Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Возняк Галина ВасилівнаВозняк Галина Василівна

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: gvoznyak@gmail.com

Сторінки:СпівавториЖеребило Ірина Владиславівна

Коваль Василь Михайлович

Музика Ірина СтаніславівнаПублікаціїУДК 336.142.3; JEL E62, H51, H61, H72
Возняк Г. В., Коваль В. М. Видатки місцевих бюджетів через призму війни в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 2(154). С. 9-14. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-2-2.

Літер.: 10


Проведено проблемно-орієнтований аналіз виконання місцевих бюджетів України в умовах російської військової агресії. Проаналізовано законодавчі ініціативи в частині реалізації бюджетного процесу на місцевому рівні. Виявлено профіцитність зведених місцевих бюджетів за п’ять місяців 2022 р. На основі проведеного аналізу серед вагомих чинників виконання планових індикаторів на базовому рівні виокремлено споживчу інфляцію, зростання надходжень від ПДФО (у тому числі через зростання виплат військовослужбовцям), розширення системи спрощеного оподаткування, скасування реверсної дотації. Акцентовано на помітному скороченні видатків місцевих бюджетів, особливо видатків розвитку, та наслідках для розвитку громад. Показано, що проблемними питаннями функціонування місцевого самоврядування сьогодні є наповнення місцевих бюджетів, здійснення видатків, соціальне забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб та інтеграція їх у нові громади. Обґрунтовано думку про доцільність збільшення видатків в умовах війни та надання пільг, ураховуючи тип території (залежно від ведення бойових дій). Наголошено на потребі у вдосконаленні механізмів бюджетного вирівнювання територій. 
місцеві бюджети, видатки, війна, бюджетна політика, територіальна громада УДК 336.5:364.2; JEL H10, H41, H50
Жеребило І. В., Возняк Г. В. Публічні фінанси в постулатах економічних шкіл: генезис теорій. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2021. Вип. 6(152). С. 9-16. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-6-2.

Літер.: 19


Проаналізовано теорії публічних фінансів у контексті розвитку соціальної сфери. Обґрунтовано теоретичні аспекти визначення суспільних і приватних благ, їхнього місця в теорії публічних фінансів. Виділено головні ознаки суспільних благ. Здійснено порівняльну характеристику суспільних і приватних благ. Аргументовано особливості наукових підходів до питання фінансування виробництва та надання суспільних благ представників різних наукових шкіл і течій. Доведено постійне поступове посилення ролі держави в суспільному розвитку та зростання значущості виробництва суспільних благ в історичному контексті. Акцентовано на зміні ролі держави в сучасних умовах формування нових пріоритетів і реалізації Цілей сталого розвитку, що полягає в забезпеченні розвитку людського капіталу та наданні населенню якісних суспільних благ. Доведено, що в сучасних умовах актуалізується питання ефективності надання соціальних послуг як запоруки розвитку людського капіталу, максимального наближення їх до споживачів, ролі держави та системи публічного управління в розвитку соціальної сфери, збалансування системи публічних фінансів у забезпеченні соціального й економічного поступу держави. 
публічні фінанси, соціальна сфера, суспільні блага, приватні блага, бюджетні видатки, бюджетні доходи УДК 336.1; JEL I38, M14, Z10
Возняк Г. В., Жеребило І. В. Особливості функціонування та проблеми розвитку сфери культури та мистецтва в умовах реформи публічних фінансів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 6(140). С. 26-32. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-6-5.

Літер.: 12


Аналізується специфіка функціонування, визначення проблем розвитку галузі культури і мистецтва та окреслення напрямів їх вирішення. Представлено результати проведеного дослідження функціонування сфери культури і мистецтва. Визначено проблеми розвитку цієї галузі за останні десять років. Серед найважливіших виокремлено такі: послаблення ролі культури і мистецтва в житті людей; низький рівень бюджетного забезпечення; моральне старіння матеріально-технічної бази закладів культури; неефективне управління закладами культури; низька матеріальна винагорода працівників культурної сфери та низький соціальний престиж їхньої праці. Розкрито особливості функціонування сфери культури і мистецтва. Показано, що особливості галузі полягають у тому, що існують установи, орієнтовані як на культурне обслуговування, так і на розвиток культури і людини (створення умов для творчості); заклади виконують державну функцію зі створення, збереження, збирання і вивчення культурної спадщини фондів, художніх творів, хоча ця функція прямо не пов’язана з конкретним споживачем; складно однозначно виміряти кінцеві результати культурно-мистецької діяльності, які виражаються переважно у відкладеному соціальному ефекті і проявляються у збільшенні інтелектуального потенціалу, зміні ціннісних орієнтацій і норм поведінки людини тощо. Наголошено на викликах подальшого розвитку, обумовлених започаткованими реформами. Окреслено напрями розв’язання проблем у частині: вдосконалення нормативного забезпечення та механізмів залучення додаткових фінансових ресурсів тощо. 
культура, мистецтво, публічні фінанси, децентралізація, фінансування УДК 330.342.146(477); JEL E21, I00, J30, J45
Возняк Г. В., Жеребило І. В. Соціальні аспекти розвитку економіки України: сучасний стан та нові виклики. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 5(139). С. 33-41. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-5-5.

Літер.: 11


Сучасні зміни в економіці України, обумовлені суспільно-політичною ситуацією в країні, а також низка розпочатих реформ спонукають до наукових розвідок соціально-економічного розвитку країни. Проведено проблемно-орієнтований аналіз соціальної складової економіки України. Представлено результати дослідження соціально-економічного розвитку України за останні п’ять років. Серед напрямів аналізу було обрано: ринки праці, бідність, безробіття, доходи/витрати населення. Показано, що низькі темпи зростання розміру прожиткового мінімуму обумовлюють зниження соціальних стандартів, що негативно позначається на рівні життя населення в Україні; значне падіння реальних доходів населення в 2014-2015 рр. погіршило його купівельну спроможність; зростання питомої ваги заробітної плати та соціальних виплат у структурі доходів населення впродовж аналізованого періоду є свідченням надмірної залежності добробуту населення від підтримки держави, а також відсутності в країні так званого середнього класу. Помітне зростання рівня безробіття викликано воєнними діями на сході України, поглибленням фінансово-економічної кризи та погіршенням суспільно-політичного стану в країні. Наголошено на диференціації в оплаті праці в розрізі галузей економіки. Доведено, що низький рівень середньої заробітної плати в бюджетній сфері обумовлений особливостями розрахунку розміру мінімального посадового окладу на основі прожиткового мінімуму, що в підсумку призводить до «знецінення» праці працівників бюджетної сфери та зниження вартості висококваліфікованої праці. Визначено виклики для подальшого розвитку України, серед них основними є: надмірне безробіття; незадовільний рівень оплати праці; рівень соціальної захищеності; воєнний конфлікт на сході України. 
соціальний розвиток, безробіття, зайнятість населення, прожитковий мінімум, заробітна плата УДК 336.22(4); JEL E60, O18
Возняк Г. В., Жеребило І. В. Особливості прояву фінансової децентралізації на регіональному рівні: компаративний аналіз вітчизняної та світової практики. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 126-132. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.01.132_u.

Літер.: 10


На основі аналізу кращих практик економічно розвинутих країн розкрито особливості прояву фінансової децентралізації в контексті її впливу на економічне зростання регіонів та територіальних громад. З’ясовано джерела формування доходів. Показано, що доходи бюджетів субрегіонального рівня формують (в переважній більшості) місцеві податки, значну питому вагу серед яких становлять майнові податки, причому у федеративних країнах їх вагомість у доходах бюджетів є значно нижчою, аніж в унітарних. Різним країнам властивий різний ступінь децентралізації, однак «багатші» країни більш децентралізовані. Доведено, що не існує оптимального рівня фінансової децентралізації, бо кожна країна йде власним шляхом розвитку. Виокремлено причини фінансової децентралізації, серед яких такі: низька ефективність діяльності сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, державного управління; надмірні витрати на утримання мережі та управлінського апарату; незадовільні темипи впровадження новітніх технологій, дрібні неспроможні громади, бажання підвищити ефективність та якість суспільних послуг, хоча на початку 2000-х років для країн Східної Європи в пріоритеті були завдання розбудови власно демократичної політичної системи. Висвітлено перші кроки фінансової децентралізації в Україні та показано недоліки розпочатої реформи. Визначено пріоритети проведення бюджетної політики в Україні в умовах реформи міжбюджетних відносин. 
фінансова децентралізація, місцеві податки, органи місцевого самоврядування, громада, регіон, країни Європейського Союзу ЦитуванняВозняк Г. В. Бюджетна децентралізація: європейський досвіт та перспективи для України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: [зб. наук. пр.]. 2016. Вип. 3(119). С. 45-50/ {sep2018.01.126.008}

Возняк Г. В. Бюджетна політика у сфері культури і мистецтва: проблеми і перспективи. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2016. Вип. 4(120). С. 135-137. {sep2019.06.026.001}

Возняк Г. Особливості міжбюджетних відносин в контексті досягнення фінансової спроможності територіальних громад. Світ фінансів. 2017. № 2(51). С. 17-28. {sep2020.01.010.005}

Возняк Г. Особливості міжбюджетних відносин в контексті досягнення фінансової спроможності територіальних громад. Світ фінансів. 2017. Вип. 2(51). С. 17-28. {sep2020.02.046.002}

Возняк Г. В. Бюджетна політика розвитку регіонів України: сучасна парадигма та орієнтири подальших реформ: монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2016. 520 с. {sep2020.02.046.008}

Возняк Г. В. Бюджетне вирівнювання в системі фінансового забезпечення розвитку регіонів України: сучасний стан і вектор розвитку. Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 24-30. {sep2020.02.046.009}

Возняк Г. В. Бюджетна політика розвитку регіонів України: сучасна парадигма та орієнтири подальших реформ: монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2016. 520 с. {sep2020.06.044.014}

Возняк Г., Жеребило І. Мінливість економіки в умовах пандемії: фінансово-економічні наслідки для країни та територіальних громад. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: зб. наук. пр. 2020. № 3. С. 51-57. DOI: 10.29038/2411-4014-2020-03-51-57 {sep2021.03.009.010}


Веб-майстер П. Попадюк