Головна
Редакція журналу
Номери журналу
Інформація для авторів
Підписка на журнал
ПосиланняЕлектронна адреса редакції:
irr_re@mail.lviv.ua

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Тел. (032)270-71-00
Факс (032)270-70-58

Інститут регіональних досліджень НАН УкраїниВебмайстер © Петро Попадюк

Електронні версії номерів журналу:

2012-2014
2007-2011
2005-2006
1996-2004

Журнал "Регіональна економіка" 2014, №1 (71)

Проноза П. В. Моделювання розвитку кризових процесів в реальному секторі економіки України / П. В. Проноза // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 7-15.

Розроблена імітаційна модель розвитку кризових процесів у реальному секторі економіки України на підставі використання концепції системної динаміки. У модель включені п’ять імітаційних підмоделей розвитку кризових процесів: у сільському господарстві, виробництві нафтопродуктів, машинобудуванні, металургії, харчовій промисловості, а також трендові моделі для деяких інших. Взаємодія різних галузей моделюється за допомогою моделі міжгалузевого балансу. Показана роль зовнішніх шоків у розвитку кризовий явищ у кожній з галузей та їх розповсюдження в контурах зворотного зв’язку.

Борщевський В. В. Модернізація інфраструктури аграрного ринку регіону як чинник нарощування потенціалу сільських територій / В. В. Борщевський, В. А. Чемерис // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 16-23.

Досліджуються особливості функціонування аграрного ринку регіону в контексті модернізації його інфраструктури. Основна увага акцентується на виявленні чинників та бар’єрів інноваційного розвитку виробничої, фінансової та інституційної інфраструктури аграрного ринку Львівської області з метою нарощування потенціалу її сільських територій. На цій підставі сформульовані висновки про те, що пріоритетним напрямами подальшого удосконалення інфраструктури аграрного ринку регіону в сучасних умовах є демонополізація економіки, децентралізація фінансово-бюджетної системи та лібералізація зовнішньоекономічної діяльності.

Іщук С. О. Сучасний стан і перспективні напрями модернізації основного капіталу Західного регіону України / С. О. Іщук, Л. Й. Ситар // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 24-33.

Висвітлено результати інтегральної оцінки техніко-економічного стану, руху та ефективності використання основного капіталу в Україні і Західному регіоні зокрема. Досліджено динаміку множини показників, які характеризують основний капітал, і встановлено причинно-наслідкові зв’язки між ними за період 2006-1013 рр. Визначено ключові тенденції оновлення основного капіталу в Україні. Проведено групування семи областей Західного регіону за значеннями загального інтегрального індексу основного капіталу промисловості, будівництва і транспорту. Окреслено перспективні напрями модернізації основного капіталу виробничої сфери регіону за видами економічної діяльності.

Пітюлич М. М. Оцінка стану та перспективи розвитку особистих селянських господарств гірських територій Карпатського регіону / М. М. Пітюлич // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 34-41.

Розкрито сучасні тенденції в розвитку господарств населення гірських територій Карпатського регіону. На основі проведеного аналізу діяльності господарств населення гірських територій висвітлено перспективне бачення розвитку цих господарств. Запропоновано конкретні механізми для підвищення ефективності функціонування господарств населення.

Гусєва М. О. Розвиток інфраструктурного забезпечення транскордонних ринків / М. О. Гусєва // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 42-51.

Визначено сутність інфраструктури та інфраструктурного забезпечення транскордонних ринків та представлено авторське трактування даних термінів. Запропоновано систему інфраструктурного забезпечення транскордонних ринків та виокремлено основні її складові елементи. Проведено аналіз інфраструктурного забезпечення транскордонних ринків на території західного прикордоння України та прилеглих прикордонних районів сусідніх країн. Проаналізовано та виявлено, які саме транскордонні ринки діють в певному транскордонному просторі та рівень їх інфраструктурного забезпечення. Обґрунтовано теоретико-методологічні рекомендації для удосконалення інформаційної складової інфраструктурного забезпечення транскордонних ринків та практичні рекомендації для розвитку інфраструктурного забезпечення транскордонних ринків товарів, послуг та транскордонного ринку праці.

Жук П. В. Оцінка використання природних ресурсів Карпатського регіону України на принципах сталого розвитку / П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 52-65.

На основі запропонованих автором методичних підходів до оцінювання сталого природокористування на гірських територіях проведено оцінку використання мінерально-сировинних і водних ресурсів Карпатського регіону України на принципах сталого розвитку. Наведено результати оцінки та визначено низку проблемних питань, які слід розв’язати для підвищення соціально-економічного ефекту використання природних ресурсів, вирішення завдань їх охорони та відтворення.

Вовканич С. Й. Суспільні трансформації в умовах глобалізації: соціогуманістичні імперативи, неекономічні чинники та євроінтеграційні пріоритети / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 66-80.

На основі аксіологічного (ціннісного) підходу до вибору вектора прориву України на передові цивілізаційні позиції вперше зроблена спроба комплексно окреслити соціогуманістичні імперативи, неекономічні чинники та євроінтеграційні пріоритети в контексті суспільних трансформацій та глобалізаційних викликів.

Полулях І. Соціальна етика в системі ринкової економіки / І. Полулях // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 81-86.

Розглядаються основи соціальної етики, концепція соціальної ринкової економіки, її соціальні компоненти, які засновані на принципах християнської етики. Наголошується, що дієвість соціальної ринкової економіки залежить також і від дотримання цих принципів.

Сторонянська І. З. Шляхи забезпечення фінансової самодостатності сільських територіальних громад / І. З. Сторонянська, А. О. Пелехатий // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 87-93.

Досліджуються можливості удосконалення механізму фінансового забезпечення розвитку територіальних громад українських сіл. Обґрунтовано доцільність поширення практики використання такої форми фінансового забезпечення розвитку сільських територіальних громад як самооподаткування, як одного з альтернативних джерел фінансування разових цільових заходів соціально-побутового характеру. Розроблено алгоритм практичної реалізації самооподаткування на рівні територіальної громади, який дозволить створити підґрунтя для активної участі мешканців у розвитку сільських населених пунктів. Наголошено на необхідності поступового розширення джерел та нарощенні обсягів небюджетних фінансових ресурсів, що впливають на підвищення інвестиційної активності територіальної громади на сільських територіях. Запропоновано основні аспекти формування транскордонного співробітництва із сільськими соціально-просторовими утвореннями.

Козоріз М. А. Фінансові ресурси домашніх господарств: проблеми формування і використання / М. А. Козоріз, Л. В. Ключник // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 94-103.

Висвітлені проблеми розвитку домашніх господарств в Україні, визначені особливості формування фінансових відносин домогосподарств з іншими суб’єктами ринкової економіки. Основна увага приділена дослідженню джерел формування фінансових ресурсів домашніх господарств та обґрунтуванню напрямів підвищення ефективності їх використання з позицій інтересів власників і національної економіки загалом.

Шевчук Т. В. Удосконалення структури фондів фінансування будівництва житла у складі банківських установ / Т. В. Шевчук, І. І. Коркуна // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 104-110.

Проаналізовано організаційно-функціональну структуру діяльності Фондів фінансування будівництва житла (ФФБ). Розглянуто фінансово-правові відносини учасників ФФБ (довірителів, управителів, забудовників). Удосконалено механізм функціонування ФФБ шляхом коригування системи договорів, прав та обов’язків учасників фонду за цими договорами.

Музика І. С. Бюджетне забезпечення галузі охорони здоров’я: стан та проблеми (на прикладі Львівської області) / І. С. Музика // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 111-120.

Здійснено аналіз стану бюджетного забезпечення та означено основні проблеми фінансування галузі охорони здоров’я на прикладі Львівської області. Досліджено стан та тенденції видатків за функціональною та економічною класифікацію видатків бюджету. Проаналізовано мережу закладів охорони здоров’я та їх ліжкову мережу. Визначено основні проблеми фінансування галузі охорони здоров’я.

Куліш І. М. Загроза сільським територіям від техногенної діяльності: світові уроки / І. М. Куліш // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 121-129.

Наведено факти з історії, коли техногенна діяльність призводила до катастроф. Проаналізовані причини та наслідки прийняття управлінських рішень цього напряму, які завдавали невиправної шкоди сільським територіям. Проведена паралель між історичним минулим та сьогоденням і встановлено, що прямування до отримання максимального прибутку може повністю унеможливити майбутній розвиток сільських територій України. Наголошено на необхідності посилення державного контролю за використанням земель сільськогосподарського призначення, особливо іноземними орендарями.

Kwiatkowski C. A. The development of agritourism in a cross-border region in relation to natural and cultural values [Розвиток агротуризму в транскордонному регіоні з огляду на природні та культурні цінності] / C. A. Kwiatkowski, P. Maziarz // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 130-140.

Представлений розвиток агротуризму у транскордонному регіоні (Польща–Україна–Білорусь), а саме в місцевості Ленчинсько-Влодавске Приозер’я. Цей регіон є місцем переплетіння дуже важливого функціонально-природного потенціалу, а саме: долина ріки Буг, водно-болотні угіддя Полісся та краєзнавчий Собіборський Парк. Річка Буг є своєрідною краєзнавчою віссю в цій місцевості, а також екологічним коридором, який має міжнародне значення. Цей регіон характеризується унікальним і чітким поєднанням багатьох культур. З давніх-давен тут формувалася польська культура, руська (українська, білоруська), литовська, татарська та єврейська. Результати опитувань, проведених в агротуристичних господарствах Приозер’я підтверджують той факт, що щораз більше іноземних громадян відвідують цю місцевість із туристичною метою. Цей прогноз є позитивним, оскільки завдяки відповідному впровадженню та вдосконаленню пропозицій агротуристичних господарств на законодавчому рівні, можна збільшити потік туристів із східних прикордонних територій Польщі, а саме з України та Білорусі. Природні та культурні цінності Приозер’я сприяють розвитку агротуризму, який дає можливість покращення бюджету господарств на всій транскордонній території. Так звана «мода» на агротуризм є альтернативою з точки зору комерційного туризму.

Слюсаренко В. Є. Формування механізму тристороннього партнерства – держави, бізнесу та громадських інституцій / В. Є. Слюсаренко // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 141-148.

Визначено методичні підходи до формування механізму тристороннього партнерства – держави, бізнесу та громадських інституцій. Обґрунтовано його структурно-функціональні підсистеми та фактори розвитку. Обґрунтовано мету та принципи його формування. Запропоновано систему показників, яка дозволяє оцінити ефективність тристоронньої співпраці.

Кучай О. В. Умови та шляхи формування іміджу Києва як європейського культурно-історичного центру / О. В. Кучай // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 149-157.

Розглядається туристичний імідж Києва як європейського культурно-історичного центру. Аналізуються шляхи формування позитивного образу міста та умови його покращення в контексті розвитку туристичної галузі. Пропонуються принципи зростання популярності Києва серед іноземних туристів.

Колодійчук В. А. Регіональні аспекти запровадження електронних систем біржової торгівлі зерном в Україні / В. А. Колодійчук // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 158-164.

Виробництво зернових та їх експорт – стабільне джерело надходження валюти, яке може забезпечити Україні позитивний ВВП за рахунок масштабності експортного потенціалу зернових культур. Однак треба прийняти відповідні правила гри та запровадити сучасні дієві механізми торгівлі, що дадуть змогу Україні повноцінно інтегруватися у світовий ринок зерна та сподіватися на домінуючі позиції найближчим часом. У статті визначено проблеми реалізації продукції виробниками зерна та обмежені можливості щодо отримання ринкових цін від її збуту. Розглянуто успішний світовий досвід функціонування електронних торговельних систем та обґрунтовано перспективність запровадження біржових електронних торгів в Україні і заходи щодо їх реалізації. Акцентовано увагу на важливості ф’ючерсної торгівлі у майбутньому та структурно-функціональному забезпеченню системи управління ціновими ризиками на зерновому ринку України.

Башинська Ю. І. Особливості регіональних програм з використання відновлюваних джерел енергії / Ю. І. Башинська // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 165-174.

Проаналізовано особливості державних, а також регіональних програм та стратегій, в яких розглядається питання впровадження відновлюваних джерел енергії. Представлено порівняльну характеристику деяких регіональних програм з розвитку відновлюваної енергетики західних областей України. Проведено аналіз регіональних програм на відповідність сучасним вимогам розвитку відновлюваної енергетики. Обґрунтовано необхідність розробки цільових регіональних програм розвитку відновлюваної енергетики.

Попадинець Н. М. Стратегічні цілі державної структурної політики України / Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 175-183.

Розглянуто зміст поняття «структурна політика держави». Досліджено роль структурної політики держави. Визначено основні цілі структурної політики держави, розвиток якої впливає на економічне зростання та підвищення національної конкурентоспроможності на світовому рівні. Обґрунтовано пріоритети промислової, інвестиційної та інноваційної політики у структурній політиці держави. Виділено етапи державної структурної політики при формуванні інноваційної політики. Визначено стримуючі чинники щодо основних напрямів реалізації структурної політики держави. Запропоновано заходи для усунення цих чинників.

Сторонянська І. З. Безпека банківського сектору регіону в умовах сучасних викликів / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 184-186.

Галиця І. О. Вагоме дослідження фінансових аспектів функціонування туристичної індустрії / І. О. Галиця // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 187-188.

Професорові М.З. Мальському – 60 років // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 189-190.