Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Іщук Світлана ОлексіївнаІщук Світлана Олексіївна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу проблем реального сектору економіки регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: iso.ird@ukr.net, (032)270-7093, (066)212-3829

Сторінки:СпівавториЖулканич Віктор Олександрович

Коваль Людмила Пилипівна

Процевят Оксана Семенівна

Созанський Любомир Йосипович

Ткач Соломія МиколаївнаПублікаціїУДК 338.45; JEL Е23
Іщук С. О., Созанський Л. Й., Жулканич В. О. Структурна трансформація промисловості України під впливом російської військової агресії. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2023. Вип. 2(160). С. 35-42. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2023-2-5.

Літер.: 7


Проведено порівняльну (з окремими країнами-членами ЄС) оцінку економічної ефективності функціонування переробної промисловості України в розрізі шістнадцяти виробництв за показником частки валової доданої вартості у випуску. Досліджено технологічну структуру випуску вітчизняної промисловості упродовж 2013-2022 років. Визначено основні причини негативних структурних трансформацій у промисловому секторі національної економіки за вказаний період. Розраховано імпортозалежність переробних виробництв України в розрізі груп технологічності. Проаналізовано вплив повномасштабної військової агресії росії на показники динаміки та структури промислової продукції, реалізованої в Україні та за її межами. Аналітично обґрунтовано бажані напрями структурних змін у випуску переробної промисловості з огляду на важливість її стратегічних сегментів, передусім машинобудування. 
промисловість, виробництво, ефективність, імпортозалежність, структурна трансформація, розвиток УДК 339.565+339.562(477); JEL F14
Іщук С. О., Процевят О. С. Діагностика трансформацій у товарному експорті регіонів під впливом повномасштабної російсько-української війни. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 4(156). С. 7-13. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-4-2.

Літер.: 8


Проведено експрес-діагностику ключових трендів експортно-імпортних операцій у 2022 р. Проаналізовано експортну активність на мезорівні за результатами розрахунку показників, які характеризують рівень покриття експортом імпорту, товарну експортоорієнтованість економіки, ступінь технологічності експорту, високотехнологічну експортоорієнтованість промисловості. Акцентовано увагу на значній частці продукції, виготовленої з давальницької сировини, у високотехнологічному товарному експорті більшості областей Західного регіону. На підставі оцінювання структури товарного експорту України та її регіонів визначено зміни в експортній спеціалізації останніх за основними товарними групами. Окреслено основні тенденції і проблеми у формуванні та розвитку експортного потенціалу України в умовах протистояння зовнішнім викликам і загрозам. Запропоновано заходи із провадження ефективної державної політики стимулювання вітчизняного експорту та визначено їхні цільові орієнтири з позиції захисту національних інтересів. Доведено необхідність широкомасштабної програми імпортозаміщення, на початковому етапі сфокусованої на стимулюванні інвестицій у ті переробні виробництва, для розвитку яких Україна володіє достатнім сировинним потенціалом. 
експорт, імпорт, структура, продукція, товарна група, спеціалізація, технологічність, регіони УДК 332.1; JEL R10, R13
Іщук С. О. Тенденції та особливості розвитку економіки регіонів України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 1(153). С. 3-9. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-1-1.

Літер.: 10


На підставі дослідження довгих трендів показників соціально-економічного розвитку України констатовано нестабільність функціонування національної економіки та високий ступінь впливу на неї зовнішніх чинників, зокрема геополітичних. Визначено основні тенденції в зміні індексу фізичного обсягу валового регіонального продукту України упродовж 2012-2020 рр. у розрізі областей. Побудовано рейтинг регіонів за їхнім внеском у валовий внутрішній продукт і проаналізовано його динаміку. Запропоновано авторську типологію регіонів з огляду на їхню економічну спеціалізацію, розроблену за показниками частки ключових видів економічної діяльності у валовій доданій вартості. Усі області України розділено на п’ять груп, відповідно до типу спеціалізації їхньої економіки: індустріального, аграрного, комерційного, диверсифікованого та змінного. Проведено оцінювання ефективності функціонування економіки регіонів України за фінансовим (вираженим показником фінансового результату до оподаткування) і соціальним (вираженим показником середньої заробітної плати) індикаторами. Визначено внесок (суму податків і зборів) кожного з регіонів у надходження до Державного бюджету України. Констатовано, що фінансову основу національної економіки та її інноваційний потенціал передусім формують індустріальні регіони. 
валова додана вартість, валовий регіональний продукт, економічна спеціалізація, надходження до державного бюджету, промисловість, регіони УДК 338.45.001.73:332.1(477); JEL L16, О25, O57
Іщук С. О. Потенціал розвитку переробної промисловості в Україні: регіональні аспекти. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2021. Вип. 1(147). С. 3-9. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-1-1.

Літер.: 16


Запропоновано авторське тлумачення терміна «потенціал розвитку промислової системи». Обґрунтовано стратегічні орієнтири розвитку перспективних хімічних виробництв в Україні та запропоновано організаційно-економічні форми реалізації їхнього потенціалу, зокрема в Західному регіоні. Розроблено організаційний механізм відновлення сировинної бази вітчизняних текстильних та інших виробництв. Здійснено групування регіонів за потенціалом заготівлі деревини та її промислової переробки. Визначено перспективні напрями розвитку деревообробної промисловості в областях Західного регіону (у розрізі виробництв) та окреслено базові стратегії їх реалізації, зорієнтовані на внутрішній і зовнішній ринки збуту продукції. Комплексно досліджено проблематику функціонування в Україні агропереробних виробництв крізь призму їхнього ресурсного забезпечення в регіональному розрізі. Окреслено ключові проблеми та обґрунтовано перспективи розвитку зерно-, м’ясо – та молокопереробних виробництв, виходячи з поточних і прогнозних трендів кон’юнктури на відповідних товарних ринках. Запропоновано організаційні форми реалізації потенціалу розвитку агропереробних виробництв в Україні і механізми їх інституційної підтримки. 
промисловість, потенціал, розвиток, переробне виробництво, продукція, сировина, експорт УДК 338.45:674(477.8); JEL L73
Іщук С. О., Коваль Л. П. Потенціал розвитку деревообробних виробництв у Західному регіоні України та напрями його реалізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 1(141). С. 45-51. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-1-7.

Літер.: 9


Проведено структурно-динамічне оцінювання виробництва та реалізації деревообробної продукції в Україні. Досліджено виробничий та експортний потенціал деревообробних виробництв Західного регіону й проаналізовано їх спеціалізацію за основними видами продукції. Визначено перспективні напрями розвитку деревообробної промисловості в областях Західного регіону (у розрізі виробництв) та окреслено базові стратегії їх реалізації, зорієнтовані на внутрішній і зовнішній ринки збуту продукції. Розроблено схему вертикальної інтеграції деревообробних виробництв, яка передбачає комплексну взаємодію лісопромислового та інфраструктурного секторів економіки на мезорівні. Проаналізовано практику реалізації кластерних ініціатив у сегменті деревообробки у Львівській області. Запропоновано низку організаційно-економічних інструментів, спрямованих на стимулювання розвитку вітчизняних деревообробних підприємств. 
промисловість, деревообробне виробництво, продукція, експортний потенціал, розвиток УДК 338.439.4:637.5(477); JEL F14, Q13
Іщук С. О. Проблеми і перспективи розвитку м’ясопереробних виробництв в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 6(140). С. 3-7. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-6-1.

Літер.: 8


Визначаються проблеми та окреслюються перспективи розвитку м’ясопереробних виробництв в Україні з огляду на сучасний стан внутрішнього і зовнішнього ринків м’яса. У цьому контексті проведено структурно-динамічну оцінку промислового виробництва м’яса та м’ясних продуктів, а також аналіз зовнішньоекономічних операцій з означеною продукцією в Україні упродовж 2013-2019 рр. Визначено ключові тенденції та окреслено перспективи збільшення українського експорту м’яса птиці, свинини та яловичини за умови збільшення поголів’я тварин. Обґрунтовано актуальні напрями розвитку вітчизняних м’ясопереробних виробництв, зокрема виготовлення товарних кормів. 
виробництво м'яса та м'ясної продукції, курятини, свинини, яловичини, регіони, експорт, імпорт УДК 332.1; JEL О18
Іщук С. О., Созанський Л. Й. Оцінка економічної спеціалізації регіонів України у контексті світових трендів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 4(138). С. 24-31. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-4-5.

Літер.: 7


Окреслено ключові тенденції розвитку основних видів економічної діяльності в Україні на підставі аналізу динаміки індексів промисловості й сільського господарства упродовж 2012-2018 р Побудовано регіональні структури реалізованої промислової (у розрізі видів промислової діяльності) і сільськогосподарської (у розрізі продукції рослинництва й тваринництва) продукції. Визначено рівень та особливості «промислової» та «аграрної» спеціалізації регіонів за показником внеску промисловості й сільського господарства у ВДВ. Обґрунтовано потенційні ризики для економіки експортоорієнтованих регіонів на підставі діагностики прогнозних трендів світових цін на сировинні товари. 
економічна спеціалізація, промисловість, сільське господарство, структура, валова додана вартість, експорт УДК 339.37:330.341.4(477); JEL L81
Іщук С. О., Созанський Л. Й. Динаміка структурних змін у роздрібному товарообороті регіонів України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 6(134). С. 8-14. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.06.014_u.

Літер.: 6


Окреслено ключові тенденції розвитку торгівлі в регіонах України на підставі аналізу динаміки індексу фізичного обсягу роздрібного товарообороту упродовж 2012-2017 рр. Оцінено структурні зміни у роздрібному товарообороті у розрізі продовольчих і непродовольчих товарів. Побудовано регіональну структуру роздрібного товарообороту (за його обсягами у вартісному виразі) та визначено вагомість торгівлі у ВДВ. Розраховано частку імпорту в роздрібному товарообороті регіонів України. 
індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту, структура, продовольчі і непродовольчі товари, торгівля, частка імпорту у роздрібному товарообороті УДК 339.565+339.562(477); JEL
Іщук С. О. Діагностика структурних змін у товарному експорті регіонів України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 3-9. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.03.009_u.

Літер.: 4


Розраховано темпи приросту товарного експорту в регіонах України за 2012-2017 роки. Проведено аналіз структури товарного експорту в розрізі основних товарних груп. Побудовано структуру експорту товарів за регіонами. Виявлено тенденції погіршення товарної структури вітчизняного експорту за критерієм рівня технологічності продукції. Запропоновано низку заходів, спрямованих на усунення потенційних загроз для національної економіки в умовах погіршення світової кон’юнктури на сировинних ринках шляхом диверсифікації товарної і географічної структур українського експорту. 
товарний експорт, темпи приросту, структура, товарна група, продукція промисловості, продукція сільського господарства УДК 338.45(477); JEL E23, L16, O18
Іщук С. О., Процевят О. С. Діагностика ключових трендів розвитку промисловості України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 3-9. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.01.009_u.

Літер.: 13


Запропоновано методичний підхід до комплексного оцінювання сучасного стану та результатів діяльності промислового сектора економіки. Проведено аналіз ключових тенденцій розвитку промисловості України на підставі розрахунків значень множини показників, які характеризують активність (виробничу, експортну, інвестиційну, капітальну, інноваційну) та ефективність (ресурсну, економічну) її функціонування. Виявлено основні проблеми розвитку промислового виробництва та окреслено напрямки їх розв’язання. 
активність, виробництво, експорт, ефективність, інвестиції, інновації, промислова продукція, рентабельність ЦитуванняКонкурентоспроможність промисловості регіонів України / [С.О. Іщук, Л.Й. Созанський, Р.В. Міхель, М.І. Бирка];. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; [наук. ред. С. О. Іщук]. – Львів, 2016. – 73 с. {sep2017.06.042.003}

Іщук С. О. Оцінка експортно-імпортних операцій із давальницькою сировиною в Україні і Львівській області // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [зб. наук. пр.]. – 2017. – № 4 (126). – С. 3-8. {sep2017.06.046.005}

Основний капітал у Західному регіоні України: сучасний стан і перспективні напрями модернізації: [монографія] / ред. С. О. Іщук ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2015. 172 с. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). {sep2018.01.028.005}

Іщук С. О. Промисловість регіонів України: тенденції і проблеми розвитку. Регіональна економіка. 2018. № 1. С. 17-29. {sep2019.02.007.007}

Іщук С. О., Созанський Л. Й. Динаміка структурних змін у роздрібному товарообороті регіонів України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 6(134). С. 8-14. {sep2019.04.024.005}

Конкурентні переваги промислового сектора економіки України: регіональний вимір: монографія / наук. ред. С. О. Іщук. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2018. 246 с. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). URL: http://ird.gov.ua.ird.p1036 {sep2019.04.051.003}

Іщук С. О. Ключові тренди розвитку промислового сектору регіонів України. Статистика України. 2019. № 1. С. 78-90. DOI https://doi.org/10.31767/su.1(84)2019.01.09. {sep2019.04.051.004}

Іщук С. О. Експортна активність промисловості регіонів України: ключові тенденції. Економіка промисловості. 2016. № 4(76). С. 22-29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2016_4_4 {sep2019.04.051.005}

Іщук С. О., Созанський Л. Й. Ресурсне забезпечення деревообробних виробництв України: міжрегіональні і міждержавні порівняння. Регіональна економіка. 2019. № 3. С. 145-154. {sep2020.01.045.006}

Іщук С. О., Созанський Л. Й. Регіональні аспекти розвитку виробництв легкої промисловості в Україні. Регіональна економіка. 2019. № 4. С. 64-73. {sep2020.01.052.007}

Іщук С. О. Проблеми і перспективи розвитку м’ясопереробних виробництв в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 6(140). С. 3-7. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-6-1 {sep2020.03.048.004}

Конкурентні переваги промислового сектора економіки України: регіональний вимір: монографія / наук. ред. С. О. Іщук. Львів: ІРД НАН України, 2018. 246 с. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180601.pdf {sep2020.04.065.002}

Ishchuk S. O. Core Trends in the Development of the Industrial Sector in the Ukrainian Regions. Статистика України. 2019. № 1. С. 78-90. DOI: doi.org/10.31767/su.1(84)2019.01.09 {sep2020.04.065.003}

Переробна промисловість регіонів України: проблеми та перспективи розвитку: монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. С. О. Іщук. Львів, 2020. 341 c. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200002.pdf {sep2021.01.003.008}

Іщук С. О., Созанський Л. Й. Регіональні аспекти розвитку виробництв легкої промисловості в Україні. Регіональна економіка. 2019. № 4(94). С. 64-73. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-5 {sep2021.01.003.012}

Іщук С. О., Коваль Л. П. Потенціал розвитку деревообробних виробництв у Західному регіоні України та напрямки його реалізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 1(141). С. 45-51. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-1-7 {sep2021.01.003.013}

Іщук С. О. Оцінка потенціалу виробництва борошна та продукції з нього в Україні: регіональний вимір. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет: зб. наук. пр. 2020. № 1(11). С. 68-78. DOI: https://doi.org/10.32434/2415-3974-2020-11-1-68-78 {sep2021.01.003.014}

Іщук С. О. Сучасний стан і ключові тенденції заготівлі та промислового виробництва м’яса у регіонах України. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. Т. 1(21). С. 155-164. {sep2021.01.003.015}

Іщук С. О., Ляховська О. В. Розвиток молокопереробних виробництв у регіонах України: сировинний аспект. Регіональна економіка. 2020. № 1(95). С. 42-51. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-5 {sep2021.01.003.016}

Конкурентні переваги промислового сектора економіки України: регіональний вимір: монографія / наук. ред. С. О. Іщук; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 246 с. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). {sep2021.02.003.002}

Іщук С. О., Полякова Ю. В., Процевят О. С. Структура та динаміка українського товарного експорту: регіональний вимір. Регіональна економіка. 2021. № 1. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-3 {sep2021.02.042.029}

Іщук С. О. Експортна активність промисловості регіонів України: ключові тенденції. Економіка промисловості. 2016. № 4(76). С. 22-29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2016_4_4 {sep2021.02.069.002}

Іщук С. О. Діагностика структурних змін у товарному експорті регіонів України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 3-9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_3_3 {sep2021.02.069.003}

Іщук С. О. Рейтинг регіонів України за рівнем конкурентних переваг промисловості. Економіка та право. 2018. № 2(50). С. 92-102, DOI: https://doi.org/10.15407/econlaw.2018.02.092 {sep2021.03.047.001}

Іщук С. О., Созанський Л. Й. Виклики та перспективи розвитку хімічної промисловості України. Економіка промисловості. 2019. № 1(81). С. 65-81. DOI: http://doi.org/10.15407/econindustry2019.01.065 {sep2021.06.032.021}

Іщук С. О., Созанський Л. Й. Імпортозалежність економіки України: проблеми і шляхи їх вирішення. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка: зб. наук. пр. 2020. Вип. 1. С. 23-32. DOI: http://www.doi.org/10.31339/2313-8114-2020-1(13)-23-32 {sep2022.01.003.008}

Ishchuk S. O. Core Trends in the Development of the Industrial Sector in the Ukrainian Regions. Статистика України. 2019. № 1(84). С. 78-90. DOI: https://doi.org/10.31767/su.1(84)2019.01.09 {sep2022.03.041.001}

Іщук С. О. Регіональні тренди розвитку машинобудування в Україні: статистична оцінка. Статистика України. 2021. № 3(94). С. 12-20. DOI: https://doi.org/10.31767/su.3(94)2021.03.02 {sep2022.03.047.002}

Іщук С. О., Ляховська О. В. Розвиток агропереробних виробництв у регіонах України: сировинні аспекти / наук. ред. С. О. Іщук; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2020. 51 с. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). {sep2022.04.007.004}

Іщук С. О., Полякова Ю. В., Процевят О. С. Структура та динаміка українського товарного експорту: регіональний вимір. Регіональна економіка. 2021. №1. С. 20-29. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-3 {sep2022.04.007.008}

Іщук С. О., Процевят О. С. Діагностика трансформацій у товарному експорті регіонів під впливом повномасштабної російсько-української війни. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 4(156). С. 7-13. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-4-2 {sep2023.02.035.005}

Ishchuk S. O. Core Trends in the Development of the Industrial Sector in the Ukrainian Regions. Статистика України. 2019. № 1. С. 78-90. DOI: https://doi.org/10.31767/su.1(84)2019.01.09 {sep2023.02.050.001}

Іщук С. О., Полякова Ю. В., Процевят О. С. Структура та динаміка українського товарного експорту: регіональний вимір. Регіональна економіка. 2021. № 1. С. 20-29. DOI: https://doi.org/10.36818/1562- 0905-2021-1-3 {sep2023.03.027.006}

Іщук С. О., Процевят О. С. Діагностика трансформацій у товарному експорті регіонів під впливом повномасштабної російсько-української війни. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 4(156). С. 7-13. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-4-2 {sep2023.03.027.008}


Веб-майстер П. Попадюк