Головна
Редакція журналу
Номери журналу
Інформація для авторів
Підписка на журнал
ПосиланняЕлектронна адреса редакції:
irr_re@mail.lviv.ua

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Тел. (032)270-71-00
Факс (032)270-70-58

Інститут регіональних досліджень НАН УкраїниВебмайстер © Петро Попадюк

Електронні версії номерів журналу:

2012-2014
2007-2011
2005-2006
1996-2004

Журнал "Регіональна економіка" 2011, №2 (60)

Бойко Є. І. Концептуальні підходи до прогнозування розвитку сільських територій / Є. І. Бойко // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 7-15.

Висвітлені проблемні питання прогнозування розвитку сільських територій, окреслено їх особливості, визначено основні передумови для проведення прогнозних розрахунків. Обґрунтовано доцільність використання методів системного аналізу та економіко-математичних моделей для побудови прогнозів розвитку сільських територій.

Крайник О. П. Бюджетне управління соціально-економічними процесами в регіоні / О. П. Крайник // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 16-22.

Висвітлено роль управління бюджетним процесом у формуванні регіональної економічної політики та у забезпеченні соціального розвитку територіальних громад. Показано роль органів місцевої влади у сфері управління бюджетним процесом на місцевому рівні. Проаналізовано джерела збільшення надходжень до місцевих бюджетів як важливого джерела соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних утворень.

Бутко М. П. Розвиток мережі шляхів автомобільного сполучення та її роль у зміцненні туристичного потенціалу України / М. П. Бутко, Н. О. Алєшугіна // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 23-33.

Розглянуто сучасний стан мережі автомобільних доріг, проаналізовано проблеми, що супроводжують її розвиток та відбиваються на процесах обслуговування туристів. На основі запропонованої методики обраховано середній бал зручності транспортної доступності туристичних об’єктів регіонів України, встановлено регіони, активізація використання туристичного потенціалу яких можлива за рахунок поліпшення транспортної доступності до їх архітектурно-історичних ресурсів. Запропоновано напрямки удосконалення транспортної інфраструктури, що сприятимуть зміцненню туристичного потенціалу України.

Яскал І. В. Оцінка ефективності регіонального розміщення факторів виробництва в Україні / І. В. Яскал // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 34-43.

Проаналізовано ефективність територіального розміщення факторів виробництва в Україні. Для цього використано аналітичний апарат теорії виробничих функцій, зокрема Кобба-Дугласа. Встановлено, що регіональний розподіл трудових ресурсів краще відповідає критерію граничної продуктивності ніж розміщення фактора «капітал». Висловлено думку про пріоритетність регулювання територіального розподілу інвестиційних ресурсів.

Яремко Л. А. Соціально-економічні ефекти регіонального господарювання та зовнішньоекономічна безпека регіону / Л. А. Яремко // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 44-50.

Досліджено ефекти функціонування регіональної економіки, розглянуто підходи до забезпечення економічної безпеки регіону. Показано його переваги як суб’єкта господарювання, що базуються на локалізації факторів виробництва, можливостях нарощування соціального капіталу, взаємодії регіонального управління та підприємництва. Обґрунтовані його можливості попередження та протидії зовнішньоекономічним загрозам.

Залуцький І. Р. Актуалізація пріоритетів державної політики розвитку сільських територій / І. Р. Залуцький // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 51-59.

Розглянуто механізми формування пріоритетів державної політики розвитку сільських територій в процесі її еволюційного становлення. Висвітлено їх особливості та системну недосконалість. Доведено наявність тенденції поетапного погіршення стану сільських територій: криза – поглиблення кризи – занепад – деградація; відсутність в Україні необхідних передумов для організації переходу до моделі сталого розвитку сільських територій. Визначено підходи до формування пріоритетів державної політики розвитку сільських територій на засадах її євроінтеграційної модернізації.

Карачина Н. П. Оцінювання економічної поведінки машинобудівних підприємств регіону / Н. П. Карачина // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 60-68.

Проведено дослідження трансформаційних процесів у моделях економічної поведінки машинобудівних підприємств Вінниччини, визначено їх динамічність та/або усталеність. Сформовано матрицю «модель економічної поведінки – характер змін» на основі виявлених змін у моделях економічної поведінки підприємств. Окреслено перспективи розвитку досліджуваних машинобудівних підприємств.

Одрехівський М. В. Методологічні принципи організації та інтеграції рекреаційних інноваційних підприємств до ринкової економіки / М. В. Одрехівський // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 69-77.

Розглядаються принципи організації рекреаційних інноваційних підприємств та їхньої інтеграції до економіки суспільства, що випливають з сучасних наукових досягнень у галузі кібернетики, синергетики, гомеостатики та синтелектики, з сучасного стану розвитку санаторно-курортної мережі України та суспільства загалом. Проаналізовано місце і роль рекреаційних інноваційних підприємств в ринковій системі оздоровлювальних послуг України, досліджено взаємозв’язки національної рекреаційної інноваційної системи з суб’єктами ринкової економіки, наведена організація системи відносин рекреаційних інноваційних підприємств та національної системи охорони здоров’я.

Марцин В. С. Складові впливу правових аспектів на інвестиційну діяльність України в сучасних умовах господарювання / В. С. Марцин // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 78-88.

Звернено увагу на створення ефективно функціонуючої системи нормативно-правового забезпечення інвестиційної діяльності. Розглянуто складові інвестиційної політики, правильне її втілення для формування привабливого інвестиційного клімату як всередині держави, так і на міжнародному рівні. Зроблено акцент на необхідність перегляду низки нормативно-правових актів в Україні з метою покращення інвестиційного клімату. Запропоновано важелі ефективнішого використання державного регулювання нормативного забезпечення і в першу чергу податкового, з використанням дієвих методів з удосконалення інвестиційної діяльності.

Вороновська М. М. Формування системи стимулів і мотивів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / М. М. Вороновська // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 89-95.

Розглянуто моделі побудови системи стимулів і мотивів діяльності підприємства, визначено їх переваги і недоліки. Для розвитку інноваційної діяльності машинобудівних підприємств рекомендовано побудову системи мотивів і стимулів шляхом імітаційного моделювання, розроблено алгоритм формування запропонованої моделі.

Філонова І. Б. Стратегічні аспекти сталого розвитку банківської системи України під впливом глобалізаційних процесів / І. Б. Філонова // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 96-102.

Висвітлено основні аспекти впливу фінансової глобалізації на діяльність банків; систематизовано проблемні чинники, які гальмують розвиток банківської системи України; визначено перспективні напрями сталого розвитку вітчизняного банківського ринку, розроблено пропозиції щодо підвищення фінансової стійкості українських банківських установ з метою збереження їхніх конкурентних позицій на міжнародній арені.

Стефанюк І. Б. Взаємовідносини державного і місцевих бюджетів України у 2010 р. / І. Б. Стефанюк // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 103-114.

Шляхом розкриття існуючих типів взаємовідносин між державою і місцевим самоврядуванням визначено об’єктивну необхідність здійснення Рахунковою палатою зовнішнього аудиту місцевих бюджетів.

Дудинець Л. А. Вплив проблемних активів на стабільність функціонування банківських установ / Л. А. Дудинець // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 115-121.

Проаналізовано причини виникнення проблемних активів, розглянуто питання їхнього впливу на діяльність банківських установ України та заходи, які сприятимуть позбавленню банками таких активів для стабілізації функціонування банківської системи України. Наведено динаміку обсягів резервів та визначено їх вплив на фінансові результати банківської системи.

Качмар С. І. Банківська діяльність у сфері спільного інвестування: проблеми та напрями вдосконалення / С. І. Качмар // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 122-127.

Проаналізовано сучасний стан українського ринку спільного інвестування, розглянуто основні проблеми діяльності банків у сфері спільного інвестування, запропоновано шляхи покращення банківської взаємодії з інститутами спільного інвестування.

Чорний Р. С. Теоретико-методологічні аспекти дослідження трудового потенціалу в світлі дискурсу праці / Р. С. Чорний // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 128-136.

Розглянуто концептуальні основи та теоретичні підходи до розуміння суті поняття трудового потенціалу, проаналізовано еволюцію поняття трудового потенціалу у світлі дискурсу праці та реаліях цивілізаційних процесів постіндустріальних трансформацій і становлення глобального суспільства знань; проаналізована динаміка виникнення та розуміння поняттєво-термінологічного апарату трудового потенціалу; виділена компонентна структура трудового потенціалу, фактори формування та розвитку трудового потенціалу.

Козоріз Г. Г. Проблеми реалізації соціальних функцій страхування в Україні / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 137-142.

Визначені проблеми розвитку вітчизняного страхового ринку, обґрунтована необхідність посилення соціальних функцій страхування, спрямоваиих на задоволення потреб населення і юридичних осіб у страховому захисті. Основна увага приділена визначенню сутності соціальних функцій страхування та їх впливу на розвиток національної економіки, суспільний розвиток загалом. В окремий блок виділені питання, пов’язані із забезпеченням страхового захисту окремих громадян, груп населення в результаті реалізації соціальних функцій страхування в Україні.

Градюк Н. М. Соціальна відповідальність підприємств в умовах становлення громадянського суспільства в Україні / Н. М. Градюк // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 143-150.

Здійснено аналіз історичних передумов розвитку соціально-відповідальних відносин бізнесу і громади та виділено основні етапи становлення стратегічної корпоративної філантропії в Україні. Детерміновано роль соціального інвестування як стратегічного інструменту реалізації принципів соціальної корпоративної відповідальності перед суспільством. Визначено основні види соціальних інвестицій та можливості їх імплементації як фактора соціалізації економіки. Окреслено основні чинники взаємовпливу бізнесу, громади, неурядових організацій та влади в світлі розвитку громадянського суспільства в Україні. Виділено та охарактеризовано низку форм соціальної активності бізнесу у життєдіяльності суспільства і громади.

Балук Н. Р. Визначення впливу комунікаційних засобів на поведінку споживачів страхових послуг Західного регіону / Н. Р. Балук // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 151-156.

Охарактеризовано динаміку основних показників розвитку страхового ринку України та ситуацію з представництвами, філіями, відділеннями і дирекціями більшості страхових компаній, представлених в областях Західного регіону. Обґрунтовано необхідність використання у налагодженні взаємин між страховиком та страхувальником інструментів комунікаційної політики. За результатами опитування експертів визначено вплив на поведінку потенційних і діючих споживачів страхових послуг на регіональному ринку основних, синтетичних та вербальних комунікаційних засобів. Сформовано низку рекомендацій для вітчизняних страхових компаній щодо розробки програми промоції страхових послуг для фізичних осіб.

Герасименко В. Г. Методика визначення кількісних показників регіонального ринку туристичних послуг / В. Г. Герасименко, В. Я. Павлоцький // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 157-163.

Аналізуються теоретичні аспекти визначення основних кількісних показників регіонального ринку туристичних послуг. Запропоновано метод розрахунку потенційної ємності регіонального туристичного ринку. Визначено потенційну ємність та рівень насиченості туристичного ринку Одеської області.

Гуляк Р. Е. Економічна сутність та структурні особливості економічного потенціалу соціально-економічних систем / Р. Е. Гуляк // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 164-171.

Застосовано комплексний підхід до розкриття сутності поняття «потенціал» в економіці. В результаті систематизації та аналізу існуючих трактувань економічного потенціалу висвітлені основні підходи до його визначення. Використовуючи принцип сходження від абстрактного до конкретного при аналізі потенціалу як складної діалектичної системи, обґрунтована та сформована його універсальна компонентна модель, яка може застосовуватися при аналізі соціально-економічних систем мезо- та макрорівня. Визначені принципи класифікації поняття «потенціал» та сформовано дефініцію економічного потенціалу соціально-економічних систем.

Вшанування пам'яті академіка м. Долішнього // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 172-174.


Мікловда В. П. Про інвестиційне забезпечення інтелектуалізації економіки України / В. П. Мікловда // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 175-177.


Кульчицький Б. В. Актуальне дослідження проблем соціалізації економічних систем / Б. В. Кульчицький // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 178-181.


Ювілей професора Г.І. Башнянина // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 182-183.


Ювілей професора Ю.Ю Туниці // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 184-185.


Ювілей професора У.Я. Садової // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 186-187.


Пам'яті професора Є.І. Бойка // Регіональна економіка. - 2011. - №2(60). - С. 188-189.