Головна
Редакція журналу
Номери журналу
Інформація для авторів
Підписка на журнал
ПосиланняЕлектронна адреса редакції:
irr_re@mail.lviv.ua

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Тел. (032)270-71-00
Факс (032)270-70-58

Інститут регіональних досліджень НАН УкраїниВебмайстер © Петро Попадюк

Електронні версії номерів журналу:

2012-2014
2007-2011
2005-2006
1996-2004

Журнал "Регіональна економіка" 2012, №1 (63)

Кравців В. С. Інститут регіональних досліджень НАН України за 2006-2010 рр.: здобутки, проблеми, перспективи / В. С. Кравців // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 7-20.

У стислому вигляді викладено основні результати наукової та науково-організацій­ної діяльності Інституту регіональних досліджень НАН України за 2006-2010 рр. Показано теоретичні здобутки вчених, наведено підсумки впровадження результатів досліджень в практику. Висвітлено найбільш важливі досягнення в науково-організаційній діяльності, виданні наукових праць, розвитку міжнародних зв’язків. Окреслено пріоритетні завдання подальшої наукової та науково-організаційної діяльності Інституту.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Марцин В. С. Інфляційні процеси, причини їх виникнення та шляхи подолання в Україні / В. С. Марцин // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 21-30.

Розглянуто інфляцію попиту, яка має місце в тому випадку, коли грошові доходи населення і фірм зростають швидше, ніж реальний обсяг товарів та послуг, та інфляцію пропозиції, коли зростання цін зумовлене збільшенням витрат виробництва в умовах недовикористання виробничих ресурсів, що призводить до скорочення сукупної пропозиції. Досліджено, що найвагомішим показником інфляції, її глибини є індекс цін, який характеризує зміни в економіці через дефлятор ВВП, що використовується для перерахунку вартісних показників у цінах базового періоду. Запропоновано шляхи розробки антиінфляційних заходів, механізм заміщення зовнішніх запозичень, регулювання частини надлишкової грошової маси, що є на руках у населення, трансформацію вільних коштів громадян в інвестиційні ресурси.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Другов О. О. Перспективи створення інтелектуально-інноваційних кластерів в економіці України / О. О. Другов // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 31-37.

Досліджено сучасні теоретичні підходи до забезпечення економічного зростання, зокрема проаналізовано кластерний підхід до забезпечення конкурентоспроможності економіки. Розроблено та запропоновано концептуальні засади функціонування в Україні інтелектуально-інноваційних кластерів: етапи їх створення, функції держави у цьому процесі, організаційно-економічні умови регулювання та інвестування.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Чужиков В. І. Еволюція методології лідерства міст / В. І. Чужиков, В. С. Орловська // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 38-46.

Досліджено особливості формування методологічних засад розвитку економіки міст. У відповідності до принципу історизму та, спираючись на надбання основних наукових шкіл, запропонована нова класифікація теоретичних підходів щодо рушійних сил трансформації ролі мегаполісів у глобальній економіці.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Кузьмин В. М. Засади і принципи інтеграційного управління територіальною громадою (теоретичний аспект) / В. М. Кузьмин // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 47-53.

Висвітлено можливість об’єднання основних підходів, видів, функцій, стилів управління територіальною громадою в одну управлінську концепцію, яку доцільно окреслити як інтеграційне управління. Наведені основні принципи інтеграційного управління, які створюють умови для його практичного використання територіальними громадами. Розглянуті теоретичні аспекти і принципи створили основу для формування визначення інтеграційного управління територіальною громадою.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Крупін В. Є. Економічний розвиток сільських територій Карпатського регіону України: стан, тенденції, перспективи / В. Є. Крупін // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 54-61.

Проведено аналіз стану та тенденцій розвитку економічної складової сільських територій Карпатського регіону. Визначено основні особливості економіки регіону в розрізі секторів сільського господарства, проаналізовано динаміку показників виробництва окремих видів продукції рослинництва та тваринництва. Окреслено відмінності обсягів виробництва основних видів сільськогосподарської продукції від обсягів реального та рекомендованого споживання в регіоні. Виділено основні проблеми в розвитку сільського господарства регіону, охарактеризовано частку сільськогосподарських підприємств у валовому виробництві сільськогосподарської продукції, а також їх економічну ефективність.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Пашкевич М. С. Комплексний розвиток вугледобувних регіонів України в умовах реформування вугільної галузі / М. С. Пашкевич // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 62-68.

Розглянуто проблему розвитку вугледобувних регіонів України, на території яких тривають процеси ліквідації вугільних підприємств, у контексті державного реформування вугільної галузі. Розглянуто альтернативну концепцію стимулювання розвитку шахтарських регіонів під назвою «постгірництво». Виконано аналіз та узагальнення відмінних та схожих положень концепцій державної реформи та постгірництва щодо розвитку депресивних регіонів вуглевидобутку. Розкрито відповідність концепції постгірництва принципам сталого розвитку, інноваційної економіки, державно-приватного партнерства, інвестиційної політики та реформи міжбюджетних відносин. Показано зв’язок процесів трансформації закритої шахти у прибуткове підприємство з регіональним розвитком депресивних регіонів.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Прядко В. В. Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємств у контексті регулювання їх економічної поведінки в мінливому середовищі / В. В. Прядко, В. К. Євдокименко, Е. О. Юрій, М. В. Карвацький // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 69-80.

Розглянуто суть та обґрунтовано об’єктивну необхідність вдосконалення оцінки фінансового стану підприємств як основних суб’єктів економічних відносин. На основі аналізу наявних методологічних підходів запропоновано вдосконалену методику інтегральної оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання як інструменту регулювання їх економічної поведінки в умовах мінливого середовища. Запропонована власна альтернативна методика поділу показників фінансового стану на нормовані та тенденційні. Доводяться переваги запропонованої методики.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Кузьмін О. Є. Інформаційне забезпечення антисипативного управління підприємствами / О. Є. Кузьмін, М. Є. Адамів // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 81-90.

Проаналізовано позиції науковців щодо інформаційного забезпечення антисипативного управління підприємствами. На цій основі охарактеризовано та обґрунтовано інформаційне забезпечення антисипативного управління підприємствами. Здійснено систематизацію інформаційних джерел для антисипативного управління підприємствами.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Маслак О. І. Основні етапи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства / О. І. Маслак, Л. А. Квятковська // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 91-97.

Розглянуто основні етапи формування та оцінювання стратегічного потенціалу підприємства в умовах нестабільності з метою підвищення рівня обґрунтованості управлінських рішень.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Козоріз М. А. Механізм управління кредитним потенціалом регіону / М. А. Козоріз, І. С. Музика // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 98-106.

Розраховано рівень забезпеченості регіону кредитними ресурсами. Розроблено модель відтворення кредитного потенціалу регіону та запропоновано механізм управління його кредитним потенціалом.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Возняк Г. В. Фінансовий потенціал реального сектора економіки регіону: підходи до формування та використання / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 107-116.

Подано теоретичні основи формування та використання фінансового потенціалу реального сектору економіки регіону. Проаналізовано зміст поняття «фінансовий потенціал». Запропоновано авторське бачення розуміння поняття «фінансовий потенціал реального сектору економіки регіону» та його структурних елементів. Запропоновано та обґрунтовано доцільність застосування показників вартості підприємств в якості критерію ефективності використання їх фінансового потенціалу.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Слобода Л. Я. Обґрунтування методів управління власним капіталом банків / Л. Я. Слобода, Н. Я. Юрків // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 117-123.

Висвітлено проблемні питання управління банківським капіталом за економічної нестабільності та обґрунтовано критерії вибору методів управління власним капіталом банків для забезпечення функціональної достатності капіталу потребам розвитку національної економіки з урахуванням міжнародного досвіду.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Карасьова Н. А. Вдосконалення методики нарахувань лізингових платежів / Н. А. Карасьова // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 124-131.

Розкриті резерви скорочення вартості лізингу для підприємств аграрного сектору. Запропонована методика розрахунку лізингових платежів з урахуванням особливостей сільського господарства.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Домбровська Л. В. Регіональні диспропорції у розвитку ринку платіжних карток в Україні / Л. В. Домбровська // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 132-137.

Дана порівняльна оцінка структури емісії платіжних карток та інфраструктурного обладнання (сукупності банкоматів і терміналів) у розрізі областей України в середньому за 2008-2010 рр., що дозволило виявити регіональні диспропорції в розвитку карткового бізнесу. Розрахована додаткова потреба в інфраструктурному устаткуванні для тих областей України, в яких динаміка кількості емітованих карток випереджає зміну кількості банкоматів і терміналів.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Гірна О. Й. Показники та класифікації банківської концентрації на регіональному рівні / О. Й. Гірна // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 138-148.

Проаналізовано регіональний розподіл банківських ресурсів в групах регіонів високої, середньої, незначної та низької концентрації. Застосовано показники ринкової концентрації до оцінки процесів банківської концентрації в регіонах України. Проведено групування регіонів України на основі кластерного аналізу за показниками банківського капіталу, кредитів, депозитів та інфраструктури.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Безштанько Д. В. Внутрішні системні передумови фінансової кризи / Д. В. Безштанько // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 149-154.

Досліджено основні внутрішні системні причини світової фінансової кризи 2008 р. Виявлено, що США, як лідер капіталістичної економіки, своїми діями направляє і визначає світову економіку. Головна ціль ринкової економіки – максимізація прибутку призвела до накопичення фінансових «бульбашок». Для вирішення проблеми запропоновано зменшити залежність світової економіки від американської валюти, або ж повернутися до золотого стандарту, що дасть змогу стабілізувати міжнародну фінансову систему та вберегти від потрясінь.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Гнатишак О. В. Вплив фінансових факторів на зростання вартості комерційного банку / О. В. Гнатишак // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 155-160.

Охарактеризовано процес формування вартості, виділено основні фактори її формування. При оцінці банків доведено неефективність використання окремо відношення ринкової і балансової вартості, ринкової вартості і прибутку та відношення між капіталізацією і виручкою. Здійснено факторний аналіз фінансових важелів, а саме: простежено вплив капіталу банку, фінансових результатів та обсягу активів на вартість придбаних банків.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Огородник В. В. Кредитно-інвестиційна діяльність банків України за умов фінансової нестабільності та фактори впливу на неї / В. В. Огородник // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 161-169.

Проаналізовано сучасний стан банківської системи України, кредитно-інвестиційну діяльність банків у динаміці за 2006-2011 рр. та фактори впливу на неї. Особливу увагу зосереджено на дослідженні проблем, що постають перед банками за умов фінансової нестабільності, та окресленні шляхів їх розв’язання.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Слав'юк Н. Р. Особливості дефолтів за суверенними зобов'язаннями країн світу / Н. Р. Слав'юк // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 170-175.

Розглянуто сутність та історію дефолтів суверенних зобов’язань держав. Проаналізовано сучасні дослідження науковців щодо оцінки фінансових наслідків дефолтів для економік країн світу. Оцінено сучасний стан державної заборгованості уряду Греції.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Цапок С. О. Вплив демографічного розвитку на якість трудового потенціалу регіональних суспільних систем / С. О. Цапок, В. Я. Бідак // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 176-183.

Аналізуються сучасні тенденції соціально-демографічного розвитку України та її регіонів, обстоюється теза про першочергову необхідність покращання якісних параметрів деморозвитку за умов всезагальної глобалізації та зростання міграційної активності населення. Намічено низку підходів та практичних заходів щодо вдосконалення соціально-демографічної ситуації, зокрема на регіональному рівні функціонування суспільних систем.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Гальків Л. І. Інтегральні оцінки втрат людського капіталу регіонів України / Л. І. Гальків // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 184-193.

Охарактеризовано зміст втрат людського капіталу та розраховано інтегральні показники цих втрат у регіонах України за 2008-2009 рр. Оцінено регіональну варіацію, структуру та структурні зрушення інтегрального показника втрат людського капіталу. Розраховано стандартизовані коефіцієнти та здійснено інтегральну оцінку за системою показників, які обернено корелюють із втратами людського капіталу. Досліджено структуру регіонів за цим інтегральним показником. Оцінено кореляцію рангів регіонів за втратами людського капіталу та недостимулюванням його розвитку.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Гончаренко І. В. Проблеми збереження соціально-демографічного потенціалу сільських поселень (на прикладі Миколаївської області) / І. В. Гончаренко // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 194-199.

Подано характеристику соціально-демографічної ситуації, що склалася в сільських поселеннях Миколаївської області. Зроблено висновок про необхідність створення умов для збереження та виживання сільського населення, без чого підтримання національної безпеки держави буде справою безперспективною. Запропоновано напрями покращення ситуації.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Соляр В. В. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку соціальної інфраструктури регіону / В. В. Соляр // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 200-207.

Запропоновані методичні рекомендації для обґрунтованого добору пріоритетних напрямів розвитку соціальної інфраструктури регіонів України. Методичний підхід передбачає розрахунок інтегральних та комплексних показників стану, масштабу й динаміки системи з урахуванням ентропії ознак на базі даних офіційної статистики. На основі використання комплексного алгоритму з чотирьох етапів визначено об’єкти першочергового розвитку соціальної інфраструктури у Харківській, Полтавській та Сумській областях.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Кушнірчук-Ставнича О. М. Тенденції, ризики та наслідки трудової міграції населення в регіональному вимірі / О. М. Кушнірчук-Ставнича // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 208-213.

Розглядаються особливості регіональної трудової міграції населення. Окреслено тенденції, фактори, наслідки та ризики трудової міграції в регіональному вимірі. Здійснено прогнозування міграційного сальдо до 2014 р.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Марков А. В. Эндогенные факторы белорусского финансово-экономического кризиса [Ендогенні чинники білоруської фінансово-економічної кризи] / А. В. Марков // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 214-223.

Розглядаються питання циклічності розвитку світової економіки і обумовлені нею системні кризи, які негативно впливають на темпи економічного зростання і рівень кінцевого споживання. Розкриваються латентні фактори, які створюють в економіці фінансові та структурні диспропорції, що задаються довгостроковою мегатехнологічною динамікою. Досліджуються ендогенні причини кризи білоруської економіки, які резонансно проявили себе в умовах дестабілізації світових фінансових ринків.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Filip S. Risk Management at Regional Level in the Slovak Republic [Ризик-менеджмент на регіональному рівні у Словацькій Республіці] / S. Filip // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 224-227.

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти ризик-менеджменту при виникненні нещасних випадків на регіональному рівні у Словацькій Республіці з метою визначення причин та можливостей їх запобігання ще на фазі виникнення ризику. Проведено теоретичний аналіз аспектів забезпечення безпеки на державному та особистому рівні і визначено основні принципи ризик-менеджменту. Також розглянуто практичні методи управління ризиками виникнення непередбачуваних ситуацій на регіональному рівні у Словацькій Республіці, а саме – ідентифікація, аналіз, оцінка ризиків, методи управління ними і боротьби з ситуаціями що склалися внаслідок нещасних випадків.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Лифар В. В. Технологія створення транзитної послуги на основі процесного підходу / В. В. Лифар // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 228-237.

Визначено типи бізнес-процесів у транзитній діяльності, їх складові та представлено ланцюг формування вартості транзитної послуги. Запропоновано імітаційну модель та концептуальну схему управління бізнес-процесом «Створення транзитної послуги». Науково обґрунтовано сутність технології створення транзитної послуги на основі процесного підходу, виділено параметри контролю входу і виходу кожного підпроцесу.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Бондаренко В. М. Емпірична оцінка зовнішніх та внутрішніх ризиків бізнесу у Закарпатській області / В. М. Бондаренко // Регіональна економіка. - 2012. - №1(63). - С. 238-246.

Висвітлено методологію емпіричного дослідження ризиків бізнесу Закарпатської області в рамках проекту «Стратегічні пріоритети економічного розвитку до 2020 року (на матеріалах Закарпатської області)». За результатами опитування визначено стабільні види діяльності, ризики підприємств, які найкритичніше впливають на їх кінцеві результати за сферами внутрішнього та зовнішнього оточення. Виявлено основні проблеми підприємств регіону у виробничій, інвестиційній та фінансовій сферах та розроблено рекомендації щодо вирішення.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1