Головна
Редакція журналу
Номери журналу
Інформація для авторів
Підписка на журнал
ПосиланняЕлектронна адреса редакції:
irr_re@mail.lviv.ua

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Тел. (032)270-71-00
Факс (032)270-70-58

Інститут регіональних досліджень НАН УкраїниВебмайстер © Петро Попадюк


"Регіональна економіка" 1999 № 2 (12)

Зміст


Чумаченко М.Г., Амоша О.І. Проблеми інвестування реструктуризації промисловості України ........................... 7
Євдокименко В.К., Лопатинський Ю.М. Крок від макро- до мікроекономіки  ........................... 15
Мельник Л.Г. Екологічні передумови суспільного розвитку: 
ретроспективний аналіз, погляд в майбутнє ...........................  25
Вовканич С.Й., Копистянська Х.Р., Цапок С.О. Інноваційний розвиток 
України як стратегія реалізації її національної ідеї ...........................  37
Реформування економіки: регіональні аспекти
Мокій А.І. Регіональні аспекти формування сприятливого 
інвестиційного клімату в Україні ...........................  50
Медведчук С.В. Концептуальні основи формування 
господарсько-фінансових відносин “держава – підприємництво”  ........................... 60
Стефанюк І.Б. Контрольні функції держави в управлінні 
фінансовими ресурсами підприємницького сектора економіки  ........................... 66
Ортинський В.Л. Напрями зниження рівня тіньової економіки в сфері підприємництва  ........................... 73
Копитко В.І. Роль і місце підприємництва, малого та середнього
бізнесу в структурі продовольчого комплексу України  ........................... 79
Дайновський Ю.А. Вплив господарських рішень регіонального
рівня на стан системи споживчої кооперації  ........................... 85
Творонович В.І. Економіко-статистична модель виpобничого 
апаpату тpанспоpтної інфpастpуктуpи  ........................... 93
Проблеми територіального розвитку
Михалевич М.В. Багатофакторне рейтингування міських населених пунктів у задачах аналізу адміністративно-територіального устрою  ........................... 107
Галушкіна Т.П. Про доцільність запровадження економіко-екологічного експерименту зі збереження і відродження 
природно-ресурсного потенціалу приморських рекреаційних територій  ........................... 115
Наукові повідомлення
Негребецька Л.А. Кредитні спілки як організації фінансової 
взаємодопомоги  ........................... 121
Крупка Я.Д. Актуальні питання лізингового інвестування  ........................... 127
Панкевич Л.В., Кардаш В.І. Фінансове забезпечення потреб 
розвитку житлово-комунальної сфери  ........................... 133
Войцеховська Л.М. Формування і розвиток індивідуальної інтелектуальної власності в науці як фактор економічного зростання  ........................... 140
Кривицький А.Ф. Перспективи урбаністичних досліджень 
Західного Полісся в умовах реформування економіки  ........................... 145
Тканка Л.Я. Економічна основа реформування інноваційної сфери 
в Україні  ........................... 149
Бондарчук-Грита Г.В. Управління використанням виробничих ресурсів підприємств 153
Баланюк І.Ф. Регіон як об’єкт аграрної реформи  ........................... 158
Пампуха А.М. До питання реструктуризації і залучення 
інвестицій в колективні сільськогосподарські підприємства  ........................... 162
Харчишина О.В. Виробництво і реалізація продукції галузі скотарства в Житомирській області  ........................... 167
Гайдук А.Б. Формування туристичної ринкової інфраструктури 
як фактор підвищення ефективності функціонування 
ринку туристичних послуг  ........................... 172
Мачуга Н.З. Методика калькулювання собівартості медичних послуг  ........................... 178
Регіони: події, факти, коментарі
Клімчук Б.П. Механізм стимулювання внутрішніх і зовнішніх інвестицій в економіку Волинської області  ........................... 184
Федак Т.В. Реформування промислового комплексу Львівської області  ........................... 189
Рецензії
Швець В.Є. Економічний аналіз – важливий інструментарій 
у підготовці та обгрунтуванні управлінських рішень  ........................... 194
Калитич Г.І. Інтелектуальний потенціал в системі рушійних сил 
суспільного розвитку  ........................... 196
Рябчук В.П. Книга про лікарські та медоносні рослини Галичини  ........................... 198
Мних Є.В. Теоретичні та організаційно-методологічні проблеми контролю господарських систем  ........................... 199
Інформація
Кравчук І.М. Всеукраїнський теоретичний семінар (круглий стіл) 
“Українська національна ідея: реалії і перспективи розвитку”  ........................... 203
Оголошення  ........................... 207


Contents


Chumachenko M.G., Amosha O.I. The Problems of Investing the Industry 
of Ukraine Restructuring  ........................... 7
Yevdokymenko V.K., Lopatynsky Y.М. A Step from Macro- to Microeconomy  ........................... 15
Melnyk L.G. The Ecological Preconditions of a Social Development: Retrospective Analysis, View in Future  ........................... 25
Vovkanych S.Yo., Kopystyanska Kh.R., Tsapok S.A. Innovating Development 
of Ukraine as a Strategy of the Realization of its National Idea.  ........................... 37
Reforming of economy: regional aspects
Mokiy A.I. Regional Aspects of Forming a Favourable Investment Climate 
in Ukraine  ........................... 50
Medvedchuk S.V. Conceptual Foundations of the Formation of 
Economic-Financial Relations “State – Entrepreneurship”  ........................... 60
Stefanyuk I.B. Control Functions of the State in Managing the Financial 
Resources of the Entrepreneurial Sector of Economy  ........................... 66
Ortynsky V.L. Directions of a Decreasing the Shadow Economy Level  ........................... 73
Kopytko V.I. The Role and Place of Entrepreneurship, Small and Medium 
Enterprises (SMES) in the Structure of the Food Production Complex 
of Ukraine  ........................... 79
Dainovsky Y.A. Regional Level Economic Decisions Impact on the Consumer 
Cooperation State  ........................... 85
Tvoronovych V.І. An Economic-Statistical Model of the Productive Apparatus 
of Transport Infrastructure  ........................... 93
Problems of territorial development 
Mykhalevych M.V. Application of Multifactor Rating Methods of Urban Occupied Puncts to The Analysis of Administrative and Territorial Organization  ........................... 107
Galushkina T.P. On The Expediency of Introduction of an Economic-Ecological 
Experiment on the Preservation and Revival of the Natural – Resource 
Potential Of Seaside Recreation Territories  ........................... 115
Scientific reports 
Nehrebetska L.А. Credit Unions As Organizations Of Mutual Financial 
Assistance  ........................... 121
Krupka Ya.D. Actual Issues of Lizing Investment  ........................... 127
Pankevych L.V., Kardash V.I. The Financial Provision of the Development 
Requirements of the Housing and Municipal Sphere  ........................... 133
Voytsekhovska L.M. Formation and Development of Individual Intellectual 
Property in Science as a Factor of Economic Growth  ........................... 140
Kryvytsky A.F. The Prospects of Urban Research of the Western Polissya 
in the Conditions of Reforming the Economy  ........................... 145
Tkanka L.Ya. The Economic Basis of the of the Innovating Sphere Reforming 
in Ukraine  ........................... 149
Bondarchuk–Gryta А.V. Utilization Management of the Enterprises Industrial 
Resources  ........................... 153
Balanyuk I.F. A Region as an Object of the Agrarian Reform  ........................... 158
Pampukha A.M. То The Question of Restructurizing and Investment Drawing 
to Agriculture  ........................... 162
Kharchyshyna H.V. Production and Realization of Cattle-Breeding Products 
in the Zhytomyr Region  ........................... 167
Hayduk A.B. Tourism Market Infrastructure Development as a Factor of 
Raising the Effectiveness of Tourism Service Market Functioning  ........................... 172
Machuha N.Z. Methods of Calculating the Cost Price of Medical Services  ........................... 178
Regions: events, facts, comments 
Klimchuk B.P. Mechanism of the Stimulation of Internal and External 
Investments into the Economy of the Volyn’ Region  ........................... 184
Fedak T.V. Reforming the Industrial Complex of the Lviv’ Region  ........................... 189
Reviews
Shvets V.Ye. The Economic Analysis – Important Toolkit in Preparation 
and Substantiation of the Administrative Decisions  ........................... 194
Kalytych G.I. Intellectual potential in system of driving forces of public 
development  ........................... 196
Ryabchuk V.P. The Book about Medical and Meadow Plants of Galychyna 198
Mnykh Ye.V. The Theoretical and Organizational-Methodological Problems 
of The Control of Economic Systems  ........................... 199
Information
Kravchuk I.М. Ukrainian Theoretical Seminar (Round Table) “The Ukrainian 
National Idea: Realities and Prospects of Development”  ........................... 203
Announcements  ........................... 207


Українська Баннерна Мережа