Головна
Редакція журналу
Номери журналу
Інформація для авторів
Підписка на журнал
ПосиланняЕлектронна адреса редакції:
irr_re@mail.lviv.ua

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Тел. (032)270-71-00
Факс (032)270-70-58

Інститут регіональних досліджень НАН УкраїниВебмайстер © Петро Попадюк

Електронні версії номерів журналу:

2012-2014
2007-2011
2005-2006
1996-2004

Журнал "Регіональна економіка" 2011, №3 (61)

Ватченко О. Б. Теоретичне обґрунтування регіональної політики / О. Б. Ватченко // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 27-34.

Зроблено аналіз основних теорій, що чинять вплив на формування регіональної політики: втручання держави в економічні процеси, які відбуваються в країні (регіоні), взаємовідносини між державою і регіоном, надбання при використанні продуктивних сил.

Щеглюк С. Д. Трансформація екістичного простору регіону в умовах формування регіональної політики / С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 35-43.

Висвітлено теоретичні аспекти формування екістичного простору регіону. Систематизовано й уточнено низку термінів та понять теорії розселення, які вживаються у регіоналістиці. Запропоновано авторське тлумачення поняття «екістичний простір», акцентовано увагу на факторах та особливостях його трансформації. Доведена необхідність розробки раціональної регіональної екістичної політики в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи.

Буднікевич І. М. Роль концепції партнерського маркетингу в забезпеченні сталого розвитку міста / І. М. Буднікевич // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 44-53.

Вказуються світові тенденції розвитку муніципального управління та роль партнерської концепції маркетингу в становленні нової ідеології управління міськими територіями. Розглянуто роль маркетингу в реалізації принципів «доброго місцевого врядування» (good urban governance). Акцентовано увагу на маркетингових інструментах залучення представників усіх цільових аудиторій до обговорення (розуміння) міських проблем, формулювання цілей управління соціальними об’єктами, участі в контролі за їх досягненням. Проаналізовано підходи закордонних учених до трактування маркетингу взаємодії, запропоновано визначення муніципального маркетингу в його рамках. Розроблена схема взаємозв’язків міста та оточуючого середовища. Виділено ряд принципових відмінностей партнерської концепції від інших концепцій муніципального маркетингу. Зроблено висновок про можливість та необхідність використання маркетингу взаємодії в муніципальному управлінні.

Пилипів В. В. Територіальна організація управління в Україні: ідеологія реформування / В. В. Пилипів // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 54-60.

Обґрунтовано ідеологічні аспекти формування територіальної організації управління в Україні. Уточнено ідеологію виділення різних територіальних рівнів управління в межах адміністративно-територіального устрою України та запропоновано загальну схему адміністративно-територіального устрою.

Козоріз М. А. Методичний підхід до оцінки бюджетного потенціалу регіону / М. А. Козоріз, Я. Я. Пушак // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 61-69.

Проведено узагальнення різних підходів до розуміння суті поняття «бюджетний потенціал регіону». Запропоновано його структурувати на наступні складові:бюджетний потенціал, на основі якого формується дохідна частина бюджету, бюджетний потенціал, що забезпечує надходження доходів до державного бюджету та резервний потенціал, який невикористаний на даний період часу, однак може бути задіяний до процесу забезпечення доходами регіонального та державного бюджету у майбутньому. Запропоновано методичний підхід до розрахунку бюджетного потенціалу регіону. Здійснено порівняльну оцінку резервних бюджетних потенціалів областей Західного регіону України. Окреслено основні резерви, використання яких суттєво підвищить забезпеченість доходами бюджетів різного рівня.

Кулініч Т. В. Прогнозна оцінка можливостей активізації інвестиційних процесів в областях Західного регіону України / Т. В. Кулініч // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 70-79.

Розглянуто передумови активізації інвестиційних процесів у Західному регіоні України, виходячи з його внутрішнього соціально-економічного потенціалу. Проаналізовано можливості розкриття такого потенціалу за допомогою інтегральної оцінки прогнозних показників інвестиційної привабливості семи областей Західного регіону України за оптимістичним сценарієм.

Полінський О. М. Ідентифікація та оцінка економічних ризиків інноваційної діяльності в машинобудуванні / О. М. Полінський // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 80-88.

Запропонований новий класифікатор ризиків для інноваційних проектів. Мета ідентифікації інноваційного ризику – виявлення областей підвищеного ризику для оцінки міри ризику, аналізу прийнятності відповідного рівня ризику для підприємства; розробки при необхідності заходів з попередження або зниження ризику, а у випадку, коли ризикова подія відбулася, вживання заходів максимально можливого відшкодування заподіяного збитку.

Сторонянська І. З. Інноваційні чинники формування та використання фінансового потенціалу регіону / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 89-97.

Розглядаються підходи до оцінки взаємовпливу фінансового потенціалу регіону та розвитку інноваційної діяльності у ньому. Виокремлено два напрямки такого взаємовпливу: зміна фінансового потенціалу регіону під впливом інновацій в управлінні та взаємовплив інноваційної активності підприємств реального сектору економіки регіону та його фінансовим потенціалом. Досліджено взаємозв’язки між інноваційною активністю промислових підприємств Львівської області та її фінансовим потенціалом на основі використання методу кореляційного аналізу.

Рихліцький В. В. Аналіз управління запозиченнями українських банків на міжнародних фінансових ринках / В. В. Рихліцький // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 98-104.

Розглядається проблема використання коштів залучених українськими банками на міжнародних фінансових ринках. Проаналізовано зовнішні зобов’язання банківської системи України. Запропоновано обмежити найризикованіші банківські операції та надати підтримку експортним операціям.

Черничко Т. В. Формування фінансових відносин в умовах еволюційних трансформаційних змін в економічній системі України / Т. В. Черничко // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 105-113.

Розглянуто проблему формування ефективних фінансових відносин в умовах трансформаційних змін в економічній системі України. Запропоновано етапи аналізування стану фінансових відносин з виділенням наступних елементів: формування фактичного обсягу ВВП країни; визначення пропорцій в сфері формування та розподілу первинних доходів; визначення пропорцій в сфері формування та розподілу кінцевих доходів. На основі проведеного аналізу визначено основні проблеми інституційної структури фінансових відносин в Україні.

Завидівська О. І. Сутність, роль і функції іпотеки та іпотечного кредитування в забезпеченні розвитку національної економіки / О. І. Завидівська // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 114-121.

Обґрунтовано теоретичні аспекти здійснення іпотечного кредитування. Основну увагу зосереджено на характеристиці термінологічного апарату. Здійснено аналіз понять «іпотека» та «іпотечне кредитування», поглиблено класифікацію іпотечних кредитів та принципів іпотечного кредитування. Запропоновано розглядати роль та функції іпотеки та іпотечного кредитування у відповідності до об’єктів впливу.

Садова У. Я. Розвиток соціально-демографічного потенціалу в контексті другого демографічного переходу / У. Я. Садова, С. О. Цапок, В. Я. Бідак // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 122-130.

Розглядаються проблеми демовідтворення населення суспільних систем на постіндустріальному етапі їх розвитку. Досліджується специфіка формування соціально-демографічного потенціалу у взаємозв’язку з другим демографічним переходом. Акцентується увага на соціальній складовій цього розвитку з детермінацією чинників глобалізаційного соціально-економічного та соціально-психологічного порядку. Аналізуються порівняльні характеристики демовідтворювального процесу в областях Західного, в тому числі Карпатського регіону та типових областях інших регіонів країни з найнижчим рівнем демовідтворення.

Семів Л. К. Трудова діяльність в економіці знань: підходи до оцінки впливу знаннєвих факторів / Л. К. Семів, У. Є. Гузар // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 131-140.

Окреслено підходи до дослідження особливостей економіки, заснованої на знаннях, яка висуває до трудової діяльності та трудової поведінки особливі вимоги. Використовуючи напрацьовані світовою практикою індикатори, які відображають рівень розвитку сектору підвищеного попиту на знання і в цілому економіки знань, розроблено підходи до оцінки впливу знаннєвих факторів на трудову діяльність, які базуються на використанні інструментарію кореляційно-регресійного моделювання. Побудовані регресійні моделі дозволили перевірити гіпотезу, що розмежування процесу створення нового знання (виробництво і передача знань, розповсюдження знань, їх використання) розкриває нові грані дослідження особливостей трудової діяльності в умовах переходу до економіки знань.

Шурпенкова Р. К. Аналіз організації системи оплати праці / Р. К. Шурпенкова, Н. Я. Юрків // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 141-148.

Розглянуто особливості організації оплати праці на підприємствах. Обґрунтовано необхідність посилення ролі оплати праці як мотиваційної складової продуктивної зайнятості в сучасних умовах ринкових відносин. Визначено основні напрямки удосконалення системи оплати праці.

Ткачук В. І. Диверсифікація сільської економіки як напрям регіональної політики ЄC / В. І. Ткачук // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 149-158.

Розглядається проблема диверсифікації сільської економіки країн Європейського Союзу в контексті реалізації політики регіонального розвитку. Досліджена сучасна економічна логіка європейської регіональної політики. Проаналізовано її роль у стимулюванні розвитку сільських територій та економіки. Встановлено рівень диверсифікованості економіки сільських регіонів країн ЄС.

Цибульська Ю. О. Імплементація в Україні європейського досвіду створення транскордонних партнерств / Ю. О. Цибульська, О. Б. Цісінська, М. О. Гусєва // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 159-166.

Розкрито особливості транскордонного партнерства, його роль та значення у розвитку прикордонних регіонів. Акцентується увага на можливостях та перешкодах, що можуть виникнути при його створенні. Описано організаційну структуру, систему управління транскордонного партнерства та його життєвий цикл.

Чемісов Б. Г. Розміщення та просторова організація промислового виробництва і регіональна економіка: етимологія понять / Б. Г. Чемісов // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 167-171.

Виходячи з розгляду етимології понять «розміщення» та «просторова організація» виробництва визначені за предметом та методикою дослідження відповідні наукові дисципліни. З’ясовано зміст предмету науки «регіональна економіка» і встановлена її інтегруюча роль з узагальнення результатів власних економічних розробок та результатів досліджень інших наук щодо розміщення та просторової організації промислового виробництва.

Маковецька Ю. М. Вторинне ресурсокористування в Україні і регіональні аспекти його становлення / Ю. М. Маковецька // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 172-180.

Розглянуто систему вторинного ресурсокористування в регіонах України та ресурсно-виробничі диспропорції, що виникли в ній. Запропоновано класифікацію підприємств, що працюють на ринку вторинних ресурсів, в залежності від мети і сформованого профілю діяльності. Обґрунтовано пропозиції щодо оптимізації виробничої інфраструктури за окремими видами відходів (макулатура, склобій, вторинні полімерні матеріали тощо).

Кравчук Г. Т. Формування готовності до використання інформаційних технологій - важлива складова професійної підготовки фахівців банківської справи / Г. Т. Кравчук // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 181-186.

Проаналізовано сутність професійної підготовки фахівців банківської справи, запропоновано підходи до формування готовності майбутніх фахівців до праці в умовах інформатизації фінансово-кредитної системи.

Фурдичко Л. О. Сучасне становище системи охорони здоров'я України / Л. О. Фурдичко // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 187-193.

Показано, що державна політика в сфері охорони здоров’я повинна гарантувати надання громадянам необхідного рівня лікувально-діагностичної, профілактичної і реабілітаційної допомоги на основі економічно виправданого поєднання бюджетного, страхового та інших видів фінансування. У процесі реформування галузі охорони здоров’я України пропонується створення такої національної системи медицини, інфраструктура якої відповідатиме потребам громадян в якісній медичній допомозі відповідних рівнів, у фінансуванні за рахунок коштів фондів соціального медичного страхування.

Бала Р. Д. Процес реалізації коучингу на підприємстві / Р. Д. Бала // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 194-201.

Розглянуто основні підходи до реалізації коучингу на підприємствах. Коучинг є одним із нових стилів управління. Він є інструментом розвитку та використання потенціалу працівника. Саме тому нами проаналізовано та розвинуто процес реалізації коучингу на підприємствах на засадах удосконалення моделі його реалізації. Основну увагу акцентовано на шести етапах моделі. Також подано рекомендації та запропоновано типовий проект реалізації коучингу.

Демченко В. В. Економічна наука та влада: спільний пошук шляхів модернізації суспільства / В. В. Демченко // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 202-204.


Двігун А. О. Проблеми соціально-економічного розвитку регіону в умовах глобалізації / А. О. Двігун, І. Г. Бабець // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 205-208.


Луцків О. М. Українська національна ідея як духовно-інтелектуальний код соборності народу: етнічний, інтеграційний та цивілізаційний вектори / О. М. Луцків, Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 209-211.


Ювілей професора Т.С. Смовженко // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 212-213.


Гринів Л. С. Подвижник української економічної наукової думки (До 80-річчя з дня народження С.М. Злупка) / Л. С. Гринів, У. Я. Садова // Регіональна економіка. - 2011. - №3(61). - С. 214-216.