Головна
Редакція журналу
Номери журналу
Інформація для авторів
Підписка на журнал
ПосиланняЕлектронна адреса редакції:
irr_re@mail.lviv.ua

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Тел. (032)270-71-00
Факс (032)270-70-58

Інститут регіональних досліджень НАН УкраїниВебмайстер © Петро Попадюк

Електронні версії номерів журналу:

2012-2014
2007-2011
2005-2006
1996-2004

Журнал "Регіональна економіка" 2013, №3 (69)

Інтеграційний вибір України: соціальні, економічні, екологічні наслідки (регіональний вимір) // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - ISSN 1562-0905. - 228 с. - С. 7-39.

Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Крупін В. Є. Зовнішньоекономічний вектор розвитку сільських територій Карпатського регіону України / В. Є. Крупін // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 40-47.

Здійснено аналіз розвитку сільських територій Карпатського регіону України з позиції зовнішньоекономічної діяльності. Досліджено структуру, обсяги й особливості експортно-імпортних потоків сільськогосподарської продукції та продуктів харчування областей регіону. Виділено основні загальнодержавні та специфічні для Карпатського регіону перешкоди на шляху розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, розташованих на сільських територіях. Акцентовано на необхідності активізації експортної діяльності на сільських територіях як у сфері агропромислової продукції, так і несільськогосподарського виробництва та послуг.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Колодійчук І. А. Напрями та інструменти удосконалення державної підтримки гірського сільського господарства / І. А. Колодійчук, Т. В. Морська // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 48-56.

Обґрунтована необхідність державної підтримки гірського сільського господарства. Представлені результати аналізу проведення заходів державної підтримки гірських районів. Окреслені напрями підвищення результативності сільськогосподарського виробництва. Запропоновано механізм державної підтримки виробництва молока.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Павлов В. І. Особливості форм державно-приватного партнерства в інноваційній сфері / В. І. Павлов, О. О. Ляхович // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 57-65.

Розкрито сутність форм державно-приватного партнерства (ДПП) з урахуванням особливостей їх застосування в інноваційній сфері. Виділено основні форми співпраці державного та приватного секторів в Україні. Приділено увагу прямим та непрямим формам участі держави в інноваційних проектах ДПП.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Жовтанецький В. І. Політика інвестицій і зайнятості в системі конвергентного розвитку економіки регіону / В. І. Жовтанецький, Б. Ф. Заблоцький // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 66-72.

Розглядаються основи формування політики інвестування і зайнятості з погляду конвергентного (збалансованого) розвитку регіону. Обґрунтовано регіон як рівноправний суб’єкт ринку поряд з державою і підприємствами. Висвітлено значення системи формування інвестиційного фонду регіону в піднесенні рівня його фінансово-економічної самодостатності. Розкрито причини інфляції і безробіття та напрямки покращення політики інвестицій і зайнятості.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Вознюк М. А. Тенденції інвестиційно-інноваційного розвитку Львівської області / М. А. Вознюк // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 73-81.

Проаналізовано динаміку інноваційного потенціалу Львівської області за 2009-2012 рр. та тенденції інвестиційно-інноваційного розвитку. Охарактеризовано особливості інвестиційно-інноваційного процесу на регіональному рівні та запропоновано шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяльності.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Малиновська О. А. Трудові мігранти та їхній внесок у соціально-економічний розвиток України / О. А. Малиновська // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 82-93.

Аналізуються чинники, що характеризують соціальну і економічну сутність та місце міграційного капіталу на міжнародних ринках праці, з’ясовуються особливості формування міграційного капіталу в Україні, його особливе значення в кризовий період. Розкривається роль переказів українських трудових мігрантів та їх вплив на соціально-економічний розвиток господарського комплексу держави.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Борщевський В. В. Аксіологічні засади формування людського потенціалу сільських територій: євроінтеграційний контекст / В. В. Борщевський, Ю. Р. Злидник // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 94-104.

Досліджуються основні напрями формування людського потенціалу сільських територій в контексті європейської інтеграції України. Розглянуто вплив протестантської етики на формування європейського ціннісного світогляду мешканців сільських територій. Проаналізовано взаємозв’язок колгоспно-радгоспного типу господарювання за часів Радянського Союзу та ментальності жителів сільських територій України. Доведено необхідність врахування аксіологічних засад у формуванні людського потенціалу сільських територій. Акцентовано увагу на пріоритетності європейських ціннісних орієнтирів для нарощування людського потенціалу сільських територій України.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Савченко Т. Г. Розробка експліцитного правила монетарної політики для економіки України / Т. Г. Савченко // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 105-113.

Обґрунтовано доцільність розробки експліцитного правила монетарної політики для економіки України. Досліджено етапи його розробки, доведено доцільність формування монетарного правила для грошових агрегатів, на основі використання модифікованого фільтру Ходріка-Прескота проведено оцінку рівноважних значень параметрів правила, шляхом розробки багатофакторних регресійних моделей визначено можливі параметри монетарного правила та розраховано їх коефіцієнти.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Жук М. О. Аналіз платоспроможності позичальника - представника домогосподарства за допомогою економетричних моделей бінарного вибору / М. О. Жук, В. В. Здрок // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 114-122.

Розглянуто оцінювання ймовірності виникнення у позичальника проблем зі сплатою своїх зобов’язань перед комерційним банком. Позичальник розглядається як представник домогосподарства, тому, крім індивідуальних показників його фінансової надійності, враховано ще й фактори впливу домогосподарства: чисті доходи інших членів домогосподарства, сімейний стан, наявність дітей. За допомогою запропонованої економетричної моделі досліджено вплив зміни терміну кредиту, коефіцієнта плато­­спроможності позичальника, чистих доходів інших членів домогосподарства позичальника, суми кредиту та стажу роботи позичальника на ймовірність виникнення у нього проблем з оплатою зобов’язань перед банком.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Колчар Ю. О. Методичний підхід до визначення ставки дисконтування для оцінки нематеріальних активів банку у межах доходного підходу / Ю. О. Колчар // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 123-129.

Розкрито суть ставки дисконтування для визначення вартості нематеріального активу у межах доходного підходу. Досліджено методику визначення середньозваженої вартості капіталу банку як базову ставку для знаходження ставки дисконтування при оцінці нематеріального активу. Проаналізовано доцільність застосування різних видів моделі САРМ для визначення вартості власного капіталу банку, на основі проведено­го аналізу встановлено оптимальні моделі для визначення вартості власного капіталу банку залежно від активності банку на фондовому ринку. Проаналізовано додаткові премії за ризик та низьку ліквідність, які є обов’язковими елементами ставки дисконтування.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Прунцева Г. О. Концептуальна модель управління процесом фінансування розширеного відтворення сільськогосподарських підприємств / Г. О. Прунцева // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 130-135.

Розкриваються основні складові механізму управління процесом фінансування розширеного відтворення сільськогосподарських підприємств, виокремлюються специфічні елементи за наявними концептуальними блоками. Запропоновано алгоритм оптимізації процесу фінансування розширеного відтворення сільськогосподарських підприємств, основними складовими якого є чотири конститутивні блоки такої системи: діагностика фінансового стану та виявлення прихованих резервів, фінансове планування і прогнозування, забезпечення фінансовими ресурсами витрат, контроль за цільовим використанням коштів.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Лапішко З. Я. Реалізація механізму емісії муніципальних облігацій на фінансовому ринку України / З. Я. Лапішко // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 136-144.

Запропоновано механізм емісії муніципальних облігацій, який включає комплексну систему заходів, що дозволить ефективніше організувати випуск муніципальних облігаційних запозичень та вчасно враховувати зміни, що виникають на фінансовому ринку. Виокремлено етапи проведення аналізу можливостей здійснення емісії та основні показники, оцінка яких дасть максимально об’єктивне бачення доцільності здійснення запозичення.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Радіонов Ю. Д. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам: роль в соціально-економічному розвитку регіонів та проблеми ефективного використання коштів / Ю. Д. Радіонов // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 145-153.

Здійснено аналіз структури міжбюджетних трансфертів. Встановлено причини росту видів та обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за останні десять років та їх вплив на соціально-економічний розвиток територій. Досліджено причини неефективного використання коштів субвенцій та запропоновано заходи щодо покращення ефективності управління бюджетними коштами.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Дзедзик І. Б. Причини та проблеми виникнення банкострахування в Україні / І. Б. Дзедзик // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 154-160.

Тенденція фінансового ринку України до інтеграційних процесів особливо загострилась в період фінансової кризи, що спровокувало виникнення банкоцентричних процесів та загострення конкурентного середовища. Досліджено утворення нових видів фінансових інституцій: фінансових холдингів, фінансових супермаркетів та структур типу bancassurance, які несуть з собою не лише підвищення банківської конкуренції, а й призводять до виникнення нових ризиків, зокрема ризику відмивання тіньових доходів.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Асаул А. Н. Экономические аспекты российского федерализма [Економічні аспекти російського федералізму] / А. Н. Асаул, Г. Ф. Балакина, М. К. Соян // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 161-168.

Показано сутність федералізму як моделі державного устрою і демократичний спосіб розподілу державної влади за територіальним принципом. Наведено варіанти класифікації федеративних держав. Загальний задум федеративного державного устрою на перший погляд виглядає досить простим і ясним, але на практиці виникає цілий ряд проблем, пов’язаних з співвідношенням обсягу прав і повноважень між центром і суб’єктами федерації. В економічному аспекті найбільш дискусійними є питання встановлення раціонального співвідношення бюджетно-податкових повноважень і повноважень щодо володіння і управління власністю між центром і суб’єктами федерації. Ключове практичне питання «бюджетного федералізму» полягає в тому, в якій точці буде знайдено баланс інтересів між федеральним центром і суб’єктами у розподілі доходних повноважень і видаткових зобов’язань, який буде найбільш ефективно вирішувати поставлені завдання на даному історичному етапі розвитку федералізму. Автори констатують, що державна російська фінансова практика поки не знайшла такої точки. На думку авторів саме економічна наука повинна озброїти теорію «бюджетного федералізму» необхідним науково-методичним інструментарієм.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Куліш І. М. Напрями підвищення конкурентоспроможності сільських територій України в контексті використання досвіду Бразилії та Аргентини / І. М. Куліш // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 169-177.

Розглянуто особливості розвитку агропромислових комплексів Бразилії та Аргентини з врахуванням прогнозованої вченими загрози «латиноамериканського» шляху розвитку України. Здійснено порівняння структури ВВП та розподілу робочої сили у зазначених державах. Досліджено еволюцію реформування сільськогосподарської галузі у Бразилії та Аргентині і діяльність національних урядів цих країн у кризові періоди. Окреслені основні загрози для сільських територій та для України загалом, у випадку відсутності державного контролю за розвитком сільських територій та використанням земельних ресурсів.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Максимів Ю. В. Методичні підходи до аналізу забезпеченості деревинними відходами виробництва твердого біопалива / Ю. В. Максимів, Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 178-184.

Обґрунтовано важливість проведення аналізу забезпеченості відходами як вторинною сировиною для виробництва твердого біопалива деревообробними підприємствами як інструменту, здатного вплинути на прийняття управлінських рішень, направлених на підвищення ефективності використання сировинних ресурсів. Виявлено вплив недостатньої забезпеченості деревинними відходами як вторинною сировиною на виготовлення продукції, причини її виникнення й наслідки для деревообробних підприємств. Описано методику здійснення аналізу з врахуванням галузевої специфіки.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Скороход І. С. Роль транскордонного співробітництва у формуванні та розвитку ринку екологічних послуг в Україні / І. С. Скороход // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 185-191.

Охарактеризовано особливості транскордонного співробітництва в екологічній сфері. Визначено передумови формування та розвитку ринку екологічних послуг в окремих єврорегіонах України. Виділено причини, що гальмують розвиток даного ринку. Визначено перспективні напрями розвитку екологічного ринку у межах єврорегіону «Буг».
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Гвоздович Ю. О. Напрями підвищення рівня інноваційного потенціалу молоді регіону: фінансовий та організаційний аспекти / Ю. О. Гвоздович // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 192-198.

З’ясовано зміст поняття «інноваційний потенціал молоді». Запропоновано розрахунок інтегрального індексу для визначення рівня формування інноваційного потенціалу молоді в регіональному розрізі за демографічною, організаційною, матеріально-технічною та фінансовою складовими. На основі застосованого методу проаналізовано місце Львівщини серед інших областей України. Окреслено деякі аспекти фінансового та організаційного характеру в напрямках підвищення рівня інноваційного потенціалу молоді у регіонах, а саме: нарощення, кооперації, залучення та повернення.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Шендер А. Р. Оцінювання регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах активного впливу зовнішнього середовища / А. Р. Шендер // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 199-210.

Подано визначення регіонального ринку освітніх послуг та наведено його основні функції. Проведено комплексну оцінку регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти, що дозволило: визначити якість надання освітніх послуг в регіонах, виділити регіони з високим потенціалом розвитку освіти, які можуть успішно конкурувати з іноземними вищими навчальними закладами за залучення студентів з інших країн, з’ясувати, наскільки вища освіта в регіоні впливає на економічне зростання, охарактеризувати ефективність використання освітнього ресурсу в різних регіонах України. На основі отриманих результатів визначено проблемні питання, що потребують вирішення, сформовано рекомендації для здійснення заходів регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг відповідно до потреб регіонів.
Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Садова У. Я. Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка (за результатами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції) / У. Я. Садова, М. М. Біль // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 211-221.

Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Башнянин Г. І. Актуальне дослідження розвитку інформаційного суспільства / Г. І. Башнянин // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 222-224.

Стаття: Б-ка ім. Верн.1

Пам'яті професора П. Ю. Бєлєнького // Регіональна економіка. - 2013. - №3(69). - С. 225-226.

Стаття: Б-ка ім. Верн.1