Головна
Редакція журналу
Номери журналу
Інформація для авторів
Підписка на журнал
ПосиланняЕлектронна адреса редакції:
irr_re@mail.lviv.ua

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Тел. (032)270-71-00
Факс (032)270-70-58

Інститут регіональних досліджень НАН УкраїниВебмайстер © Петро Попадюк

Електронні версії номерів журналу:

2012-2014
2007-2011
2005-2006
1996-2004

Журнал "Регіональна економіка" 2012, №3 (65)

Гаврилюк О. В. Теоретичні та методологічні підходи до вивчення сучасних глобальних регіональних тенденцій / О. В. Гаврилюк // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 7-15.

Висвітлено взаємозв’язок і співвідношення категорій «глобалізація» і «регіоналізація» у сучасних умовах, а також новітні тенденції здійснення регіональної політики в глобальному середовищі.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Тищенко О. П. Методологія просторового підходу щодо дослідження розвитку національної економіки: теоретична база та необхідність міждисциплінарного синтезу / О. П. Тищенко // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 16-24.

Розглянуто й систематизовано основні положення базових теорій з дослідження просторового розвитку національної економіки, розроблених вченими різних галузей науки. Запропоновано авторську класифікацію зазначених теорій та обґрунтовано доцільність їхнього комплексного використання при розробленні стратегії регіонального розвитку національної економіки.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Борщевський В. В. Перспективи становлення ефективного агробізнесу на сільських територіях України / В. В. Борщевський, Х. М. Притула, В. Є. Крупін // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 25-33.

Розкрито сучасні особливості ведення агробізнесу в Україні. Проаналізовано існуючий потенціал країни у виробництві сільськогосподарської продукції та дана оцінка рівня його реалізації, зважаючи на наявний ресурсний потенціал сільських територій. На основі врахування потенційних ризиків розвитку сільських територій запропоновано заходи, які сприятимуть розвитку агробізнесу на конкурентних засадах.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Третяк В. В. Програмно-цільовий підхід до забезпечення економічної безпеки регіону / В. В. Третяк, Т. М. Гордієнко // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 34-42.

На підставі вивчення та аналізу світового та вітчизняного досвіду із планування розвитку територіально-економічних систем розроблена модель програми забезпечення економічної безпеки регіону. Основою формування економічної безпеки прийнятий соціально-економічний розвиток регіону. Визначено чинники підвищення ефективності використання програмно-цільового підходу на рівні регіону. Розроблені вимоги до регіональної програми забезпечення безпеки економіки регіону.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Кудла Н. Є. Формування туристичної політики на регіональному та місцевому рівнях / Н. Є. Кудла // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 43-48.

Визначено основні критерії прийняття рішень із формування туристичної політики, схематично відображено й розкрито сутність її складових аспектів. Обґрунтовано рекомендації з реалізації місцевої туристичної політики та проведено аналіз її інструментів. Звернено увагу на важливість ефективного проведення популяризаційних заходів органами місцевого самоврядування з представлення своїх територій та туристичних об’єктів.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Мартусенко І. В. Медико-географічне районування території Вінницької області / І. В. Мартусенко // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 49-56.

Розглянуто територіальну диференціацію процесу надання медичних послуг в межах обласного регіону. Визначено принципи, критерії та показники медико-географічного районування. Виділено елементи територіальної структури регіонального медичного комплексу, окреслено основні передумови для проведення медико-географічного районування території Вінницької області. Охарактеризовано особливості розвитку медико-географічних районів Вінницької області.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Іщук С. О. Напрямки оптимізації структури економіки Західного регіону України за критеріями ефективності інвестицій / С. О. Іщук, Т. В. Кулініч // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 57-66.

Обґрунтовано критерії вибору пріоритетних напрямків інвестування в регіоні через призму показників ефективності інвестиційної діяльності. Проведено багатофакторну оцінку впливу структурних трансформацій, прогнозованих у галузевому розрізі, на економіку областей Західного регіону України і побудовано оптимізовану структуру інвестицій в основний капітал регіону за видами економічної діяльності.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Бутко М. П. Методологія оцінки ролі малого підприємництва в інноваційному розвитку регіону / М. П. Бутко, О. В. Попело // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 67-74.

Визначено роль малого підприємництва в інноваційному розвитку регіону. Розроблено систему принципів розвитку малого підприємництва та запропоновано методичні аспекти оцінки його інноваційної активності.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Жук П. В. Території пріоритетного розвитку як форма активізації інвестиційної діяльності в гірських зонах України / П. В. Жук // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 75-85.

Проведено аналіз рівня економічного розвитку гірських районів України, зроблено висновки щодо необхідності вжиття заходів з їх державної підтримки та створення робочих місць для місцевого населення. Обґрунтовано потребу та шляхи запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності у гірських зонах з наданням їм статусу територій пріоритетного розвитку.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Ткач С. М. Оцінка рівня ефективності інвестиційної діяльності у містах та районах Львівської області / С. М. Ткач // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 86-95.

На основі розрахунку показників інвестовіддачі, інвестомісткості і рентабельності інвестицій здійснено типологічне групування міст та районів Львівщини за критерієм рівня ефективності інвестицій. Запропоновано шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяльності у районах Львівської області.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Сторонянська І. З. Муніципальний банк в системі управління фінансовими потоками великого міста / І. З. Сторонянська, В. Й. Карпінець // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 96-105.

Узагальнено методологічні засади створення та розвитку зарубіжних та вітчизняних кластерів. Дається авторське визначення муніципального кластера. Обґрунтовано доцільність входження фінансових установ в інфраструктурний муніципальний кластер. Розглянуто причини кризового стану підприємств житлово-комунального господарства та причини порушення фінансової дисципліни. Запропоновано вирішення зазначених проблем у межах муніципального кластера. Проаналізовано наявні грошові потоки комунальних підприємств міста Львова. Проведено підрахунок доходів, які отримують комерційні банки за обслуговування комунальних підприємств. Доводиться доцільність створення муніципального банку та запропоновано визначення терміна «муніципальний банк». Визначено його основні функції та особливості активних і пасивних операцій. Доводиться доцільність співпраці муніципального банку з державними органами влади та міжнародними фінансово-кредитними установами.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Безштанько Д. В. Капітал на покриття операційного ризику комерційних банків України за методикою базового індикатора / Д. В. Безштанько // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 106-112.

Висвітлено динаміку резервів під операційний ризик банківського сектору України та окремих банків. Порівняно частку резервів під операційний ризик у структурі капіталу вітчизняних банків.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Другова В. Т. Формування і розвиток ринку лізингу в Україні / В. Т. Другова // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 113-120.

Здійснено ретроспективний аналіз розвитку вітчизняного ринку лізингу. Виділено п’ять основних етапів процесу формування лізингових відносин в країні, проаналізовано показники лізингової діяльності на кожному із них. Визначено проблеми, що стримують розвиток ринку лізингу в Україні в сучасних умовах, а також надано рекомендації щодо їх розв’язання.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Огерчук М. О. Особливості діяльності банків з іноземним капіталом в Україні / М. О. Огерчук // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 121-128.

Розкрито сутність понять «банк з іноземним капіталом» та «іноземний банк». Проаналізовано участь іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі та діяльність банків з іноземним капіталом в період фінансової нестабільності. Розглянуто напрямки впливу іноземного капіталу на розвиток банківської системи України і вітчизняної економіки.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Серветник І. В. Надійність роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за умови отримання повноважень виведення банків з ринку / І. В. Серветник // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 129-139.

Розглянуто діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) в частині виконання своїх зобов’язань перед вкладниками банків та оцінено надійність роботи Фонду за умови відсутності повноважень проведення процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та за умови наявності таких повноважень за різних величин середнього скорочення обсягу виплат гарантованої суми відшкодування. Необхідність підвищення довіри до банківської системи країни у посткризових умовах спонукає до впровадження ефективних механізмів роботи системи гарантування вкладів, в тому числі, ефективних процедур ліквідації або продажу банку, що впливатиме на підвищення фінансової спроможності Фонду. Приділяється увага основному фінансовому ризику системи гарантування вкладів – ризику недостатності коштів Фонду, оскільки він напряму пов’язаний зі здатністю системи виконувати свою основну функцію захисту депозитів. Ефективним управлінням даним ризиком в умовах організації української банківської системи та системи фінансової безпеки є надання Фонду повноважень щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку. Також проаналізовано залежність надійності роботи Фонду від середньоочікуваної ефективності проведення процедури виведення банків з ринку.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Слобода Л. Я. Особливості інвестиційної політики банків України в посткризовий період / Л. Я. Слобода // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 140-149.

З’ясовано особливості інвестиційної політики банків України у процесі формування банківського капіталу в посткризовий період. На основі використання кластерного аналізу виділено п’ять типів інвестиційної політики вітчизняних банків – агресивну (ризиковану), помірковано-агресивну, помірковану, помірковано-консервативну та консервативну залежно від структури позикового капіталу в загальній сукупності довгострокових пасивів. Доведено, що домінуюча частина банків України проводила агресивну інвестиційну політику, що негативно позначалося на показнику прибутковості капіталу в період посткризового розвитку банківської системи. Розроблено рекомендації щодо напрямів інвестиційної політики банків України, спрямованих на модернізацію економіки.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Садова У. Я. Соціально-демографічний потенціал розвитку Українських Карпат / У. Я. Садова // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 150-158.

Обґрунтовується необхідність удосконалення основ регіонального аналізу і прогнозу соціально-демографічного потенціалу, пропонуються методологічні та методичні підходи до вирішення проблеми.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Куліш І. М. Соціальна інфраструктура сільських територій Карпатського регіону / І. М. Куліш, А. О. Максименко, В. А. Чемерис // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 159-168.

Розглянуто наявну соціальну інфраструктуру сіл Карпатського регіону. Проаналізовані тенденції, які стосуються основної мережі окремих галузей соціальної інфраструктури сільського населеного пункту, зроблені відповідні висновки, окреслена перспектива подальшого функціонування. Занепад соціальної інфраструктури села визначений як загроза конкурентоспроможності всього регіону. Наголошено на необхідності вивчення впливу розвитку екологічного туризму на конкурентоспроможність сільських територій.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Рунців-Королюк О. І. Показник індексу очікуваного довголіття як складова діагностики соціального розвитку регіону (на матеріалах областей Поділля) / О. І. Рунців-Королюк // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 169-174.

Проаналізовано роль показника індексу очікуваного довголіття для діагностики стану соціального розвитку окремого регіону, висвітлено величини зазначеного показника в областях Поділля та інтерпретовано отримані результати в просторовому, часовому та статево-демографічному вимірах.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Василюк Д. Я. Сучасні підходи до виокремлення середнього класу (на прикладі Карпатського економічного району) / Д. Я. Василюк // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 175-180.

Розглянуто методи обчислення відсоткової частки середнього класу за абсолютними показниками доходу, котрі пропонуються зарубіжними та вітчизняними дослідниками. Проведено порівняльний аналіз та визначено відсоткову частку середнього класу суспільства в Карпатському економічному районі за цими методами. Дано висновки щодо актуальності використання розглянутих методів при дослідженні середнього класу в Україні.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Апопій В. В. Особливості електронної торгівлі та проблеми її сучасного розвитку в Україні / В. В. Апопій, О. І. Шалева, О. В. Креденець // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 181-190.

Досліджено стан і характер розвитку електронної торгівлі в Україні, структурні зміни під впливом соціально-економічних, організаційних, інноваційних і технологічних чинників, а також перспективи її зростання. Запропоновано шляхи стратегічного розвитку вітчизняної електронної торгівлі та підвищення ефективності її функціонування в умовах посилення конкуренції.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Корсак В. І. Вплив глобалізаційних процесів на становлення регіональних роздрібних мереж / В. І. Корсак // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 191-196.

Сформульовано поняття «торгового імперативу» як однієї з причин виникнення нових форматів. Теоретично обґрунтовано потребу в підтримці з боку держави регіональних роздрібних мереж. Запропоновано основні принципи комплексної програми з підтримки регіонального рітейлу.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Звіргзде Д. І. Інтелектуальний капітал регіону: активи знань / Д. І. Звіргзде // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 197-203.

Запропоновано новий погляд на компоненти інтелектуального капіталу, тобто на активи знань, а також визначено необхідність їх оцінки на регіональному рівні шляхом реалізації певних механізмів та розрахунку окремих індикаторів, які можуть стати основою розробки регіональної політики управління такими активами з метою реалізації комплексних стратегій регіонального розвитку. Представлено ряд нових концепцій інтелектуального капіталу фірми та їх можливого використання на регіональному рівні шляхом ефективного менеджменту динаміки активів знань.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Яворський М. С. Практика створення інноваційної інфраструктури у західному регіоні України / М. С. Яворський // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 204-205.

Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Садова У. Я. Соціальні ініціативи як інструмент подолання міграційних ризиків в Україні / У. Я. Садова, М. М. Біль // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 206-211.

Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Кравців В. С. Вагомий внесок в дослідження "зеленого" зростання економіки регіону / В. С. Кравців // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 212-213.

Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Академіку НАН України О. I. Амоші - 75 років // Регіональна економіка. - 2012. - №3(65). - С. 214-215.

Стаття: Б-ка ім. Верн.1