Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Soc-Econ-Problems_MPU -- Year 2022, Vol 3(155)

File Adobe ReaderTitle

File Adobe ReaderContents


Territorial Development and Regional EconomicsStoronyanska, I., & Patytska, Kh. (2022). Spetsial'ni ekonomichni zony yak instrument stymulyuvannya mistsevoho ekonomichnoho rozvytku [Economic zones as a tool for local economic development]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 155 (3) (pp. 3-9). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-3-1. [in Ukrainian].Kulish, I. (2022). Sotsial'ne pidpryyemnytstvo u sferi turyzmu: shans dlya sil's'kykh hromad [Social entrepreneurship in tourism: a chance for rural communities]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 155 (3) (pp. 10-14). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-3-2. [in Ukrainian].Semiv, L., Semiv, S., & Bachynska, M. (2022). Sotsial'na vrazlyvist' u koordynatakh faktornoho analizu: rehional'na otsinka [Social vulnerability in the factor analysis coordinates: a regional assessment]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 155 (3) (pp. 15-20). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-3-3. [in Ukrainian].


Environmental Policy and Nature ManagementZhuk, P. (2022). Vidkhody sil's'koho hospodarstva v Ukrayini: obsyahy utvorennya ta pytannya retsyklinhu [Agricultural waste in Ukraine: generation volumes and recycling issues]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 155 (3) (pp. 21-28). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-3-4. [in Ukrainian].Kiptach, F. (2022). Identyfikatsiya problem u sferi povodzhennya z promyslovymy vidkhodamy na rehional'nomu rivni [Identification of problems in industrial waste management on the regional level]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 155 (3) (pp. 29-35). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-3-5. [in Ukrainian].Kolodiychuk, I. (2022). Rehional'na systema upravlinnya pobutovymy vidkhodamy: stan ta osnovni problemy [Regional household waste management system: condition and main problems]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 155 (3) (pp. 36-40). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-3-6. [in Ukrainian].


Economics and National Economy ManagementRyvak, N. (2022). Industriya 5.0: perekhid do stiykoyi ta oriyentovanoyi na lyudynu promyslovosti [Industry 5.0: transition to a sustainable and human-oriented industry]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 155 (3) (pp. 41-46). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-3-7. [in Ukrainian].Sozanskyy, L. (2022). Problemy rozvytku avtomobilebuduvannya v Ukrayini [Problems of the development of automotive industry in Ukraine]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 155 (3) (pp. 47-52). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-3-8. [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk