійкість, колізія Репозитарій ІРД НАНУ УДК 004.056
Іванишин С. Т. Моделювання автоматизації безпеки внутрішнього аудиту в банку / С. Т. Іванишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 538-545.

Літер.: 5


Розглянуто питання інформаційної безпеки при проведенні віддаленого внутрішнього аудиту в банку. Обґрунтовано необхідність автоматизації безпеки при проведенні внутрішнього аудиту віддалено через агресивне середовище – Інтернет. Для віддаленого проведення внутрішнього аудиту визначено можливі канали витоку інформації, режими захисту, рівні контролю. Побудовано автоматизовану модель захисту інформації банку. Надано практичні рекомендації щодо впровадження наявних систем захисту від витоку. 
внутрішній аудит у банку, захист каналу, захист периметра, контент-контроль, автоматизація безпеки Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.13.017:629.331(477)
Коломієць І. Ф. Ринок автомобілів в Україні: особливості функціонування і розвитку / І. Ф. Коломієць, Р. Р. Рифяк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 546-554.

Літер.: 8


Здійснено аналіз ринку автомобілів в Україні і сучасних проблем автомобільної промисловості України в динаміці за п’ять років. Розкрито зміни, що відбулися у сфері продажу та виробництва автомобілів під впливом економічної кризи. Досліджено якісні та структурні зміни ринку автомобілів. Визначено основні внутрішні і зовнішні чинники, які впливають на ситуацію на ринку автомобілів в Україні. 
автомобілі, ринок, чинники розвитку, особливості функціонування Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658.012.4
Князь С. В. Фінансово-морфологічний аналіз організаційних структур систем менеджменту природоохоронної діяльності / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, Р. Б. Вільгуцька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 555-567.

Літер.: 11


Присвячено розкриттю сутності методу фінансово-морфологічного аналізу організаційних структур систем менеджменту природоохоронної діяльності підприємств. Запропонований метод дозволяє системно проаналізувати кількісні і якісні параметри управління природоохоронною діяльністю, ідентифікувати резерви підвищення ефективності управління, аргументувати рішення щодо раціонального використання цих резервів. 
фінансово-морфологічний аналіз, рівні управління, топологічний і метричні простори Репозитарій ІРД НАНУ УДК 33:378.134:008
Тувакова Н. В. ключові аспекти фахової підготовки майбутніх економістів / Н. В. Тувакова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 567-573.

Літер.: 4


Проаналізовано основоположні принципи і пріоритетні завдання вищої економічної освіти. Уточнено структуру готовності майбутніх економістів до інноваційної фахової діяльності відповідно до складових поняття «інноваційна культура» і висвітлено основні вимоги щодо професійної культури економіста. 
інновативність, логічне мислення, творче мислення, інноваційне мислення, інноваційна культура, структура професійної культури економіста Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.761
Шкодіна І. В. Домінуючі цінності національної культури як фактор інституційних змін / І. В. Шкодіна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 573-581.

Літер.: 11


Розглядається вплив домінуючих цінностей національної культури на інституційні зміни. Аналіз ментальних рис українців свідчить про низьку схильність до самоорганізації, отже, важливого значення набуває державне регулювання як джерело інституційних змін. 
менталітет, інституційні зміни, схильність до самоорганізації / організації Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.101.262:33(477)
Луцик М. В. Інтелектуальні ресурси як основа конкурентоспроможності національних економік / М. В. Луцик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 581-588.

Літер.: 7


Розкрито роль інтелектуальних ресурсів у розвитку економіки як суспільних наукових знань, соціальної системи, основного фактора економічного розвитку; проаналізовано показники науково-технічного та інноваційного потенціалу в розвинутих країнах і наведено тісний зв’язок між рівнем національної конкурентоспроможності і розвитком науково-технічного прогресу. 
інтелектуальні ресурси, національна економіка, конкурентоспроможність, глобалізація, науково-технічний прогрес, інновації, економіка знань Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658.012.4
Коломієць О. Л. Розвиток евристичних функцій організацій / О. Л. Коломієць // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 588-599.

Літер.: 13


Розглянуто методичні положення з розвитку евристичних функцій організацій. Увагу приділено етапам формування евристичних рішень організацій, а також факторам, які слід ураховувати, приймаючи ці рішення під час виконання креативно-інноваційних проектів. 
евристичні функції, креативно-інноваційний проект, грошовий потік 


Веб-майстер П. Попадюк