Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Аспірантура/докторантура. Оголошення

Державна установа «Інститут регіональних досліджень
імені М. І. Долішнього Національної академії наук України»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ НА 2024 РІК


на очну (денну) форму навчання
за спеціальностями
051 – Економіка,
галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки;
072 – Фінанси, банківська справа та страхування,
галузь знань 07 – Управління та адміністрування.

Документи приймаються до 16 вересня 2024 року.

Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням (очна (денна) форма навчання);
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення (очна (денна) форма навчання) – вартість навчання 31800 гривень за рік.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі: міжнародних договорів України та / або міжнародних програм обміну чи академічної мобільності; загальнодержавних програм; договорів, укладених Інститутом з юридичними та фізичними особами.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста до 2011 р.).

Відповідно до Правил прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» у 2024 році, затверджених рішенням Вченої ради Інституту від 01.04.2024 р., протокол №3 (див. тут), вступники до аспірантури подають такі документи:

 1. заяву про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання в аспірантурі на ім'я директора Інституту в паперовій формі (див. зразок).
 2. копії диплома магістра (спеціаліста), додатка до нього. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;
 3. копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (для поліграфічного паспорта перші дві сторінки та сторінку з пропискою);
 4. копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 5. копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 6. результати ЄВІ – відповідний сертифікат, здобутий у 2023 або 2024 р., що є умовою допуску до іспиту з іноземної мови з оцінкою за тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької на вибір вступника) не менше ніж 130 балів, а за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК), що є складовою ЄВІ – не менше 100 балів;
 7. особовий листок з обліку кадрів, підписаний та засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює (з фотокарткою);
 8. автобіографію;
 9. медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о;
 10. три фотографії (4x6 см).
 11. список опублікованих наукових праць і винаходів та їх відбитки (за наявності);
 12. рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти (за наявності);
 13. копію дійсного сертифіката тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або дійсного сертифіката Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); або дійсного сертифіката TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); або дійсного сертифіката тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня) (за наявності);
 14. дослідницьку пропозицію (див. Правила прийому) з обраної наукової спеціальності;

Документи подаються у швидкозшивачі з файлами.

Паспорт, диплом про вищу освіту, військовий квиток (посвідчення офіцера) та сертифікати з іноземної мови подаються вступником особисто.

Термін підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Зарахування в аспірантуру з 1 листопада 2024 р.

Довідки за адресою:

79026 м. Львів, вул. Козельницька, 4.
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».
Тел. (032) 270-71-68; факс: (032) 270-70-58;
e-mail: irr@mail.lviv.ua

Контактні особи:

Куліш Інна Михайлівна.
Кім. 225. Тел. (032) 270-71-60
e-mail: inna.m.kulish@gmail.comДержавна установа «Інститут регіональних досліджень
імені М. І. Долішнього Національної академії наук України»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ НА 2024 РІК


за державним замовленням
та на умовах контракту (за кошти юридичних та фізичних осіб)
за спеціальністю 051 – Економіка,
галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки

Документи приймаються до 15 серпня 2024 року.

Відповідно до Правил прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» у 2024 році, затверджених рішенням Вченої ради Інституту від 21.12.2023 р., протокол № 9 (див. тут), вступники до докторантури подають такі документи:

 • заяву на ім'я директора Інституту в паперовій формі;
 • копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;
 • не менше половини наукових публікацій за темою дисертації (наукової доповіді) від кількості, визначеної МОН України, що відповідають вимогам, встановленим МОН України, у наукових періодичних виданнях за відповідним напрямом досліджень;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086/о;.
 • копію диплома магістра (спеціаліста);
 • копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);
 • копію атестата про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника (доцента, професора, старшого дослідника) (за наявності);
 • розгорнуту пропозицію та план дослідницької роботи стосовно обсягу науково-організаційної роботи, необхідної для підготовки здійснених наукових досягнень до захисту;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим або науково-педагогічним працівником Інституту, зі згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • витяг з рішення засідання наукового відділу, який заслухав доповідь та здійснив аналіз наукових здобутків вступника;
 • дві фотокартки (3x4).

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника (доцента, професора, старшого дослідника) подаються вступниками особисто.

Зарахування в докторантуру з 1 вересня 2024 року.

Довідки за адресою:

79026 м. Львів, вул. Козельницька, 4.
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».
Тел. (032) 270-70-37; (032) 270-71-68; факс: (032) 270-70-58;
e-mail: irr@mail.lviv.ua

Контактні особи:

Сторонянська Ірина Зеновіївна.
Кім. 217. Тел. роб. (032) 270-70-43
e-mail: istoron@i.ua 

Державна установа «Інститут регіональних досліджень
імені М. І. Долішнього Національної академії наук України»

ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ ВАРТОСТІ НАВЧАННЯ
В АСПІРАНТУРІ ТА ДОКТОРАНТУРІ ІНСТИТУТУ

Відповідно до Наказу «Про встановлення вартості навчання на 2023/2024 навчальний рік» (див. тут) зросла вартість навчання для здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук. Просимо аспіратів та докторантів Інституту, які навчаються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, до 20 жовтня 2023 р. підписати додаткові угоди у відділі аспірантури (каб. 201). Оплату за навчання необхідно здійснити до 5 листопада 2023 року.

Контактна особа:

Куліш Інна Михайлівна.
Кім. 225. Тел. (032) 270-71-60
e-mail: inna.m.kulish@gmail.com 
Веб-майстер П. Попадюк