Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Соц-екон-проблеми-суч-періоду-України -- 2019 рік, Вип. 3(137)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗміст


Територіальний розвиток та регіональна економікаУДК 330.15:352/354:338.244.47(477); JEL O13, O18, R58
Попадинець Н. М., Патицька Х. О., Лещух І. В. Сучасні проблеми використання природно-ресурсного потенціалу територіальних громад в Україні в умовах децентралізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3(137). С. 3-9. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-3-1.

Літер.: 17


Систематизовано наукові підходи до класифікації природно-ресурсного потенціалу територіальної громади та розкрито його сутність. Сформовано структуру природно-ресурсного потенціалу територіальних громад. Визначено основні проблеми використання природно-ресурсного потенціалу територіальних громад. Охарактеризовано концептуально-структурну модель природно-ресурсного потенціалу територіальної громади. Досліджено основні аспекти формування сучасного фінансово-економічного механізму капіталізації природних ресурсів громади. Встановлено, що природно-ресурсний потенціал територіальних громад дає можливість покращити рівень фінансової спроможності громади шляхом наповнення місцевих бюджетів через розвиток відповідних територій. Запропоновано підходи до покращення ефективності використання природних ресурсів територіальними громадами в умовах децентралізації влади в Україні. 
децентралізація влади, природно-ресурсний потенціал, територіальні громади, фінансово-економічний механізм капіталізації, місцеві бюджети УДК 332.14:330.837:352/354; JEL H70, R58
Щеглюк С. Д. Інституційне забезпечення просторового планування об’єднаних територіальних громад. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3(137). С. 10-21. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-3-2.

Літер.: 31


Визначено зміст поняття «просторове планування», проблеми його законодавчого закріплення у вітчизняному правовому полі, застосування в практичній планувальній діяльності. Систематизовано та розкрито зміст низки понять, які є близькими за змістом до «просторового планування» та затверджені у вітчизняних законодавчо-правових актах, використовуються в наукових дослідженнях: «містобудівна діяльність», «планування територіального розвитку», «просторове планування» тощо. Розкрито положення законодавчого супроводу містобудівного планування на місцевому рівні для об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Оцінено рівень забезпеченості містобудівними документами місцевого рівня ОТГ, а також проаналізовано перспективні документи просторового планування, що містяться у законопроекті № 6403. Обґрунтовано тісний взаємозв’язок містобудівної документації та стратегічного планування на місцевому рівні, що відображено у нормативно-правових документах, виявлено слабкість інституційного забезпечення механізму їх реалізації та обмеженість функцій містобудівного моніторингу. Доведено необхідність синхронізації законодавчих змін на різних рівнях впровадження містобудівної діяльності, оскільки взаємне узгодження та прийняття ефективних управлінських рішень може призвести до стимулювання раціонального просторового розвитку, а відтак і до посилення ефективності реформи місцевого самоврядування. Запропоновано покращити інституційне забезпечення просторового планування місцевого рівня шляхом залучення до практики розроблення документів громадських експертних рад і створення у складі виконавчого комітету ради ОТГ органу з питань містобудування та архітектури. 
просторове планування, стратегічне планування, містобудівна діяльність, схема планування території ОТГ, генеральний план, Державні будівельні норми (ДБН) УДК 334.722:[332.122:911.375.635]; JEL O11, L26, R58
Бондаренко В. М. Особливості економічного розвитку підприємництва у приміських територіях регіону. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3(137). С. 22-25. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-3-3.

Літер.: 12


Проаналізовано наукові підходи до регулювання економічного розвитку підприємництва у приміських територіях регіону. Запропоновано комплексне узагальнення особливостей економічного розвитку підприємництва у приміських територіях за типом рішення, що приймається підприємством щодо здійснення господарської діяльності у відповідній приміській території, впливом внутрішніх і зовнішніх чинників. Обґрунтовано, що великі підприємства керуються більш об’єктивними причинами прийняття рішень, надаючи найбільшого значення фізичному та інноваційному середовищу. Середні та малі підприємства орієнтуються переважно на отримання користі для підприємця у короткостроковому періоді та розміщення у найближчому географічному районі. Приділено увагу інструментам забезпечення економічного розвитку підприємництва у приміських територіях регіону, враховуючи інституційні зміни у національному господарстві та досвід розвинених країн світу. 
економічний розвиток, підприємництво, суб’єкти господарської діяльності, інструменти забезпечення розвитку, приміські території, регіон УДК 352/354:330.34; JEL R58
Коркуна О. І. Формування понятійно-категоріального апарату територіальних громад. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3(137). С. 26-29. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-3-4.

Літер.: 10


Здійснено системний аналіз і визначено основні дискусійні питання щодо формування понятійно-категоріального апарату територіальних громад. Сутність територіальної громада розглянуто не тільки з з точки зору суспільного, але й правового явища. Встановлено, що правовий статус територіальної громади – це система закріплених прав та обов’язків об’єднаних територіальних громад – об’єднаних сіл, селищ, міст, які є самостійними адміністративно-територіальними одиницями з одним адміністративним центром. Визначено основні види територіальних громад в Україні. Встановлено права та обов’язки територіальних громад. 
адміністративно-територіальні одиниці, адміністративно-територіальна реформа, територіальна громада, місцеве самоврядування УДК 330.342.146:[332.135+339.92](477.87); JEL R11, R13
Созанський Л. Й. Соціально-економічний розвиток Закарпатської області: міжрегіональні і транскордонні порівняння. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3(137). С. 30-36. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-3-5.

Літер.: 10


Проведено порівняльну міжрегіональну і транскордонну оцінку соціально-економічного розвитку Закарпатської області. Результати дослідження базуються на аналізі рівня і динаміки таких ключових показників економічного і соціального розвитку регіону, як ВРП у розрахунку на одну особу, рівень зайнятості, рівень безробіття, середньомісячна заробітна плата та ін. За підсумками проведених міжрегіональних порівнянь виявлено невисокий рівень ефективності економіки, але позитивну динаміку окремих показників ринку праці Закарпатської області. Зокрема, з-поміж регіонів України у 2013-2017 рр. область займала 22-ге місце за обсягом ВРП на одну особу і 19-те – за рівнем зайнятості населення. Водночас за рівнем безробіття вона піднялась з 15-го місця у 2013 р. до 10-го у 2018 р., а середньомісячною заробітною платою – з 20-го до 7-го. Транскордонні порівняння показали суттєве відставання Закарпатської області від сусідніх регіонів Польщі, Словаччини, Румунії та Угорщини за значеннями усіх аналізованих показників. Окрім того, визначено регіональну особливість – Закарпатська область і прикордонні регіони, з якими вона межує, суттєво поступаються країнам, до яких вони належать, за рівнем соціально-економічного розвитку. 
соціально-економічний розвиток, транскордонний регіон, міжрегіональні порівняння 


Економіка праці, демографія, соціальна політикаУДК [338.45:61](477); JEL I11, M12, M38
Квасній Л. Г., Щербан О. Я., Хома Т. В. Оцінювання системи охорони здоров’я в Україні в контексті якості надання медичної допомоги. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3(137). С. 37-41. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-3-6.

Літер.: 8


Визначено особливості системи охорони здоров’я в Україні. Доведено, що вітчизняна система охорони здоров’я застаріла, оскільки ґрунтується на радянській моделі Семашка на фоні високого рівня корупції, відсутності належної модернізації, невідповідності потребам населення, що спричинило її неефективність. Оцінено основні показники системи здоров’я в динаміці та виділено періоди очікуваної тривалості життя. Встановлено, що низька середня тривалість життя в Україні головним чином пов’язана з кардинальною різницею європейських та українських стандартів життя, рівня добробуту населення та якості послуг медичного обслуговування. Запропоновано здійснити перехід до фінансування медицини за страховим принципом, що дозволить розподіляти ризики хвороби та витрати на лікування між застрахованими особами і спрямовувати зібрані кошти на виплати за страховим випадком у разі хвороби. Це можна вважати єдиним способом забезпечити якісний медичний захист без фінансового стресу для громадян України. 
охорона здоров’я, якість медичної допомоги, показники здоров’я, реформування системи охорони здоров’я, фінансування медицини за страховим принципом 


Фінансова політикаУДК 336.77:332.1; JEL G21, G28, O18
Пасінович І. І., Дмитрук В. О. Кредитування реального сектору економіки регіону: стан, проблеми, перспективи. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3(137). С. 42-49. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-3-7.

Літер.: 15


Розглянуто підходи до визначення реального сектору економіки. Акцентовано на обслуговуючій, інфраструктурній ролі банків щодо суб’єктів реального сектору. Оцінено стан і динаміку кредитування корпоративних клієнтів в Україні та у Львівській області. Окреслено найгостріші проблеми, які перешкоджають відновленню кредитування. Визначено перспективні галузі кредитування. Наведено пропозиції щодо активізації кредитування підприємств на сучасному етапі. 
реальний сектор, фінансова інфраструктура, кредитування, кредитна ставка, кредитний портфель, інфляційне таргетування 


Інвестиційно-інноваційна діяльністьУДК 330.341.1:339.37; JEL L81, O31
Данило С. І. Ефективність інновацій в роздрібній торгівлі. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3(137). С. 50-53. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-3-8.

Літер.: 6


Проаналізовано стан і тенденції розвитку роздрібної торгівлі, а також передумови ефективного використання інновацій у цій сфері. Інноваційний розвиток охарактеризовано як процес позитивних якісних змін в інноваційному стані підприємства. Розглянуто класифікацію інновацій в роздрібній торгівлі за типами. Враховуючи кризову ситуацію, запропоновано ефективні напрями розвитку інновацій та їх реалізації в роздрібній торгівлі у перспективі. 
роздрібна торгівля, інновації, інноваційний розвиток, продовольчі та непродовольчі магазини 


Світове господарство та зовнішньоекономічні відносиниУДК 338.48; JEL O18, F20
Незвещук-Когут Т. С. Вплив тенденцій розвитку міжнародного туризму на функціонування вітчизняної туристичної індустрії. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3(137). С. 54-57. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-3-9.

Літер.: 6


Досліджено вплив розвитку міжнародного туризму на функціонування вітчизняної туристичної індустрії. Досліджено як позитивні, так і негативні тенденції розвитку міжнародного туризму, наведено низку переваг зарубіжного досвіду управління, які може запозичити вітчизняна туристична індустрія і тим самим підвищити рівень розвитку туризму в Україні. Проаналізовано специфіку механізмів регулювання та управління туристичною індустрією. 
вітчизняний ринок туризму, індустрія туризму, міжнародні тенденції, управління, регулювання, модель управління 


Економіка та управління підприємствамиУДК 658:[330.322+330.341.1]; JEL L11, М11
Маркіна І. А., Марчишинець С. М. Особливості формування інноваційно-інвестиційної політики промислових підприємств. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3(137). С. 58-62. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-3-10.

Літер.: 11


Досліджені особливості формування інноваційно-інвестиційної політики промислових підприємств. Доведено зв’язок реалізації нововведень у господарській практиці промислових підприємств з інноваційним підприємництвом. Визначені чинники-дестабілізатори реалізації інноваційно-інвестиційного потенціалу промислових, зокрема машинобудівних, підприємств України. Обґрунтовано, що особливу роль у реалізації інноваційної моделі розвитку мають відгравати венчурні підприємства, що дасть можливість підвищити рівень комплексності виробництва; більш повно використовувати наявні виробничі фонди, розширити виробничу інфраструктуру; створити основу для формування та розвитку нових організаційних форм виробничої діяльності; реалізувати соціальну спрямованість розвитку промисловості. Визначена необхідність стимулювання розвитку соціально значимих виробництв. 
управління, промислове підприємство, чинники-дестабілізатори, модель розвитку, інноваційно-інвестиційна політика УДК 658.5:330.526.33:334.735(477); JEL L11, L19, L81
Філіна С. В. Науково-прикладні проблеми впровадження процесного менеджменту на торговельних підприємствах споживчої кооперації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3(137). С. 63-67. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-3-11.

Літер.: 10


Визначено, що впровадження процесного менеджменту значною мірою залежить від ефективності торгівлі, яка в сучасних умовах розвитку національної економіки та споживчої кооперації забезпечує зв’язок між виробництвом і споживанням, задовольняє платоспроможний попит населення, завершує процес розподілу, зміцнює фінансову систему та грошовий обіг підприємств. Запропоновано комплексний підхід до процесного менеджменту торговельних підприємств споживчої кооперації у частині визначення особливостей його впровадження, що ґрунтується на синергічному поєднанні бізнес-процесів торговельних підприємств (основних, допоміжних, управлінських) і функцій управління (планування, організації, мотивації, контролю), що дозволяє визначити дієві механізми управління бізнес-процесами торговельних підприємств, підвищити якість управлінських рішень і ефективність діяльності торговельних підприємств. 
торгівля, споживча кооперація, управління, процесний менеджмент, бізнес-процес УДК 334.02:657; JEL L19, L80
Колісник Г. М., Колісник Б. А. Основні критерії вибору консалтингових підприємств при наданні облікових послуг. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3(137). С. 68-74. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-3-12.

Літер.: 7


Досліджено основні переваги використання послуг облікового консалтингу та розглянуто основні критерії, які необхідно враховувати, обираючи консалтингову компанію. Розглянуто етапи надання послуги облікового консалтингу та їх особливості. З’ясовано, що часті зміни законодавства, особливо в частині оподаткування, та необхідність впровадження на підприємствах автоматизованих систем бухгалтерського обліку, забезпечення правильності та раціональності організації облікової роботи зумовлюють доцільність звернення керівників чи власників підприємств до послуг консалтингових компаній, які надають широкий перелік консультативних послуг і практичних рекомендацій з вирішення конкретних проблем підприємства у сфері управління та його організаційного розвитку. Зазначено, що від правильного вибору консалтингової компанії буде залежати успішне управління підприємством, а відтак його вихід на якісно новий рівень розвитку. Користуючись послугами облікового консалтингу, клієнт має знати про додатковий спектр послуг, які надає консалтингове підприємство. Надання послуг облікового консалтингу охоплює суміжні сфери консалтингу: правовий, обліковий та податковий консалтинг, організація підприємницької діяльності та розроблення стратегії розвитку бізнесу. 
послуги облікового консалтингу, переваги використання послуг облікового консалтингу, критерії консалтингові компанії, етапи надання послуги облікового консалтингу 


Веб-майстер П. Попадюк