Головна
Редакція журналу
Номери журналу
Інформація для авторів
Підписка на журнал
ПосиланняЕлектронна адреса редакції:
irr_re@mail.lviv.ua

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Тел. (032)270-71-00
Факс (032)270-70-58

Інститут регіональних досліджень НАН УкраїниВебмайстер © Петро Попадюк

Регіональна економіка №2 (16). 2000.

Зміст

Снітинський В.В., Черевко Г.В., Гарасим П.М. Актуальні проблеми АПК України
та роль науки в їх вирішенні.. 7

Реформування економіки: регіональні аспекти

Іванух Р.А. Стратегічні проблеми розвитку нафтогазового комплексу України... 16

Нікіфоров П.О. Платіжна криза та проблеми її подолання в контексті
монетарної політики в Україні.... 26

Загорський В.С., Благун І.Г. Удосконалення механізму справляння платежів
з прибутку підприємств.................. 31

Галиця І.О. Методичні підходи до управління державним сектором
в ринкових умовах..... 37

Кальніченко Л.Ф. Особливості реструктуризації промислових об’єктів
в умовах переходу до ринку....... 43

Павлов В.І. Формування споживчого ринку в регіоні в умовах перехідного періоду.... 50

Мельник В.В. Секторний аналіз розвитку економік України та Польщі як
детермінанти характеру моделі зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)........ 65

Слабковський Ю.М. Проблеми формування експортної стратегії економіки України... 78

Козик В.В., Федоровський В.А. Підготовка інвестиційних документів проектів.. 84

Гоголь Г.П. Особливості трудової мотивації в перехідний період
до ринкової економіки 98

Проблеми територіального розвитку

Степанов В.М., Круглякова Л.Л. Геоекономічний та екологічний фактори
розвитку Чорноморського регіону................ 104

Жолкевський П.Ф. Методичні підходи до економіко-екологічної оцінки території 112

Захарченко В.І. Обгрунтування територіальної концепції економічної безпеки 120

Шевчук П.Є. Україна: мультирегіональна модель народжуваності........... 128

Федак Т.В. Регіональна політика в формуванні високотехнологічних
виробництв конкурентоспроможної на світовому ринку продукції 133

Петрусик Я.М. Енергозбереження у паливодефіцитних регіонах України
(на прикладі Хмельницької області)................ 139

Зарубіжний досвід

Ярош А. Прикордонний регіон південно-східної Польщі: здобутки
і перспективи розвитку 147

Андрущенко В.Л. Аналітично-адміністративні технології оптимізації
бюджетів на субнаціональному рівні (із досвіду західних держав) 151

Наукові повідомлення

Коломийчук В.С. Низові ланки територіального управління, їх місце
і роль у реформуванні економіки................ 158

Трубич С.Ю. Роль фінансово-кредитних відносин у формуванні ефективної моделі зайнятості................ 161

Карбовник А.М. Питання забезпечення обіговими коштами підприємств в умовах сучасної української економіки................ 165

Нижник В.М., Приступа М.І. Економічні, соціальні та демографічні
особливості екологічно несприятливих районів Хмельниччини............. 169

Фрис Р.Д. Методологічні аспекти управління регіональним
потенціалом сільської місцевості................ 172

Лесечко М.Д., Лесечко Т.М., Синицький О.С., Чемерис А.О. Порівняльний
аналіз використання поновлюваних видів енергії... 179

Москалик Р.Я., Туниця Т.Ю. Лізинг як фактор сталого розвитку
лісового сектора економіки................ 184

Дубодєлова А.В., Янковська Л.А., Лісовська Л.С. Стан оздоровчого
менеджменту на вітчизняних промислових підприємствах.............. 192

Регіони: події, факти, коментарі

Медведчук С.В. Захист зовнішньоекономічних інтересів України. 196

Максимович І.Ф. Система безперервної комплексної підготовки фахівців
“Піраміда” (досвід та перспективи розвитку спеціальностей в контексті
вимог до підготовки фахівців) 200

Інформація

Злупко С.М. Україна у XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку 205

Садова У.Я., Семів Л.К. Проблеми регулювання зайнятості
та безробіття на регіональному ринку праці..... 207

Шевченко-Марсель В.І. Товарний ринок: регулювання конкурентних стратегій 213

Рецензії

Туниця Ю.Ю. Екологічна безпека як обов’язкова передумова
соціально-економічного розвитку 215

Злупко С.М. Посібник з економіки районів України. 217

Михасюк І.Р. Новаторський підхід до вивчення проблематики економічного
розвитку виробничих систем.. 220

Загородній А.Г., Побурко Я.О. Оцінка ефективності та напрями
інтенсифікації інвестиційних процесів в Україні.. 223

Данилишин Б.М. Комплексне дослідження впливу навколишнього середовища
на формування трудового потенціалу суспільства................ 224

Ювілеї

Академіку НАН України Чумаченку М.Г. - 75 років...... 227

Пам’яті академіка НАН України Паламарчука М.М......... 229

Оголошення 231

Анотації (російською мовою).. 232

Анотації (англійською мовою)   237

 

Contents

Snitynsky V.V., Cherevko G.V., Harasym P.M. The actual problems of agri­industrial
complex of Ukraine and the role of science in resolving of such problems... 7

Reforming of economy: regional aspects

Ivanukh R.A. Strategic problems of the petroleum and gas industrial complex of Ukraine ... 16

Nikiforov P.О. Crisis of Payments Problems of its Solving in the Context of the Ukraine’s Monetary Policy....... 26

Zagorsky V.S., Blagun I.G. Improvement of the mechanism of payments collection
from the profit of enterprises.................. 31

Galytsya I.O. The methodical approaches to management of the state sector
in market conditions 37

Kalnichenko L.F. Features of Industrial Objects Re-Structuring in the Con­ditions
of Transition to the Market.................. 43

Pavlov V.I. Formation of the consumers’ market in the region in the conditions
of transition period...... 50

Melnyk V.V. Sectoral Analysis of the Ukraine’s and Poland’s Economic Development as Determinantum of the Character of the Foreign Economic Activity Model.................. 65

Slabkovsky Yu.M. Problems of forming the Ukraine’s economy export strategy ... 78

Kozyk V.V., Fedorovsky V.А. Preparing investment documents of projects .. 84

Gogol G.P. Features of the labour motivation in the transitive period to market economy 98

Problems of territorial development

Stepanov V.M., Kruglyakova L.L. Geoeconomic and ecological factors
of the development of the Black Sea region................ 104

Zholkevsky P.F. Methodical approaches to economic ecological estimation
of a territory................ 112

Zakharchenko V.І. Defining the Terri­torial Conception of Economic Security. 120

Shevchuk P.Е. Ukraine: the multi­regional model of natality .. 128

Fedak T.V. Regional policy in formation of highly technological

productions competitive in the world production market .. 133

Petrusyk J.M. Energy saving in fuel deficiency region of Ukraine
(on example of the Khmelnytsky region)... 139

Foreign experience

Jarosz A. Boundary Region of South-East Poland: the Achievements and Prospect of Development................ 147

Andrushchenko V.L. Analitical and Administrative Technologies of the Budget
Optimization at the Subnational Level (From the Experience of the Western Powers) 151

Scientific Reports

Kolomyjchuk V.S. The bottom territorial parts, their place and role
in reforming economy 158

Trubych S.Yu. Role of the financial-credit relations in formation
of the effective model of employment................ 161

Кarbovnyk А.М. Questions of main­tenance of the enterprises by circulating assets
in conditions of the modern Ukrainian economy 165

Nyzhnyk V.M., Prystupa M.I. Economic, social and demographic features
of the ecologically adverse areas of the Khmelnytsky region ... 169

Frys R.D. Methodological aspects of managing regional country-side poten­tial. 172

Lesechko M.D., Lesechko T.M., Synytsky O.S., Chemerys A.O. Comparative
analysis using of regenerative types of energy (technical and economical aspect) . 179

Moskalyk R.Ya., Tunytsya T.Yu. Leasing as the factor of the sustainable
development of forestry 184

Dubodyelova A.V., Yankovska L.A., Lisovska L.S. The present state
of improving management at our country’s industrial enterprises ................ 192

Regions: Events, Facts, Comments

Medvedchuk S.V. Protection of external economic interests of Ukraine. 196

Maksymovych I.F. System of uninter­rupted complex preparation
of the experts “Pyramid” 200

Information

Zlupko S.M.  Ukraine in XXI century: the concepts and models
of economic development................ 205

Sadova U.Ya., Semiv L.K. Problems of regulation of employment and unemployment
in the regional market of work....... 207

Shevchenko-Marsel V.I. The documentary market: regulation of competitive
strategies 213

Reviews

Tunytsya Yu.Yu. Ecological safety as the obligatory precondition
of socioeconomic development................ 215

Zlupko S.M. The tutorial on economy of areas of Ukraine. 217

Mykhasyuk I.R. The innovative approach to investigation of a problematics
of economic development of industrial systems 220

Zagorodniy A.G., Poburko Ya.O. Estimation of efficiency and direction
intensification of investment processes in Ukraine. 223

Danylyshyn B.M. Complex research of influence of an environment
on formation of labour potential of society... 224

Anniversaries

Academician NAS of Ukraine Chumachenko M.G. - 75 years...... 227

In honour academician NAS of Ukraine Palamarchuk M.M......... 229

Announcements................ 231

Resumes (by Russian) 232

Resumes (by English) 237

 

Содержание

Снитынский В.В., Черевко Г.В., Гара­сим П.Н. Актуальные проблемы АПК Украины
и роль науки в их решении.................... 7

Реформирование экономики: региональные аспекты

Иванух Р.А. Стратегические проблемы нефтегазового комплекса Украины. 16

Никифоров П.А. Платежный кризис и проблемы его преодоления
в контексте монетарной политики в Украине.. 26

Загорский В.С., Благун И.Г. Усо­вершенствование механизма взыс­кания платежей с прибыли пред­приятий.................. 31

Галица И.А. Методические подходы к управлению государственным сек­тором
в рыночных условиях. 37

Кальниченко Л.Ф. Особенности ре­струк­туризации промышленных объектов
в условиях перехода к рынку....... 43

Павлов В.И. Формирование потре­бительского рынка в регионе в условиях переходного периода.. 50

Мельник В.В. Секторный анализ развития экономик Украины и Поль­ши
как детерминанты характера модели внешнеэкономической дея­тель­ности (ВЭД).................. 65

Слабковский Ю.Н. Проблемы форми­рования экспортной стратегии эконо­мики
Украины. 78

Козык В.В., Федоровский В.А. Под­готовка инвестиционных документов проектов. 84

Гоголь Г.П. Особенности трудовой мотивации в переходный период
к рыночной экономике 98

Проблемы территориального развития

Степанов В.Н., Круглякова Л.Л. Геоэкономический и экологический факторы развития Черноморского региона................ 104

Жолкевский П.Ф. Методические подходы к экономико-экологической
оценке территории................ 112

Захарченко В.И. Обоснование терри­тори­альной концепции
экономической безопасности............. 120

Шевчук П.Е. Украина: мульти­региональная модель рождаемости............. 128

Федак Т.В. Региональная политика в формировании высокотехнологи­ческих производств конкурентоспо­собной на мировом рынке продукции................ 133

Петрусык Я.М. Энергосбережение в топливно дефицитных регионах Украины
 (на примере Хмельницкой области)................ 139

Зарубежный опыт

Ярош А. Приграничный регион юго-восточной Польши: достижения и перспектива развития 147

Андрущенко В.Л. Аналитико-административные технологии опти­мизации бюджетов на субна­циональ­ном уровне (из опыта западных государств)................ 151

Научные сообщения

Коломыйчук В.С. Низовые территори­альные звенья, их место и роль
в реформировании экономики................ 158

Трубич С.Ю. Роль финансово-кре­дитных отношений в формировании
эффективной модели занятости................ 161

Карбовник А.Н. Вопросы обеспечения предприятий оборотными
средствами в условиях современной украинской экономики................ 165

Нижник В.М., Приступа М.И. Экономические, социальные и демографические
особенности экологически неблагоприятных районов Хмельниччины............. 169

Фрис Р.Д. Методологические аспекты управления региональным потен­циалом сельской местности................ 172

Лесечко М.Д., Лесечко Т.М., Синицкий А.С., Чемерис А.А. Сравнительный анализ использования возобнов­ляе­мых видов энергии (технико-экономи­ческий аспект).. 179

Москалык Р.Я., Туница Т.Ю. Лизинг как фактор постоянного
развития лесного сектора экономики................ 184

Дубоделова А.В., Янковская Л.А., Лисовская Л.С. Состояние оздоро­вительного менеджмента на отечест­венных промышленных предприятиях.............. 192

Регионы: события, факты, комментарии

Медведчук С.В. Защита внешне­экономических интересов Украины 196

Максимович И.Ф. Система беспе­ребойной комплексной подготовки
специалистов “Пирамида”................ 200

Информация

Злупко С.Н.  Украина в XXI столетии: концепции и модели
экономического развития................ 205

Садовая У.Я., Семив Л.К. Проблемы регулирования занятости и безработицы
на региональном рынке труда..... 207

Шевченко-Марсель В.И. Товарный рынок: регулирование конкурентных стратегий................ 213

Рецензии

Туница Ю.Ю. Экологическая безопасность как обязательная предпосылка
социально-экономического развития................ 215

Злупко С.Н. Пособие по экономике районов Украины 217

Мыхасюк И.Р. Новаторский подход к изучению проблематики экономического
развития производственных систем.. 220

Загородний А.Г., Побурко Я.А. Оценка эффективности и направления интенсификации инвестиционных процессов в Украине 223

Данилишин Б.М. Комплексное исследование влияния окружающей среды
на формирование трудового потенциала общества 224

Юбилеи

Академику НАН Украины Чумаченку Н.Г. - 75 лет................ 227

Памяти академика НАН Украины Паламарчука М.М......... 229

Объявления 231

Аннотации (на русском языке)... 232

Аннотации (на английском языке)... 237

 


Українська Баннерна Мережа