Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Bachynska Mariya VolodymyrivnaBachynska Mariya Volodymyrivna

Ph.D. of Economics

Researcher of the Department of problems of social and humanitarian development of the regions of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: maricka1104@gmail.com, (097)697-1131, (032)270-6445

Webpages:CoauthorsBaranyak Ihor Yevhenovych

Mul'ska Ol'ha Petrivna

Semiv Lyubov Kazymyrivna

Semiv Serhiy Romanovych

Teslyuk Roman TadeyovychPublicationsSemiv, L., Semiv, S., & Bachynska, M. (2022). Sotsial'na vrazlyvist' u koordynatakh faktornoho analizu: rehional'na otsinka [Social vulnerability in the factor analysis coordinates: a regional assessment]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 155 (3) (pp. 15-20). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-3-3. [in Ukrainian].UDC 332.1:331.5:620.9(477.8)
Bachynska, M., Teslyuk, R., & Baranyak, I. (2017). Rozvytok enerhetychnoho sektoru ekonomiky Zakhidnoho rehionu Ukrayiny v konteksti transformatsiyi rehional'nykh rynkiv pratsi [Development of the energy sector of the economy in the western region of ukraine in the context of the regional labour markets’ transformation]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 128 (6) (pp. 108-112). Retrieved from http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.112. [in Ukrainian].

Sources: 8


The development of the energy sector of the economy in the Western region of Ukraine is explored. The priority directions of creation of new workplaces in connection with the implementation of the energy efficiency strategy are determined. 
energy, Western region of Ukraine, regional labour market, new workplaces 


Веб-майстер П. Попадюк