Головна
Редакція журналу
Номери журналу
Інформація для авторів
Підписка на журнал
ПосиланняЕлектронна адреса редакції:
irr_re@mail.lviv.ua

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Тел. (032)270-71-00
Факс (032)270-70-58

Інститут регіональних досліджень НАН УкраїниВебмайстер © Петро Попадюк

Електронні версії номерів журналу:

2012-2014
2007-2011
2005-2006
1996-2004

Журнал "Регіональна економіка" 2013, №2 (68)

Романюк С. А. Економічна щільність як індикатор територіальної концентрації економіки / С. А. Романюк // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 7-14.

Проаналізовано методологію застосування показників економічної щільності у звіті Світового Банку «Reshaping Economic Geography. World development report 2009». Запропоновано формулу визначення зв’язку між показниками валового випуску, економічної щільності та щільності населення.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Шульц С. Л. Мережеві бізнес-структури: концептуалізація понять та засад функціонування (та функціонування базових основ) / С. Л. Шульц, Л. З. Кіт // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 15-24.

Розкрито сутність підходів до трактування поняття «мережеві бізнес-структури» та запропоновано його авторське визначення. Акцентується увага на конкурентних перевагах функціонування мережевих підприємницьких структур, їх ролі у розвитку національної економіки та вітчизняного підприємництва. Запропоновано класифікацію мережевих бізнес-структур, аналізується конкурентні переваги та недоліки мережевої форми організації бізнесу.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Семів Л. К. Модель механізму реалізації регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах глобалізації / Л. К. Семів, А. Р. Шендер // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 25-33.

Подано визначення механізму регіональної освітньої політики та сформульовано її основні напрями у сфері вищої освіти; проаналізовано заходи регіональної освітньої політики у сфері вищої освіти та визначено наслідки їх реалізації для ринку освітніх послуг в умовах глобалізації; побудовано модель механізму регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг в умовах глобалізації, що визначає базові напрямки діяльності основних суб’єктів та інститутів на регіональному ринку освітніх послуг, спрямовані на підвищення конкурентоздатності вищої освіти та забезпечення сталого розвитку регіональної економіки.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Смовженко Т. С. Фінансова грамотність населення та її вплив на розвиток економіки України / Т. С. Смовженко, А. Я. Кузнєцова // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 34-42.

Дано визначення термінам «фінансова грамотність» та «фінансова просвіта», оцінено рівень фінансової грамотності в Україні та за кордоном, запропоновано шляхи підвищення її рівня в Україні шляхом реалізації основних положень стратегії та цільових програм фінансової грамотності.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Пітюлич М. І. Макроекономічні проблеми інфляції в умовах економічної трансформації / М. І. Пітюлич, В. А. Шинкар // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 43-51.

Розглянуто проблему інфляції як фундаментальну проблему для розвитку будь-якої країни. Стверджено, що в економічній науці не існує єдиних підходів щодо суті цього явища, причин появи і наслідків, а також основних напрямів боротьби з інфляцією. Макроекономічний інфляційний вплив на економіку має свою специфіку в умовах формування ринкових відносин країн перехідної економіки (наприклад, України). З застосуванням методології функціонального аналізу, системного підходу та аналогії проаналізовано причини і наслідки інфляції, антиінфляційну політику, яка проводиться в умовах ринкової економіки. Особливу увагу звернено на макроекономічні проблеми інфляції в економіці сучасної України. Зроблено висновки про необхідність проведення виважених як політичних, так і економічних рішень, від яких залежить майбутнє економіки нашої держави.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Козоріз М. А. Напрями модернізації механізмів реалізації державної політики регіонального розвитку в Україні / М. А. Козоріз // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 52-61.

На основі дослідження причин, що гальмують впровадження державної політики регіонального розвитку в Україні, визначені напрями модернізації механізмів, призна­чення яких полягає у забезпеченні її реалізації в практиці господарювання. Основну увагу присвячено обґрунтуванню доцільності модернізації механізмів реалізації державної політики регіонального розвитку на основі індивідуального підходу до визначення ресурсних можливостей кожного конкретного регіону.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Жук П. В. Особливості методичних підходів до оцінки використання природних ресурсів гірського регіону на засадах сталого розвитку / П. В. Жук // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 62-71.

Розглянуто питання специфіки оцінювання сталого розвитку сфери господарського використання природних ресурсів гірських територій. Запропоновано систему принципів та критеріїв сталого використання природних ресурсів Українських Карпат й відповідних їм оціночних показників та індикаторів. Визначено методичні підходи до встановлення індексів сталого використання природних ресурсів гірського Карпатського регіону.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Пилипів В. В. Фінансовий механізм управління сталим розвитком територіальних економічних систем / В. В. Пилипів, Л. П. Тичковська // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 72-80.

Розкрито концептуальні засади управління капіталом сталого розвитку територіальних економічних систем, обґрунтовано фінансовий механізм управління сталим розвитком та його інституціональне забезпечення. Здійснено аналіз функціонування територіальних систем України та виявлено тенденції їх фінансового забезпечення. Запропоновано схему проектного фінансування сталого розвитку територій та залучення територіальних природних ресурсів у проекти сталого розвитку.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Литвин І. В. Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіоні / І. В. Литвин, М. О. Нек // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 81-88.

Розкрито сутність та основні види сільського зеленого туризму, досліджено історію появи послуг зеленого туризму, розкрито інформацію щодо популярності зеленого туризму в окремих регіонах України та за кордоном. На прикладі туристичних організацій Львівської області розглянуті основні проблеми розвитку сільського зеленого туризму, що згруповані у три блоки. Запропоновано використовувати кластерну модель надання послуг сільського зеленого туризму як один із дієвих способів вирішення існуючих проблем та сприяння розвитку сільських територій.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Дьоміна В. М. Прогнозування розвитку зовнішньоекономічної діяльності у Миколаївській області / В. М. Дьоміна, І. Т. Кіщак // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 89-97.

Для прогнозування обсягів експортної продукції і потреб підприємств Миколаївської області в імпортній продукції запропоновані трендові моделі, що дозволяють дати кількісну оцінку зовнішньоторговельного обороту області на найближчу перспективу. Розраховані за моделями прогнози на 2014 р. показують зростання товарообігу із зарубіжними країнами: у середньому на 20% по експорту і на 40% по імпорту, що є підставою для коректування стратегічних планів області у напрямі розвитку підприємств транспортної галузі.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Волохова І. С. Розподіл видаткових повноважень між рівнями влади: концептуальні підходи до реформування / І. С. Волохова // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 98-105.

Досліджуються проблеми існуючої структури видаткових повноважень органів місцевого самоврядування України. Пропонуються концептуальні підходи до реформування розподілу видаткових повноважень між органами влади. Основні напрями реформування: підвищення ефективності витрачання місцевих та регіональних фінансових ресурсів; збільшення ступеня деволюції; максимально можливе залучення населення до процесу прийняття рішень щодо місцевих і регіональних справ. Автор доводить, що кількість зовнішніх споживачів, рівень значущості для країни і територій, а також можливість економії на масштабах виробництва визначають той рівень влади, який найефективніше здатний надавати суспільні блага населенню.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Бутенко А. І. Інноваційний потенціал регіонів Українського Причорномор'я / А. І. Бутенко, Є. В. Лазарєва // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 106-113.

Здійснено порівняльний аналіз і оцінку інноваційного потенціалу економіки України та регіонів Українського Причорномор’я, виявлені основні тенденції розвитку інноваційної діяльності в цих регіонах, запропоновано низку заходів щодо ефективної організації інноваційної діяльності у міру розвитку інституту ринку.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Сороківська М. В. Сучасний стан та перспективи інвестування страховими компаніями України / М. В. Сороківська // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 114-121.

Здійснено аналіз сучасного стану страхового ринку та тенденцій розвитку інвестування страховими компаніями України. Розроблено прогноз величини активів вітчизняних страхових компаній та їх частки у ВВП у середньостроковій перспективі. Обґрунтовано вибір оптимальних статистичних методів для отримання найбільш вірогідних, оптимістичних та песимістичних прогнозів окремих показників інвестиційної діяльності страховиків. Проведено оцінку перспектив інвестування страховими компаніями на основі сформованих прогнозів із врахуванням наслідків фінансової кризи. Запропоновано напрями розвитку вітчизняного страхового ринку за допомогою внутрішніх і зовнішніх механізмів в умовах сьогодення з метою зростання інвестиційних можливостей страховиків.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Кощій О. В. Стан та перспективи розвитку соціальної відповідальності бізнесу Львівської області / О. В. Кощій, І. О. Ворончак // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 122-130.

Проаналізовано рівень розвитку соціальної відповідальності бізнесу Львівської області на основі опитування представників бізнесу регіону. Визначено ступінь поінформованості менеджерів та підприємців про соціальну відповідальність бізнесу. Досліджено поширеність у середовищі бізнесу Львівщини конкретних заходів у сфері соціальної відповідальності, рівень організаційного та інформаційного забезпечення соціальної відповідальності бізнесу. Охарактеризовано мотиви та потенційні вигоди відповідальної поведінки з точки зору представників ділових кіл регіону. З’ясовано проблеми та перешкоди у впровадженні відповідального підходу до підприємницької діяльності. Визначено пріоритетні напрями регіональної політики підтримки соціальної відповідальності бізнесу Львівщини.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Бобиль В. В. Удосконалення системи ризик-менеджменту банківського сектора України в умовах фінансової кризи / В. В. Бобиль, Ю. В. Півняк // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 131-139.

Досліджуються основні елементи системи ризик-менеджменту банку: ідентифікація ризику, оцінка, інструменти управління. Надаються відповідні рекомендації стосовно удосконалення сучасної системи управління банківськими ризиками.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Алєксєєв І. В. Методичні засади інтегрального оцінювання надійності недержавних пенсійних фондів в Україні / І. В. Алєксєєв, О. І. Білик // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 140-147.

Визначено суть поняття надійності недержавних пенсійних фондів та розроблено основні методичні засади оцінювання їхньої надійності. Встановлено, що дієвим способом розкриття інформації про надійність фінансових інститутів є використання рейтингів. Визначення класу надійності НПФ має стати основою для надання їм права на здійснення пенсійного забезпечення громадян на другому рівні пенсійної системи України. Для оцінювання надійності НПФ та її зміни пропонується використання системи показників, детермінованих із врахуванням якісних і кількісних параметрів, які характеризують діяльність НПФ. Побудована система комплексного оцінювання надійності НПФ дає змогу присвоєння відповідного класу та рівня надійності.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Заблоцький М. Б. Фінансово-ринкові регулятивні засади конвергенції національних і регіональних інтересів / М. Б. Заблоцький // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 148-157.

Поставлено проблему створення системи регулювання фінансового ринку. Запропоновано концепцію конвергенції національних і регіональних інтересів суб’єктів фінансового і суміжних з ним ринків. Обґрунтовано науково-теоретичні положення, регулятори і результуючі показники функціонування регулятивної системи за умови дії регуляторів «не за правилом» і «за правилом». Представлено схематичну модель механізму фор­мування системи конвергентного розвитку національної і регіональної економіки.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Владичин У. В. Регіональні особливості розвитку іноземного банківництва в Україні / У. В. Владичин // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 158-167.

Досліджено та виявлено особливості регіонального розподілу банківських установ з іноземним капіталом, проаналізовано обсяги здійснюваних операцій та прибутковість іноземних банків у регіональному розрізі. Проведена порівняльна оцінка регіональної мережі структурних підрозділів банків з іноземним капіталом, що діють в Україні, та подано рекомендації щодо покращення привабливості регіонів та забезпеченості їх банківськими послугами.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Пшик Б. І. Теоретичні і практичні аспекти застосування ковенантів у практиці фінансово-кредитних відносин / Б. І. Пшик // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 168-176.

Досліджено сутність та особливості застосування ковенантів у сфері фінансово-кредитних відносин як засобу управління цими відносинами та ризиками, що виникають у процесі їх здійснення. Пропонуються визначення та класифікація ковенантів. Розроблено пропозиції щодо їх законодавчого закріплення та використання в діяльності суб’єктів фінансового ринку України.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Сідельник О. П. Забезпечення конкурентоспроможності небанківських фінансових установ / О. П. Сідельник // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 177-184.

Досліджено теоретико-методологічні аспекти щодо підвищення конкурентоспроможності небанківськими фінансовими установами на ринку фінансових послуг України. Запропоноване визначення термінів «небанківські фінансові установи» та обґрунтовано науково-методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності небанківських фінансових установ, розроблено рекомендації щодо вдосконалення механізму державного впливу на підвищення їх конкурентоспроможності. Запропоновано заходи щодо позиціонування небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг з метою забезпечення їх конкурентоспроможності.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Галайко Н. Р. Управління ліквідністю банку в сучасних умовах / Н. Р. Галайко // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 185-192.

Досліджено поняття «ліквідність банку», проаналізовано сучасний стан ліквідності банків та банківської системи України, проведено залежність між обов’язковим резервуванням та ліквідністю банків, виявлено, що на сьогодні структура активів і пасивів банків не є оптимальною, але прямує до цього. Це може сприяти зменшенню додаткових ризиків і, зокрема, ризику ліквідності. Запропоновано надавати центральним банком внутрішньоденні кредити для підтримки ліквідності банків, що дозволить зменшити значні залишки коштів кореспондентських рахунків, відкритих банками в Національному банку України.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Землянкін А. І. Нова інноваційна політика Європейського Союзу: досвід для України / А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 193-202.

Проаналізовано досвід Європейського Союзу щодо формування та реалізації інноваційної політики на загальноєвропейському, національному і регіональному рівнях. Розроблено пропозиції щодо умов і можливостей його використання на макро- і мезорівнях в Україні. Визначено механізми управління інноваційною сферою за умови поступового переходу національної економіки до стадії розвитку, заснованої на власних інноваціях.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Чеботарьов Є. В. Методичне забезпечення маркетингового дослідження ринку м'ясопродуктів Луганської області / Є. В. Чеботарьов // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 203-210.

Класифіковано основні риси ринку м’ясопродуктів Луганської області та обґрунтовано методичні аспекти маркетингового дослідження: визначення методу опитування покупців; формулювання питань та варіантів відповідей; розрахунок обсягу вибіркової сукупності. Проаналізовано результати проведених анкетних опитувань споживачів м’ясопродуктів в обласному центрі, містах обласного підпорядкування, промислових й аграрних адміністративно-територіальних районах регіону. На підґрунті встановлених споживацьких уподобань запропоновано заходи щодо вдосконалення маркетингової діяльності та оптимізації виробничо-комерційної процесу товаровиробників м’ясопереробної галузі.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Чугаєвська С. В. Методологічні засади дослідження конкурентоспроможності молочної продукції / С. В. Чугаєвська // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 211-218.

Розглянуто три групи чинників, які формують рівень конкурентоспроможності молочних продуктів: нормативні, технологічні та економічні, а також визначена система показників конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств з обґрунтуванням методології їх розрахунку. Для удосконалення конкурентоздатності вітчизняної продукції необхідне застосування системи показників конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств з обґрунтуванням методології їх розрахунку.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Дейнеко Л. В. Комплексне дослідження інноваційного розвитку сфери виробництва продуктів харчування в умовах посилення ризиків продовольчої безпеки / Л. В. Дейнеко // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 219-222.

Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Пам'яті професора Ф. Д. Заставного // Регіональна економіка. - 2013. - №2(68). - С. 223-224.

Стаття: Б-ка ім. Верн.1