Головна
Редакція журналу
Номери журналу
Інформація для авторів
Підписка на журнал
ПосиланняЕлектронна адреса редакції:
irr_re@mail.lviv.ua

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Тел. (032)270-71-00
Факс (032)270-70-58

Інститут регіональних досліджень НАН УкраїниВебмайстер © Петро Попадюк

Загальна інформація

Науково-практичний журнал "Регіональна економіка" - це фахове науково-практичне видання, у якому висвітлюються такі теоретичні та прикладні питання: формування і реалізація державної регіональної політики в Україні, проблеми соціально-економічного життя регіонів, їх територіального розвитку, природокористування та екологічної безпеки, соціальної політики, транскордонного співробітництва, фінансів і банківської справи.

У журналі подаються офіційні матеріали, повідомлення, рецензії, що надають ученим, дослідникам, представникам органів влади та фахівцям-практикам можливість викладати результати своїх наукових досліджень і практичного досвіду.

Мета журналу: висвітлювати результати досліджень проблем розвитку регіонів України та регіональної політики, заохочуючи до публікації авторів, які здійснюють науково-дослідну роботу у різних сферах економіки.

Інформація про зміст журналу розміщується в мережі Інтернет на сайтах Інституту регіональних досліджень НАН України http://ird.gov.ua/pe/; Наукової електронної бібліотеки періодичних видань НАН України http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/252; наукової періодики України http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

У журналі "Регіональна економіка" друкуються статті, що були попередньо розглянуті й оцінені редакційною колегією та успішно пройшли етап рецензування.

Визначальними критеріями відбору статей до друку в журналі є: інноваційність, наукова новизна, актуальність та практичне значення.

Редакційна колегія науково-практичного журналу "Регіональна економіка" запрошує до співпраці вітчизняних авторів (науковців і практиків), а також авторів із зарубіжних країн, які у своїх дослідженнях розглядають проблеми розвитку регіонів. Редакція прагне до того, щоб журнал становив інтерес для широкого кола читачів.

Видавець: Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України.

Журнал "Регіональна економіка" включений до Переліку наукових фахових видань України (Постанова Президії ВАК України від 16.12.2009 р. №1-05/06).

Основні вимоги до публікацій у журналі

Редакція приймає оригінальні, не опубліковані раніше статті з теоретичних і прикладних проблем регіональної економіки, що мають бути написані на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті.

Статті, що подаються на розгляд редакційній колегії, проходять ретельне внутрішнє та зовнішнє рецензування. У разі негативної рецензії стаття може бути повернута автору на доопрацювання або відхилена. Прізвища й координати внутрішніх рецензентів у розрізі конкретних статей, поданих на розгляд редколегії, а також зміст підготовлених ними рецензій і відгуків є конфіденційною інформацією, що не підлягає розголошенню.

У разі відхилення статті, автор може подати до редакції нову статтю. Основні причини відхилення статей: невідповідність тематиці журналу; недостатній науково-теоретичний рівень і низька практична цінність статті.

Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена, а також правильність перекладу несуть автори публікацій.

Публікація статті є платною. Якщо стаття відповідає вимогам ДАК МОН України та редакційній політиці журналу, автор, у разі позитивного відгуку рецензента, отримає від редакції лист про оплату послуг із наукового та літературного редагування, підготовки і видання статті у паперовому варіанті, її розміщення та поширення в Інтернеті.

За публікацію статей авторам не виплачується авторський гонорар.

Вимоги до оформлення наукової статті

Рукописи наукових статей відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15. 01. 2003 р. №7-05/1 мають містити такі необхідні елементи:

•         постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

•         аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання певної проблеми і на які спирається автор;

•         виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

•         формулювання мети статті (постановка завдання);

•         виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

•         висновки дослідження;

•         перспективи подальших розвідок у досліджуваному напрямі;

•         список літератури.

Ці елементи є обов'язковими, але не потребують явного виділення у тексті статті, вони є основними критеріями для її оцінки.

Статті друкуються українською, англійською та російською мовами та мають бути оформлені відповідним чином :

•         індекс УДК ;

•         дані про автора;

•         назва статті;

•         ключові слова українською, англійською та російською мовами;

•         анотації українською, англійською та російською мовами;

•         текст статті;

•         список літератури.

Технічні вимоги до оформлення наукової статті

При підготовці статті потрібно дотримуватися таких вимог:

•         Обсяг статті: проблемно-теоретичних, оглядових і дискусійних напрямів - до 12 сторінок; присвячених конкретним дослідженням і їх методиці - до 10; коротких повідомлень - до 6; рецензій - до 4; хроніка - до 2.

•         Статті приймаються електронною поштою, а також на електронних носіях інформації (Flash Drive, Memory Cards, CD-R/DVD-R) у файлах у форматі Microsoft Word 2003, 2007, 2010 (*.doc, *.docx). До статті в електронному варіанті обов'язково додається її роздруківка у двох примірниках.

•         Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; міжрядковий інтервал 1,5; верхнє, нижнє і ліве поле - 2 см, праве - 1,5 см; абзац - 1,25 см.

•         Структурно публікацію оформлюють таким чином: індекс УДК - на першій сторінці зліва вгорі; прізвище ім'я, по батькові автора (авторів - до трьох осіб) - посередині, курсивом; ступінь, звання, посада, місце роботи автора (авторів) - нижче, праворуч; особистий e-mail автора; код JEL Classіfіcatіon - від 1 до 5 в одному рядку, через кому; по центру напівжирним курсивом наводиться назва статті; стаття набирається по всій ширині абзацу в один стовпчик; основні результати дослідження (з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів); висновки (підсумки дослідження, пропозиції автора та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі; висновки мають відповідати меті та узгоджуватися з анотацією); список літератури; References; ключові слова та анотація - українською, англійською та російською мовами.

•         Ілюстративний матеріал (графіки, діаграми, рисунки і таблиці) слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці - у редакторі Microsoft Word; діаграми - у редакторі Microsoft Excel або Microsoft Graph; рисунки - у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; формули - у редакторі формул Microsoft Equation; фотографії варто зберігати у форматі "*.tiff" або "*.jpeg" з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Заголовки таблиць та їх номери оформлюються з нового рядка, праворуч по тексту, курсивом; назва самої таблиці наводиться в окремому рядку, по центру сторінки, Назва рисунку розміщується під ілюстрацією, по центру рядка із зазначенням його наскрізної нумерації всередині статті Слово "рисунок" і його номер відділяється від назви крапкою. Нумерація формул здійснюється наскрізним способом у межах статті та вказується праворуч від формул у круглих дужках.

•         Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Графіки та схеми не слід перевантажувати текстовими написами. Ілюстративні матеріали мають бути якісними. Не допускається використання у тексті сканованих рисунків чи формул.

•         Посилання на джерела в тексті необхідно подавати у квадратних дужках, наприклад, [1, с. 12], у яких перша цифра вказує на порядковий номер джерела в списку літератури, а друга - на відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.

Статті, оформлені з порушенням зазначених вимог, редакцією не розглядаються, про що повідомляється авторам.

Вимоги до оформлення авторської довідки

Авторська довідка, де наводяться прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів), науковий ступінь, учене звання, посада, установа (трьома мовами: українською, англійською, російською). Англійською мовою – вказувати тільки ту частину назви організації, що відноситься до поняття юридичної особи, не зазначати назви відділу, кафедри, лабораторії, іншого структурного підрозділу всередині організації. Обов'язково вказувати поштову адресу (з індексом) організації, де працює автор. Також треба вказати домашню поштову адресу із зазначенням індексу, контактні телефони, обов'язково – e-mail.

Вимоги до оформлення анотацій

До кожної статті, що подається на розгляд редакційній колегії, додаються ключові слова та анотації трьома мовами (українською, англійською та російською).

Анотації приймаються за такою формою: прізвище, ім'я, по батькові автора (повністю), назва статті, текст анотації, перелік ключових слів. Обсяг анотацій українською та російською мовами має становити 100-150 слів.

Анотація англійською мовою готується в розширеному вигляді та має розкрити: проблему, мету, методи дослідження, основні результати дослідження, висновки та конкретні пропозиції автора. Обсяг англомовної анотації має становити 300-500 слів.

Вимоги до оформлення списку літератури

Список літератури має складатись із двох блоків: "Список літератури" та "References" :

•         На кожне джерело у списку літератури має бути посилання в тексті. Джерела наводяться у порядку посилань та оформлюються згідно з затвердженими ВАК України вимогами у сфері цитування й оформлення списків використаної літератури (Бюлетень ВАК України №6, 2007 (з урахуванням змін - Бюлетень ВАК України №3, 2008)). Ці вимоги базуються на положеннях ДСТУ Держстандарт 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" (Держстандарт 7.1-2003, ЭDT).

•         References - той же список літератури, але транслітерований у латинському алфавіті (рекомендовані за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010 (стандарт APA - http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book)). Кириличні назви бібліографічного опису наукових праць необхідно транслітерувати (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27. 01. 2010 р. №55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею"), а в дужках - англійською мовою. Наприклад (http://www.ird.gov.ua/pe/authors.php):

•         Книги (один автор): Біла С.О. Структурна політика в системі державного регулювання трансформаційної економіки / С.О. Біла. - К. : УАДА, 2001. - 408 с.

•         Bila, S.O. (2001). Strukturna polityka v systemi derzhavnoho rehulyuvannya transformatsiynoyi ekonomiky [Structural policy in the system of state regulation of transformational economy]. Kyiv : UADA. [in Ukrainian].

•         Книги (два і більше авторів): Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України : монографія / О.І. Амоша, С.С. Аптекар, М.Г. Білопольський, С.І. Юрій та ін. - ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. - 848 с.

•         Amosha, O.Э., Aptekar, S.S., Bilopol's'kyy, M.H., & Yuriy, S.Э. (2011). Strukturni reformy ekonomiky: svitovyy dosvid, instytuty, stratehiyi dlya Ukrayiny [Structural reforms of economy: foreign experience, institutes, strategies for Ukraine]. Ternopil': Ekonomichna dumka TNEU. [in Ukrainian].

•         Журнал: Папп В.В. Структурна трансформація економіки України у контексті євроінтеграційних процесів / В.В. Папп // Регіональна економіка. - 2008. - № 1. - С. 23-31.

-•         Papp, V.V. (2008). Strukturna transformatsiya ekonomiky Ukrayiny u konteksti yevrointehratsiynykh protsesiv [Structural transformation of Ukrainian economy in terms of Euro integration processes]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy, 1, 23-31. [in Ukrainian].

•         Журнал російською мовою: Яременко Ю.В. Экономический рост. Структурная политика / Ю.В. Яременко // Проблемы прогнозирования. - 2001. - №1. - С. 6-14.

•         Jaremenko, Ju.V. (2001). Ekonomicheskiy rost. Strukturnaya politika. [Economic growth. Structural policy]. Problemy prognozirovaniya - Problems of Prognosis, 1, 6-14. [in Russian].

•         Сайт: Лебедєва О.А. Структурна політика держави : сутність і особливості її реалізації. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua.

•         Lebedieva, O.A. Strukturna polityka derzhavy: sutnist' i osoblyvosti yiyi realizatsiyi [State structural policy: concept and its implementation features]. www.stattionline.org.ua. Retrieved from http://www.stattionline.org.ua. [in Ukrainian].

Для автоматизації процесу транслітерації українського тексту рекомендується використовувати широко розповсюджені онлайн-сервіси (наприклад, https://translate.google.com.ua/; http://translit.kh.ua/).

 

Файли:

Вимоги до авторів

Довідка про автора