Головна
Редакція журналу
Номери журналу
Інформація для авторів
Підписка на журнал
ПосиланняЕлектронна адреса редакції:
irr_re@mail.lviv.ua

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Тел. (032)270-71-00
Факс (032)270-70-58

Інститут регіональних досліджень НАН УкраїниВебмайстер © Петро Попадюк

Електронні версії номерів журналу:

2012-2014
2007-2011
2005-2006
1996-2004

Журнал "Регіональна економіка" 2011, №4 (62)

Михасюк І. Р. Глобалізація і регіоналізація: місце України / І. Р. Михасюк // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 7-13.

Розглянуто питання глобалізації і регіоналізації, як протидії глобалізації, і в той же час її прискорення через формування і об’єднання регіонів, місце і роль України у цих процесах.

Синякевич І. М. Екологізація суспільного розвитку як інструмент подолання екологічних загроз / І. М. Синякевич // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 14-20.

Розглядаються стан світу у ХХІ ст., а також екологічні, економічні, соціальні та духовні проблеми його розвитку. Теоретично обґрунтовано об’єктивну необхідність, принципи та основні напрямки екологізації суспільного розвитку.

Іщук С. О. Прогнозні моделі управління розвитком економіки регіону / С. О. Іщук // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 21-29.

Запропоновано методичний інструментарій для моделювання прогнозних сценаріїв розвитку економіки регіону. Розраховано показники ділової активності в семи областях Західного регіону України. На основі розроблених математичних залежностей обґрунтовано цільові параметри розвитку промислового виробництва у Львівській області і визначено умови їх реалізації.

Герасимчук З. В. Теоретичні основи інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону / З. В. Герасимчук, В. Г. Поліщук // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 30-47.

Розглянуто основні теоретичні положення інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону. Виявлено інституційні особливості соціо-еколого-економічного розвитку України. Розроблено стратегічні підходи до фінансування інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону. Запропоновано інструменти, що характерні для інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону.

Паранчук С. В. Побудова адаптивної системи управління конкурентоспроможністю продукції регіону / С. В. Паранчук, Я. П. Ухачевич // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 48-56.

Досліджено адаптивні наукові підходи до управління складними об’єктами та принципи їх реалізації. На основі класичних підходів побудовано систему управління конкурентоспроможністю продукції, придатну до застосування на регіональному мікроекономічному рівні. Здійснено синтез структурної і параметричної адаптації економіко-виробничої системи до непередбачуваного зовнішнього середовища за критерієм забезпечення належного рівня конкурентоспроможності власної продукції. Описані алгоритм адаптивного механізму системи управління та переваги, які надає дана система від впровадження.

Бубенко П. Т. Житлово-комунальне господарство регіону як системний об'єкт дослідження якісних характеристик / П. Т. Бубенко, О. В. Димченко // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 57-66.

Розглянуто проблему оцінки якісних характеристик ЖКГ як системного об’єкта, визначено тенденції, під впливом яких вона буде вимушена позитивно змінюватися. На основі аналізу міжнародного досвіду визначено, що такий значимий об’єкт як ЖКГ, повинен досліджуватись на принципах аналізу якісно-функціональних характеристик. Обґрунтовано, що аналітичним і проектним завданням дослідження якості ЖКГ, як цілісної системи, є її відображення в певній структурі показників.

Залуцький І. Р. Обґрунтування пріоритетів розвитку сільських територій в умовах системності економічних реформ / І. Р. Залуцький // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 67-75.

Розглянуто особливості формування та реалізації пріоритетності розвитку сільських територій при становленні ринкових відносин. Обґрунтовано доцільність та зміст системної євроінтеграційної модернізації вітчизняної політики розвитку сільських територій, спрямованої на формування передумов сталого соціально-економічного розвитку. Визначено склад пріоритетів розвитку сільських територій: збереження самосвідомості та посилення самоідентифікації сільського населення, як носія української ідентичності, культури і духовності нації; подолання бідності сільського населення на засадах диверсифікації сільської економіки, доходів населення, його зайнятості та самозайнятості; формування та розвиток конкурентних переваг сільської території; забезпечення охорони навколишнього природного середовища та підвищення рівня екологічної безпеки. Запропоновано комплекс невідкладних заходів стосовно їх реалізації в умовах системного здійснення економічних реформ.

Паянок Т. М. Вплив фінансової кризи на економічний розвиток регіонів України / Т. М. Паянок, Л. А. Задорожня // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 76-85.

Здійснено комплексний аналіз розвитку регіонів України та розглянуто вплив фінансової кризи. Запропоновано методологію розрахунку коефіцієнта економічного розвитку регіонів, яка ґрунтується на статистичних методах.

Дяченко Б. І. Вплив світової фінансової кризи на зовнішньоторговельну діяльність України та регіонів Українських Карпат / Б. І. Дяченко, С. М. Рошко // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 86-92.

Проаналізовано зовнішньоторговельну діяльність України та регіонів Українських Карпат в умовах світової фінансової кризи. Зокрема, у першому розділі розглянуто вплив фінансової кризи на соціально-економічний розвиток окремих країн світу та України, у другому – проаналізовано динаміку зміни валового регіонального продукту, у третьому – досліджено негативний вплив світової фінансової кризи на зовнішньоторговельну діяльність товарами і послугами України та регіонів Українських Карпат.

Курій Л. О. Конкурентоспроможність регіону в контексті розвитку людського потенціалу та міграційних процесів (на прикладі Хмельницької області) / Л. О. Курій // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 93-100.

Розглядаються проблеми конкурентоспроможності, людського розвитку і міграційних переміщень у регіоні на прикладі Хмельницької області. Досліджується взаємообумовленість даних процесів і явищ, пропонуються заходи зі сприяння формуванню людського потенціалу та зростання конкурентних переваг за рахунок підвищення міграційної привабливості та залучення мігрантів.

Коваленко Т. О. Забезпечення ефективного використання енергетичного потенціалу металургійної галузі регіону (на прикладі Запорізької області) / Т. О. Коваленко, П. В. Ґудзь // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 101-108.

Проаналізовано структуру енергоресурсів, що використовується в металургійній галузі Запорізького регіону. На основі запропонованих розрахунків, що базуються на використанні статистичних даних щодо споживання енергоресурсів в Запорізькій області та норм економії від впровадження енергозберігаючих заходів, визначено можливу економію котельно-пічного палива та електроенергії в металургійній галузі Запорізького регіону. На підставі виявлених проблемних аспектів розвитку металургійної галузі та розрахованих резервів енергозбереження запропоновані напрямки ефективного використання енергетичного потенціалу Запорізького регіону.

Палига Є. М. Управління економічним зростанням корпорації з урахуванням динаміки споживчої цінності / Є. М. Палига // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 109-117.

Розкрито соціально-економічну сутність сучасних корпорацій з позицій інституціональної теорії, сформульовано основні цілі корпоративних структур з урахуванням інтересів різних соціальних груп, що мають відношення до корпорації. На базі ціннісно-орієнтованої концепції зростання корпорації обґрунтовано важливість використання стратегії зростання за рахунок створення споживчої ренти та розроблено методологію формування і управління ланцюжком створення споживчої цінності, що лежить в основі організації сучасного бізнесу.

Моршнєва І. Б. Сучасний стан та перспективи соціально-економічного розвитку аграрних підприємств Львівщини / І. Б. Моршнєва // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 118-124.

Проведено оцінку та аналіз основних економічних показників діяльності сільськогосподарських підприємств Львівської області. Досліджено стан показників діяльності сільськогосподарських підприємств, проаналізовано економічні та соціальні показники розвитку аграрних підприємств.

Шурпенкова Р. К. Аналіз статутного капіталу як основного джерела фінансування підприємств / Р. К. Шурпенкова // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 125-131.

Розглянуто економічну сутність статутного капіталу підприємства, порядок формування та зміни статутного капіталу залежно від форми та виду діяльності підприємства.

Мних О. Б. Особливості інноваційно-організаційного розвитку регіональної економіки в умовах поглиблення кризи / О. Б. Мних, Г. М. Захарчин, Є. В. Гончаров // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 132-139.

Визначено кількісні і якісні зміни зовнішнього і внутрішнього середовища розвитку регіональної економіки в контексті активізації інноваційної діяльності в Україні. Окреслено проблеми пасивності підприємницьких структур щодо впровадження інновацій в умовах поглиблення кризи. Побудовано виробничі функції, які дозволяють оцінити характер розвитку різних секторів економіки.

Рудь Н. Т. Інноваційний потенціал регіону: нові підходи до оцінки / Н. Т. Рудь // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 140-150.

Розроблена методика оцінки інноваційного потенціалу регіону, який включає ресурсну і результативні складові, що дозволить формувати обґрунтовану науково-інноваційну політику розвитку регіону. Інноваційний процес запропоновано розглядати за стадіями: генерації, передачі, освоєння та використання знань.

Кльоба Л. Г. Конкурентний механізм розвитку банківської діяльності / Л. Г. Кльоба // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 151-159.

Розглянуто актуальні проблеми впливу конкуренції на розвиток банківської діяльності. Результати даного дослідження полягають в приверненні уваги банкірів та науковців до необхідності поглибленого вивчення теоретичних засад та практичних аспектів конкурентоспроможності банківського бізнесу.

Гало М. Регіональна політика розвитку Угорщини та її реалізація в рамках програм Європейського Союзу / М. Гало, Л. В. Алмаші // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 160-168.

Розглянуті питання вирівнювання розвитку регіонів Угорщини, а саме децентралізація, зменшення рівня відставання між окремими регіонами, забезпечення суспільству рівних шансів існування та розвитку, стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій в економічно відсталі східні регіони. Проаналізовано план розвитку Нової Угорщини в близький перспективі, в якому домінація Будапешта повинна знижуватися.

Мойсеєнко І. П. Інтелектуальна складова економічної безпеки України / І. П. Мойсеєнко // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 169-176.

Економічна безпека держави в умовах інтелектуалізації суспільних процесів визначається ефективністю використання інтелектуального потенціалу в зв’язку зі зростанням його ролі в інноваційному розвитку економіки. Сформульовано цілі стратегії економічної безпеки на основі використання інтелектуального потенціалу України. Визначено заходи реалізації стратегії та напрями вдосконалення організаційно-економічного регулювання інтелектуальної сфери.

Шірінян Л. В. Специфіка і перспективи формування ринкового попиту на страхування для незаможного населення України / Л. В. Шірінян // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 177-183.

Проведено опитування населення з різним рівнем статку і проаналізовано відповіді на ключові питання анкети для перевірки дії закону ринкового попиту на страхування для малозаможних верств населення. Опитування виявило як позитивні, так і негативні результати. Висунуто і перевірено три гіпотези щодо наявності кореляції між рівнем статку, бажаною страховою премією і бажаним страховим відшкодуванням. Доведено, що для випадку страхування незаможних людей кореляція між бажаною премією і бажаним відшкодуванням є такою, що описується експоненціальним законом.

Іляш О. І. Напрями удосконалення інституціонального забезпечення розвитку та легалізації ринку праці в системі соціальної безпеки регіонів / О. І. Іляш, Т. Г. Васильців // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 184-191.

Досліджено особливості функціонування інститутів ринку праці в системі соціальної безпеки регіону. Визначено недоліки інституціонального забезпечення розвитку ринку праці. Запропоновано правові, адміністративні, організаційно-економічні напрями легалізації ринку праці та зайнятості населення.

Ляшенко О. І. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на формування та функціонування технологічного укладу / О. І. Ляшенко, С. В. Хомич // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 192-198.

На основі теорії біфуркацій (катастроф) запропонована динамічна модель впливу інтелектуального капіталу на процес формування технологічного виробничого укладу. Проаналізовано ефекти, що виникають при заміщенні технологічних укладів.

Фарафонова Н. В. Необхідність розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки для потреб аграрного сектору економіки (на прикладі Житомирської області) / Н. В. Фарафонова // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 199-204.

Проаналізовано рівень забезпеченості сільськогосподарських підприємств технічними засобами виробництва. Розраховано потребу аграрних підприємств Житомирської області в основних видах сільськогосподарської техніки та обсягах капітальних вкладень на їх відтворення. Досліджено, що в умовах сьогодення важливого значення набуває розвиток ринкової інфраструктури: центрів технічного обслуговування сільськогосподарської техніки і устаткування, банківської та фінансово-кредитної системи, інформаційно-консультаційних центрів.

Дребот О. І. Система державного управління природно-заповідним фондом України та її регіонів / О. І. Дребот // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 205-209.

Розглянуто питання налагодження природоохоронного державного управління як свідомого, цілеспрямованого та активного виду людської діяльності, спрямованого на створення, організацію і збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ).

Жук П. В. Регіональні природно-техногенні загрози в системі національної безпеки / П. В. Жук, Ю. І. Соха // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 210-216.

Розглянуто питання щодо місця природно-техногенних загроз у системі національної безпеки. Охарактеризовано рівень та особливості природно-техногенних загроз в Україні. Звернуто увагу на регіональні відмінності у структурі та рівні природно-техногенних загроз. Зроблено висновок щодо недостатньої ефективності протидії загрозам такого характеру в Україні та запропоновано низку першочергових завдань, вирішення яких підвищить природно-техногенну безпеку держави.

Корній В. В. Гірські території: проблеми та перспективи сталого розвитку / В. В. Корній // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 217-224.


Куліш І. М. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону) / І. М. Куліш // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 225-228.


Павлов В. І. Фінансовий капітал в діяльності фінансово-промислових груп / В. І. Павлов // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 229-231.


Пам'яті академіка НАН України М. Г. Чумаченка // Регіональна економіка. - 2011. - №4(62). - С. 232-233.