Головна
Редакція журналу
Номери журналу
Інформація для авторів
Підписка на журнал
ПосиланняЕлектронна адреса редакції:
irr_re@mail.lviv.ua

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Тел. (032)270-71-00
Факс (032)270-70-58

Інститут регіональних досліджень НАН УкраїниВебмайстер © Петро Попадюк

Електронні версії номерів журналу:

2012-2014
2007-2011
2005-2006
1996-2004

Журнал "Регіональна економіка" 2013, №1 (67)

Притула Я. В. Структурні реформи і регіональна конвергенція в Україні / Я. В. Притула, Н. В. Кузенко // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - ISSN 1562-0905. - 224 с. - С. 7-16.

Досліджуються проблеми регіональної конвергенції в Україні. Для визначення нерівності між регіонами України обчислено індекс Тейла, а також індекс структурних змін. За допомогою економетричних методів обґрунтовано необхідність здійснення структурних реформ та ідентифіковано ті реформи, що посилюють регіональну конвергенцію.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Сторонянська І. З. Основний та оборотний капітал реального сектору економіки: міжрегіональні асиметрії / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - ISSN 1562-0905. - 224 с. - С. 17-25.

Розглянуто методичні підходи до оцінки конвергентно-дивергентного розвитку регіонів. На основі використання статистичного та економетричного апарату для визначення конвергенції проаналізовано конвергентно-дивергентний розвиток регіонів за показниками забезпеченості капіталом суб’єктів господарювання.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Козоріз Г. Г. Пріоритетні напрями модернізації страхового ринку України в умовах глобальних викликів / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - ISSN 1562-0905. - 224 с. - С. 26-34.

Досліджено особливості функціонування українського страхового ринку у світовому економічному просторі, визначено останні нові тенденції розвитку страхової сфери у світі, запропоновано ключові напрями адаптації та удосконалення страхового ринку України в умовах глобального економічного середовища.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Іщук С. О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіону / С. О. Іщук // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 35-42.

Досліджено структуру інвестицій в основний капітал Львівської області за джерелами надходження і напрямками вкладень. Проведено оцінку впливу капіталовкладень на зміну соціально-економічних параметрів розвитку регіону. Визначено ключові проблеми реалізації інвестиційного процесу в регіоні.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Вознюк М. А. Організаційно-інституційні умови інвестиційно-інноваційної діяльності в регіоні / М. А. Вознюк // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 43-50.

У нинішніх умовах забезпечення темпів та сталості економічного зростання залежить від масштабів і якісного рівня інвестиційно-інноваційної діяльності, структурно-технологічних змін на основі інновацій. Тому серед питань, які розглядаються сучасною економічною наукою, проблема управління інноваційним та інвестиційним процесами належить до першочергових. На різних рівнях економічного управління й регулювання розробляється і реалізується інвестиційна політика, яка є складовою частиною державної наукової політики. Приділена увага головній ознаці регіонального розвитку, якою повинна бути спрямованість на активізацію інвестиційно-інноваційних процесів. Тому особливої уваги заслуговує дослідження сутності інвестування інновацій в регіональну економіку.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Мальцев В. С. Порівняльна оцінка інноваційного розвитку регіонів України з використанням досвіду Євросоюзу / В. С. Мальцев, Г. І. Кореняко // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 51-59.

Проаналізовано можливості оцінки інноваційного розвитку регіонів України за допомогою синтетичних складників. Показана динаміка змін індексу інноваційного розвитку регіонів України та його складових у 2006-2010 рр. Запропонована статично-динамічна типологія регіонів.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Віблий П. І. Перспективи інвестиційного розвитку фінансово-промислових груп в Україні / П. І. Віблий, Х. В. Горбова // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 60-68.

Досліджено особливості інвестиційного розвитку фінансово-промислових груп в Україні. Проведено детальний аналіз основних моделей інвестиційної поведінки фінансово-промислових груп України. Визначено основні особливості моделі інвестування за умов використання наявного потенціалу, моделі інвестування за умов наявності монопольних переваг та моделі інвестування в умовах високого диверсифікованого виробництва.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Панас Я. В. Управління інноваційною діяльністю підприємства: теоретичний аспект / Я. В. Панас, С. М. Ткач // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 69-75.

Здійснено узагальнення теоретичних підходів до визначення ключових понять управління інноваційною діяльністю. Визначено перелік елементів управління, які потребують неперервного моніторингу для забезпечення ефективності інноваційної діяльності суб’єкта господарювання. Запропоновано двоконтурну схему прийняття і реалізації управлінських рішень у сфері інноваційної діяльності.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Богдан С. В. Співробітництво підприємств та інноваційний розвиток регіону / С. В. Богдан // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 76-81.

Досліджується співробітництво великих і малих підприємств у контексті регіонального інноваційного розвитку. На прикладі аналізу діяльності ПАТ «Чернігівський моло­козавод» доведено, що співробітництво великих та малих підприємств сприяє розвитку виробництва, розширенню ринків збуту та розповсюдженню технологічних та організаційних інновацій у регіоні.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Семів Л. К. Освітні детермінанти та механізми формування й збереження соціально-демографічного потенціалу Карпатського регіону / Л. К. Семів // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 82-89.

Обґрунтовано основні освітні детермінанти (фактори), які відображають якісні зміни в системі освіти України на рубежі XX-XXI ст.; наголошено на особливості впливу на розвиток соціально-демографічного потенціалу Карпатського регіону реалізації традиційних завдань освіти, Болонського процесу та пов’язаної з ним академічної мобільності викладачів та студентів, транснаціоналізації навчання та інтелектуальної міграції; зростання ролі університетів у формуванні нової економіки в Європі, реалізації ідеї «трикутника знань».
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Ткачук І. Г. Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетних програм соціального захисту молоді (регіональний аспект) / І. Г. Ткачук, Т. В. Солоджук // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 90-98.

Проведено узагальнення різних підходів до трактування терміна «ефективність» вітчизняними науковцями. Виділено різні види ефективності соціальних програм. Запропоновано удосконалений методичний підхід до проведення оцінки ефективності бюджетних програм, у рамках якого виокремлено показники соціальної, економічної та бюджетної ефективності. Здійснено оцінку ефективності регіональної програми у сфері соціального захисту молоді. Окреслено перспективи застосування такого підходу до оцінки ефективності бюджетних програм в Україні та її регіонах.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Благун І. С. Просторово-структурний аналіз доходів населення / І. С. Благун, Л. І. Дмитришин // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 99-106.

Проаналізовано міжрегіональну диференціацію грошових доходів населення за регіонами України за період 2000-2011 рр. та її чинники. Досліджено динаміку середньодушового грошового доходу і його джерел формування. Для оцінки диференціації просторового розподілу грошових доходів населення використано коефіцієнти фондів, загальний і часткові коефіцієнти Джині.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Шевчук А. В. Стандартизація освіти як важлива умова розвитку регіональних освітніх систем / А. В. Шевчук // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 107-113.

Сформульовано основні проблемні аспекти реалізації чинних в Україні стандартів освіти як важливих нормативно-правових інструментів розвитку регіональних освітніх систем. Охарактеризовано регламентовані напрями дії стандартів освіти в Україні за традиційним підходом та на основі цього визначено інноваційні вектори їх змін. Систематизовано ключові напрями інноватизації стандартів освіти залежно від їх предметної спрямованості.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Бідак В. Я. Соціальна діагностика територіальних міграційних систем / В. Я. Бідак, С. О. Цапок // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 114-122.

Досліджено систему індикаторів діагностики міграційної циркуляції робочої сили. Висвітлено результати аналізу експертного опитування трудових мігрантів щодо оцінки ними явища міграції, а також пов’язаних з нею ризиків та соціальних наслідків. Розглянуто доцільність поєднання кількісних статистичних показників з якісними індикаторами вибіркових соціологічних обстежень при вивченні міграційних процесів в умовах становлення територіальних міграційних систем як специфічно утворюваних ринків праці різного рівня організації. Запропоновано підходи до вивчення міграційної компонентної структури державної соціальної політики, включаючи необхідність соціального захисту трудових мігрантів та використання міграційного капіталу для розвитку економіки регіону.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Риндзак О. Т. Мобільність населення як передумова становлення територіальних міграційних систем (на прикладі Карпатського регіону) / О. Т. Риндзак // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 123-130.

На основі результатів авторського соціологічного дослідження висвітлено особливості територіальної та трудової мобільності населення Карпатського регіону. За допомогою аналізу рівня значущості та міри задоволеності основних компонент та чинників життєдіяльності респондентів виявлено найбільш узгоджені та найменш збалансовані позиції, останні з яких здатні стати факторами можливої еміграції населення.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Бараняк І. Є. Прогнозування тенденцій розвитку демографічних процесів у регіоні (на прикладі Львівської області) / І. Є. Бараняк // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 131-137.

Проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку демографічних процесів на Львівщині. Представлені основи теоретичної моделі прогнозування кількості населення, яка містить три взаємопов’язані блоки прогнозних показників – народжуваності, смертності, міграції. На основі зміни цих показників розраховано прогнозні тенденції до 2050 р. В результаті статистичного моделювання представлені практичні результати демографічного прогнозування, що подаються у трьох варіантах (песимістичному, середньому та оптимістичному) і можуть бути використані для формування напрямків розвитку регіональної демографічної політики.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Куліш І. М. Особливості вирішення житлового питання в Україні / І. М. Куліш // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 138-145.

Розглянуто особливості формування житлової політики в Україні. Досліджено вплив наявності житлового фонду на привабливість проживання на певній території, яка, своєю чергою, є одним з аспектів конкурентоспроможності регіону. Проаналізована можливість участі у програмі здешевленої іпотеки для низькооплачуваних категорій міського населення. Розроблено пропозиції щодо аналогу іпотечного кредитування для сільського населення. Наголошено на необхідності дослідження інших аспектів, які роблять регіон привабливим для проживання.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Біломістна І. І. Особливості формування теоретичних підходів до визначення фінансових ресурсів банку як економічної категорії / І. І. Біломістна // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 146-153.

Досліджено сутність дефініції «фінансові ресурси банку» на основі узагальнення теоретичних уявлень та морфологічного аналізу, що дозволило уточнити її економічний зміст за рахунок включення всіх джерел формування фінансових ресурсів (залучені, запозичені, власні кошти) та врахування їх логістичної спрямованості.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Возняк Г. В. Бюджетне забезпечення розвитку Карпатського регіону: стан, проблеми, перспективи / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 154-163.

Проведено аналіз стану та тенденцій бюджетного забезпечення розвитку Карпатського регіону. Визначено особливості та проаналізовано динаміку показників, що формують бюджет проблемного регіону. Виділено проблеми формування власних фінансових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць та окреслено напрями їх вирішення.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Радіонов Ю. Д. Про деякі особливості використання бюджетних коштів у розбудові соціальної інфраструктури / Ю. Д. Радіонов // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 164-170.

Досліджено проблеми ефективності використання бюджетних коштів у галузі будівництва. Встановлено причини припинення фінансування інфраструктурних об’єктів та ріст кількості незавершеного будівництва. Проаналізовано чинники негативного впливу та запропоновано деякі напрями удосконалення бюджетного механізму використання державних коштів та досягнення кращих результативних показників.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Біломістний О. М. Особливості кредитування малого бізнесу в зарубіжних країнах / О. М. Біломістний // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 171-177.

Досліджено досвід розвинених країн щодо становлення, розвитку та функціонування кредитування малого бізнесу. Також, систематизовано відмінності зарубіжного досвіду кредитування малого бізнесу на основі визначення змістовності різних моделей кредитування: американської, європейської, японської та постсоціалістичної.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Шевчук Л. Т. Світовий і вітчизняний досвід створення і функціонування бізнес-інкубаторів / Л. Т. Шевчук, А. В. Колодійчук // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 178-184.

Проаналізовано зарубіжний досвід створення і функціонування бізнес-інкубаторів як новітніх організаційних структур розвитку промисловості. Наведено український досвід бізнес-інкубування. Визначені основні причини відставання впровадження у промисловість української моделі бізнес-інкубування від зарубіжних аналогів.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Водянка Л. Д. Перспективи впровадження системи НАССР у процесі виробництва харчової продукції / Л. Д. Водянка, Н. Я. Кутаренко // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 185-194.

Обґрунтована необхідність впровадження системи аналізу небезпечних факторів та визначення критичних точок контролю (HACCP) на підприємствах харчової промисловості як системи управління якістю на основі екологічності та безпечності продукції. Наведено приклад робочої розрахункової таблиці для виявлення та аналізу небезпечних факторів та визначення критичних точок контролю.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Гоблик В. В. Специфіка прикордонної торгівлі в транскордонному просторі України з ЄС / В. В. Гоблик, І. Р. Тимечко // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 195-200.

Визначено прикордонну торгівлю та місце її локалізації. Класифіковано суб’єкти за активністю зайнятості нею. Досліджено специфіку прикордонної торгівлі в транскордонному просторі України з ЄС, зокрема в українсько-польському, українсько-словацькому, словацько-польському регіонах. Проаналізовано вплив підписання та ратифікації Угод про малий прикордонний рух України з суміжними державами – членами ЄС на розвиток прикордонної торгівлі. Виявлено інтерес суміжних держав – членів ЄС щодо організації прикордонної торгівлі в транскордонному просторі з Україною.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Попадинець Н. М. Внутрішній ринок продукції лісової промисловості України: підходи до оцінювання та напрями розвитку / Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 201-210.

Здійснено аналіз розвитку внутрішнього ринку продукції лісової промисловості (ЛП) України як в цілому, так і по регіонах, щодо його відповідності тенденціям розвитку економіки. Розроблено методичний підхід до аналізу внутрішнього ринку продукції ЛП, що передбачає авторське застосування методики розрахунку внутрішнього ринку продукції ЛП та складається з чотирьох етапів дослідження: визначення та обґрунтування мети та завдань проведення оцінки та аналізу; визначення обсягів внутрішнього ринку та внутрішнього ринку продукції ЛП; оцінка розвитку внутрішнь­ого ринку продукції ЛП; співставлення та узагальнення отриманих результатів та виявлення основних проблем розвитку внутрішнього ринку продукції ЛП. Запропоновано напрями підвищення конкурентоспроможності продукції ЛП на внутрішньому ринку на основі розвитку кластерної стратегії. Розглянуто можливість створення кластера ЛП в межах Житомирської, Рівненської, Чернігівської, Львівської, Івано-Франківської та Волинської областей України.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Шевчук Л. Т. Проблеми та перспективи розвитку малих міст Карпатського регіону / Л. Т. Шевчук, С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 211-213.

Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Стельмащук А. М. Сучасні науково-навчальні видання з економіки землекористування / А. М. Стельмащук // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 214-216.

Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Борщевський В. В. Актуальне наукове дослідження / В. В. Борщевський // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 217-218.

Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Академіку В. К. Мамутову - 85 років // Регіональна економіка. - 2013. - №1(67). - С. 219-220.

Стаття: Б-ка ім. Верн.1