Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Шульц Світлана ЛеонідівнаШульц Світлана Леонідівна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: swetshul@i.ua, (032)270-70-89, (+38097)253-66-22

Сторінки:СпівавториВоляник Галина Михайлівна

Джаман Михайло Олексійович

Зеленський Іван Олегович

Карп’як (Гусєва) Марія Олександрівна

Кіт Леся Зеновіївна

Луцків Олена Миколаївна

Тесля Дмитро Вадимович

Тибінка Ірина ЯрославівнаПублікаціїУДК 338.1(477)(042.5); JEL О18, R58
Шульц С. Л., Луцків О. М., Зеленський І. О. Особливості просторово-структурних трансформацій економіки: європейський досвід та українські реалії. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2023. Вип. 5(163). С. 3-11. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2023-5-1

Літер.: 8


Акцентовано на дослідженні структурних особливостей економіки країн-членів ЄС та України. Проаналізовано продуктивність праці та продуктивність капіталу в секторальному розрізі. Зокрема, проаналізовано зміни в динаміці продуктивності праці та капіталу впродовж 2014-2021 рр., унаслідок чого виявлено види економічної діяльності, які були лідерами за вказаними показниками й можуть бути детермінантами продуктивної спроможності економіки України та її регіонів. Проведено рейтингування та групування регіонів України за інтенсивністю зростання продуктивності праці. Здійснено порівняльний аналіз темпів зростання (спаду) продуктивності праці та капіталу в секторах економіки України, який довів перевищення темпів зростання продуктивності праці над темпами зростання продуктивності капіталу. На основі оцінювання співвідношення темпів зростання заробітної плати та продуктивності праці в секторах економіки підтверджено гіпотезу щодо переважання в більшості з них темпів зростання продуктивності праці над темпами зростання заробітної плати. Охарактеризовано рушії, які сприятимуть зростанню продуктивної спроможності видів економічної діяльності та визначено основні стратегічні пріоритети структурної трансформації вітчизняної економіки у воєнний час і в період повоєнного відновлення. 
структурна трансформація економіки, продуктивність праці, продуктивність капіталу, структурні пропорції Шульц С. Л. Добробут територіальної громади: фінансове забезпечення в умовах нової парадигми регіонального розвитку. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2021. Вип. 1(147). С. 59-59. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-1-10.
Літер.: 1УДК 330.567.28:332.1(477); JEL O15, H51, I18
Шульц С. Л., Карп’як М. О. Розвиток домогосподарств регіонів України: прояви та наслідки соціальної ексклюзії. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2021. Вип. 1(147). С. 16-20. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-1-3.

Літер.: 3


Досліджено особливості прояву соціальної ексклюзії в частині обмеження доступу домогосподарств до послуг сфери охорони здоров’я. На основі даних вибіркових обстежень самооцінки домогосподарствами стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги, проведених органами державної статистики, здійснено аналіз його відмінностей за місцем проживання. Виявлено причини, що призводять до обмеження доступності послуг з охорони здоров’я, зокрема щодо придбання ліків і медичного приладдя, відвідування лікаря та інших видів медичних послуг. Проведено компаративний аналіз рівня доступу домогосподарств до медичних послуг на регіональному рівні, а також у розрізі міської та сільської місцевості. Обґрунтовано необхідність забезпечення домогосподарств належним рівнем медичних послуг як у частині покращення можливостей придбання ліків, так і перспектив відвідування спеціаліста потрібного профілю. 
соціальна ексклюзія, домогосподарства, сфера охорони здоров’я, медичні послуги УДК 339.3:332.1:338.2(477); JEL L11, O16
Шульц С. Л., Тесля Д. В. Ринковий потенціал регіонів України: домінанти формування та оцінювання. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 2(142). С. 17-24. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2-3.

Літер.: 5


Розглядається сутність просторового підходу до оцінювання ринкового потенціалу регіонів України, який базується на оцінюванні доступності, ємкості регіональних ринків та їх привабливості. Проведено міжрегіональні порівняння за індексом ринкового потенціалу та проаналізовано зміни у групуванні регіонів за цим показником. Емпірично доведено наявність зв'язку між величиною ринкового потенціалу та кількістю суб’єктів господарювання. Здійснено оцінювання розміру ринкового потенціалу на основі показників щільності населення та щільності зайнятих, які характеризують споживчі параметри регіональних ринків і свідчать про їх розмір з позиції попиту, а також щільності виробництва, що характеризує ступінь концентрації економічної активності в регіонів та вказує на розмір регіонального ринку з позиції пропозиції. Охарактеризовано сучасні тенденції розвитку торгівлі в регіонах України, які засвідчують суттєві міжрегіональні відмінності за розміром регіональних ринків і рівнем конкуренції. 
регіональна економіка, місткість ринку, зайнятість, щільність населення, індекс місткості ринку УДК 332.135:339.137:334.722; JEL M21, O18, R58
Шульц С. Л., Кіт Л. З. Конкурентні переваги міжрегіонального економічного співробітництва у розвитку підприємницьких мереж. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 1(135). С. 29-32. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-1-6.

Літер.: 8


Обґрунтовано актуальність дослідження мережевих підприємницьких структур. Акцентовано увагу на ролі мережевих бізнес-структур у розвитку міжрегіонального економічного співробітництва. Проведено аналіз динаміки розвитку найбільших аптечних мереж і міжрегіональний розподіл їхніх торгових точок, організаційних і просторових аспектів їх функціонування та мережевих взаємозв’язків у контексті оцінювання рівня централізації, однорідності структури та рівня відкритості. Сформульовано конкурентні переваги підприємницьких мереж, які сприятимуть розвитку міжрегіональних економічних зв’язків. 
міжрегіональне співробітництво, мережеві бізнес-структури, аптечні мережі, синергетичний потенціал УДК 332:332.021; JEL R58
Шульц С. Л., Джаман М. О., Луцків О. М. Інноваційні підходи до реалізації державної регіональної політики. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 54-58. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.058_u.

Літер.: 6


Розглянуто різні методологічні підходи до розкриття сутності державної регіональної політики. Проаналізовано основні проблеми та перешкоди в управлінні регіональним розвитком. Визначено ризики, які пов’язані з реалізацією державної регіональної політики. Зроблено акцент на тому, що при розробці та впровадженні державної регіональної політики в Україні й досі відсутнє єдине бачення шляхів, механізмів та інструментів узгодження трьох взаємопов’язаних і взаємозалежних складових комплексного виміру регіонального розвитку: секторального, територіально-просторового та управлінського. Наведено основні підходи до управління регіональним розвитком у сучасних умовах. Проаналізовано основні інструменти реалізації державної регіональної політики України та країн-членів ЄС. На основі врахування важелів впливу пасивної та активної регіональної політики визначено її засадничі детермінанти. 
регіональний розвиток, державна регіональна політика, регіональне управління, інноваційні підходи, інструменти реалізації ЦитуванняШульц С. Л. Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування: монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. В. С. Кравців. Львів, 2016. 264 с. {sep2018.01.039.019}

Коломійчук В. С., Шевчук Л. Т., Шульц С. Л. Стратегічні засади соціально-економічного розвитку регіону. Львів-Тернопіль, 2002. 277 с. {sep2018.03.037.003}

Сторонянська I. З., Шульц С. Л. Міжрегіональна інтеграція в Україні: монографія / Інститут регіональних досліджень НАН України. Львів, 2007. 292 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). {sep2018.03.037.004}

Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8 томах / Інститут регіональних досліджень НАН України. Т. 3. Промисловий потенціал / ред.: В. С. Кравців, С. Л. Шульц. Львів, 2013. 292 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). {sep2018.03.037.007}

Макроекономічне районування України: історичні витоки, сучасність та перспективи / ред. С. Л. Шульц. Львів, 2011. 268 с. {sep2018.04.033.004}

Коломійчук В. С., Шевчук Л. Т., Шульц С. Л. Стратегічні засади соціально-економічного розвитку регіону. Тернопіль, 2002. 115 с. {sep2018.06.003.002}

Шульц С. Л., Тесля Д. В. Ринковий потенціал регіону: сутність та його складові. Регіональна економіка. 2014. № 2(72). С. 25-37. {sep2018.06.071.003}

Popadynets N., Shults S., Barna M. Diferences in consumer buying behaviour in consumer markets of the EU member states and Ukraine. Economic Annals-XXI. 2017. № 166(1-2). Рp. 26-30. {sep2018.06.081.002}

Шульц С. Л., Тесля Д. В. Ринковий потенціал регіону: сутність та його складові. Регіональна економіка. 2014. № 2(72). С. 25-37. {sep2018.06.081.005}

Шульц С. Л. Економічний простір України: формування, структурування та управління: монографія / Інститут регіональних досліджень НАН України. Львів, 2010. 390 с. {sep2018.06.081.006}

Кіт Л. З., Шульц С. Л. Мережеві бізнес-структури: концептуалізація понять та засад функціонування. Регіональна економіка. № 2. С. 15-24. {sep2019.01.029.001}

Коломійчук В. С., Шевчук Л. Т., Шульц С. Л. Стратегічні засади соціально-економічного розвитку регіону: Методологія, методи, практика. Київ, 2002. 277 с. {sep2019.02.020.005}

Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; ред. Шульц С. Л. Львів, 2018. 140 с. {sep2020.01.010.021}

Шульц С. Л. Регіональна політика в Україні: еволюційні засади та стратегічні перспективи. Регіональна економіка. 2014. № 3. С. 26-36. {sep2020.02.025.004}

Шульц С. Л. Регіональна політика в Україні: еволюційні засади та стратегічні перспективи. Регіональна економіка. 2014. № 3. С. 26-36. {sep2020.06.044.011}

Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації: монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; ред. С. Л. Шульц. Львів, 2018. 140 с. {sep2021.01.010.008}

Ексклюзивність регулювання соціально-економічного розвитку регіонів: сутність, прояви та загрози / наук. ред.: С. Л. Шульц; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2020. 106 с. {sep2021.01.016.001}

Шульц С. Л. Регіональна політика в Україні: еволюційні засади та стратегічні перспективи. Регіональна економіка. 2014. № 3. С. 26-36. {sep2021.02.009.004}

Механізми реалізації регіональної політики: оцінка ефективності та напрями удосконалення) наук. ред. С. Л. Шульц. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2018. 205 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180102.pdf {sep2021.02.042.007}

Механізми реалізації регіональної політики: оцінка ефективності та напрями удосконалення: монографія / наук. ред. С. Л. Шульц. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2018. 205 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). {sep2021.03.026.003}

Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації / наук. ред. С. Л. Шульц. Львів: ІРД НАН України, 2018. {sep2022.02.015.002}

Шульц С. Л., Луцків О. М. Структурно-технологічні зрушення в економіці регіонів у контексті перспектив розвитку смарт-спеціалізації. Регіональна економіка. 2021. № 2(100). С. 15-26. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-2 {sep2022.05.029.006}


Веб-майстер П. Попадюк