Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Випуск 3(107) за 2014 рік

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122 (477)
Варналій З. С. Інституційні засади та організаційні механізми політики регіонального розвитку: завдання реформ європейського зразка / З. С. Варналій, Р. Р. Білик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 3-11.

Літер.: 9


Досліджено сучасне нормативно-правове забезпечення регіонального розвитку в Україні. Визначено, що в Україні загалом створено правове поле для ефективного розвитку регіонів та місцевого самоврядування, однак воно потребує систематизації та упорядкування, оскільки деякі питання досі залишаються остаточно не врегульованими. Розглянуто базові цілі та стратегічні пріоритети регіонального розвитку в Україні, механізми та індикатори їх успішної реалізації на період до 2020 року. Зроблено висновок про те, що оновлені стратегічні засади регіональної політики загалом враховують динаміку і тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України, а також орієнтуються на модернізацію підходів до управління просторовим розвитком. 
державна регіональна політика, державне управління регіональним розвитком, збалансований регіональний розвиток, інструменти стимулювання розвитку регіонів, планування регіонального розвитку, Державна стратегія регіонального розвитку, принцип субсидіарності, децентралізація управління регіонами, інституційне середовище стимулювання регіонального розвитку Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1.025
Шевченко О. В. Пріоритети розвитку регіонів як інструмент стратегічного управління регіональною економікою / О. В. Шевченко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 12-21.

Літер.: 14


Визначено головні проблеми, що виникають при розробці стратегій регіонального розвитку у формулюванні пріоритетів розвитку. Обґрунтована необхідність певної уніфікації формулювання пріоритетів регіонального розвитку. Сформульовані пропозиції щодо визначення пріоритетів регіонального розвитку. 
стратегія регіонального розвитку, пріоритет регіонального розвитку Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 303.433.2:332.122
Кухарская Н.А.. Стратегирование социально-экономического развития региона как новый подход к разработке и реализации стратегий регионального развития [Стратегування соціально-економічного розвитку регіону як новий підхід до розробки і реалізації стратегій регіонального розвитку] / Н. О. Кухарська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 22-28.

Літер.: 8


Обґрунтовано перехід від стратегічного планування як сукупності окремих методів і інструментів до стратегування регіонального розвитку як нового підходу до управління регіоном, який спирається на оновлену методологію програмно-цільового управління, що є єдиною цілісною, взаємопов’язаною системою механізмів побудови і реалізації стратегії розвитку регіону на основі стратегічних цілей, здатним консолідувати зусилля властей, бізнесу і суспільства. 
стратегічне планування, стратегування, стратегія, регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.146:330.322
Буркинський Б. В. Сучасні напрямки регіональної інвестиційної політики / Б. В. Буркинський, О. І. Лайко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 29-37.

Літер.: 12


Визначені основні напрямки регіональної політики щодо підтримки інвестиційного розвитку на основі використання важелів децентралізації управлінських повноважень та імплементації Європейського досвіду застосування концепції податкового конкурування. В межах наявних можливостей, що надаються діючим податковим законодавством України, запропоновані заходи регіонального регулювання інвестиційними проектами за допомогою попроектного підходу в оподаткуванні прибутку, застосування уніфікованого підходу до визначення періоду визнання доходів. 
сучасна регіональна політика, податкові важелі стимулювання інвестицій, Європейський досвід активізації інвестиційної діяльності Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.124.4:316.42+33(477.85)
Двігун А. О. Антидепресивна компонента економічної безпеки регіонального розвитку / А. О. Двігун, А. І. Мокій, А. М. Гуменюк, О. І. Дацко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 38-47.

Літер.: 22


Розкриваються причини депресивного стану регіонів та територій. Проаналізовано основні існуючі в літературі підходи та визначення депресивності та вказано на їх обмеженість: цей економічний феномен розглядається як існуючий майже виключно в сільській місцевості та безпосередньо пов’язаний з аграрним сектором економіки. Запропоновано нову класифікацію мобільності як фактора гнучкості та ступеню адаптивності, і доведено, що регіон з високим рівнем мобільності, це регіон, добре інтегрований в економічний простір, що забезпечує високій рівень економічної безпеки. 
антидепресивна компонента, депресивність, економічна безпека, мобільність, регіональна політика Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.13: 334.012.74 (477.87)
Мікловда В. П. Формування економічних пріоритетів в умовах децентралізації управління регіональним розвитком / В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 48-53.

Літер.: 5


Запропоновано концептуальні підходи до формування еколого-економічної моделі розвитку Закарпатської області. Обґрунтовано пріоритетні сфери економічної діяльності та принципи формування інтегрованих господарських систем. 
економічні пріоритети, еколого-економічна модель, господарські системи, розвиток, стратегія Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.12
Мельник А. Ф. Асиметрія структурного розвитку регіонів України та її соціально-політичні наслідки / А. Ф. Мельник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 54-66.

Літер.: 11


Розглянуто проблему структурного розвитку регіонів України. Здійснено аналіз галузевої (за видами економічної діяльності), технологічної, відтворювальної, територіальної та інституційної структури економіки. Виявлено асиметрії структурного розвитку регіонів, визначено причини, соціальні та політичні наслідки для України. Обґрунтовано доцільність використання системи сучасних механізмів структурної корекції економіки регіонів. 
структура економіки, структурний розвиток, структурна трансформація, асиметрія структурного розвитку Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 351.82:332.12.001.76
Бутко М. П. Модернізаційні аспекти управління інноваційним розвитком бізнес-середовища регіону / М. П. Бутко, О. В. Попело // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 67-76.

Літер.: 7


Запропоновано схему розробки комплексної інноваційної програми розвитку регіону, обґрунтовано авторські позиції щодо доцільності запровадження функціональної моделі управління інноваційним розвитком бізнес-середовища регіону. 
інноваційний розвиток, інноваційні процеси, бізнес-середовище, модернізація, регіональне управління Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 321.02:332.021:34
Пухир С. Т. Напрямки удосконалення нормативно-правового забезпечення реалізації державної регіональної політики / С. Т. Пухир // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 77-85.

Літер.: 7


Проаналізовано чинне нормативно-правове забезпечення реалізації державної регіональної політики, визначено основні напрямки його удосконалення за сферами впливу, обґрунтовано необхідність прийняття базового закону України «Про засади державної регіональної політики» 
концепція, законопроект, закон, державна регіональна політика Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14:330.341.1(477):[339.97:061.1ЄС]
Писаренко С. М. Інноваційне забезпечення конвергентності соціально-економічного розвитку регіонів України / С. М. Писаренко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 86-95.

Літер.: 18


Розглядаються принципи, методи і організаційно – економічний механізм забезпечення конвергенції соціально – економічного розвитку регіонів України на основі формування і реалізації основних напрямів інноваційної діяльності. Значна увага приділяється регіональній політиці конвергенції країн – членів Європейського Союзу з метою врахування його досвіду. 
конвергенція, дивергенція, інновація, соціально- економічний розвиток, кластер, інфраструктура Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.4(477.83)
Луцків О. М. Структурні зрушення в економіці Львівської області: тенденції, закономірності та пріоритети / О. М. Луцків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 96-105.

Літер.: 4


Оцінено структурні зміни в економіці Львівської області за видами економічної діяльності та галузями промисловості. Виявлено основі тенденції структурних змін в економіці області і на цій основі надано практичні рекомендації щодо вибору пріоритетних видів економічної діяльності області. 
структурні зміни, структура економіки, структурні пропорції, економічна діяльність, економічний розвиток Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.4:338.2
Назаркевич І. Б. Моніторинг структурних змін у Волинській області / І. Б. Назаркевич, О. Б. Назаркевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 106-115.

Літер.: 4


Проаналізовано структурні зміни в економіці Волинської області у 2006-2013 рр. та виявлені тенденції у зміні економічної динаміки. Визначено інтегральні коефіцієнти структурних зрушень за базовими економічними показниками. Досліджено вплив ендогенних чинників на зміну економічної кон’юнктури регіону. Виявлено основні дестабілізуючі чинники формування якісної структури Волинської економіки Запропоновано напрями удосконалення структурної політики Волинської області. 
структурні зміни, економічна система регіону, регіональна структурна політика, циклічність економічних процесів, інноваційність економіки Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.4:332.1
Попадинець Н. М. Аналіз структурних змін в економіці регіону / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 116-126.

Літер.: 4


Проведено аналіз структурних змін у Івано-Франківській області та визначено пріоритети структурної корекції економіки регіону. Здійснено оцінку структурних змін в економіці регіону за видами економічної діяльності та в розрізі окремих галузей промисловості. На основі оцінювальної структури економіки регіону побудовано прогноз структури валової доданої вартості за видами економічної діяльності. 
валова додана вартість, інвестиції, інновації, промисловість, сектори економіки, структурна регіональна політика Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1
Заблодська І. В. Стратегічний аспект розвитку Луганського регіону / І. В. Заблодська, Є. М. Ахромкін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 127-132.

Літер.: 5


Розглянуто стратегічний аспект розвитку Луганського регіону, який передбачає розробку проекту Стратегії збалансованого розвитку Луганської області на період до 2020 року, визначено стратегічну мету, пріоритети та імперативи, стратегічні, тактичні та операційні цілі, коло учасників задля реалізації стратегії, етапи і джерела фінансування. 
стратегія, розвиток, регіон, пріоритети, імперативи, цілі Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.4(477.87)
Габрель М. С. Дослідження структурних зрушень в економіці Закарпатської області / М. С. Габрель // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 133-144.

Літер.: 5


Здійснено аналіз секторальної, відтворювальної та галузевої структури економіки Закарпатської області. На основі розрахунку інтегрального коефіцієнта структурних зрушень за основними показниками економічної діяльності обраховано інтенсивність структурних змін в економіці регіону. Окреслено перспективи та основні напрями структурних змін, які необхідні для досягнення зростання економіки регіону. 
структурні пропорції, структурні зрушення, валова додана вартість, промисловість, регіон, галузева структура, секторальна структура, відтворювальна структура Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [504:351.863]:332.1:339.9
Гулич О. І. Регулювання екологічної безпеки регіону: європейський досвід / О. І. Гулич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 145-152.

Літер.: 16


Узагальнено основні принципи і діючі інструменти регулювання екологічної безпеки країн Євросоюзу. Проаналізовано особливості застосування в країнах ЄС підходів до побудови регіональної екологічної політики в залежності від форми державного устрою і організаційної системи регулювання екологічної безпеки регіону. Визначено основні проблеми та умови реформування системи регулювання екологічної безпеки в Україні в умовах трансформації адміністративно-територіального устрою країни та інтеграції до ЄС. 
екологічна безпека, екологічна політика, регіон, регулювання, інструменти регулювання екологічної безпеки, організаційна система регулювання екологічної безпеки Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331
Безтелесна Л. І. Стратегічне управління людськими ресурсами як основа модернізації системи управління регіональним розвитком в Україні / Л. І. Безтелесна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 153-159.

Літер.: 5


Проведено кількісну та якісну оцінку системи управління регіональним розвитком. Доведено, що в основу модернізації управління регіональним розвитком необхідно покласти інновації та стратегічне управління людськими. Запропоновані напрями модернізації та етапи її реалізації. 
управління регіональним розвитком, модернізація, регіональний індекс людського розвитку, кількість населення, стратегічне управління людськими ресурсами Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.3:332.05:338.1
Вознюк М. А. Сучасний стан та тенденції розвитку інвестиційного потенціалу енергозбереження / М. А. Вознюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 160-171.

Літер.: 7


Розглянуто поняття інвестиційного потенціалу та інвестиційного потенціалу енергозбереження, розкрито та систематизовано різні підходи до їх тлумачення. Досліджено сучасний стан і тенденції розвитку сфери енергозбереження, запропоновані шляхи посилення інвестиційного потенціалу енергозбереження в Україні. 
інвестиційний потенціал, енергозбереження, енергоємність економіки, енергетична стратегія Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:339.94
Мікула Н. А. Організаційно-економічні механізми активізації транскордонного співробітництва західними регіонами України / Н. А. Мікула // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 172-180.

Літер.: 7


Висвітлені основні організаційно-економічні механізми, дія яких спрямована на створення сприятливих умов ефективної та взаємовигідної співпраці суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва задля підвищення соціально-економічного розвитку та рівня життя мешканців. Обґрунтовано напрями державної політики щодо удосконалення означених механізмів, зокрема для подолання викликів та загроз, які виникають у транскордонному просторі України та ЄС. 
транскордонне співробітництво, регіональна політика, організаційно-економічні механізми Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1
Петров П. Ю. Стратегічне забезпечення транскордонного співробітництва / П. Ю. Петров // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 181-188.

Літер.: 11


Розглянуто ключові аспекти функціонування системи стратегічного управління транскордонним співробітництвом на наддержавному, державному, регіональному та місцевому рівнях. Приведено приклади визначення стратегічних пріоритетів транскордонного співробітництва України, а також стратегічних цілей і завдань різних єврорегіонів. 
транскордонне співробітництво, стратегічне управління, єврорегіон, стратегічні напрямі та цілі транскордонного співробітництва Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.92:338.27
Павліха Н. В. Управління проектами як інструмент активізації транскордонного співробітництва / Н. В. Павліха, І. В. Кицюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 189-199.

Літер.: 14


Обґрунтовано значення транскордонного співробітництва для соціально-економічного розвитку країни та її регіонів, а також виявлено необхідність застосування управління проектами як інструмента активізації транскордонної співпраці. 
прикордонні регіони, транскордонне співробітництво, конкурентоспроможність, національна економіка, проект, управління проектами Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.15
Бистряков І. К. Територіальний природно-ресурсний капітал у забезпеченні конкурентоспроможності економіки України / І. К. Бистряков // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 200-209.

Літер.: 12


Проаналізовані перспективи забезпечення конкурентоспроможності територіальних утворень на засадах активізації процесів капіталізації природних ресурсів у фінансовому просторі. Сутність цього процесу пов’язується із перетворенням природних ресурсів у відповідні активи. Запропоновано алгоритм капіталізації. При цьому в якості ключового визначено питання використання методів проектного управління природними ресурсами, з акцентуванням уваги на методологічні домінанти щодо введення природних ресурсів в ринковий обіг. 
природно-ресурсний капітал, управління, фінанси, капіталізація природних ресурсів, конкурентоспроможність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 504: 37.03
Загорський В. С. Екологічна політика ЄС і проблеми формування системи екологічного управління в Україні / В. С. Загорський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 210-221.

Літер.: 11


Обґрунтовано положення, що від вирішення екологічних проблем залежить стабільність соціально-економічного розвитку України. Проаналізовано значимість екологічних факторів у процесах функціонування ЄС. Виокремлено особливості формування екологічної політики ЄС. Доведено необхідність формування системи екологічного управління як важливого фактору інтеграції України в європейський соціально-економічний простір. 
управління, система, екологічне управління, екологічна політика, модернізація, Європейський Союз Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.49
Данилюк М. О. Організаційно-економічні засади реструктуризації систем водопостачання-водовідведення малих міст України / М. О. Данилюк, Б. В. Гречаник, В. М. Кузьмин, І. В. Мельничук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 222-230.

Літер.: 3


Окреслено основні проблеми системи водопостачання і водовідведення малих міст України. Відзначено необхідність використання сучасних підходів до реформування цієї системи. Запропоновано ряд техніко-технологічних, організаційно-правових та управлінсько-інформаційних рекомендацій щодо покращення функціонування систем водопостачання і водовідведення малих міст України. 
житлово-комунальне господарство, водопостачання і водовідведення, державно-приватне партнерство, регіональні програми Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332:330.341.42:711.432 (477.8)
Мельник М. І. Структурна трансформація економіки обласних центрів Західного регіону України в контексті метрополізації / М. І. Мельник, О. І. Мацьків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 231-243.

Літер.: 7


Виявлено залежність між структурою економіки та метрополізаційними процесами. Проаналізовано характер та обґрунтовано перспективи процесу трансформації структури економіки Західного регіону в контексті метрополізації. Проведено інтегральне оцінювання розвитку економічної метрополійної функції на прикладі обласних центрів Західного регіону України. 
метрополія, метрополізація, метрополійні функції, постіндустріальне суспільство, структура економіки, трансформація структури економіки Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.138:339.137.2:330.3
Буднікевич І. М. Апробація методики виявлення «ексклюзивних» конкурентних позицій міста на основі технології ринкового позиціонування / І. М. Буднікевич, І. Г. Черданцева // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 244-260.

Літер.: 9


Представлено методику виявлення стратегічних конкурентних позицій міста, яка базується на авторській модифікації матриці Бостонської консультаційної групи (БКГ). Здійснена апробація методики для позиціонування міста Чернівців на основі співставлення та шкалювання основних соціально-економічних показників міст-конкурентів та деталізація схеми позиціонування за найбільш перспективним вектором. Зроблені висновки щодо унікальних пропозицій окремих міст. 
маркетинг міста, ринкове позиціонування, матриця BCG, міста-конкуренти, «ексклюзивні» конкурентні позиції міста, схема позиціонування міста, стратегія розвитку міста Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.1: 911.375] (477.62)-048.35
Ляшенко В. І. Порівняльна оцінка стану модернізації промислових міст Донбасу / В. І. Ляшенко, Є. В. Котов // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 261-274.

Літер.: 12


Проведений порівняльний аналіз стану процесів модернізації промислових міст Донбасу і запропоновані інструменти по їх прискоренню. Оцінка стану і динаміки процесів модернізації міст Луганської області проведена порівняно з містами Донецької області. Обґрунтована необхідність розробки якісних стратегій і цільових програм розвитку території, а також запропоновані механізми взаємодії влади, бізнесу і експертного співтовариства при їх розробці і практичній реалізації. 
модернізація, область, промисловість, стратегія, програма Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.45 (477.83)
Іщук С. О. Промисловість Львівської області: ключові тенденції та перспективи розвитку / С. О. Іщук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 275-284.

Літер.: 6


Проведено оцінку поточного стану і динаміки функціонування промислових підприємств Львівської області за основними показниками. Окреслено внутрішні проблеми і зовнішні загрози розвитку промисловості в регіоні. Визначено перспективні види промислової діяльності в контексті поглиблення євроінтеграції України. 
промисловість, виробництво, продукція, експорт, інвестиції, розвиток Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.717.22:339
Павлов В. І. Трансформація депозитарної системи України в контексті євроінтеграції / В. І. Павлов, М. О. Трофімчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 285-292.

Літер.: 8


Проаналізовано сучасний стан вітчизняної депозитарної системи. Висвітлено основні процеси перебудови системи депозитарного обслуговування цінних паперів. Розглянуто досвід європейських країн в частині створення та функціонування центральних депозитаріїв у розрізі структури власників цих установ. Висвітлено необхідність та досліджено процес створення Центрального депозитарію в Україні. Проаналізовано доцільність створення та діяльність Розрахункового центру в системі розрахунків з стосовно правочинів з цінними паперами. Здійснено оцінку конкуренції в сегменті розрахунково-клірингової діяльності в депозитарній системі країни та проведено порівняльний аналіз з країнами Європи. Виявлено недоліки та запропоновано напрями підвищення ефективності функціонування депозитарної системи в контексті забезпечення конкурентного середовища в сфері розрахунково-клірингової діяльності. 
депозитарна система, ринок цінних паперів, цінні папери, кліринг, центральний депозитарій, розрахунковий центр Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.143.2:352.07
Крайник О. П. Бюджетно-фінансова децентралізація в системі управління регіонами / О. П. Крайник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 293-301.

Літер.: 9


Розглядаються зміст, проблеми та переваги децентралізації управління фінансовими ресурсами. Показано необхідність змін в бюджетній політиці відповідно до нових підходів в управлінні регіонами. Розглянуто переваги иа недоліки бюджетно-фінансової децентралізації та можливі проблеми в умовах її реалізації. 
бюджетна система, децентралізація управління фінансовими ресурсами, місцеві бюджети, доходи та видатки місцевих бюджетів Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.1:332.146
Сторонянська І. З. Фінанси регіону в контексті формування конвергентної моделі регіонального розвитку / І. З. Сторонянська, М. В. Максимчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 302-309.

Літер.: 7


Здійснено обґрунтування теоретичних підходів до виокремлення такої категорії як «фінанси регіону» та визначення її цільового призначення в забезпеченні ефективного функціонування регіонів; визначення потенціальних і реальних можливостей регіонів в забезпеченні їх соціально-економічного розвитку на базі раціонального використання власного фінансового ресурсу; представлено критичний аналіз діючих на теперішній час механізмів управління фінансами регіонів та виявлення причин їх низької ефективності; обґрунтовано нові напрями забезпечення ефективного управління фінансами регіонів на основі врахування змін та можливостей, що створюються під впливом активізації інтеграційних процесів в Україні і в світовому економічному просторі. 
фінанси регіону управління, фінансова система регіону Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.7: 332.12 (477)
Копилюк О. І. Концептуальні засади формування регіональної політики розвитку банківської системи України / О. І. Копилюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 310-320.

Літер.: 6


Розглянуто особливості формування регіональної політики розвитку банківської системи на засадах перспективності, виокремлено ключові детермінанти її формування, розроблено концептуальні напрями реалізації перспективної політики розвитку регіональних банківських систем. 
регіональна банківська система, концепція регіональної політики розвитку банківської системи, поточна та перспективна регіональна політика розвитку банківської системи Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.77:334.722
Музика І. С. Кредитне забезпечення суб’єктів господарювання: проблеми, тенденції, шляхи вирішення / І. С. Музика, Г. В. Возняк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 321-331.

Літер.: 10


Визначено основні проблеми банківського кредитного забезпечення суб’єктів господарювання. Наголошено на сучасних проблемах формування ресурсної бази банківських інституцій. Проаналізовано динаміку показників, які характеризують кредитні можливості банків та визначено їх основні тенденції. Запропоновано ряд напрямів щодо вирішення означених проблем. 
кредитування, кредитні ресурси, банківська система, суб’єкти господарювання, взаємодія Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.148
Піхоцький В. Ф. Стабільність фінансової системи через ефективне використання бюджетних коштів / В. Ф. Піхоцький // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 332-338.

Літер.: 9


Досліджуються проблеми, пов’язані з неефективним використанням бюджетних коштів. Встановлено причини цього явища й негативні чинники, що становлять основу бюджетних правопорушень. Запропоновано шляхи розв’язання проблеми з метою врегулювання ситуації та забезпечення раціонального використання бюджетних призначень. 
ефективність використання бюджетних коштів, реформування бюджетної системи, бюджетний процес, порушення бюджетного законодавства Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.436: [332.122: 338.43]
Борщевський В. В. Ринкова самоорганізація як чинник розвитку кооперації та кластероутворення на сільських територіях / В. В. Борщевський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 339-349.

Літер.: 20


Розкрито суть ринкового процесу формування сільськогосподарських кооперативів та аграрних кластерів на сільських територіях. Виявлено ключову роль ринкової самоорганізації у цьому контексті. Досліджено механізм блокування ринкової самоорганізації в сільській економіці через наявність інституційних дисфункцій. Запропоновано заходи, спрямовані на удосконалення інституційного середовища кооперації та кластероутворення на сільських територіях України. 
сільськогосподарська кооперація, аграрні кластери, ринкова самоорганізація, інституційні дисфункції Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.142.6:332.2/7
Колодійчук І. А. Регіональні аспекти регулювання екологічного стану ґрунтів сільськогосподарського призначення / І. А. Колодійчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 350-357.

Літер.: 6


Проведений аналіз сучасного стану, тенденцій розвитку законодавства України, що забезпечує регулювання екологічного стану ґрунтів сільськогосподарського призначення, визначені проблеми правозастосовної діяльності в цій сфері. Вказано на загрозливу екологічну ситуацію у використанні сільськогосподарських угідь Західного транскордонного регіону. Визначені перспективні напрями вдосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони родючості ґрунтів з метою забезпечення екологічної безпеки регіону. 
регулювання, нормативно-правова база, екологічний стан, ґрунти сільськогосподарського призначення Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332:336.226.212.2
Сохнич А. Я. Аналіз методів технологічного стимулювання процедури ефективного використання земель виробничого та природно-заповідного фондів / А. Я. Сохнич, О. М. Кульбака, М. В. Харачко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 358-369.

Літер.: 12


Досліджено питання впливу об’ємів покладів сланцевого газу на вартість земельних ресурсів, що дає реальне збільшення їх вартості в сотні разів. Доведено, що ефективність сучасного сільського господарства, а відповідно і ліквідність земельних ресурсів як невід’ємного об’єкта виробництва, залежить в основному тільки від вартості використовуваних як безпосередньо так і опосередковано на суміжних виробництвах енергоресурсів. Доведено, що український земельний ресурс на сьогодні – це єдиний значний матеріальний ресурс, який при правильному використанні може дати реальний поштовх до створення конкурентоздатної економіки і враховувати цей факт потрібно при розробці абсолютно всіх інвестиційних програм. 
земельні ресурси, ефективність використання, регіональний рівень, сільськогосподарські підприємства, ціна землі, земельний пай, альтернативні джерела енергії Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1(477)
Павлов О. І. Методологія визначення стратегічних пріоритетів розвитку сільських територій / О. І. Павлов // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 370-378.

Літер.: 5


На підставі застосування сучасного методологічного інструментарію визначено сутність сільських територій як складних природних та соціально-просторових утворень, обґрунтовано стратегічні пріоритети їх розвитку з урахуванням рівнів, типів та різновидів цих територій. 
аграрний сектор, галузевий підхід, методологія, сільські території, стратегічні пріоритети, територіальний підхід Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122: 338.43
Остафійчук Я. В. Соціоекологічні проблеми розвитку сільських територій: сучасний вимір та перспективи вирішення / Я. В. Остафійчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 379-387.

Літер.: 7


Проаналізовано проблеми формування та функціонування на сільських територіях комунальної інфраструктури, її вплив на довкілля і стан здоров’я населення. Досліджено соціально-екологічні аспекти процесів корпоратизації в аграрній сфері. Запропоновано шляхи залучення потенціалу агропромислових корпорацій для вирішення проблем розвитку сільських територій, стимулювання соціально-й екологічно відповідальної поведінки бізнесу. 
сільські території, соціальний розвиток, стан довкілля, корпоратизація Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122: 338.431
Седіло Г. М. Формування інноваційно-орієнтованої моделі функціонування галузі тваринництва як передумова забезпечення сталості сільського розвитку Карпатського регіону / Г. М. Седіло, Н. М. Котько // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 388-394.

Літер.: 5


Конкретизовано чинники, вплив яких обумовлює перспективи реалізації потенціалу зростання ефективності тваринництва як передумови становлення багатофункціональності сільських територій. Запровадження інноваційних підходів господарювання ув’язується з адаптацією систем ведення галузей до зональних ґрунтово-кліматичних умов, необхідністю врахування місцевих соціально-економічних реалій сільського розвитку та сформованих структурних організаційно-виробничих особливостей регіонального АПВ. 
сільські території, сільський розвиток, галузі тваринництва, галузева структура, інноваційно-орієнтована модель агропромислового розвитку Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:338.242(477)
Куліш І. М. Державна політика розвитку сільських територій: світовий досвід для України / І. М. Куліш // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 395-407.

Літер.: 33


Розглянуто особливості формування та втілення державної політики розвитку сільських територій КНР, Японії, Ізраїлю, ЄС та США. Визначено, що, незважаючи на певну подібність історичного розвитку сільських територій КНР, Ізраїлю та України, мають місце великі відмінності, які впливають на можливість використання досвіду цих країн. Виділено, що основними тенденціями у світі є посилення екологічної складової сільськогосподарського виробництва. Визначено, що для гармонійного розвитку сільських територій України необхідно здійснювати диверсифікацію економічної діяльності, як це відбувається у Ізраїлі, повніше використовувати власні ресурси, як це робиться у Японії, приділяти більшу увагу розвитку соціальної інфраструктури за зразками США та ЄС. 
державна політика розвитку сільських територій, КНР, Японія, Ізраїль, США, ЄС Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:338.43
Притула Х. М. Якість життя населення як основна детермінанта розвитку сільських територій / Х. М. Притула // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 408-417.

Літер.: 9


Окреслено основні підходи до розуміння якості життя населення та наведено існуючі методики (як світові, так і вітчизняні) до її оцінки. Запропоновано основні індикатори економічної, демографічної, екологічної та освітянської сфер, які необхідно враховувати при здійсненні сучасної оцінки якості життя сільських мешканців. Здійснена рейтингова оцінка якості життя сільського населення в розрізі регіонів. 
сільська територія, сільські мешканці, якість життя Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.436.2:338.436.
Пітюлич М. М. Особливості інтеграції та кооперації господарств населення гірських територій / М. М. Пітюлич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 418-424.

Літер.: 7


Розглянуто проблеми розвитку особистих селянських господарств, запропоновано напрямки підвищення ефективності їх господарської та інвестиційної діяльності. Запропоновано можливі напрямки кооперації та інтеграції господарств населення як засобу посилення їх ролі в розвитку гірських територій. 
особисті селянські господарства, господарства населення, сільське господарство, кооперація, інтеграція, державна підтримка Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.531.2:502.62
Павлова І. І. Інвестиційне забезпечення розвитку природно-заповідних територій регіону / І. І. Павлова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 425-437.

Літер.: 12


Досліджено основні напрями розвитку природо-заповідних територій. Проаналізовано загальний стан фінансування об’єктів природо-заповідного фонду та визначено розмір надходжень від господарської діяльності. Обґрунтовано та запропоновано напрями удосконалення фінансування за рахунок власних надходжень. 
природоохоронні території, інвестиційне забезпечення, природо-заповідний фонд, природоохоронні комплекси Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 32:330.342.146
Вовканич С. Й. Українська національна ідея та еліта: доцентрові (соборні) і відцентрові (регіональні) виклики / С. Й. Вовканич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 438-454.


Наголошено на необхідності консолідації українського суспільства на засадах опрацювання національної ідеї, яка акумулює етнічні, цивілізаційні та інтеграційні компоненти розвитку як націоцентричні. Їхня фундаментальна сутність полягає у визначенні України як соборної, української, гідної людини та нації (держави). Автор висуває нову соціогуманістичну парадигму буття нації як матрицю творення української ідеї, що ґрунтується на паритетному захисті нації і кожного громадянина, їх мов, культурних традицій, економічного, інформаційного та інших просторів. У цьому сенсі аналізуються рушійні сили розвитку соборної спільноти, з одного боку, як доцентрові, столично-метропольні, без ефективної соціалізації яких нація не зможе модернізуватися та на рівних партнерських засадах інтегруватися в світове цивілізаційне співтовариство. З другого, – елімінується здатність соціуму зберегти свою автентичність (відрубність, ідентичність) серед різнобарв’я культур, традицій та інших головних ознак окремішності кожного народу, тобто його можливості захистити територіальний, економічний, культурний, інформаційний та інші сегменти національного простору за умов глобалізації та дії відцентрових, особливо антиукраїнських, антидержавних постімперських сил. 
українська національна ідея, сталість і тяглість суспільного розвитку, соціогуманістична парадигма, ідеологія державотворення та становлення нації, національна ідентичність, середовищеспроможність нації Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332
Семів Л. К. Співробітництво освіти, науки, бізнесу в реалізації стратегії регіонального розвитку України / Л. К. Семів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 455-462.

Літер.: 8


Розглянуто кращі світові практики, які варто запроваджувати в систему вищої освіти для тісної співпраці освіти, науки, бізнесу; визначено роль університетів у формуванні середовища інноваційного мислення для вирішення практичних економічних проблем регіону; аналітично оцінено взаємодію освіти, науки і бізнесу в областях Карпатського регіону. 
вища освіта; співпраця освіти, науки, бізнесу; університети; технологічна готовність; інновації; Карпатський регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.34.01:338.23:351.84
Гаврилко П. П. Стратегія соціального розвитку регіону / П. П. Гаврилко, М. Ю. Лалакулич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 463-468.

Літер.: 5


Визначено основні напрями регіональної політики для забезпечення сталого розвитку, головні цілі соціальної політики регіональної влади в рамках впровадження моделі сталого розвитку. Розглянуто заходи щодо розвитку соціальної сфери регіону. 
регіон, стратегія розвитку регіону, нормативи, інвестиції, екологія, соціальна сфера Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.556.4:316.647.82
Риндзак О. Т. Соціально-економічна дискримінація мігрантів в умовах глобальної регіоналізації / О. Т. Риндзак, В. Я. Бідак, С. О. Цапок // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 469-478.

Літер.: 7


Розглядаються теоретико-прикладні аспекти глобальної регіоналізації та соціально-економічної дискримінації мігрантів у приймаючому соціумі. Виділяються класифікаційні ознак дискримінації, зокрема статистичної та дискримінації на основі преференцій. Висвітлюються результати експертного дослідження стосовно інтеграційних перешкод та ризиків, яких зазнають українські мігранти за кордоном. Особлива увага приділена дискримінаційним чинникам, що стримують інтеграцію українських мігрантів, серед яких найбільш вагомими є проблеми працевлаштування, кар’єрного зростання, оплати праці, режиму праці, визнання дипломів про освіту та інші питання облаштування їх соціально-трудової сфери. 
глобальна регіоналізація, трудова міграція, мігрант, соціально-економічна дискримінація, інтеграція Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:911.375 (477.43)
Щеглюк С. Д. Оцінювання реалізації метрополійної соціально-демографічної функції в обласних центрах Західного регіону України / С. Д. Щеглюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 479-492.

Літер.: 13


Розкрито економічний зміст метрополійної соціально-демографічної функції, обґрунтовано вибір показників для оцінювання її реалізації, проаналізовано на основі методу багатовимірної оцінки та інтегральних індексів рівень розвитку даної функції в містах обласних центрах Західного регіону України. Запропоновано заходи з покращення окремих складових соціально-демографічної функції на основі впровадження соціально-демографічних стандартів. 
метрополія, метрополійна функція, інтегральні індекси, соціальні стандарти Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.13:336:332.8
Павлов К. В. Формування конкурентних відносин на регіональних ринках житлової нерухомості / К. В. Павлов // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 493-500.

Літер.: 12


Проаналізовано стан формування житлового фонду в країні. Розкрито динаміку вартості житла на первинному та вторинному ринках в обласних центрах України. Здійснено оцінку стану конкурентних відносин на ринку житлової нерухомості та виявлено їх фінансову складову. Запропоновано шляхи збільшення конкурентних можливостей на ринку житлового будівництва. 
житловий фонд, ринок житла, конкурентні відносини, нерухоме майно, житлова нерухомість Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.13.017:629.331(477)
Коломієць І. Ф. Проблеми формування регіональної інфраструктури автомобільного ринку / І. Ф. Коломієць, Р. Р. Риф’як // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 501-508.

Літер.: 7


Здійснено аналіз тенденцій розвитку ринку автомобілів в Україні та особливостей формування його інфраструктури. Досліджено систему суб’єктів та умови функціонування інфраструктури ринку автомобілів. Визначено основні чинники, які впливають на сучасний стан торгівельної інфраструктури автомобільного ринку України та її регіонів. 
автомобільний ринок, інфраструктура ринку, дистриб’ютори, регіональні дилери, автосалони Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.133.6
Беновська Л. Я. Індустріальні парки як інструмент розвитку регіональної економіки: теоретичні аспекти / Л. Я. Беновська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 509-517.

Літер.: 6


Розкрито характеристики індустріальних парків та їх особливості в Україні. Проаналізовано та класифіковано основні види індустріальних парків. Досліджено відмінності індустріальних парків від інших спеціальних економічних зон. 
індустріальний парк, інвестиції, спеціальна економічна зона Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.101.541:001.92(477)
Бабець І. Г. Інформаційна безпека інтеррегіонального співробітництва України: інституціональний аспект / І. Г. Бабець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 518-527.

Літер.: 10


Обґрунтовано поняття інформаційної безпеки інтеррегіонального співробітництва та розроблено основні принципи її забезпечення. Проаналізовано інституціональне забезпечення інформаційної складової співробітництва регіонів в контексті економічної безпеки. Визначені перспективні напрями формування інформаційної безпеки інтеррегіонального співробітництва України. 
інформаційна безпека, інтеррегіональне співробітництво, інституціональне забезпечення, транскордонні проекти Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.48
Папп В. В. Туризм як пріоритетний напрям розвитку економіки регіону (на прикладі Закарпатської області) / В. В. Папп, Н. В. Бошота // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 528-537.

Літер.: 6


Проаналізовано можливості та переваги розвитку туризму в регіоні, розглянуто фактори та напрями їх впливу на формування сучасного й перспективного стану туристичної індустрії, її вплив на інші галузі господарства та соціально-економічний ефект від організації туристичної діяльності в регіоні. Систематизовано фактори та визначено критерії розвитку туристичної сфери в регіоні. 
туризм, розвиток, економіка, стратегія, зростання, регіон, пріоритет Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.14:352
Мигович Т. М. Удосконалення механізму бюджетного планування в контексті реформи місцевого самоврядування / Т. М. Мигович // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 538-547.

Літер.: 15


Проаналізовано основи бюджетного планування, визначено його завдання, принципи та функції. Обґрунтовано необхідність фактичного використання програмно-цільового планування видатків місцевих бюджетів. Окреслено напрями удосконалення бюджетного планування в контексті реформи місцевого самоврядування. 
бюджетне планування, програмно-цільове планування видатків місцевих бюджетів, реформа місцевого самоврядування Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 347.73.037:35.072.6
Піхоцький Ю. В. Внутрішній аудит в системі фінансового контролю / Ю. В. Піхоцький // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 548-555.

Літер.: 10


Розкрито особливості організації внутрішнього аудиту, технології і методики його проведення. Проведено аналіз вітчизняних та зарубіжних літературних джерел і практики аудиту. 
внутрішній аудит, фінансовий контроль Файл Adobe Reader Автори збірника // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). - Львів, 2014. - Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. - С. 556-561.


Веб-майстер П. Попадюк