Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Мельник Мар'яна ІванівнаМельник Мар'яна Іванівна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: mar.melnyk@gmail.com, (032)270-70-53, (+38099)72-93-873

Сторінки:СпівавториВатаманюк-Зелінська Уляна Зеновіївна

Лещух Ірина Володимирівна

Мацьків Олесь Ігорович

Олійник Надія Романівна

Синюра-Ростун Надія Романівна

Синютка Олег Михайлович

Яремчук Роман ЄвгеновичПублікаціїМельник М. І., Яремчук Р. Є. Ринок утилізації відходів у регіонах України: аналіз сучасного стану та основні тенденції розвитку. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 5(157). С. 44-50. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-5-7.Мельник М. І., Синюра-Ростун Н. Р. Втрати ендогенного потенціалу регіонів України в умовах війни. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 5(157). С. 21-28. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-5-4.УДК 332.021.8:332.14; JEL R58, O18, O29
Мельник М. І., Лещух І. В. Інноваційний вимір реалізації державної регіональної політики в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2021. Вип. 2(148). С. 42-57. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-2-7.

Літер.: 39


Проаналізовано ефективність реалізації державної регіональної політики в Україні в контексті посилення інноваційної активності регіонів країни. Для цього досліджено такі тенденції: упровадження новітніх технологій та інновацій у виробництво; розвитку науково-інноваційного співробітництва державного та недержавного сектору науки, навчальних закладів вищої освіти та наукових установ з реальним сектором економіки; формування економіки на більш досконалій технологічній основі; розвитку регіональної інноваційної інфраструктури. Для оцінювання інноваційного потенціалу регіонів України (з позиції результативності впровадження новітніх технологій та інновацій у виробництво) розраховано та проаналізовано індекс інноваційного потенціалу регіонів України. Доведено важливість інноваційного розвитку територіальних суспільних систем різних рівнів у контексті збільшення їхньої конкурентоспроможності та забезпечення зростання обсягів ВРП. Встановлено, що досягненню вищої ефективності державної регіональної політики в контексті активізації інноваційного розвитку в Україні сприятимуть: 1) урахування ендогенного інноваційного та науково-дослідного потенціалу конкретної територіальної громади під час розроблення планів / стратегій її інноваційного розвитку; 2) координація державної регіональної політики та секторальних політик на усіх стадіях їх проходження; 3) моніторинг виконання програм з інноваційного розвитку регіонів та ОТГ (важливим є оновлення наявної статистичної бази відповідно до нового адміністративно-територіального устрою в Україні); 4) залучення альтернативних джерел фінансування інноваційних проєктів (коштів Державного фонду регіонального розвитку, приватних інвестицій), зокрема на основі державно-приватного партнерства; 5) активізація міжмуніципального співробітництва та співпраці територіальних громад під час реалізації великих інноваційних інфраструктурних проєктів. 
інновації, інноваційний потенціал, державна регіональна політика, економіка регіону, державна стратегія регіонального розвитку УДК 332.142.432:332.12; JEL R11, R22, O18
Мельник М. І., Яремчук Р. Є. Просторові тенденції та особливості соціально-економічного розвитку міст і сільських територій регіону. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 4(138). С. 32-40. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-4-6.

Літер.: 6


Висвітлено основні просторові тенденції та характерні особливості соціально-економічного розвитку міст і сільських територій Запорізької області, а також окреслено оптимальний механізм удосконалення їхнього просторового розвитку, враховуючи регіональну специфіку. Проведений аналіз основних показників соціально-економічного та просторового розвитку дозволив виділити основні характерні особливості процесу урбанізації в регіоні та його впливу на розвиток приміських територій. За допомогою інтегрального індексу економічного розвитку міст і районів Запорізької області, який ґрунтується на кількісних та якісних характеристиках різноманітних аспектів соціальної та економічної динаміки їх розвитку, здійснено ранжування міст і районів регіону за рівнем соціально-економічного розвитку. Виділено основні чинники, які сприяють і перешкоджають збалансованому просторовому та економічноу розвитку регіону. 
просторовий розвиток, соціально-економічний розвиток, урбанізація, моноцентричність, старопромисловий регіон, індекс економічного розвитку УДК 339.17:330.342.146(477); JEL G30, R11
Мельник М. І., Синюра-Ростун Н. Р. Соціально-економічна роль корпоративних торгових мереж у контексті модернізації сфери товарного обігу України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 25-32. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.032_u.

Літер.: 25


Визначено соціально-економічну роль корпоративних торгових мереж у контексті модернізації сфери товарного обігу в Україні. Визначено, що мережева форма організації торгівлі є ефективним способом формування конкурентних переваг сучасних підприємств. Розглянуто три основні групи чинників, що впливають на формування та розвиток корпоративних торгових мереж: економічні, демографічні, містобудівні. Встановлено, що основні тенденції розвитку великих корпоративних торгових мереж на території України відповідають загальносвітовим тенденціям. Визначено найбільші торгові мережі України за часткою роздрібного товарообороту торгових підприємств, кількістю торгових об’єктів мережі та обсягу виторгу з квадратного метра торгової площі. Охарактеризовано вплив корпоративних торгових мереж на соціально-економічний розвиток регіону, що полягає у стимулюванні економічної, соціальної, креативної складової економіки. Встановлено, що особливо привабливими для розширення діяльності корпоративних торгових мереж є території великих міст. Визначено основні тенденції розвитку великих корпоративних мереж, що вказують на: певну стабілізацію економічної ситуації в Україні; якісний стан бізнес-клімату, який визначає прихід на українських ринок великих міжнародних рітейлерів; планування власного розвитку враховуючи економічні можливості населення (розвиток «private label» та локальних торгових мереж) тощо. 
корпоративні торгові мережі, торгівля, соціально-економічна роль, торгово-розважальні центри, інфраструктура, сфера товарного обігу УДК 332:37.014.543(477.8); JEL H52, H72, I22, I28
Мельник М. І., Лещух І. В. Бюджетне фінансування як чинник розвитку дошкільної освіти в містах обласного значення Львівської області. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 101-108. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.03.108_u.

Літер.: 10


У статті проаналізовано основні тенденції розвитку та бюджетного забезпечення сфери дошкільної освіти в містах обласного значення Львівської області. Виокремлено ключові проблеми розвитку сфери дошкільної освіти в досліджуваних містах, зокрема, низька охоплюваність дітей ДНЗ; нестача ДНЗ та місць у них для навчання і виховання дітей; перевантаженість груп; відсутність конкуренції у сфері державної та комунальної дошкільної освіти. За допомогою економіко-математичного моделювання та коефіцієнтів чутливості вказано на безпосередній зв’язок між основними показниками розвитку досліджуваної сфери та обсягами і ефективністю бюджетного фінансування сфери дошкільної освіти. Названо пріоритетні шляхи підвищення ефективності бюджетного фінансування сфери дошкільної освіти з метою забезпечення зростання якості освітніх послуг. 
місто обласного значення, місцевий бюджет, бюджет міста обласного значення, видатки бюджету, дошкільна освіта, фінансування дошкільної освіти, бюджетне забезпечення дошкільної освіти ЦитуванняМетрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації: монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. М. І. Мельник. Львів, 2016. 550 с. {sep2018.01.104.002}

Мельник М. І. Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій. Львів, 2012. 568 с. {sep2018.04.033.006}

Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації: монографія / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. М. І. Мельник. Львів, 2016. 552 с. {sep2018.05.083.024}

Просторові форми організації бізнесу в Україні: тенденції, перспективи та механізми розвитку: наукова доповідь / наук. ред. М. І. Мельник. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України, 2018. 107 с. {sep2018.05.105.003}

Мельник М. І. Інституційне забезпечення розвитку ІТ-сектору в Україні: основні проблеми та пріоритетні напрями удосконалення. Регіональна економіка. 2018. № 1(87). С. 102-110. {sep2019.01.010.005}

Мельник М. Міста-центри економічної активності у вимірі цілей інклюзивного розвитку. Інститут економіко-правових досліджень: сайт. 2018. URL: http://www.iepd.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/06/Мельник-Інклюзивний-розвиток-міст.pdf {sep2019.04.019.005}

Інклюзивний вимір розвитку міст – центрів ділової активності України: тенденції та перспективи: наукова доповідь / наук. ред. М. І. Мельник. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2019. 55 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). {sep2019.04.032.002}

Мельник М. І., Лещух І. В. Міста-центри економічної активності у вимірі цілей інклюзивного розвитку. Економіка України. 2019. № 3. С. 70-84. {sep2019.04.032.003}

Просторова організація бізнесу в регіонах України: форми та механізми регулювання: монографія: у 2-х т. Т. 1 / наук. ред. М. І. Мельник. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», 2019. 377 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). {sep2019.04.032.005}

Просторова організація бізнесу в регіонах України: форми та механізми регулювання: монографія: у 2-х томах. Т. 2 / наук. ред. М. І. Мельник. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», 2019. 330 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). {sep2019.04.032.006}

Мельник М. І., Лещух І. В., Яремчук Р. Є. Ефективність адміністративно-фінансової децентралізації в регіоні: інвестиційний вимір. Фінанси України. 2019. № 3. C. 103-117. {sep2019.05.026.006}

Melnyk M., Leshchukh I. Structural Transformations in Innovative Activities of Industrial Enterprises at Local and Regional Levels: the Experience of Ukraine and EU Countries. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 2019. Z. 86(3). S. 33-46. DOI: https://doi.org/10.26349/zn.wsb.w.poznaniu.0086.03 {sep2021.02.042.012}

Структурна трансформація економіки міст Західного регіону України: передумови, чинники та особливості: наукова доповідь / наук. ред. М. І. Мельник. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2020. 163 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200033.pdf {sep2021.02.042.013}

Структурна трансформація економіки міст Західного регіону України: передумови, чинники та особливості: наукова доповідь / наук. ред. М. І. Мельник. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2020. 163 с. {sep2021.04.009.015}


Веб-майстер П. Попадюк