Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Васильців Тарас ГригоровичВасильців Тарас Григорович

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: tgvas77@ukr.net, (098)11-555-01, (063)854-01-50

Сторінки:СпівавториБараняк Ігор Євгенович

Бойко Віталій Володимирович

Васильків Мар’яна Володимирівна

Гудзовата Оксана Олегівна

Зайченко Володимир Васильович

Лупак Руслан Любомирович

Мульска Ольга Петрівна

Поповіченко Юлія Анатоліївна

Породко Остап Юрійович

Цап Михайло ВасильовичПублікаціїУДК 338.2:330.3; JEL H83, Р41
Мульска О. П., Васильців Т. Г., Бараняк І. Є. Релокація бізнесу в області Карпатського регіону України в умовах війни: інструменти підтримки та нівелювання загроз. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 2(154). С. 30-38. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-2-5.

Літер.: 19


Виявлено проблемні аспекти, географію та структуру міграції бізнесу до областей Карпатського регіону України. Оцінено ризики та загрози (для економічної системи країни, регіональних економік областей Карпатського регіону, внутрішнього споживчого ринку, суб’єктів господарювання) внутрішньої і зовнішньої міграції бізнесу до регіону та з регіону до країн-членів ЄС в умовах російсько-української війни. Запропоновано інструменти підтримки та нівелювання загроз міграції підприємств до областей Карпатського регіону України в проєкції трьох режимів: гібернації (імплементація мобілізаційно-партнерської моделі ведення бізнесу, фінансово-організаційна допомога експортноорієнтованим бізнесам максимальна, цифровізація бізнес-процесів та ін.), релокації (спрощення процедури отримання релокованим бізнесом бюджетної допомоги, розширення форм державного замовлення на товари та послуги релокованих підприємств, створення промислових кластерів у регіоні та ін.) і евакуації (алокація та ефективне використання в Україні сучасних прогресивних бізнес-технологій, інновацій, об’єктів інтелектуальної власності, формування спеціалізованих грантових програм та ін.). Реалізація визначених інструментів і засобів дозволить усунути окреслені загрози для релокованого бізнесу та мінімізувати ризики соціально-економічного розвитку України загалом і Карпатського регіону зокрема. 
російсько-українська війна, економічні загрози, релокація бізнесу, інструменти підтримки, Карпатський регіон УДК 330.341.1; JEL O38
Васильців Т. Г., Зайченко В. В. Аналіз державної політики формування технологічної конкурентоспроможності економіки України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 4(138). С. 3-8. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-4-1.

Літер.: 10


Обґрунтовано актуальність формування технологічної конкурентоспроможності економіки України за сучасних глобальних викликів і загроз. Здійснено аналіз вітчизняної інституційно-організаційної системи державної політики забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки. Охарактеризовано стан інституційно-правової системи державної політики забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України. Наведено результати аналізу державної політики забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України за функціями управління. Встановлено, що недоліками державної політики забезпечення технологічної конкурентоспроможності за функцією аналізу є відсутність системи комплексного аналізу та оцінювання інноваційно-технічної активності; за функцією планування – неінституціалізованість системи програмування та планування технологічної конкурентоспроможності економіки; за функцією організації – невибудованість цілісної організаційно-інституційної системи державного регулювання інноваційної діяльності; за функцією мотивації – відсутність достатнього митно-тарифного та бюджетно-податкового стимулювання інноваційно-технологічної діяльності; за функцією контролю – несформованість середовища незалежних інституцій моніторингу та контролю державної інноваційної та технологічної політики. 
конкурентоспроможність економіки, технологічна компонента, державна технологічна політика УДК 338:331.5+314+316; JEL H83, L51, R11
Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Стратегічні пріоритети конвергенції соціальної безпеки України та ЄС. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 14-19. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.019_u.

Літер.: 8


Надано характеристику тенденціям розвитку соціальної сфери та забезпечення соціальної безпеки України. Визначено головні загрози функціонування соціальної сфери та формування системи соціальної безпеки в Україні. Ідентифіковано проблемні аспекти конвергенції соціальної безпеки України та ЄС. Сформовано базис стратегії зміцнення соціальної безпеки України. Обґрунтовано стратегічні пріоритети, інструменти та засоби державної політики конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС. 
соціальна безпека, соціальна сфера, соціальний розвиток, конвергенція, Україна, ЄС, стратегія УДК 336.743:004.056.55; JEL H26, O17
Васильців Т. Г., Гудзовата О. О. Інструменти детінізації грошово-кредитного сектору в системі забезпечення фінансової безпеки України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 4(132). С. 95-101. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.04.101_u.

Літер.: 9


Доведено, що масштаби тіньової економіки в грошово-кредитній сфері України є значними і це посилює загрози фінансової безпеки держави через недостатнє наповнення і нераціональне використання коштів бюджетів всіх рівнів, критичне зростання внутрішнього і зовнішнього державного боргу, нестабільність функціонування банківських інституцій, їх банкрутства разом із втратою фінансового ресурсу суб’єктів господарювання і населення, «втечу» капіталів, формування системи квазістрахування, оперування валютними спекуляціями, що свідчить про широту і всеохопливість проникнення тінізації практично у всі складові фінансової безпеки держави. Визначені такі ключові чинники тінізації грошово-кредитної сфери в Україні, як нелегальна конвертація грошових коштів, незаконна емісія цінних паперів банків, розкрадання безготівкової грошової маси і бюджетних коштів шляхом фальсифікації даних щодо фінансово-господарської діяльності підприємств, заставного майна, застосування механізму фіктивного банкрутства та ін. Обґрунтовано, що ці чинники призводять до втрати дієвості грошово-кредитної політики через значний обсяг грошової маси, що не підпадає під регулювання, а також дієвості фіскальних інструментів, зменшення податкових надходжень до бюджету, відпливу капіталу та дестабілізації валютної системи, погіршення інвестиційного клімату та зниження можливостей щодо обслуговування зовнішнього боргу. 
фінансова безпека держави, грошово-кредитна політика, детінізація УДК 343.85:343.37; JEL E23, H26, O17
Васильців Т. Г., Породко О. Ю. Напрями і засоби детінізації економіки на субрегіональному рівні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 81-85. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.01.085_u.

Літер.: 12


Доведено, що рівень тінізації економічної активності на субрегіональному рівня, зокрема в малих містах України, залишається високим. Обґрунтовано, що тінізація економічних відносин є вагомою перешкодою соціально-економічного розвитку малих міст та сільських територій України, оскільки призводить до зменшення обсягів надходжень до місцевих бюджетів, суттєво ускладнює доступ суб’єктів підприємництва до господарських ресурсів та створює перешкоди розвитку підприємницької ініціативи; деформує розвиток ринку праці та призводить до збільшення офіційного безробіття. Аргументовано, що актуалізувалася потреба в удосконаленні засобів державної політики, спрямованої на детінізацію економіки на субрегіональному рівні, причому переважно економічного характеру, з метою одночасного стимулювання розвитку підприємництва. Визначені такі напрями детінізації економіки на субрегіональному рівні в Україні, як посилення контролю за обсягами діяльності суб’єктів підприємництва, які здійснюють діяльність на пільгових умовах оподаткування, звітності та обліку, зменшення обсягів «човникової» торгівлі, посилення контролю у сфері використання земельних ресурсів, здійснення програм інформування населення про умови започаткування і ведення бізнесу, спрощення погоджувальних та дозвільних процедур при здійснення підприємницької діяльності, – реалізація заходів, спрямованих на нівелювання ризиків розвитку ринку праці на депресивних територіях, запровадження податкових стимулів до інвестування коштів в економіку малих міст. 
детінізація економіки, малі міста, сільські території, напрями та засоби державної політики УДК 351.834.1:330.341.1+65.012.8:33(477)
Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Породко О. Ю. Пріоритети державної політики розвитку промислових кластерів в системі завдань забезпечення економічної безпеки України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 3-6. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.006_u.

Літер.: 8


Визначено передумови розроблення та реалізації державної політики розвитку промислових кластерів у національній економіці. Обґрунтовано її визначальне значення в системі завдань забезпечення економічної безпеки України. Ідентифіковано комплекс пріоритетних завдань, які необхідно реалізувати державним органам влади забезпечуючи розвиток промислових кластерів. Розроблено рекомендації, що дозволятимуть успішно вирішувати завдання забезпечення економічної безпеки держави через реалізацію державної політики розвитку промислових кластерів. 
промисловий кластер, державна політика, економічна безпека держави, розвиток, пріоритети ЦитуванняVasyltsiv T. G. Priorities and tools of the state regional policy of import substitution in the market of consumer goods of Ukraine / T. G. Vasyltsiv, R. L. Lupak // Strategic priorities. – 2017. – № 3. – P. 105-112. {sep2017.06.003.002}

Стратегічні пріоритети та механізми інноваційного розвитку сільських територій Західного регіону України: монографія / ред.: В. В. Борщевський, Т. Г. Васильців. Львів: Аверс, 2014. 176 с. {sep2018.04.079.013}

Васильців Т. Г., Черкасова С. В. Вплив діяльності інституційних інвесторів небанківського типу на розвиток вітчизняного ринку фінансових послуг. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 2(176). С. 252-260. {sep2018.04.095.008}

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Інструменти господарського механізму розвитку сільських територій як передумова вирівнювання просторово-територіальних диспропорцій соціально-економічної безпеки України. Бізнес Інформ. 2016. №11. С. 167-171. {sep2018.05.014.003}

Пріоритети, механізми та інструменти соціально-економічного розвитку периферійних територій західних регіонів України: зб. матер. / ред. Т. Г. Васильців. Львів, 2013. 248 с. {sep2018.05.014.004}

Напрями та засоби розвитку сільських територій в контексті зміцнення соціально-економічної безпеки України: монографія / ред.: Т. Г. Васильців, В. В. Бойко. Львів: Ліга-Прес, 2016. 262 с. {sep2018.05.014.006}

Васильців Т. Г., Іляш О. І., Лупак Р. Л. Теоретико-методичні засади удосконалення бізнес-планування реалізації стратегії конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому ринку України. Підприємництво та інновації. 2017. Вип. 3. С. 14-20. {sep2018.05.178.002}

Vasyltsiv T., Lupak R. Priorities and Tools of the State Regional Policy of Import Substitution in the Market of Ukraine’s Consumer Goods. Стратегічні пріоритети: наук.-аналіт. зб. 2017. № 3(44). С. 105-113. {sep2019.04.003.002}

Vasyltsiv T., Lupak R., Osadchuk Yu. Assessement of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine. Економічний часопис-XXI, 2017. № 167(9-10). С. 13-17. {sep2019.04.003.009}

Механізми та функціонально-структурні інструменти забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах сучасних загроз економічної безпеки: монографія / ред.: Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2019. 552 с. {sep2019.04.003.010}

Васильців Т. Г., Шехлович А. М., Васильців В. В. Фінансово-економічні інструменти стимулювання розвитку ІТ-сфери України. Економічний дискурс. 2017. № 4. С. 128-136. {sep2020.01.003.002}

Орлик І. О., Васильців Т. Г., Рудик С. А. Механізми та засоби активізації інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2016. № 1. С. 102-109. {sep2020.01.003.009}

Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: монографія. Львів: Арал, 2008. 384 с. {sep2020.06.044.004}

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Волошин В. І. Стратегічні імперативи державної політики протидії гібридним загрозам і забезпечення економічної безпеки України. Економіка України. 2021. № 2. С. 32-51. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.02.032 {sep2022.02.030.002}

Mulska O., Levytska O., Panchenko V., Kohut M., Vasyltsiv T. Causality of external population migration intensity and regional socio-economic development of Ukraine. Problems and Perspectives in Management. 2020. Vol. 18(3). Pp. 426-437. DOI http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(3).2020.35 {sep2022.02.030.019}

Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції: монографія / ред. Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2018. 303 с. {sep2023.02.056.008}

Mulska O., Vasyltsiv T., Shushkova Yu., Kloba L., Parfenyuk Ye. Assessment of the population’s social resilience environment (the case of the Carpathian region of Ukraine). Problems and Perspectives in Management. 2022. Vol. 20(1). Pp. 407-421. DOI: https://doi.org/10.21511/ppm.20(1).2022.33 {sep2023.03.041.005}

Соціально-гуманітарні виклики війни та інструментарій їх подолання (Карпатський регіон України) / ред. Т. Г. Васильців. Львів, 2022. 47 с. URL: https://ird.gov.ua/irdp/p20220032.pdf {sep2023.03.041.007}


Веб-майстер П. Попадюк